ࡱ> !! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""" " "$DbjbjcTcT3>>=G$<$<jIjIIIIIII8JKtIFN(nNNNNP&P P$*IQPP"QQ*jIjINNkkkQjI8NINkQkk_INáI!d>8ղ0vgigpgIPPk Q Q{PPP**jdPPPQQQQgPPPPPPPPP$< 0H: 0STANBUL TEKN0K N0VERS0TES0 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI 0ZLEME VE DEERLEND0RME RAPORU 1.YNET0C0 ZET0 Etkin bir kamu mali ynetimi, giderlerin iyi bir _ekilde nceliklendirilmesini ve kaynaklar1n bu nceliklere gre tahsisini esas almal1d1r. niversitemizde yat1r1m projeleri iin ayr1lan tm kaynaklar1n etkin, verimli ve ngrlen plan erevesinde kullan1lmas1na al1_1lm1_t1r. zellikle ara_t1rma projeleri kapsam1nda yksek lisans ve doktora rencileri uygun programlarda al1_t1r1larak, hem akademik eitimlerini al1rlarken ayn1 zamanda AR-GE kapsam1nda ara_t1rma iin yap1lmas1 gereken deneysel veya hesaplamal1 dei_ik al1_malarda bulunmalar1 salanm1_t1r. Bu _ekilde niversitemizin gerek ara_t1rmac1 gcnn ve gerekse yay1n kapasitesinin desteklenmesi planlanmaktad1r. rencilerin dorudan endstriyel uygulamalar1n iinde yer almalar1 salanarak gen giri_imci ve ara_t1rmac1 kadrolar1n yeti_mesine ve lkemiz iin gerekli olan yeti_mi_ uzman a11n1n kapat1lmas1na byk destek salanmas1 amalanmaktad1r. 0stanbul Teknik niversitesi, ada_ geli_melere paralel olarak, yeniden yap1lanma ve fiziksel altyap1s1 ile birlikte ara_t1rma ve eitim donan1mlar1n1 h1zla yenileme al1_malar1n1 srdrmektedir. Bu erevede geli_tirilen projelerin amac1, rencilerimize daha iyi bir eitim/retim ortam1 salaman1n yan1nda onlara ada_ yurt ve burs olanaklar1 yaratmak, gen ve nitelikli retim elemanlar1n1n desteklenmesi ile niversitenin gelecekteki geli_melerini gvence alt1na almak, enformasyon sistemlerinin geli_tirilmesi, laboratuar altyap1s1n1n yenilenmesi ile ara_t1rma potansiyelinin deerlendirilmesini ve geli_tirilmesini salamakt1r. niversitemiz taraf1ndan sunulmakta olan hizmetlerin yayg1nla_t1r1labilmesi ve sunulan hizmetin kalitesinin devam ve daha iyiye gtrlmesi iin mali olanaklar hayati nem ta_1maktad1r. Mali olanaklar1m1z1n artt1r1lmas1 dorudan sunulan hizmetlerimizin kalitesini de artt1racakt1r. Bu nedenle, niversitemize ait z gelirin e_itlendirilmesi ve elde edilen gelirin artt1r1lmas1 iin projeler ve planlamalar yap1lmaktad1r. 2. GENEL DEERLEND0RME 0stanbul Teknik niversitesinin Vizyonu: ada_ bir ara_t1rma niversitesi olarak ulusal ve uluslararas1 dzeyde bilim, teknoloji ve sanatta nder al1_malar1n oda1 olmakt1r 0stanbul Teknik niversitesinin Misyonu: Ulusal ve uluslararas1 dzeyde yar1_an, ulusal kimliini kresel deerlerle bada_t1rabilen, kendisini srekli geli_tirebilen, teknolojiye hakim, evreye, topluma ve etik deerlere sayg1l1, yarat1c1, giri_imci ve lider zelliklere sahip, ada_ mezunlar yeti_tirmek, Temel bilimler ve uygulamal1 bilimlerdeki ara_t1rmalar1 ile ulusal kalk1nmay1 at1l1ma dn_trecek al1_malar1 yapmak, bu amaca ynelik nder, yarat1c1 kadrolar1 olu_turmak, desteklemek ve Bilime ve teknolojiye uluslararas1 dzeyde katk1da bulunacak ara_t1rmalar1 yapmak, bu ara_t1rmalar1 yapacak kadrolar1 yaratmak ve desteklemek, gerekli altyap1y1 olu_turmak ve srdrmektir. Temel Ama ve Hedefler: 0T I. ve II. Stratejik Plan1 kapsam1nda; niversitemiz ana stratejileri a_a1daki gibi belirlenmi_tir. 1.Dnya 0le 0_birlii Yerli yabanc1 niversiteler ve ara_t1rma merkezleri ile kurumsal i_birliklerinin geli_tirilmesi Uluslararas1 ara_t1rmalar ile btnle_erek, renci ve retim yelerinin uluslararas1 hareketlerinin geli_tirilmesi Yurtd1_1 bilim insanlar1 ve 0T mezunlar1 ile balant1lar1n canland1r1lmas1 renci birliklerinin, dernek ve kulplerinin uluslararas1 etkinliklerinin desteklenmesi niversite ynetimi ve i_leyi_i ile ilgili performans ve geli_tirme al1_malar1nda kresel ltlerle hareket edilmesi 2. Toplumsal Sorumluluk, Etkinlik ve nclk niversite sanayi i_birliinin planl1 bir yakla_1mla ve izlenen dzenli programlar erevesinde geli_tirilmesi. Bu konuda, kamu kurumlar1, zel sektr, yerel ynetimler vb. ile d1_ beklenti sahiplerinin isteklerinin temel al1nmas1. Farkl1 sektrlerin, farkl1 konu ve sorun alanlar1na odaklanarak, her birine zg gr_, neri ve zmler getiren Farkl1la_ma yakla_1m1n1n esas al1nmas1. Toplumsal kurumlar1n, niversite, sanayi, kamu vb. kurulu_lar1n etkin bir biimde al1_mas1na katk1da bulunabilecek yetkin i_gcnn, bilim ve meslek adam1n1n, ncelii olan alanlarda, yeti_tirilmesine odaklan1lmas1. Ara_t1rmalarda ulusal gereksinimlere ncelik vererek, zmler retilmesi. retilen bilgi ve olu_turulan birikimin ve ara_t1rma sonular1n1n lke iinde yay1lmas1, ulusla payla_1lmas1 ve daha ok toplumsal fayda retebilmesi iin gerekli giri_im ve dzenlemelerin zendirilmesi . 0T nn kaynak, kapasite ve yetkinliklerinin d1_ evre ve payda_lar taraf1ndan tan1nma ve bilinebilirliinin ykseltilmesi; 0T nn bilimsel gcnn ve deneyiminin toplumsal karar noktalar1nda etkili k1l1nmas1 iin giri_imlerde bulunulmas1. Ulusal ve blgesel sorunlar, kararlar ve tercihler ile ilgili olan teknik konularda, bilimsel yakla_1mlarla, kamuoyu olu_turulmas1. Ulusun genelini ilgilendiren teknik konularda, teknolojik alanlarda, nceden ve sorunlar olu_madan, bilimsel gr_ olu_turan, bunu kullan1ma haz1r hale getiren, yayan, payla_an ve bylelikle kamuoyuna yn veren giri_imlerin desteklenmesi. 3. Giri_imci, Yeniliki, Kat1l1mc1, 0nsan Odakl1 Kurumsalla_ma niversitenin, birincil sorumluluklar1na odaklanarak, daha etkin, daha rasyonel, daha giri_imci ve daha yeniliki olacak biimde yeniden yap1land1r1lmas1, brokratik merkeziyeti yap1dan uzakla_1lmas1. 0leri ara_t1rmalar ve stn eitim dzeyi iin z gelir yaratabilen, z kaynaklar1n1 harekete geirerek ve kendi itici gcn kullanarak, kendi kendisini yneten ve kendi kendisini geli_tiren bir anlay1_1n esas al1nmas1. Akademik birimler, laboratuarlar ve ara_t1rma merkezlerine mali ve idari zerklik kazand1r1lmas1. Bilgiyi temel kaynak olarak kabul eden, bilgi ile ilgili arama, eri_me, kullanma, da1tma, saklama ve bilgiden bilgi retme srelerini etkinlikle i_leten yakla_1mlar1n zendirilmesi. 4. Eitim, Ara_t1rma ve Uygulamada Uyum, Srekli Geli_me ve Disiplinler Aras1 Yakla_1m Ara_t1rma verilerinin ve bulgular1n1n uygulamada kullan1lmas1 ve sonu al1nmas1. Uygulamada kazan1lan deneyimlerin ara_t1rmalara aktar1lmas1. Ara_t1rma ve uygulama sonular1ndan eitimde kaynak ve rnek olarak yararlan1lmas1. Ara_t1rma, uygulama ve eitimde, tek bir uzmanl1k alan1nda derinlemesine yap1lan al1_malar1n yan1 s1ra, birden fazla disiplinin bir araya geldii uzmanl1klar aras1 faaliyetlere nem verilmesi. Farkl1 disiplinlerin birlikte al1_t11, farkl1 bak1_ a1lar1n1n bir araya getirildii ve yeni sentezlerin olu_turulduu disiplinler aras1 yakla_1mlara ncelik verilmesi. Eitimde yeniden yap1lanmalara ynelinmesi, eitimde ynetimin etkinle_tirilmesi. Bu amala, ulusal zellikleri temel alan, kresel eilimler ile birle_tirilmi_ bir srekli geli_im ve deerlendirme modelinin temel al1nmas1. 5. Ara Olarak Yabanc1 Dil, Bilim Dili Olarak Trke Yabanc1 dil retiminin, ara_t1rma, eitim, yay1n ve ili_kilerde, bir ara olarak, gncel ko_ullar deerlendirilerek ve yeniliki bir anlay1_la yeniden yap1land1r1lmas1. Trkenin bir bilim dili olmas1na katk1da bulunacak giri_imlerin zendirilmesi, desteklenmesi. Yay1nda Trke eserlere ncelik verilmesi. 6. Toplumla Btnle_mi_, Ya_ayan ada_ Yerle_keler renci ve retim yesi ya_am ve al1_ma ortamlar1n1n ve ko_ullar1n1n iyile_tirilmesi. Ya_anabilen ve ya_ayan, bilimle toplumu yak1nla_t1ran, toplumla btnle_mi_ yerle_keler olu_turulmas1. Ya_ama bir btn olarak yakla_abilen, iyi ve donan1ml1 yurtta_lar yeti_tirme anlay1_1 erevesinde, odakland11 mhendislik ve teknoloji geli_tirme amac1ndan uzakla_madan, kltr, sanat ve sporla i ie bir kurumsalla_maya ynelik al1_1lmas1. Yat1r1mlar1n Finansman Kaynaklar1 Yat1r1mlar1n finansman kaynaklar1 hazine yard1m1, z gelir ve net finansmand1r. Mevcut retim Kapasitesi 2009 Y1l1 sonu itibariyle, toplam eitim alan1 229.405 m2 olup, 94.180 (% 41,5) m2 si derslik, 135.225 (% 58,9) m2 si laboratuvar olarak hizmet vermektedir. renci ba_1na d_en derslik alan1 3,6 m2, (94.180/25.569) renci ba_1na d_en toplam laboratuvar alan1 5,2 (135.225/25.569) m2 dir. Akademik personel iin toplam kapal1 hizmet alan1 38.369 m2 idari personel iin toplam hizmet alan1 16.142 m2 dir. niversitemizde 2009 y1l1 yat1r1m program1nda yer alan projelerimiz, eitim sektrnde (5), teknolojik ara_t1rma sektrnde (11), yksekretim-spor sektrnde (1) adet olmak zere toplam (17) adet projeden olu_maktad1r. Yat1r1m Program1nda 0leri Ara_t1rma Projeleri ad1 alt1nda tek proje numaras1yla gsterilen toplam 3 adet ara_t1rma projesi bulunmaktad1r. niversitemizde eitim ve retim faaliyetleri, Ayazaa, Gm_suyu, Ta_k1_la, Maka ve Tuzla Yerle_keleri olmak zere 5 yerle_kede srdrlmektedir. Bu be_ yerle_keden drdne yay1lm1_ olan spor alanlar1n1n 23.810 m2 si kapal1 ve 32.855 m2 si ise a1k olmak zere toplam 56.665 m2 dir. Spor tesislerimizden niversitemiz rencileri, retim elemanlar1, personelimiz, emeklilerimiz ve mezunlar1m1z ile 0T Spor Kulb sporcular1 ile d1_ar1dan misafirlerimiz, hafta sonu dhil olmak zere her gn 09:00 21:00 saatleri aras1nda yararlanabilmektedirler. niversitemiz bnyesinde bulunan Spor Birlii yap1s1 alt1nda, Merkez spor salonu 3500 ki_ilik seyirci kapasitesine sahiptir. Sal1kl1 Ya_am Merkezi iki salondan olu_an merkez, kardio-kas aletleri ve bilimsel taramalar1n yap1labildii modern lm aletleri ile 0stanbul un rnek merkezlerinden biridir. niversitemizde Sal1k Kltr ve Spor Daire Ba_kanl11na 2009 Mali Y1l1 ierisinde toplam 11 binadan olu_an 8 yurt bal1 bulunmaktad1r. Yurtlar1n toplam alan1 50.863 m dir. Yurtlarda 3011 renci bar1nmakta, bunlar1n 1832 si erkek, 1179 u k1z rencidir. Yurtlarda dier birimlerin aksine 24 saat ya_am ve hizmet devam etmektedir toplam 25 renci yurdu binas1 mevcut olup yurtlar1m toplam alan1 93.800 m2 dir. 2009 y1l1nda yurtlar1m1z % 100 doluluk oran1yla kullan1lm1_, yurtlarda 3011 renci bar1nma hizmetinden yararlanm1_t1r. rencilerimizin % 11.7 si yurt hizmetlerinden yararlanmaktad1r. Ayr1ca, niversitemize ait toplam 295 adet muhtelif lojman bulunmaktad1r. Bunlar1n % 70 i akademik personele, % 30 u ise idari personele tahsis edilmi_tir. Toplam personelin % 11 i lojmandan yararlanmaktad1r. 2009 Y1l1 Yat1r1mlar1yla Hedeflenen ve Gerekle_en Kapasite Art1_1 Eitim sektr : niversitemiz yat1r1mlar1n1n tamamlanmas1yla hedeflenen ve fiilen gerekle_en ilave kapasite art1_lar1; Yurt D Blok in_aat1:4670 m2( 2009 y1l1 sonunda bitirilmi_tir) Bilim Park1 Binas1:2.700 m2( 2009 y1l1 sonunda bitirilmi_tir) Merkezi Derslik Binas1: 10.000 m (2010 y1l1nda bitirilecektir.) retim yesi Yeti_tirilecek Yurt Binas1: (ARB0YEP) 9.500 m (2010 y1l1nda bitirilecektir.) 75.Y1l renci Sosyal Merkezi Ek Binas1:7.500 m (2010 y1l1nda bitirilecektir.) niversitemiz Sal1k Kltr ve Spor Daire Ba_kanl11 taraf1ndan 2009 y1l1nda yurt ve renci evinde kullan1lmak zere muhtelif demirba_lar, data alt yap1 cihaz1 al1m1 yap1lm1_t1r. Ayr1ca,Yemek 0_letmeleri ^ube Mdrlnde kullan1lmak zere mutfak ekipman ,makine ve alet al1m1 gerekle_tirilmi_tir. Yksekretim-spor sektr Spor salonlar1 iin gerekli olan skorboard cihazlar1 ile altyap1lar1 yap1lm1_t1r. Ayr1ca Ayazaa yerle_kesinde futbol sahs1 yap1lm1_t1r. 2009 Y1l1 Yat1r1m Uygulamalar1 Genel Yat1r1m Uygulama Durumu niversitemizin 2009 y1l1 yat1r1m proje stokuna ili_kin genel bilgiler a_a1da tabloda verilmektedir. Program Revize 1. Toplam Proje Say1s1 (Adet) 17 172. Toplam Proje Tutar1 (Bin TL)275.935275.9353. 2008 Sonu Kmlatif Harcamas1 (Bin TL)182.225182.2254. 2009 Y1l1 denei44.200 67.130 Bu tabloya gre, 2009 Y1l1 Yat1r1m Program1nda ngrlen proje say1s1 17 dir. Toplam Proje tutar1 ise 275.935.000 TL dir. 2008 y1l sonu kmlatif harcamas1 182.225.000 TL olarak gerekle_mi_tir. 2009 Mali Y1l1nda niversitemiz yat1r1mlar1 iin toplam 44.200.000 TL denek ngrlm_ olup, y1l sonu denei ise 67.129.843,24 TL. olarak gerekle_mi_tir. niversitemiz 2009 Mali Y1l1 Yat1r1m Program1nda yer alan projelere genel toplamda likit kar_1l11 8.746.000 TL, akreditif art11 olarak 5.979.954,49 TL, bilimsel ara_t1rma projelerine gelir kar_1l11 olarak 3.000.000 TL, 2009 y1l1nda da yat1r1mlar1 h1zland1rma deneinden 2.000.000 TL. ve 2008 y1l1ndan devreden _artl1 ba1_ 3.203.888,75 olmak zere 22.929.843,24 TL. denek eklenmi_tir. 2009 YILI YATIRIM SEKTRNDEK0 DENEK VE HARCAMALAR (TL.) SEKTR2009 YILI BA^LANGI DENE0EKLENEND^LENYIL SONU DENE0YIL SONU HARCAMASIIHarcama Oran1 (%)E0T0M15.000.00011.653.888,751.145.00025.508.888,7524.983.654,7497,9TEKNOLOJ0K AR^.28.500.0008.179.53637.975.954,49 20.103.066,2352,9SPOR700.0002.945.0003.645.0001.243.72034,1TOPLAM44.200.00021.569.0701.145.00067.129.843,2446.330.440,9769,0  Sektr baz1nda yukar1daki tabloda da gsterildii gibi, eitim sektrnde toplam 15.000.000 denek ngrlm_, Byk Onar1m Projesine _artl1 ba1_ olarak 2008 y1l1ndan devreden 508.901,86 TL, projeler aras1 aktarma ile Byk Onar1m Projesinden, e_itli nitelerin Ett Projesine 75.000, Kamps Alt Yap1s1 Projesine 270.000 TL., ve Derslik, Merkezi Birimler ve Merkez Laboratuar1 projesine 800.000 TL., aktarma ile ekleme yap1lm1_t1r. Ayr1ca; Yat1r1mlar1 H1zland1rma deneinden 2.000.000 TL. Likit kar_1l11ndan 5.505.000 TL. eklenim, Bilgi Teknolojileri projesine Likit denekten 2.000.000 eklenmi_tir. 2008 y1l1ndan devreden Yurt yap1m1 iin 294.986,89 TL ^artl1 Ba1_ ve Yay1n Al1m1 Projesine 200.000 TL likit denek eklenmi_tir. 2009 y1l1nda toplam olmak zere toplam 10.308.888,75 TL denek eklenerek eitim sektr baz1nda y1l sonu denei 25.308.888,75 TL olmu_tur. Spor sektrnde 700.000 TL denek ngrlm_, 545.000 TL likit denek eklenmi_ ayr1ca, Spor Salonu ve Otopark yap1m1 iin _artl1 ba1_ olarak 2007 y1l1ndan devreden 1.200.000.- TL ve 2008 y1l1nda yap1lan 1.200.000 YTL. _artl1 ba1_la toplam 2.400.000 TL. olmu_tur. Bu sektrde y1lsonu denei 3.645.000 TL olmu_tur. 2008 y1l1ndan devreden akreditif art11 olarak, Havac1l1k AR-GE Uygulama Projesine 3.771.742,24 TL., Mekatronik Eitim ve Ara_t1rma Merkezi Projesine 492.850,99, Biyo-Mems Uy.Yn.Yz.Nik.ve Fiz.Buh.Bir.Yn.Biyo-Fonk. Projesine 458.584.88 TL., Nano Bilim ve Nano Teknoloji 0leri Ara_t1rma Enst. 604.753,38 denek eklenmi_tir. Ayr1ca, ara_t1rma projelerine Tar1m ve Ky 0_leri Bakanl11 Btesinden 2008 y1l1nda aktar1lan ve akretif art11 olarak devreden 652.023 TL., Tar1m ve Ky 0_leri Bakanl11 ile ortakla_a yrtlen Rekolte Tahmin ve Kurakl1k 0zleme Sistemi 3.000.000 TL. gelir kar_1l11 denek eklemesi yap1lm1_ ayr1ca, Bilim Park1 Projesine 296.000 TL, Ulusal Yksek Ba_ar1ml1 Projesine 200.000 TL likit kar_1l11 olmak zere ve toplamda y1l sonu denei 37.975.954,49 TL olmu_tur. A_a1daki tabloda ara_t1rma projelerinin ekonomik s1n1fland1rmaya gre ba_lang1 denekleri ve harcamalar1 verilmektedir. 2009 YILI DPT.PROJELER0 BA^LANGI DENEKLER0NE GRE EKONOM0K DZEYDE HARCAMALAR(TL.)EKONOM0K KODUAIKLAMAB..Y.S..Harcama06.1Maml Mal Al1mlar113.940.00022.919.954,5111.408.577,2406.2Menkul Sermaye retim Giderleri8.250.0008.450.000,005.538.804,0506.5Gayrimenkul Sermaye retim 4.650.0004.946.000,002.395.992,1706.9Dier Sermaye Giderleri1.660.0001.660.000,00759.692,77TOPLAM28.500.00037.975.954,5120.103.066,23  Yat1r1m Uygulamalar1nda Kar_1la_1lan Temel Sorunlar Eitim sektr: Projelerin haz1rlanmas1, uygulanmas1, izlenmesi, deerlendirilmesi gibi konularda birimlerimiz personel say1s1 ve nitelii yeterlidir. Genel itibari ile yap1m ve onar1m i_leri bte deneklerine gre planland11 iin uygulamada bu alanda bir problem ya_anmamaktad1r. Ancak denek yetersizlii nedeniyle niversite genelinde gerek ihtiya taleplerinin tmne cevap verilememektedir. st ynetim ve niversitemiz birimlerince talep edilen i_lerin ihtiyaca uygun, gerekli olmas1 ve gerekle_tirilecek projelerin y1llara blnm_, bir program dahilinde yap1lmas1n1n daha verimli olaca1 d_nlmektedir.Ayr1ca gerekle_tirilecek projelere ait kararlar1n dolay1s1yla haz1rl1klar1n bir nceki y1lda yap1lmas1na zen gsterilmesi gerekmektedir.. niversitemiz Yat1r1m Program1nda yer alan projeler iin verilen deneklerin y1l iinde yetersiz olmas1 projelerin uzun y1llar srmesine sebebiyet vermekte ve bu durum projelerin gnmz ko_ullar1n1n ve teknolojinin gerisinde kalmas1na yol amaktad1r. niversitemizce haz1rlanan Ayr1nt1l1 Finansman Program teklifine uygun olarak program1n onaylanmamas1 da yap1lan plan ve programlar1 aksatmaktad1r. niversitemiz ktphanesine bilimsel yay1nlar yurt d1_1ndan sat1n al1nd11 iin ihale ve teslim alma sresi toplam be_ ay srmektedir. Y1lsonunda deneklerin bloke tutulmas1 kesinle_mi_ ihaleler a1s1ndan byk sorun olu_turmaktad1r. Yksekretim spor sektr: 0T Spor Birlii ve Beden Eitimi Blmne yeterli bir bte 2009 Mali Y1l1 ierisinde ayr1lmam1_, bu nedenle de istenilen hedefler gerekle_tirilememi_tir. 2009 YILI PROJE UYGULAMALARI Eitim Sektr : 1)e_itli nitelerin Ett Projesi (2009H031390) Projenin 2009 y1l1 denei : 300.000.- TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 375.000.- TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 370.697.- TL Proje kapsam1nda 7 adet uygulama projeleri yap1lm1_t1r. Yap1lan bu uygulama projeleri sayesinde niversitemizde yap1lacak yeni bina ve mevcut mekanlar1n onar1m i_leri 4734 Say1l1 Kamu 0hale Yasas1na uygun olarak yap1lm1_t1r. Ayazaa Yerle_kesi Merkezi Derslik Binas1 Statik (Betonarme), Mekanik ve Elektrik Tesisat1 Uygulama Proje Bedeli 0_leri Ayazaa Yerle_kesi 75.Y1l renci Sosyal Merkez Ek Bina Mimari, Statik (Betonarme), Mekanik ve Elektrik Tesisat1 Uygulama Proje Bedeli 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Rektr Konuk Evi Statik, Mekanik ve Elektrik Tesisat1 Uygulama Proje Bedeli 0_leri ^ehir Yerle_kesi Gm_suyu Makine Fakltesi Mevcut Trafo Mekan1 0in Elektrik Tesisat1 Uygulama Proje Bedeli 0_leri Ayazaa, ^ehir Yerle_keleri Derslik, WC Mahalleri, at1 Mimari, Mekanik ve Elektrik Tesisat1 Uygulama Proje Bedeli 0_leri ^ehir Yerle_kesi Yabanc1 Diller Yksekokulu Binas1 Ktphane Mekan1 Uygulama Proje Bedeli 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Yurt Blgesi (A, B, C, D ve L Bloklar) evre Tanzimi Betonarme ve Toprakarme Yap1lara Ait Statik Uygulama Proje Bedeli 0_leri 2)Kampus Altyap1 Projesi (2003H031120) Projenin 2009 y1l1 denei : 600.000.- TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 870.000.- TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 855.335.- TL Proje kapsam1nda 19 adet altyap1 i_leri yap1lm1_t1r. Yap1lan bu i_ler, imalatlar sayesinde eitim retim aksamadan devam etmi_tir. niversitemizde yap1lm1_ tesislerin dzgn, verimli al1_mas1, sistemlerin aksamamas1 ve deneklerinde durumu d_nlerek en gerekli i_ler yap1lm1_t1r. Ayazaa Yerle_kesi Ayazaa K1z renci Yurdu Kanalizasyon Hatlar1 ile Is1 Galeri Hatt1 Islah1 ve Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Vadi Lojman1 n Yol Asfalt Kaplamas1 ile Asfalt Kapl1 Yollarda Onar1m, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Uak Uzay Bilimleri Fakltesi Kanalizasyon, Drenaj Boru Hatlar1 ile Rgarlar1 Kaz1 ve Bina Giri_ Yan Yolu Yamur Suyu Izgara 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Merkez Laboratuvar1 A.Blok Drenaj ve Yamur Suyu Hatlar1 ile Rogarlar1 Yap1lmas1 Onar1m, Tadilat, Yenileme Ayazaa Yerle_kesi Futbol Stadyumu A1k ve Kapal1 Tribn Doalgaz Sistemi 0n_aat, Mekanik ve Elektrik Tesisat1 Ayazaa ve ^ehir Yerle_keleri 0n_aat, Fen Edebiyat, 0_letme, Mimarl1k, Gemi 0n_aat ve Deniz Bilimler Faklteleri ile Konservatuar Mdrl, SDKM, Kltr Sanat Birlii Binalar1nda e_itli Mekanik Tesisat Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi KOSGEB Laboratuar Binas1 Kanalizasyonu, Merkez Laboratuar1 Kanalizasyon Sistemine Balanmas1 0in Gerekli Kanalizasyon Hatlar1 ile Rgarlar1 Yap1lmas1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi 0n_aat Fakltesi evre Mhendislii Blm Arkas1 Yamur Suyu Rgar ve Dolgu Yap1lmas1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Glet Yolu Boyunca, Glet Yurtlar1 Alt1 Yurt Binalar1 Zemin Etd 0in Sondaj Yap1lmas1 Ayazaa Yerle_kesi 0n_aat Fakltesi Kazan Dairesi Arkas1 A1k Kanal ile Otomasyon Binas1 Is1tma Hatt1 Boru Yenileme 0zolasyon ve Kanal zeri Galvaniz elik Sa Kapak Yap1lmas1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Maden Fakltesi Seramik Atlyesi, Kaya Mekanii Laboratuar1 Bina 0i ile ML7 Mafsal Blou Bina D1_1 Kanalizasyon, Yamur Suyu Hatlar1, Rgarlar1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Glet Sulama Pompa Odas1 Mekanik Tesisat Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi renci Otomasyon Binas1 ile Motorlar Ta_1tlar Laboratuvar Aras1 Kanalizasyon Hatt1 ve Rgarlar1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi 75.Y1l renci Sosyal Merkezi Yemekhane Ek Bina Zemin Etd 0in Sondaj Yap1lmas1 0n_aat1 Ayazaa ve ^ehir Yerle_kesi Is1tma Merkezleri Periyodik Bak1m, Onar1m, Yenileme Ayazaa Yerle_kesi ARGYP Yurt Binas1 Zemin Etd 0in Sondaj Yap1lmas1 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Is1tma Ana Galeri Hatt1 ile e_itli Birimlerde Mekanik Tesisat Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Vadi Lojmanlar1 B1 - B2 Bloklar Kanalizasyon, Yamur Suyu Hatlar1 ve Rgarlar1 ile Galeri, Izgara Hatlar1 Islah1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Otopark Alanlar1nda Asfalt Kaplama, izgi izilmesi, Rgar Ykseltme, Otopark Giri_leri Dzenleme Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 3)Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (2007H032170) Projenin 2009 y1l1 denei : 2.000.000.- TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 10.305.000.- TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 10.304.234.- TL Proje kapsam1nda 4 adet yeni bina in_aat1 i_ine ba_lanm1_t1r. Ayazaa Yerle_kesi Yurt D Blok 0n_aat1 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Yurt D Blok in_aat1 i_ine 2008 y1l1 sonunda ba_lanm1_ ve 2009 y1l1 sonunda bitirilmi_tir. K1z yurdu olarak planlanan bina i tefri_i yap1larak 2010 y1l1nda hizmete girecektir. 0stanbul gibi nemli bir metropolde rencilerin bar1nmas1 ok ciddi bir sorun olmas1 niversitemiz iinde geerlidir. Ayr1ca son y1llarda artan renci kapasiteleri ile aftan dolay1 gelen rencilerde dikkate al1nd11nda yurt ihtiyac1 ok ciddi boyutlara ula_maktad1r. Ayazaa Yerle_kesi yurt D Blok ile 128 k1z rencinin bar1nma sorunu zlm_ olacakt1r. Ancak toplam renci say1s1na bak1ld11nda bu kapasitelerin ok yetersiz olduu grlecektir. Bina yakla_1k 4670 m kapal1 alana sahip olup 128 renciyi bar1nd1racakt1r. Binan1n in_aat i_leri iin 3.000.000.- TL harcanm1_t1r. Ayazaa Yerle_kesi Yurt D Blok Binas1 Projesi Ayazaa Yerle_kesi Merkezi Derslik Binas1 0n_aat1 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Merkezi Derslik Binas1 in_aat1 i_ine 2009 y1l1 sonunda ba_lanm1_ ve 2010 y1l1 Temmuz ay1nda bitirilerek hizmete a1lacakt1r. niversitemiz derslik ihtiyac1 son y1llarda artan renci kapasiteleri ile aftan dolay1 gelen renciler sebebiyle artm1_t1r. zellikle ortak derslerin yap1ld11 anfiler, yksek lisans dersliklerinde byk sorunlar ya_anmaktad1r. Bu sorunlar1n zlmesi amac1yla merkezi derslik binas1 in_aat1na ba_lanm1_t1r. Bina yakla_1k 10.000 m kapal1 alana sahip olup ayn1 anda 1.700 renciye hizmet edecektir. Ayr1ca binan1n zemin kat1 ile nndeki teras rencilerin e_itli ihtiyalar1n1 kar_1lamak amac1yla kullan1labilecektir. Binan1n in_aat i_leri iin 2009 y1l1nda 7.000.000 TL harcanm1_ ve 2010 y1l1nda da 2.415.000.TL harcanacakt1r. Ayazaa Yerle_kesi Merkezi Derslik Binas1 Projesi Ayazaa Yerle_kesi retim yesi Yeti_tirilecek Yurt Binas1 0n_aat1 0_leri niversitemiz kurulu_u, eitim retim kalitesi ile be_eri sermayesi, fiziki imkanlar1 gibi e_itli kriterler dikkate al1nd11nda niversiteler aras1ndaki yeri tart1_mas1z st dzeylerdedir. lkemizde yeni kurulan niversitelerin retim yesi ihtiyalar1n1 kar_1lamak amac1yla DPT taraf1ndan bir proje desteklenmi_tir. Bu program iindeki niversitelerin ihtiyac1 olan retim yelerinin yeti_tirilebilmesi iin bar1nma sorununun zmne ynelik olarak yurt binas1 yap1lmas1 kararla_t1r1lm1_t1r. Bu ama iin niversitemiz nc olmu_ ve Ayazaa Yerle_kesi retim yesi Yeti_tirilecek Yurt Binas1 0n_aat1 i_ine 2009 y1l1 sonunda ba_lanm1_ ve 2010 y1l1 sonunda bitirilerek hizmete a1lmas1 hedeflenmi_tir. Bina yakla_1k 9.500 m kapal1 alana sahip olup, 298 renci bar1nacakt1r. Binan1n in_aat i_leri iin 2009 y1l1nda 2.000.000 TL harcanm1_ ve 2010 y1l1nda da 3.800.000TL harcanacakt1r. Ayazaa Yerle_kesi retim yesi Yeti_tirilecek Yurt Binas1 Projesi Ayazaa Yerle_kesi 75.Y1l renci Sosyal Merkezi Ek Bina 0n_aat1 0_leri niversitemizin son y1llarda artan renci kapasiteleri ile aftan dolay1 gelen rencilerle birlikte (lisans ve yksek lisans) mevcut yemekhane mekanlar1 yetmemektedir. le yemei aral11 iki saati kapsam1_ olmas1na ramen yemek stantlar1 nnde uzun kuyruklar olu_makta baz1 renciler yemek yemeden derslerine geri dnmektedir. Bu sorunun a_1lmas1, rencilerin dzgn ve rahat bir ortamda yemeklerini yemeleri iin mevcut yemekhane mekanlar1na ilave mekanlar1n yap1lmas1 gerekmektedir. Bu amala 2009 y1l1 sonunda Ayazaa Yerle_kesi 75.Y1l renci Sosyal Merkezi Ek Bina 0n_aat1 i_ine ba_lanm1_ ve 2010 y1l1 sonunda bitirilerek hizmete a1lmas1 planlanm1_t1r. Bina yakla_1k 7.500 m kapal1 alana sahip olup, ayn1 anda 400 rencinin yemek yemesine imkan salayan yemekhane, kantin ve kafeteryadan olu_maktad1r. Binan1n in_aat i_leri iin 2009 y1l1nda 660.000 TL harcanm1_ ve 2010 y1l1nda da 7.000.000 TL harcanacakt1r. Ayazaa Yerle_kesi 75. Y1l renci Sosyal Merkezi Ek Bina (Yemekhane) Projesi 4)Byk Onar1m Projesi (2006H031560) Projenin 2009 y1l1 denei : 7.808.902. TL Hazine Yard1m1 : 6.300.000.- SHB : 500.000.- Kira Geliri : 500.000.- ^artl1 Ba1_ : 508.902.- Projenin 2009 y1l1 revize denei : 6.663.901,86- TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 6.409.959,21- TL Proje kapsam1nda 67 adet onar1m, tadilat, yenileme i_leri yap1lm1_t1r. Yap1lan bu i_ler ile 2009 y1l1 iinde 1kan byk, kk sorunlara zaman1nda mdahale edilmi_tir ve gerekli ihtiyalar giderilerek niversitemizin eitim retimi aksamam1_t1r. niversitemizin 5 ayr1 yerle_keden meydana geldii, eski tarihi binalar1n yan1 s1ra yeni binalar1n 1994 y1l1nda yap1lmaya ba_lad11 d_nldnde onar1m, tadilat, yenileme ihtiyalar1n1n boyutu a1ka grlecektir. niversitemizin dnya niversiteleri ile yar1_abilmesi iin bilimsel, akademik glln yan1 s1ra fiziki mekanlar1n gnmz ko_ullar1na, teknolojilerine uyum salamas1 gerekmektedir. Bu konu ABET kriterleri iinde vazgeilmez bir unsurdur. ^ehir Yerle_kesi Gm_suyu Binalar1 Tadilat ve Restorasyon 0n_aat1 Projenin yap1m1na 1993 y1l1nda ba_lanm1_ olup, ihtiyalara uygun olarak bina iinde ve d1_ cephesinde onar1m, tadilat, yenileme ve restorasyon i_leri yap1lm1_t1r. Ayazaa Yerle_keleri Vadi Yurtlar1 Wc - Du_ Mahalleri, S1cak Su Hatlar1, D1_ Cephe Boyalar1 ile Ayazaa K1z renci Yurdu D1_ Cephe Boyalar1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Vadi yurtlar1n1n uzun y1llard1r kullan1lmas1ndan dolay1 eskimi_, y1pranm1_ olan du_ wc mekanlar1n1n yenilenmesi ile binalar1n d1_ cephe boyalar1 yap1lm1_t1r. 0hale 2008 y1l1nda yap1lm1_ ve 2009 y1l1 iinde bitirilerek hizmete a1lm1_t1r. ^ehir Yerle_kesi Ta_k1_la Bilim Merkezi Onar1m, Tadilat, Yenileme 0_leri Ta_k1_la Bilim Merkezi Binas1nda bulunan mekanlar1n ara_t1rma laboratuvar1 kantin, kafeterya olarak dzenlenmesi i_leri yap1lm1_t1r. 0hale 2008 y1l1nda yap1lm1_ ve 2009 y1l1 iinde bitirilerek hizmete a1lm1_t1r. Ayazaa Yerle_kesi Kimya Metalrji Fakltesi Asansr Yap1m1 Onar1m Tadilat Yenileme 0n_aat1 Fakltelerde, birimlerde bulunan engelli rencilerin ve personelin katlar aras1nda ula_1m1n rahatl1kla salanmas1 amac1yla ihtiyac1n ve deneklerin elverdii lde tm binalarda asansr yap1m1na ba_lanm1_t1r. Ayazaa Maka Gm_suyu Yerle_kesi Binalar1 at1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 deneklerin elverdii lde eski binalardaki at1lar1n yenilenerek k1_ mevsiminde zellikle ya1_l1 hava ko_ullar1nda mekanlar1n etkilenmemesi salanm1_ olacakt1r. Ayazaa Yerle_kesi Mediko Sosyal Merkezi Giri_i ve WC Mahalleri ile Avrasya Yer Bilimleri Enstits Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 niversitemiz Ayazaa Yerle_kesi Mediko Sosyal Sal1k Merkezi acil giri_i ile engelli wc mekan1 yap1larak merkezin daha sal1kl1 kullan1m1 salanm1_t1r. Avrasya Yer Bilimleri Enstitsnde yap1lan dzenleme ile de k1s1tl1 olan mekanlar1n ihtiyaca uygun, verimli kullan1m1 salanm1_t1r. Ayazaa Yerle_kesi Rasat Park1 Elektrik Data, Kapal1 Spor Salonu Ana Pano, Kimya Metalrji Fakltesi Laboratuvar Ayd1nlatma Sistemi Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Maden Fakltesi Giri_leri, Kimya Metalrji Fakltesi Giri_i ve Koru Park Yaya Yolu Onar1m, Tadilat, Yenileme 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Derslikleri Onar1m, Tadilat, Yenileme 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Elektrik Elektronik Fakltesi, Maden Fakltesi, Kimya Metalrji Fakltesi ile Gemi 0n_aat ve Deniz Bilimleri Fakltesi binalar1nda mevcut derslik mekanlar1nda gnmz _artlar1na, teknolojilerine uygun eitim retim yap1lmas1 iin gerekli onar1m, tadilat, yenileme i_leri yap1lm1_t1r. Ayazaa, Maka Yerle_kesi Binalar1 e_itli Wc ve Du_ Mahalleri Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Eski yap1lan binalar ile youn kullan1mdan dolay1 mevcut wc mekanlarda eskimeler, y1pranmalar ba_lam1_ olup deneklerin elverdii lde bu mekanlarda onar1m, tadilat, yenileme i_leri yap1lm1_t1r. Ayazaa Yerle_kesi Eski renci Yurdu ve Mekatronik Binas1 evre Tanzimi Onar1m, Tadilat, Yenileme 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Maden Fakltesi ML.6 Mafsal Blou Panoramik Asansr ile Merdiven Tipi Engelli Asansr ve Fen Bilimleri Enstits Asansr Yap1lmas1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Fakltelerde, birimlerde bulunan engelli rencilerin ve personelin katlar aras1nda ula_1m1n rahatl1kla salanmas1 amac1yla ihtiyac1n ve deneklerin elverdii lde tm binalarda asansr yap1m1na ba_lanm1_t1r. Tuzla Yerle_kesi Denizcilik Fakltesi Bilgisayar Derslii, evre Ayd1nlatma, Seyir Kulesi Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 ^ehir Yerle_kesi Yurtlar1 ile Mediko Sosyal Merkezi Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 ^ehir Yerle_kesi Ta_k1_la Binas1 Basit Restorasyon ve Onar1m Uygulama 0_leri Ta_k1_la binas1 d1_ cephe korni_lerinde meydana gelen deformasyonlardan dolay1 d_en ta_lar e_itli tehlikeler olu_turmaktad1r. Bu amala yap1lan ihale ile Ta_k1_la binas1 cephelerinde basit restorasyon i_leri yap1lmaktad1r. 0hale 2009 y1l1nda yap1lm1_ olup 2010 y1l1nda bitirilerek hizmete a1lacakt1r. Ayazaa Yerle_kesi Elektrik Elektronik Fakltesi Telsiz, Gemi 0n_aat ve Deniz Bilimleri Fakltesi Egzost Emilsiyon Laboratuvarlar1 ile Fen Edebiyat, Maden Fakltesi, Makine Fakltesi Otomotiv ABD Elektrik, Telefon Tesisat1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Bilim Toplum Uygar Merkezi at1 Deresi Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Merkez Ktphane Binas1 at1 I_1kl1k ve Giydirme Cephe Camlar1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 ^ehir Yerle_kesi Maka Atlyeler (UOLP) Binas1nda Derslik Say1s1 Artt1r1lmas1 ve Bilgisayar Derslii 0n_aat1 Mekanik ve Elektrik Tesisat1 Onar1m, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa ve ^ehir Yerle_keleri Elektrik Tesisat Onar1m 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Bili_im Enstits renci 0_leri Brosu Onar1m, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi SDKM D Blok Fan Coil Cihazlar1 Onar1m, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Maden Fakltesi Maden Mhendislii Yksek Lisans Derslii ile At1k Deposu Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Fen Edebiyat Fakltesi L6 Blok 102 Nolu Laboratuvar 0n_aat, Mekanik ve Elektrik Tesisat1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Ar1olu, Gk, Verda rndl K1z Yurtlar1 Kanalizasyon Hatlar1 ile Rgarlar Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Yeni Rektrlk Binas1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Kimya Metalrji Fakltesi Pano Yenilemesi, Fen Bilimleri Enstits Elektrik Tesisat1 0lavesi ve SDKM Tablo Dzenleme 0_leri Maka Yerle_kesi Temel Bilimler Binas1 S1cak ve Souk Su Tesisat1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Faklte evresi ile Yol Kenarlar1 Moloz, 0n_aat Art11, Toprak Gibi Malzemelerin Kaz1lmas1 ve Yerle_ke D1_1na Nakliye Yap1lmas1 0n_aat1 ^ehir Yerle_kesi Ta_k1_la Binas1 Bodrum Kat Kazan Dairesi Yemekhane Aras1 Temizsu Hatt1 Yenileme ile Borular1n Sklmesi, Malzeme Laboratuvar1 keltme Havuzu ve e_itli Mekanik Tesisat Onar1m, Tadilat, Yenileme 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Yemekhane, renci Yurtlar1 ve ^ehir Yerle_kesi Erkek renci Yurdu Elektrik Tesisat1 Onar1m 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Sokak ve Bina evresi Dekoratif Direklerin Yanar Duruma Getirilmesi ve ^ehir Yerle_kesi Elektrik Tesisat 0_leri Ayazaa Yerle_kesi 0n_aat Fakltesi Yap1 Deprem Mhendislii Laboratuvar at1 I_1kl1k Pencereleri Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Fen Edebiyat Fakltesi Yamur 0ni_ Borular1, Tp Odas1 ile Elektrik Elektronik Fakltesi at1 rts Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Fen Edebiyat Fakltesi Kimya Blm L6 Blok 105 nolu (Gnl Yapar) Laboratuvar ve Depo Mekan1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Kimya Metalrji Fakltesi B203 Nolu Oda, Orta ile Kolej Kap1 Soyunma Kabini ve Yol Dzenlemesi, Rektrlk Protokol Yolu D_eme Kaplamas1, 0n_aat Fakltesi 411 Nolu Oda Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 ^ehir Yerle_kesi Ta_k1_la Binas1 Dekanl1k ile Rektrlk Kule Aras1 at1 Kat1 Yamur Deresi ve Dere 0ni_ Borular1 (ta_ duvar ii) Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Mekatronik Laboratuvar1 n Kanalizasyon, Yamur Suyu Hatt1 ve Fosseptik Kapat1lmas1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Ana Su Sayalar1 Muhafazas1, Kapal1 Spor Salonu Ambulans Yolu Islah1, Ynlendirme Trafik Levhalar1 Dzeltme, 0n_aat Fakltesi Kanalizasyon Hatt1 - Rgar1 A1lmas1, Uak Uzay Bilimleri Fakltesi Blme Duvar, Fen Edebiyat Fakltesi S1va, Uydu Yer Terminal Binas1 Bodrum Kar, SDKM Kap1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Rektrlk Binas1 Ynlendirme, Bilgilendirme, Levhalar1 Yap1lmas1, Mevcutlarda Dei_iklik Yap1lmas1 ve Yerlerine Montaj 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Futbol Sahas1 Skorboard Kumanda Odas1 0n_aat, Mekanik ve Elektrik Tesisat1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Fen Edebiyat Fakltesi L6 Blok 107 Nolu Laboratuvar1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 ^ehir Yerle_kesi Ta_k1_la Binas1 at1 Kat1 1, 2, 3, 4, 5 S1n1flar Pencere Kaj Radyatr ile ^aft 0i Borular1n Islah1, Yenilenmesi, 0zolasyonu ve Kaj Radyatr Alt1 0zolasyonlu ^ap Yap1lmas1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Rektrlk Binas1 B Blok Giri_ Cephesi Camlar1 Gne_ Kontrol Film Kaplama Yap1lmas1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Fen Edebiyat Fakltesi L6 Blok 101 Nolu Ara_t1rma Laboratuvar1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi 75. Y1l renci Sosyal Merkezi Elektrik Pano Tesisat 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Mustafa 0nan Ktphanesi Motorlu ^alter Dei_imi ve Ana Panoda Revizyon ile Meslek Yksekokulu, SDKM, Akademik Kap1, Glet Pompa Odas1 Binalar1 Elektrik Tesisat1 ile Giri_ Yolu Islah1 Onar1m, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Maden Fakltesi ML-7, MM-7 Mafsallar1 Kurangulez Betonarme D_emesi ve Su Depolar1 Islah1 Boyas1 ile Hidrofor Onar1m Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Tuzla Yerle_kesi Denizcilik Fakltesi Kapal1 Yzme Eitim Havuzu Metal at1 rts Boyanmas1 ve Ayd1nlatma Sistemi Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Tuzla Yerle_kesi Denizcilik Fakltesi Kapal1 Yzme Eitim Havuzu 0i Kaplama ile 0zolasyon Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa ve ^ehir Yerle_keleri 26 Adet Tesisata Uzaktan Kompanzasyon Takip ve Kontrol Sistemi Kurulmas1 0_ler0 Maka Yerle_kesi Konservatuar, Ayazaa Yerle_kesi 0n_aat Fakltesi Mekanik Tesisat ile Nkleer Giri_ Kap1 Binas1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Vak1f Bahe - Kanl1kavak Aras1 Mevcut Betonarme Duvar zeri Kutu profil Ta_1y1c1l1 Jiletli Tel it Yap1lmas1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Kltr Sanat Binas1 D1_ Cephe S1va Boya, e_itli Mekanik ve Elektrik Tesisat1 ile Elektrik Elektronik Fakltesi LJK 8 Laboratuar1 Blou 6308 nolu Oda Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 ^ehir Yerle_kesi Gm_suyu K1z Yurdu Genel Mekanlar 0n_aat Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 ^ehir Yerle_kesi Gm_suyu K1z Yurdu Binas1 Genel Mekanlar Mekanik ve Elektrik Tesisat1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Rektrlk Binas1 0leti_im Ofisi Elektrik Tesisat1, Srme Doramalar ile Mekanik Tesisat ve e_itli Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa, Tuzla, Ta_k1_la Yerle_keleri Elektrik Tesisat1 Onar1m, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Maden Fakltesi Sa Su Depolar1 (2 ad, 40 ton) 0inde Epoksi Esasl1 Kaplama Yap1lmas1 Onar1m, Yenileme 0_leri Ayazaa Yerle_kesi Eski renci Yurdu A Blok Zemin Kat Kazan Dairesi Yan1 Odalar1n Kullan1lmas1 0in Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Vadi Yurtlar1 Kapal1 Spor Salonu ile Okullar Aras1 Beton Direk Kafes Tel rg it, Demir Kap1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Kltr Sanat Birlii Binas1 D_eme Kaplamas1, Duvar, Tavan Yzeylerde Boya, Badana Yap1lmas1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Maka Yerle_kesi Atlyeler, G - H Bloklar, Yabanc1 Diller ile Ayazaa Yerle_kesi Molekler Biyoloji, Uak ve Uzay Bilimleri Fakltesi, Maden Fakltesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Eski Rektrlk Is1tma Temiz Su Sistemleri Onar1m, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi Aal1kl1 Yol Etiler Yolu SDKM n Ayd1nlatma, Fen Bilimleri Motorlar Ta_1tlar Eski Rektrlk Stadyum 0_letme Fakltesi Kompanzasyon, Uydu Yer Binas1 D_eme Alt1 Prizleri Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Maka Yerle_kesi Ah1rlar Binas1 n Demir Korkuluk ve Yabanc1 Diller Yksekokulu Bilgisayar laboratuvar1 Blme Duvar Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Gm_suyu Yerle_kesi Yemekhane Boyler ve Tesisat1 ile Ayazaa Yerle_kesi Yemekhane - Bula_1khane Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Ayazaa Yerle_kesi 0n_aat Fakltesi Temiz Su Hatt1, Eski Erkek renci Yurdu Doalgaz Boru Deplase, Prof. Dr. Adnan TEK0N Laboratuvar1 Is1tma Hatt1 ile Hidrolik Laboratuvar1 0mbisat Deposu Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat . Byk Onar1m Projesi Kapsam1nda Yap1lan WC Mekan1 Yenileme Projesi 5)Muhtelif 0_ler(2009H031400) Projenin 2009 y1l1 denei : 4.800.000.- TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 7.000.000.- TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 6.924.332,60.- TL Bilgi Teknolojileri : 0T Bilgi 0_lem Daire Ba_kanl11 taraf1ndan 2009 y1l1 iinde yap1lan Gayri Maddi Hak Al1mlar1 ve Hizmet Al1m1 kapsam1nda gerekle_tirilen projeler a_a1da zetlenmektir: Bilgi teknolojileri projesine likit denek olarak 2.000.000 TL eklenmi_ olup niversitemizin birimlerinin ihtiyac1 olan bilgisayar ,donan1m ,yaz1l1m ,altyap1 yaz1c1 al1mlar1 yap1lm1_t1r. Ayr1ca; Yaz1l1m al1mlar1nda ise a_a1daki yaz1l1mlar ve gncellemeler yap1lm1_t1r. McAfee-Anti-virs Yaz1l1m1 Gncellenmesi: niversitemiz akademik, idari personel ile rencilere hizmet veren bilgisayarlar1n ve merkezi sunucu sistemlerinin zararl1 yaz1l1m ve betiklere kar_1 korumak ve al1_man1n srekliliini salamak amac1yla anti-virs yaz1l1m1 al1nm1_t1r. Matlab - Teknik Hesaplama ve Sistem Modelleme Yaz1l1m1n1n Gncellenmesi: niversitemiz retim yelerinin akademik al1_malar1nda ve retimde kulland1klar1, rencilerin derslerinde ihtiya duyduklar1 teknik hesaplama ve sistem modelleme yapmaya olanak salayan yaz1l1m lisans1 2009 y1l1 btesi ile gncellenmi_tir. ANSYS - Sonlu Elemanlarla Bilimsel Analiz Yaz1l1m1 Temini: niversitemiz retim yelerinin akademik al1_malar1nda ve retimde kulland1klar1, rencilerin derslerinde ihtiya duyduklar1 sonlu elemanlarla bilimsel analiz yapmaya olanak salayan yaz1l1m al1nm1_t1r. Yaz1l1m sonlu elemanlara dayal1 modelleme, bunlar1n yap1sal (structural) analizi, 1s1l (thermal) analizi, akustik (acoustics) analizi, elektromanyetik (electromagnetics) analizi, e_lenik alan (coupled field) analizi, e_itli zm yntemleri ile analizi ve grafik ve son i_lem analizine olanak salamaktad1r. Autocad - Bilgisayar Destekli Tasar1m Yaz1l1m1 Temini: niversitemiz retim yelerinin akademik al1_malar1nda, retimde ve rencilerin derslerinde kullan1lmak zere Bilgisayar Destekli Tasar1m Yaz1l1m1'na ihtiya duyulmaktad1r. Bu yaz1l1m ile kullan1c1lar temelde boyutlu izim ihtiyalar1n1 kar_1layacak, DWG dosya format1nda dosya okuyup yazabilecek, kat1 ve yzey modelleri olu_turabileceklerdir. Solidvvorks - Boyutlu Kat1 Modelleme Yaz1l1m1 Temini: niversitemiz retim yelerinin akademik al1_malar1nda, retimde ve rencilerin derslerinde kullan1lmak zere Boyutlu Kat1 Modelleme Yaz1l1m1'na ihtiya duyulmaktad1r. Yedi yz elli kullan1c1y1 destekleyecek yaz1l1m ile kullan1c1lar temelde kat1 model tasar1m1, yzey modellemesi ve kal1p tasar1m modellemelerini gerekle_tirebilecek, iki boyutlu modelleri boyutlu modellere dn_trebilecek ve mekanik tasar1mlar olu_turup arp1_ma testleri yapabileceklerdir. SPSS - 0statistik zmleme ve Analiz Yaz1l1m1 Gncellenmesi: niversitemiz retim yeleri akademik al1_malar1nda ve retimde, renciler de derslerinde geli_mi_ istatistik zmleme ve veri analiz yaz1l1m1 kullanmaktad1rlar. e_itli verilere eri_ebilen ve veri ynetim zellikleri sunan, geli_mi_ istatistiksel analizler reten ve grselle_tiren yaz1l1m lisans1 2009 y1l1 btesi 0le gncellenmi_tir. H ѮѮxeR@<5. h*h qL h*hg?h#hCh0J5CJOJQJaJ$hy_h()0J5B*OJQJph$hy_h0J5B*OJQJph$hy_hC0J5B*OJQJph$hy_h0J5B*OJQJphh0J5B*OJQJph$hMQh0J5B*OJQJphh{&0J5B*OJQJph$hMQhR0J5B*OJQJphh0J5B*OJQJphhy_0J5OJQJTVkfgd~kd$$IfF   ## t 03f 3f 3f 3f 3f 3f 644 l` ap ytMQ $$Ifa$gdMQgd,(gd  P R fh$a$gd*r gd L^`LgduM8gduM8$ 7$8$H$a$gduM8 7$8$H$gduM8$a$gd8 * < > Z b N Z Nfh\sobh*h0JOJQJh()hy_h5B*phhy_h5 h5\$hy_h()0J5B*OJQJph$hy_h0J5B*OJQJphh*hC0J6OJQJh,( h*h.h8h.0JiB*ph333 h8h.h qL h*hst{h($h h*hg?hg?#68DFH6Z\ 4 Z \ ^ ` d ¾¶¾¶«tjfbfXMh*rh56\h*hg?5\hd1;h*rh0JOJQJ!hHh0JB*OJQJph$hHhy_0J5B*OJQJph$hHh()0J5B*OJQJphh0J5OJQJhhMWhkEo h*hg?hhg?5hh5hhg?5\hh()0J5OJQJhh0J5OJQJZ\^ ` N!8":"""##v$x$$$&& $7$8$H$a$gd|$h7$8$H$^ha$gd $7$8$H$a$gd$7$8$H$^a$gdgd $7$8$H$a$gd*rd L!N!6"8":""""###x$$$$&&'''))),*.*0*++---....000 1"1222v4x44:5<5>566^7׺׺׺׺׺ⲫ⧣⟲☍h"ehg?56\ h|5\hhChy_ h*hL0h*rhMW h*h&Dbh&Dbh,hg?56\ h*h*rhg? h*h h*hg?h*rh56\h*rhg?56\6&'')).*0*++--.....00 1"122v4x4<5>566^7 $7$8$H$a$gd^7`788&9*9::<<==4>6>??@@ A AAAAABBzD|Dgd $7$8$H$a$gd^7`788 9(9:::<<<===4>6>???R@j@@@@@A A AAAAABBBDDxDzD|DDDDٽζ~ph&Db0JB*OJQJph$hHh()0J5B*OJQJphhv0J5B*OJQJphh0JOJQJ h*hehMW hg?5\h*hg?5\ h*h8h*rhg?56\ h*h h*h&Dbhg?h&Db h*hg?h*h5\*|DDDfEhEEEHHKKOOTRVRWWXXX gd0$a$gd0 $7$8$H$a$gd0 $7$8$H$a$gd~] $ a$gd| gd~] gd gdgdDDDD EbEdEfEhEEEEEEEEEEFF F FFFF F"F$F*F0F6F8F:F@FBF^F`FbFdFvFxFö֊ֆ~vrkgֆֆvkֆh{X h*h4.h=hohhg?H*h.6oh?hohhvh~]hHh|5B*phhHh~]5B*phh&Db5B*phhHh+5B*phh+hM@MBMHMLMNMTMVMjMvMzM|MMMMMMMMMMMMMOOOPPPTRVRtRRRRSSSSS4TTpUtUvUzUUUUUUUȩȢȈȗhRhg?H* h5U$VVVVVVVWWLWPWbXhXjXnXpXXXXXXX8Y:YYbYfYYʺp_Rh*hg?56\]!hHhb56B*\]ph-hHhb0J56B*OJQJ\]phh&Db0J5B*OJQJphh 0J5B*OJQJph$hHh()0J5B*OJQJphhL00J5B*OJQJphh*h()0J6OJQJ h*hb hYbYfY8ZZ0[[j\ ] ]d_f__`$d ^a$gd{c$ 7$8$H$a$gd0 $7$8$H$a$gd7 $\`\a$gd; $\^\a$gd; $7$8$H$a$gduM8 $7$8$H$a$gdy_gduM8 $7$8$H$a$gd0YYY*Z2Z6Z8ZhZjZlZnZtZZZZZZZ,[.[0[l[r[Ǽ|n|aP?!hxhsY0JB*OJQJph!hxhy80JB*OJQJphh;h;0JOJQJh;0JB*OJQJph hXh;$hxh;0JB*H*OJQJph!hxh;0JB*OJQJph!h;h;0JB*OJQJphh;hsY0J5OJQJh*h0J5OJQJh*h0JOJQJh*hsY0JOJQJh 0JOJQJ h*hsYr[t[[[[\\$\*\,\h\j\\\\\\] ] ]]]]ґrraTJ@hy_0JOJQJhr0JOJQJh*hl0JOJQJ!h#]hy_0JB*OJQJph!hxh;0JB*OJQJphhx0JB*OJQJph!hxhx0JB*OJQJphha"?0JB*OJQJph!hxhmW0JB*OJQJph!hxhy80JB*OJQJph!hxhsY0JB*OJQJphh;0JB*OJQJphh'M0JB*OJQJph]$^L^r^b_d_f____B`````````νvfS?f'h&Dbh70J56B*OJQJph$h&Dbh70J5B*OJQJphh70J5B*OJQJphh0J5B*OJQJphh*hg?56\]!hh256B*\]phh2h{c!h{chg?56B*\]ph!h{chL56B*\]phhL?56\]hL?0JOJQJhr0JOJQJhy_0JOJQJh@80JOJQJ````0a2abb b(b>b $$Ifa$gdMQ$If$ 7$8$H$a$gdl $7$8$H$a$gduM8gduM8$ 7$8$H$^`a$gduM8 ```0a2aXaZaab b bb0bb@bBb|b~bͿvvkWC1#hMQhl5B*CJ\aJph'hMQhl5B*CJPJ\aJph'hMQh Db5B*CJPJ\aJphhMQhlCJaJhMQhl5>*B*\phhMQhl5B*\ph+hMQhl5B*CJOJQJ\aJphh*hg?5\h h*hg?hLhL0J5OJQJ$hLhL0J5B*OJQJphh00J56OJQJ$h&Dbh()0J5B*OJQJph>b@bBb~bbC77+ $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdMQkd$$IfTF;FF:&F&p& tddd0:6  44 lalpdddyt_T~bbbbbbbbbbbbbbbbb>cFcTcVcdcfchcƵqbVVKb<IMh*hg?5\h$44 layt}#nT l6lRlfllllllllllmm2mmHmVmXmZm\mbmnmpmrmxmmmmmmmmmmmmmmmmmmm⼫❕tlhX)CJaJhMQh2CJaJh}#nCJOJQJ^JaJh}#nCJaJhdICJaJhMQhi5CJ\aJ hMQhiCJOJQJ^JaJh)UCJOJQJ^JaJhCJaJh)UCJaJhCGCJaJhMQhiCJaJ#hX)h)U5B*CJ\aJph*mHm$Ifkd$$IfTF֞[ x#&&$&&&&e& t0>$44 layt}#nTHmXmlmnmmmmmmmmm n(n2n $$Ifa$gdMQ $$Ifa$gd $$Ifa$gdX) $$Ifa$gd)U $$Ifa$gddI$IfFf $$Ifa$gd)U $$Ifa$gd}#n $$Ifa$gdMQmmm n nnnnn&n(n0n2n4n:nn@nDnHnLnNn^n`nbndnfn·xg^UhC8mHnHuh%pmHnHu jEhh`UmHnHuh`mHnHuh DbmHnHuh<mHnHuh*hAmHnHu h*h|to jh h`UmHnHuhsh"eCJaJhs hMQhiCJOJQJ^JaJh)UCJOJQJ^JaJhCJaJhMQhiCJaJhX)CJaJ2n4nkdJ$$IfTF֞[ x#&&$&&&&e& t0>$44 layt}#nT4n:ntJtftttttt*u,u.u0u4u6uBu^u`uuuuuvwVwpwrwtwwwwwwwwwwxxxxxxxxxxxy yyyy@HJnrtTVXԓ ʹzszszszlhaZhZhVRZhZhZhhBhwO h6h h|hh h5\ hk5\ hp5\h*hg?5\ h 5\ h*hBuhwOhg?56CJ\] hwOhg?56CJ\]aJ hwOhwO56CJ\]aJ$hEhD0J6B*OJQJph!hEh()0JB*OJQJph!hEh70JB*OJQJph TVXHJLh4ҘJLh$ & F d a$gdm$$a$gd)k $7$8$H$a$gduM8 $d a$gd`m$$ & F d a$gdm$$,d ^,a$gdkm$ FHLȔ,fhbf~ėҗԗИҘ6HJLfhVR`"^֠ؠZ"2BZhlJLPTV|񧠲 hEhBhB hEhk hEhhk h|h hwO5\ hp5\ h 5\ hBu5\ h%p5\h*hg?5\h`h h6h?bnJLNPRTVڧ ʫЭp $d a$gdBm$$ & F d a$gdm$$d ^a$gdkm$ЦاJ~ƪ ȫ^`ܬέ>n @ұܱ<tvzزܲ޲ 02>Jhqh5hBh` h6h h|hh hrF5\h*hg?5\ hp5\ h 5\ h{&5\ hEh3Rh3Rhkh hEh hEhk;Brtv޲< $d a$gd`$,d ^,a$gdCB<$,d ^,a$gd3Rm$$ & F d a$gdm$$a$gd('d gd$ & F d a$gdm$ & F d gd3Rm$ָ޸2r lpBԽFbdXVdv~ h'2hhBh1Eh5 hdChCB< hdChdChdC j33h]vh9[MUmHnHuhdht5 h5hdh5 ht5 hSht hXhCB< jh]vhBUmHnHuh`hCB<h hXh1lnpd$,d ^,a$gdCB<$ & F d a$gdm$$*d ^*a$gddC$*d ^*a$gdCB<$*d ^*a$gdtm$$ & F *d ^*`a$gdm$ $^a$gdt $Z\^`bdfhjl$,d ^,a$gdt$ & F d a$gdm$ ,d ^,gd$a$gdS$,d ^,a$gdCB< $@0rL4XZrtvX\^ˤ˝ynfnhCJaJhp3hCJaJh\A0J5OJQJhRh\A0J5OJQJh 0J5OJQJ h h h htm j?h]vhtUmHnHuh`ht h hhW@hCB<h h5hhShSmHnHuhS jh]vhBUmHnHu%lnprv^ Vp$d ^a$gdR m$$,d ^,a$gdW@m$$ & F d a$gdW@m$$ & F d a$gdm$$a$gduM8d gdq $d ]^a$gdt$,d ^,a$gdt68RXZ`fnp$&Bt4Z|&FXh|ټἱἸἱἱݩἛ h-hA h-h"h`hA h-h&Nh&N h-hhR hW@ h6h h|hhP$h"hhCJaJhp3hCJaJhW@CJaJ=&BH&4j> d ^gd$ & Fd a$gdm$$d ^a$gdR m$>VNZPn4j  $d a$gd"m$ d ^gd$ & Fd a$gdm$|TLTnf Lxd"$*:dtN6h~  N Bt.*RhdT`6XZ\^*\0 h-h"h: h-h: h-hAh"hA h-hhT P v08Z\^^2 X !"#%&$ & Fd ^a$gdm$ $d a$gd"m$$ & Fd a$gdm$ "6Vh !!Z"""""##%%&0&h&&"'T'(H(F)z)|)~))* ,0,$-V---H.z.@0`0223P3$4X4^5`55566:6<6>6@6B666񻯨 hdChhdChdCmHnHuhdChdC5mHnHuh+c: jX}h]vh"UmHnHuh`h h-h"h"hh: h-hB&V'J(z)|)~) *"+2,X-|.b0$2R3Z46666 6"6$6&6(6*6$d ^a$gd`m$ $d a$gd"m$$ & Fd a$gdm$*6,6.60626466686:6>6667`7768$ & F d 7$8$H$` a$gdP3m$$ & F d ` a$gdP3m$ d ^gdn $,d ^,a$gddC$a$gddC$d ^a$gd+c:m$$d ^a$gd`m$677774868^8`8b8d889 9"9*9,9D9F99:::::::;8;:;;;6<>>>?R@@@A ALAB CĽ✕|sh5@\h` hn @ hn @hn 5@\ hn 5\h6Si hOwhP3hhn h5\ h*p5\ hP35\h*hg?5\hP3hBu5\hP3hP35\hP3hn h65B*phhn hn 5B*ph,68b8d8998;:;;;>@@@@ A"CEd -DM ^gdn $d -DM ^a$gdd-DM [$^gd6Sim$ $d[$a$gd6Sim$+d-DM [$^+gd6Sim$ $7$8$H$a$gdA C"CCEEEEFjGHBHHHIbLLLMVMfM~MMPNdNO"$jlD`bdp𳯨 h*p5\ h6Si5\hRhg?5\ h5\ hP35\ hOwhP3hP3 hn 5\ hn @h5@\hn 5@\Uh hn @h5@\hn 5@\hn hn @ h@3EEBHHbLLO$r\\d-DM ^gdn $d -DM ^a$gdd -DM ^gdn $d-DM ^a$gdd-DM ^gdn $d -DM ^a$gdd -DM ^gdn Kablosuz A Yaz1l1m1 ve ar1 Yaz1l1mlar1n1n Temini ve Gncellenmesi: Kampus s1n1rlar1 dahilinde kablosuz a cihazlar1n1n yerle_imini etkin bir _ekilde belirleyebilmek iin Kablosuz Yerel Alan A1 Analiz Yaz1l1m1 temin edilmi_tir. 0P telefon hizmetinin yayg1nla_t1r1labilmesi iin "ar1 Kontrol Yaz1l1m1 Gncellemesi" ve "ar1 Kar_1lama Yaz1l1m1" lisanlar1 da 2009 y1l1 btesi ile gncellenmi_tir. Microsoft Kampus Lisans Szle_mesi: niversitemiz personeli taraf1ndan idari ofislerde, akademik personel taraf1ndan fakltelerde ve renciler taraf1ndan bilgisayar laboratuarlar1nda kullan1lan bilgisayarlar1n verimli kullan1lmas1n1 salayacak istemci ve sunucu i_letim sistemleri ile temel ofis yaz1l1mlar1 2008 y1l1 lisans gncellemeleri yap1lm1_t1r. Bilgi teknolojileri projesine likit denek olarak 2.000.000 TL eklenmi_ olup niversitemizin birimlerinin ihtiyac1 olan bilgisayar ,donan1m ,yaz1l1m ,altyap1 yaz1c1 al1mlar1 yap1lm1_t1r. Yay1n Al1m1 : niversitemiz ktphanelerine a1k ihale usul ve dorudan temin yoluyla 12.855 adet kitap, DVD ve VCD format1nda yay1n sat1n al1nm1_, bu yay1nlar iin toplam 937.185,20 TL denmi_tir. 2009 y1l1nda 0T ktphaneleri iin 606 adet bas1l1 dergiye abone olunmu_ ve abonelik bedeli olarak 522.291,13 TL denmi_tir. 2009 y1l1nda abone olunan 111 adet DVD ve online elektronik veri taban1 iin 1.940.216,80 TL denmi_tir. Sat1n al1nan veritabanlar1n1n yan1 s1ra abonelik cretleri TB0TAK-ULAKB0M taraf1ndan denen veritabanlar1 ile birlikte abone olunan veritaban1 say1s1 111 e ula_m1_t1r. 2009 y1l1nda yay1n al1m1 ve abonelii iin bteden 3.200.000 TL, 0T net finansman kar_1l11 likit denekten 200.000 TL olmak zere toplam 3.400.000 TL lik denek kullan1m1 gerekle_mi_tir. ULAKB0M taraf1ndan abone olunan yay1nlar da dikkate al1nd11nda 2009 y1l1nda yay1n al1m1 iin kullan1lan kaynak miktar1 4.000.000 TL civar1ndad1r. Makine Tehizat Al1m1 (2007H032130) niversitemiz Rektrlk, Enstit, Faklteler, Meslek Yksek Okulu, Trk Musikisi Devlet Konservatuar1, Blmler, Merkezler ve Daire Ba_kanl1klar1n1n ihtiyalar1 olan makine tehizat al1mlar1 ve bak1m onar1mlar yap1lm1_t1r. Yksekretim-Spor Sektr Spor Tesisleri Projesi (2007H050100) Projenin 2009 y1l1 denei : 700.000.- TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 1.245.000.- TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 1.243.720.- TL Proje kapsam1nda 3 adet onar1m, tadilat, yenileme i_leri yap1lm1_t1r. Tuzla Yerle_kesi Denizcilik Fakltesi Kapal1 Yzme Havuzu Is1tma Havaland1rma Tesisat1 ile elik at1 Glendirme Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Proje ihalesi 2008 y1l1 sonunda yap1lm1_ ve 2009 y1l1 ba_1nda i_e ba_lanarak ayn1 y1l iinde ikmal edilerek hizmete a1lm1_t1r. Proje ile Tuzla Denizcilik Fakltesinde eitim amal1 kullan1lmakta olan kapal1 yzme havuzu insan sal11na zarar vermeyecek, gnn ko_ullar1na uygun, modern bir hale getirilmi_tir. Ayr1ca binan1n elik at1s1 glendirilerek olu_abilecek e_itli tehlikelerin nne geilmi_tir. Ayazaa Yerle_kesi Kapal1 Spor Salonu Is1tma Havaland1rma Tesisat1 Onar1m, Tadilat, Yenileme 0n_aat1 Proje ihalesi 2008 y1l1 sonunda yap1lm1_ ve 2009 y1l1 ba_1nda i_e ba_lanarak ayn1 y1l iinde ikmal edilerek hizmete a1lm1_t1r. Proje ile Ayazaa kapal1 spor salonu insan sal11na zarar vermeyecek, gnn ko_ullar1na uygun, modern bir hale getirilmi_tir. Ayazaa Yerle_kesi Kapal1 Spor Salonu, Futbol Sahas1 ve ^ehir Yerle_kesi Gm_suyu Kapal1 Spor Salonu Skorboard Temini ve Yerine Montaj 0_leri Proje ihalesi 2008 y1l1 sonunda yap1lm1_ ve 2009 y1l1 iinde ikmal edilerek hizmete a1lm1_t1r. Proje ile spor merkezlerinde eksik olan ve msabakalarda gerekli olan skorboard cihazlar1 ile altyap1lar1 yap1lm1_t1r. Bu sistemlerle yap1lacak msabakalar uluslararas1 normlara uygun olarak yap1labilecektir. Spor Sektr, Ayazaa Yerle_kesi Kapal1 Spor Salonu Skorboard ve Futbol Sahas1 Teknolojik Ara_t1rma Sektr: 1)Yksek Teknoloji Seramik ve Kompozit Ara_t1rma Merkezi(1997K121640) Projenin 2009 y1l1 denei : 1.000.000. - TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 1.000.000. TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 978.504.16- TL Yrtlen 1997K121640 nolu Yksek Teknoloji Seramikleri ve Kompozitleri Ara_t1rma Merkezi isimli DPT projesi kapsam1nda, 2007-2009 y1llar1 aras1nda aktar1lan deneklerle, merkezde mevcut tm cihazlar1n bak1m, onar1m ve eitim sreleri gerekle_tirilerek, cihazlar % 100 al1_1r hale getirilmi_tir. Ayn1 bte kullan1larak al1_malar1m1z1 geli_tirmek iin gerekli yeni laboravuar cihazlar1 sat1n al1nm1_ ve alt yap1 gereksinimleri giderilerek laboratuvarlar1m1z1n al1_ma sreklilii salanm1_t1r. Proje kapsam1nda alt yap1s1 mkemmelle_tirilen ve yeni tehizatlarla zenginle_tirilen laboratuvarlar1m1z, srdrlebilirliin salanmas1 a1s1ndan, e_itli kaynaklardan yeni projeler almak zere faaliyet gstermektedir. zellikle son rn retmek ve geli_tirmek zere ba_ta DPT ve MSB Arge ve Teknoloji Dairesi Ba_kanl11 olmak zere e_itli kamu (BOREN, KOSGEB ve TB0TAK gibi) ve zel sektr kurum ve kurulu_lar1na proje ve i_birlii yap1lmaktad1r. Yurtd1_1 niversiteleri ve kurulu_lar1 ile birlikte al1_ma imkanlar1 da hem niversite kanal1 ile hem de ki_isel ili_kilerden faydalan1larak ilerletilmektedir. Tohoku University, Institute for Materials Research (Japonya) ile teknik i_birlii yapmaya ynelik anla_ma gerekle_tirilmi_tir. Bu anla_ma erevesinde e_itli projeler kapsam1nda ara_t1rmac1lar1m1z1n Tohoku Universitesinde ileri malzemeler konular1nda ara_t1rma yapma imkan1 bulmaktad1r. rnein 0T, Kimya Metalurji Fakltesi, Metalurji ve Malzeme Mh. Blm Ara_t1rma Grevlilerinden Yk. Mh. 0pek Ak1n, Tohoku Universitesi taraf1ndan 6 ayl1k sre iin ara_t1rmalar yapmak zere davet edilmi_tir. Benzer _ekilde Osaka niversitesi, Rusya Bilimler Akademisi, Ukrayna State University of Chemical Engineering blmleriyle de Mutabakat Zabt1 (Memorandum of Understanding) anla_malar1 gerekle_tirilmi_tir. Proje kapsam1nda olu_turulan alt yap1 ve bilgi birikimi, ekte verilen bilimsel yay1nlardan grlebilecei gibi yak1n ve uzak corafi blgeler iin bilim adamlar1 yan1 s1ra sanayi iinde ekim merkezi olu_turmaktad1r. Yerli endstrimiz iinde malzeme ile ilgili problemlere zm retilmesi niversite dner sermayesine nemli katk1 salamaktad1r. 0T, Dner Sermaye 0_letmesi Mdrlnden al1nan gelir dkmnden, Malzeme UYG-AR Merkezi nin 2009 y1l1nda yakla_1k 300 000 TL miktar1nda niversite btesine katk1 salam1_t1r. Gnmzde malzeme teknolojilerinde gelinen noktada seramik ve kompozitler konusu tek ba_1na ele al1nmay1p, geli_en malzeme bilimi ve mhendislii ile birlikte hareket alan1 bulmaktad1r. Nano malzemeler konusundaki olu_um bunun en gzel rneidir. Ayr1ca gnmzde metal-seramik-polimer malzemelerin rn olarak bir arada kullan1lmas1 projenin bu alanlar1 da kapsayacak _eklide ynlendirilmesini de teknolojik olarak zorunlu k1lmaktad1r. Merkezde gerekle_tirilen yksek lisans ve doktora al1_malar1n1n dorudan bilim ve teknoloji dnyas1na katk1s1 olmu_tur. Bylece merkez; yeniliki malzemeler konusunda disiplinleraras1 bilim ve teknoloji retim merkezi olu_turma grevini (misyonunu) stlenirken, mkemmeliyet merkezi olma lks (vizyonu) iin ilerlemektedir. 2)Trkiye Afet Bilgi Sistemi 0stanbul Uygulamalar1 (2003K120630) Projenin 2009 y1l1 denei : 700.000. - TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 700.000. TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 281.867,37- TL Afet Bilgi Sistemi, doal afet durumunda uydu teknikleri ve bilgi sistemlerini kullanarak afet ynetimi ve hasar tahmininde kullan1lan, merkezi ve yerel ynetimler iin karar destek sistemi olarak hizmet veren corafi bilgi sisteminin kurulmas1d1r. Herhangi bir afet meydana geldikten sonraki uzun vadede daimi iskan ve normal ya_ama gei_ ile ilgili nlemlerin al1nmas1 gerekmektedir. Bu nlemler, afet ynetiminin afet sonras1 a_amas1n1 olu_turmaktad1r. Trkiye Afet Bilgi Sistemi 0stanbul Uygulamas1 Projesi ile olu_turulan afet bilgi sistemi, 0stanbul ilinde meydana gelecek herhangi bir afet ncesinde, esnas1nda ve sonras1nda al1nacak nlemlerin belirlenmesi iin yararl1 ve etkili bir sistem olarak geli_tirilmi_tir. Bu nlemler ; - Mmkn olan en fazla say1daki insan1 kurtarmak ve sal1klar1na kavu_malar1n1 salamak, - Afetlerin douraca1 ek tehlike ve risklerden insan can1n1 ve mal1n1 korumak, - Afetten etkilenen topluluun hayati ihtiyalar1n1 mmkn olan en k1sa zamanda kar_1lamak ve ya_am1n bir an nce normal hale getirilmesini salamak, - Afetin dourabilecei ekonomik ve sosyal kay1plar1n en d_k dzeyde kalmas1n1 ve yaralar1n bir an nce sar1lmas1n1 salamak, - Afetten etkilenen topluluklar iin gvenli ve geli_mi_ yeni bir ya_am evresi olu_turmak, _eklinde sayabilir. Proje Yrtme Kurulu yeleri Prof. Dr. Doan Uar ba_kanl11nda Prof. Dr. Ergin Tar1, Prof. Dr. Nebiye Musaolu, Do. Dr. M. Zeki Co_kun, . Gr. Dr. Ufuk zerman ve Ara_. Gr. Hseyin Can nen den olu_turulmu_tur. Proje Yrtme Kurulu 31 Mart 2006 tarihinden ba_lamak zere en az drder ki_iden olu_mak ve iki saatten az olmamak zere toplam 166 kez gerekle_tirmi_tir. Mekansal verilerin belirlenmesi i_lemi gerekle_tirilmi_, veriler kurumlardan al1narak 0STAB0S sistemine entegre edilmi_tir. Proje sresince yap1lan i_lerin detayl1 a1klamas1 maddeler halinde a_a1daki gibidir ; TAB0S veri katalou analiz edilerek gerekli dzenlemeler yap1lm1_t1r. Temel GIS yaz1l1mlar1 temin edilmi_tir. ArcInfo (25 Kullan1c1l1) ArcGIS 3D Analyst (25 Kullan1c1l1) ArcGIS Spatial Analyst (25 Kullan1c1l1) ArcGIS Network Analyst (25 Kullan1c1l1) ArcGIS Geostatical Analyst (25 Kullan1c1l1) ArcIMS (a Server 2CPU) ArcGIS Server (1 Server 2CPU) 0_lem Harita Modl Veritaban1 Ynetim Sistemi yaz1l1m1 temin edilmi_tir. Oracle Enterprise Edition (25 Kullan1c1l1) Sistem tasar1m al1_malar1 yap1lm1_t1r. Sistem tasar1m raporu haz1rlanmas1 Yaz1l1m tasar1m raporu haz1rlanmas1 Veritaban1 tasar1m raporu haz1rlanmas1 Sistem ve veri ynetim raporu haz1rlanmas1 Veritaban1 mant1ksal tasar1m1 yap1lm1_t1r. Corafi Obje ve Katmanlar1n Tasar1m1 Tablolar ve aralar1ndaki ili_kilerin Tasar1m1 0STAB0S Uygulama Yaz1l1m1 Tasar1m1 Veritaban1 UML Modeli Tasar1m1 Veritaban1 Fiziksel Tasar1m1 yap1lm1_t1r. Geodatabase iinde yer alacak harita katman yap1s1 olu_turulmas1 Harita katmanlar1n1n nitelik tablosunda yer alacak alan bilgilerinin olu_turulmas1 Veri setlerinin projeksiyon bilgilerinin retilmesi Topolojik ili_kinin kurulaca1 katmanlar1n belirlenmesi Semboloji bilgilerinin olu_turulmas1 Harita katmanlar1 ile ili_kili olan tablosal bilgilerin retilmesi Harita katmanlar1 ile tablosal bilgiler aras1nda kurulacak ili_ki trlerinin belirlenmesi Veri dn_m i_lemleri yap1lm1_t1r. TAB0S rnek ile verilerinin veritaban1na aktar1lmas1 0stanbul ili verilerinin veritaban1na aktar1lmas1 0STAB0S Uygulama yaz1l1mlar1 geli_tirilmi_tir. Karar destek sistemine altl1k olu_turacak sorgular1n haz1rlanmas1 Risk analizleri ve planlama iin afet yneticilerine bilgi aktar1lmas1 Afet senaryolar1na gre afet ynetim planlar1n1n olu_turulmas1 Hasar tespitlerinin belirlenmesi Afetzedeleri daimi iskan alanlar1na yerle_tirme i_lemlerinin organizasyonu ve takibi 0STAB0S sistemi test edilerek uygulamaya koyulmu_tur. 3) Biyo-MEMS Uygulamalar1na Ynelik Yzey Mikroi_leme ve Fiziksel Buhar Biriktirme Yntemleriyle Biyo-Fonksiyonel Nano- Paternlerin Geli_tirilmesi (2003K120630) Projenin 2009 y1l1 denei : 958.584,88. - TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 958.584,88. TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 655.279,52 - TL DPT taraf1ndan desteklenen 2003K120630 (90190 0T) numaral1 Biyo-MEMS uygulamalar1na ynelik yzey mikro i_leme ve fiziksel buhar biriktirme yntemleriyle biyo-fonksiyonel nano-paternlerin geli_tirilmesi projesi ITU-MEMS ( HYPERLINK "http://www.mems.itu.edu.tr" www.mems.itu.edu.tr) olarak bir mkemmelliyet merkezi olarak al1_mas1na devam etmektedir. Temiz oda 100 m2 olarak tasarlanm1_ olup; s1n1f1 1000 dir, sadece 0T kapsam1nda deil 0stanbul iindeki en byk ve kapsaml1 olan1d1r. Ayr1ca, temiz oda laboratuvar1n1n kurulmu_ olmas1, 0T iin ciddi bir eksikliin kapat1lmas1 anlam1na gelmektedir. Bu erevede, olu_turulan temiz oda laboratuvar1 0T bnyesinde olu_turulan katma deeri yksek Ar-Ge al1_malar1 Mikro ve Nano (MEMS ve NEMS) sistemlere dn_trebilecektir. Proje kapsam1nda 248 nm dalga boyuna sahip DUV (Deep Ultra Violet) optik litografi cihaz1 al1nm1_t1r. Bu cihaz ile mikron-alt1 toporafya olu_turulmas1 gereklenecektir. Lithografi cihaz1na UV 1_1k kayna1 eklenerek, al1_ma alan1 geni_letilmi_tir. Buna ek olarak 3 adet hot plate , yksek znrlkte bir adet optik mikroskop ve spinner (rezist kaplanmas1 iin) al1nm1_t1r. Bunlar1n yan1nda laboratuvarda kullan1lacak malzemeler temin edilmi_tir. 2008 Kas1m ay1nda beklediimiz ICP-DRIE cihaz1 16.07.2009 tarihinde elimize gemi_tir. Trkiye de tek olan ICP-DRIE cihaz1 ile kuru a_1nd1rma proseslerini yapabilme imkan1na sahip olaca1z. 2009 y1l1 iinde ihalesi yap1lan ok fonksiyonlu fiziksel buhar biriktirme (FBB) cihaz1, 2010 May1s iinde teslim edilmesi beklenmektedir. FBB nin al1m1n1n gereklenmesi ile, nano-on-micron al1_malar1na ba_lanacak ve bylece nano-elektro-mekanik sistemler (NEMS) tasarlanabilecektir. 2009 itibariyle yeni al1nan bir TB0TAK projesi kapsam1nda(109M298) bir adet mikro-ak1_kan temelli kan hcrelerinin ayr1_t1r1lmas1 amalayan laminer rejimin kullan1lmas1na dayal1 bir sistem geli_tirilecektir. 0T BAP tan esnek-yzeylerde MEMS sistemlerinin geli_tirilmesine ynelik farkl1 bir projemiz al1nm1_t1r. Uzay ve pilotsuz uygulamalarda kullan1lan motorlar1n yanma rejimlerini art1ran mikro-tasar1m projesi Uak-Uzay Fakltesinde al1nm1_, btn retim a_amalar1 laboratuvar1m1zda gerekle_tirilerek destek verilecektir. 2010 y1l1 ierisinde buna benzer endstri ve niversitelerden retim desteini bizden talep ederek proje ba_vurular1 talepleri gelmeye ba_lam1_t1r. Bee-MEMS grubunda ekirdek kadro olarak Do. Dr. Levent TRABZON ve Yrd. Do. Dr. Hseyin KIZIL olmak zere, farkl1 disiplinleraras1 olu_an ortak al1_ma durumlar1na uygun olarak Makine-Malzeme-Fizik ve Biyoloji blmlerinden ortakl1klar kurulmu_tur. Bu ortakl1klar sadece ulusal dzeyde deil, uluslararas1 dzeyde de, Dr. Levent YOBA^ (Singapur A-Star Enstits), Do. Dr. Melik Demirel ve Prof. Dr. Osama Awadelkarim (USA, Penn State) ve Per Ochlers (Norve, Vestfold Universitesi) ile gerekle_mi_tir. Grubumuzda _u an, 6 doktora rencisi, 12 ykseklisans. rencisi ve 4 lisans rencisi olmak zere, 22 rencinin al1_malar1 devam etmektedir. Dzenli olarak, her iki haftada bir grup toplant1s1 yap1larak, grup al1_anlar1n1n sinerji olu_turulmas1 salanmaktad1r. Bu olu_um bir mkemmeliyet merkezi erevesinde olu_turulmakta, hem niversitelere hem de endstriyel anlamda nano- ve mikro-teknoloji konusunda bir merkez olma yolunda ilerlemektedir. 0leriye ynelik ve kapsaml1 bir ileri teknoloji/mkemmeliyet merkezi gerekle_iyor olmas1 ve olu_an laboratuvar1n 0T kapsam1nda lkemize nano- ve mikro teknoloji gereklenmesi a1s1ndan nemli bir altyap1 olmas1n1 dikkatinize ve ilginize sunar1z. 4) Havac1l1k Ar-Ge ve Uygulama Projesi (2002K120360) Projenin 2009 y1l1 denei : 8.771.742,24 - TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 8.771.742,24 TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 3.839.301,19 - TL 0stanbul Teknik niversitesi (0T) Rektrl'nn yrtt Devlet Planlama Te_kilat1 (DPT) destekli Havac1l1k Ara_t1rma Geli_tirme ve Uygulama projesi (HAGU) 2002 y1l1nda ba_lam1_ ve bugne kadar ba_ar1yla srdrlm_tr. Projenin ana hedefleri, havac1l1k teknolojileri, zellikle dner kanatl1 hava aralar1n1n analizi, tasar1m1 ve imalat1 alanlar1nda ulusal bilgi dzeyini "Bilgi reten Seviyeye" ula_t1rmak, yerel endstri ile i_birlii ierisinde ileri teknolojilere dayal1 yerel retimi desteklemek ve bir prototip helikopter retmektir. 2002 y1l1nda ba_layan projede bugne kadar, bilgi transferi ve retim teknolojileri a1s1ndan gerekli tm ulusal ve uluslararas1 ili_kiler kurulmu_, lisans, yksek lisans ve sanayiye ynelik eitim faaliyetleri gerekle_tirilmi_, konuyla ilgili eitim programlar1 a1lm1_, hafif ticari bir helikopterin tasar1m1 gerekle_tirilmi_tir. Bu tasar1ma dayal1 prototip helikopterin imalat al1_malar1 yurt ii ve yurt d1_1 kurumlarla yap1lan ihaleler erevesinde h1zla ilerlemektedir. 0malat1n %90 1 tamamlanm1_t1r. Bu srete, zellikle retim a_amas1nda gereken finansal ve idari faaliyetler, niversitemizin idari kadrosu ve projede grev alan akademisyenler taraf1ndan byk bir dinamizm ve zveriyle endstriyel bir kurum dzeyinde ba_ar1yla srdrmektedir. Projenin yrtlmesi iin 2002-2009 y1llar1 aras1nda kesintiler ve KDV hari toplam 30.345.000 TL harcanm1_t1r. Bu harcamalar1n %31' gerekli altyap1n1n geli_tirilmesi, %46' prototip retimine ynelik retim ve tedarik harcamalar1d1r. Dan1_manl1k, mhendislik hizmetleri (%19), yolluk ve sarf malzemesine (%4) ynelik harcamalar da yap1lm1_t1r. Sonu olarak 2009 sonu itibar1 ile projede tan1ml1 tm hedefler gerekle_tirilmi_, hafif ticari helikopter tasar1m1 bitirilmi_, tm bile_enlerin tedarik al1_malar1 tamamlanm1_t1r. zet olarak: TAI de ana gvde ve aksam1 tasar1m ve retim al1_malar1 srmektedir. 2010 ierisinde entegrasyon tamamlan1p yer testlerine ba_lanacakt1r. ASELSAN ile aviyonik-elektrik sistemler tedarik ve entegrasyon al1_malar1 srmektedir. Helikopter motoru Turbomeca firmas1ndan temin edilmi_tir. Elektronik kontrol sistemi yaz1l1m1 haz1rlanm1_t1r. Gvdeye entegrasyon haz1rl1k ve al1_malar1 srmektedir. Helikopter transmisyon sistemi retim i_leri KAZAN-MVEN firmas1 taraf1ndan srmektedir. Bu kapsamda tm di_li retimleri yurt iinde gerekle_tirilmi_tir. Helikopter rotor sistemi tamamen proje kapsam1nda proje ekibi taraf1ndan tasarlanm1_, retim izimleri yap1lm1_t1r. USA, Triumph Inc taraf1ndan test palas1 retilmi_ ve ROTAM da test edilmi_tir. 2008 y1l1 Aral1k ay1nda 6 adet ana pala ROTAM a gelmi_tir. Rotor hub tasar1m1 tamamlanm1_, K.K.K. 5.ABM de ilk modeli retilmi_tir. Kontrol sistemi ve kuyruk palalar1 tasar1m ve retim al1_malar1 AVIA taraf1ndan tamamlanm1_, entegrasyona haz1r hale getirilmi_tir. Yak1t tank1 ve aksam1 imalat-tedarik i_leri tamamlanm1_, gvdeye monte edilmi_tir. Yerel olanaklar ile helikopter transmisyon ve rotor test sistemi DEMETEK A^ ile tasarlanm1_ retilmektedir. Farkl1 boyutlarda insans1z helikopter tasar1m ve retim al1_malar1 srmektedir. 25 kg faydal1 yk kapasitesine sahip bir prototip tamamen ROTAM da tasarlanm1_, retilmi_ ve uurulmu_tur. Trkiye'de ilk kez yap1lan bu nc projede prototip retiminin tamamlanmas1, yer ve uu_ testleri al1_malar1 2010 y1l1 sonuna kadar gerekle_tirilecektir.  EMBED PowerPoint.Slide.12 5) 0leri Ara_t1rma ve Eitim Programlar1(2001K1207509) Projenin 2009 y1l1 denei : 1.500.000,00 - TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 1.500.000,00 TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 1.494.139,98 - TL Proje sresi boyunca al1nan aletler ile laboratuar olanaklar1 artm1_, yenilenmi_ ve gncellenmi_tir. te yandan laboratuarda kullan1lan veri alma programlar1n1n gncellenmesi ve yenilerinin al1nmas1, baz1 mevcut aletlerin kalibrasyonlar1 yap1larak yenilenmi_tir. Bilindii zere malzeme bilimi ve mhendislii nano teknolojinin zerine bina edildii temel alanlardan bir tanesidir ve hem tan1mlama hem de retime ynelik alet tehizat geli_iminin de ok h1zl1 olduu bir aland1r. Bunun d1_1nda rencilerin ve programa destek veren retim yelerinin bulgular1n1 payla_mak zere yurt ii ve d1_1ndaki konferanslara kat1larak projeye katk1da bulunmaktad1rlar. Hedefine uygun olarak yrtlmekte olan uydu haberle_mesi ve uzaktan alg1lama program1nda yksek Lisans ve Doktora rencileri renim grmektedir. 6) Mekatronik Eitim ve Ara_t1rma Merkezi (2000K120270) Projenin 2009 y1l1 denei : 4.092.850,99 - TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 4.092.850,99 TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 3.050.308,76 - TL Mevcut Durumu: 0.T.. Mekatronik Eitim ve Ara_t1rma Merkezi nin (MEAM) kurulu_ al1_malar1, 2007 ve 2008 y1llar1nda 90143 numaral1 DPT projesi kapsam1nda salanan kaynakla byk lde tamamlanm1_t1r. 0.T.. Rektrl taraf1ndan Merkezin kurulu_u iin brt 1.800 m2 alan1 olan bir bina tahsis edilmi_tir. 2008 y1l1ndan itibaren baz1 derslerin laboratuvar ve uygulamalar1 0.T.. MEAM de yap1lmaya ba_lanm1_t1r. Ayr1ca, Merkezdeki laboratuvarlar ok say1da bitirme devi, yksek lisans ve doktora tezi ile dnem projeleri al1_malar1nda kullan1lmaya ba_lanm1_t1r. 2009 Y1l1 Faaliyetleri: 0.T.. MEAM bnyesinde 2009 y1l1nda tamamlanan faaliyetler a_a1da s1ralanm1_t1r: Merkezin kurulu_u iin gerekli ba_vurular yap1lm1_ ve 2009 Aral1k ay1nda ilgili ynetmelik Resmi Gazete de yay1nlanmas1yla, Merkezin resmi olarak kurulu_u tamamlanm1_t1r. Merkez bnyesinde bir 0nsans1 (Humanoid) Robot laboratuvar1 kurulmu_, toplam 6 adet insans1 robot ve gerekli dier donan1mlar ile yaz1l1mlar sat1n al1nm1_t1r. 0.T.. iindeki dei_ik Fakltelerden rencilerin kat1l1m1yla 0nsans1 Robot al1_ma Grubu olu_turulmu_tur. Bylece 0.T.. de ilk olarak 0nsans1 Robotlar konusunda al1_malar ba_lam1_t1r. Bu grubun hedefi 2011 y1l1nda Uluslararas1 Robocup (Robotlar Aras1 Futbol) Yar1_mas1na kat1lmak ve 2 adet 1.60 metre boyunda kendi zgn insans1 robotlar1n1 imal etmektir. Merkez bnyesinde bir Lazer Laboratuvar1 kurulmu_tur. Bu amala bir Femto saniye at1ml1 lazer ve gerekli donan1mlar1 sat1n al1nm1_t1r. Bylece 0.T.. de ilk defa Lazerler konusunda uygulamal1 al1_malar ba_lam1_ ve bu konuda ilgili rencilerin kat1l1m1yla bir al1_ma grubu olu_turulmu_tur. Bu al1_malarda 0.T.. de Lazer Mikro 0_leme, biyolojik deneylerde Lazer kullan1m1 ve Lazerin nano teknolojiler ile MEMS uygulamalar1nda kullan1m1 konular1nda ilk kez al1_malar ba_lam1_t1r. Elektrikli ve otonom ta_1tlar ile aktif emniyet sistemleri konular1nda bir laboratuvar ve ilgili rencilerden bir al1_ma grubu olu_turulmu_tur. Bu amala elektrikli ara, ok say1da ak1ll1 kamera ve yaz1l1mlar1, lazer ve ultrasonic alg1lay1c1lar, h1zl1 kontrolc prototiplendiricileri, ta_1t bilgisayar1, seyir sistemleri ve servo motor sistemi sat1n al1nm1_t1r. Bu grup taraf1ndan Trkiye nin ilk elektrikli minibs ile seri-hibrid ta_1tlar ve otonom seyir sistemli elektrikli ta_1tlar1 zerinde al1_1lmaktad1r. Bu konuda ilk sonular al1nm1_t1r ve sanayi kurulu_lar1 ile ortakla_a al1_malar yap1lmaktad1r. 0nsans1z hava aralar1 ile ilgili bir laboratuvar ve ilgili rencilerden bir al1_ma grubu olu_turulmu_tur. Bu amala helikopter ve uak; otonom seyir ile navigasyon iin de gerekli cihazlar ve yaz1l1mlar sat1n al1nm1_t1r. Bu grup taraf1ndan otonom hava arac1 seyir sistemleri, fly-by-wire sistemleri, otopilot sistemleri ve gzlem amal1 hava platformu tasar1m1 al1_malar1 yrtlmektedir. Temel robotik ve mekatronik sistemleri ile ilgili lisans rencileri iin bir laboratuvar olu_turulmu_tur. Bu laboratuvara temel hareketli mekatronik sistemlerin al1_malar1 ile ilgili uygulamal1 laboratuvar al1_malar1 iin gerekli donan1mlar ve yaz1l1mlar sat1n al1nm1_t1r. Bu _ekilde 0.T.. de ilk defa lisans retimi seviyesinde kontrol uygulamalar1 yapmak ve mekatronik sistemlere giri_ amal1 kullan1labilecek tan1t1mlar1 yapmak mmkn olmu_tur. Merkez iinde tasarlanan elektronik devreleri ve mekanik modelleri retebilmek iin bir adet Lazer bask1l1 devre retim sistemi ve bir adet h1zl1 prototipleme cihaz1 al1nm1_t1r. Bu _ekilde prototip geli_tirme safhas1nda gerekli elektronik devreler ve mekanik paralar1n retilmesi mmkn olmu_tur. Her trl ta_1tlar ile dizel motorlar1n modellemesi ve simlasyonu, seri-hibrid ta_1t modelleme ve kontrol, elektrikli ta_1t modelleme ve simlasyonu amal1 bir laboratuvar1n kurulu_una ba_lanm1_t1r. Bu laboratuvar 2010 y1ll1nda tamamlanacakt1r. 7) Ulusal Yksek Ba_ar1ml1 Hesaplama Merkezi(2004K120880) Projenin 2009 y1l1 denei : 4.900.000,00 - TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 4.900.000,00 TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 4.626.012,21 - TL DPT destei ile rektrle bal1 olarak yrtlmekte olan UYBHM projesi 2009 y1l1 kapsam1nda a_a1daki faaliyetleri gerekle_tirmi_tir: Proje kapsam1nda toplam 8 uzman personel istihdam edilmi_, szle_me sreleri 1 y1ll1k uzat1lm1_t1r. Proje kapsam1nda kullan1c1 say1s1n1 artt1rmak ve yksek ba_ar1ml1 hesaplama ve paralel programlama alanlar1nda uygulamal1 bilgi ve beceri aktarmak amac1 ile Haziran 2009 da bir yaz okulu dzenlenmi_tir. 44 niversite ve kamu ara_t1rma merkezleri ve zel sektr Ar-Ge biriminden toplam 76 ara_t1rmac1ya iki hafta boyunca uygulamal1 eitimler verilmi_, ba_ar1l1 olanlara eitim sonunda kat1l1m ve ba_ar1 sertifikalar1 da1t1lm1_t1r. Sistem odas1 ve destek birimleri bak1m i_i devam ettirilmi_tir. ABD den ve Almanya dan Yksek ba_ar1ml1 Hesaplama alan1nda davetli konu_mac1 akademisyen getirilmi_tir. Gece Vardiyas1 iin teknik personel al1m1 ve i_ tan1mlar1n1n geli_tirilmesi ile merkezin operasyonel sresinin 7/24 dzeyine 1kar1lmas1 konusunda nemli bir ad1m at1lm1_t1r. Proje kapsam1nda ABD NCSA, Texas TACC ve Oak Ridge Ulusal Merkezleri ziyaret edilerek operasyon, sistem ynetimi, i_ modelleri ve sunucu eko sistemleri hakk1nda kar_1l1kl1 gr_ al1_veri_inde bulunulmu_tur. Portland/Oregon SC09 ve Hamburg ISC 2009 konferanslar1na ekip olarak kat1l1m salanm1_t1r. GPGPU tabanl1 sunucu sistemi devreye al1nmas1 planlanm1_t1r. Blade teknolojisine dayal1 Ege kme sunucu sistemimizin kapasitesi artt1r1lm1_t1r. Karadeniz isimli yeni bir kme sunucu sistemi planlanm1_ devreye al1nma i_lemleri bitmek zeredir. Sistem odas1 soutma kapasitesi artan sunucu sistemlerindeki 1s1nma problemine kar_1l1k 2x85.000 btu luk hassas kontroll klima sistemleri ile N+1 soutma dzeyine getirilmi_tir. Projede 2009 y1l1 son eyreinde in_aat ihalesi tamamlanm1_ olup yakla_1k 4 ayd1r bina in_aat1m1z devam etmektedir. Bina in_aat1 toplam 16.280.000 TL + KDV olarak ihale edilmi_ olup ihale kapsam1na sistem odas1na ait UPS+Jeneratr ve Hassas kontroll klima sistemleri ile binan1n i tefri_at kalemleri dahil edilmemi_tir. ^u anda UYBHM altyap1s1 mevcut geici mekan1nda sorunsuz ve tam kapasite ile tm niversitelere ve Ar-Ge merkezlerine hizmet vermeye devam etmektedir. ^u ana kadar UYBHM 18 Milyon CPU saat kaynak kulland1r1m1 ile Trkiye ve blgesindeki en byk HPC hizmeti veren ulusal merkezdir. 2009 y1l1 iinde toplam iki endstriyel ve iki akademik kullan1c1s1na cretli hizmet vermeye devam etmektedir. Proje ihalesi 2009 y1l1nda yap1lm1_ ve deneklerin durumuna uygun olarak 2011 y1l1 sonunda ikmal edilerek hizmete a1lm1_1 planlanm1_t1r. Proje ile niversitemiz Avrupa ve Ortadou da e_i, benzeri olmayan bir merkeze sahip olacakt1r. Ayazaa Yerle_kesi Ulusal Yksek Ba_ar1ml1 Hesaplama Merkezi Binas1 Projesi 8) Bilim Park1 (2007K120020) Projenin 2009 y1l1 denei : 1.296.000,00 - TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 1.296.000,00 TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 324.759,18 - TL 0T rettii bilgiyi toplum yarar1na dn_trerek, geni_ kitlelere yaymay1 amalayan Bilim-Toplum Parklar1 Projesi ile ilgili faaliyetler devam etmektedir. Ayazaa Yerle_kesinde yer alacak olan Bilim-Toplum Parklar1 al1_malar1 konusunda alt1 ay iinde yap1lan faaliyetler hakk1nda detayl1 bilgiler her bir bilim park1 iin verilmi_tir. Bu al1_malar1n iinde yer ald11 projeler tamamland11nda bilim parklar1 eitim amal1 olarak halka a1lacakt1r. Ekolojik nitelikli ara_t1rma merkezi doa evre bilim park1n1n en nemli birimlerinden biridir. Burada elektrikten, ayd1nlatmaya, 1s1dan suya kadar birok srdrlebilir enerji retimini sergileyecek ara_t1rma biriminin mimarl1k projesi haz1r durumdad1r. Finans kayna1 bulunduunda en k1sa zaman iinde in_aat1n ba_lamas1 ve bitirilmesi ngrlmektedir. Bu yap1 bittiinde niversite kendi enerjisini kendisi reten ve bu konuda bilimsel projeler yapmay1 amalayan bir ara_t1rma merkezine kavu_mu_ olacakt1r. Ayazaa Yerle_kesi Havac1l1k Bilim Park1 Binas1 0n_aat1 Projenin 2009 y1l1 denei : 0.- TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 296.000.- TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 296.000.- TL Proje ihalesi 2007 y1l1 sonunda yap1lm1_ ve 2009 y1l1 sonunda ikmal edilerek hizmete a1lm1_t1r. Proje kapsam1nda 1 adet yeni bina in_aat1 yap1lm1_t1r. Ayazaa Yerle_kesi Havac1l1k Bilim Park1 Binas1 Projesi 9) Nanobilim ve Nanoteknoloji 0leri Ara_t1rma Enstits (2008K120710) Projenin 2009 y1l1 denei : 5.604.753,38 - TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 5.604.753,38 TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 719.105,27 - TL DPT taraf1ndan desteklenen proje kapsam1nda Nano-Teknoloji merkezi kurulmas1 al1_malar1 ve yap1lanmas1 devam etmektedir. Projenin ana temas1 kapsam1nda ITUNano kurumsal kimlii tan1mlanarak, rektrle bal1 bir merkez kurma al1_malar1 devam etmektedir. Bu al1_ma 0T rektrlnn en st seviyede destekledii bir projedir. al1_ma temel olarak ana temada devam ettirilmektedir. Bunlar s1ras1yla: 0T bnyesinde bulunan nano-teknoloji al1_malar1n1n re-organizasyonu ve btnle_tirilmesi, Kurumsal kimlik al1_malar1, Alt-yap1n1n kurulup i_levsel hale getirilmesidir. 0stanbul Teknik niversitesin de var olan insan kayna1 ve altyap1 imkanlar1n1n ara_t1r1lmas1na ynelik 12 13 ^ubat 2009 tarihlerinde bir al1_tay dzenlenmi_tir. Bu 0T nano-envanter in 1kar1lmas1na ynelik bir al1_mad1r. Nano-al1_tay1 sadece 0T ara_t1r1c1lar1na ynelik olarak dzenlenmi_, 440 ki_iyi a_k1n 0T mensubu biliminsan1 al1_taya kat1lm1_t1r. al1_tayda ara_t1rma gruplar1 kendi al1_ma konular1n1, laboratuvar imkanlar1n1 ve ortakl1k yapacaklar1 konular1 anlatm1_lar1d1r. Kat1l1mc1lar taraf1ndan 119 adet zet gnderilmi_tir. al1_ma gruplar1 7 farkl1 konuda olu_mu_tur, a_a1da belirtildii zere gruplar belirlenmi_tir; Nano-Malzemeler: 72 ki_i Nano-Yzeyler/Kaplamalar: 51 ki_i Nano-Karakterizasyon: 46 ki_i Nano-Biyoteknoloji: 42 ki_i evre/Tekstil/G1da/Enerji Nano Uygulamalar1: 49 ki_i NEMS/MEMS ve Sensrler: 35 ki_i Hesaplmal1 Nano-Bilim ve Nano-teknoloji: 21 ki_i Toplamda 316 adam-nano insan kayna1 olu_mu_tur, bu Trkiye de ba_ka hibir kurum ve kurulu_ta bulunmamaktad1r. Alt-grup al1_malar1nda yap1lan toplant1lar sonucunda rne ynelik projeler olu_turulacakt1r. Ayn1 zamanda, bu altgruplar, olu_turulacak nano-merkezinin alt yap1s1n1 kullanarak, olu_acak katma deeri ve fayday1 artt1rarak ykseltecektir. 0kinci ana tema ise, 0TNano kimliinin kurumsalla_mas1d1r. Kurumsalla_ma srecinde en nemli kararlardan biri olarak; 0T senatosu taraf1ndan 16.04.2009 tarihli ve 497 say1l1 toplant1s1nda kabul edilen 0T Nano-Teknoloji Uygulama ve Ara_t1rma Merkezinin kurulma karar1d1r. Bylece kurumsal kimlik kazan1lmas1 iin gerekli olan dzenleme yap1lm1_t1r. Bu kapsamda, web-sitesi tasar1m1, logo belirlenmesi ve benzeri markala_maya ynelik al1_malar devam etmektedir. Sanal ortamda olu_turulacak sistem ile, cihazlar1n randevu sistemi ile kullan1lmas1 salanacakt1r. Kurumsal kimliin temel zellikleri olarak; blmler-st olmas1 (rektrle bal1 olarak al1_mas1), _effaf bir ynetim ve payla_1ma dayal1 olmas1 sylenebilir. Bu ynde olan al1_malar, altyap1n1n tamamlanmas1 al1_malar1na paralel olarak geli_tirilecektir. ITUNano sanal kimlii kapsam1nda DPT taraf1ndan desteklenen projelerden elde edilen alt-yap1 imkanlar1 sanal olarak olu_turulacak Nano-teknoloji laboratuvar1na eklenecektir. Nano-teknoloji merkezinin altyap1s1n1n kurulmas1 bu al1_man1n en nemli ad1m1d1r. Bu konuda, niversitemiz yeni bir binay1 ITUNANO ya tahsis etmi_tir. Temelde 250 m2 byklnde bir temiz-oda yap1lmas1 planlanmaktad1r. 2009 y1l1 iinde temiz odan1n ihalesi tamamlanm1_ ve sistemin kurulmas1 6 ay ierisinde gerekle_ecektir. Odan1n tamamlanmas1 ile beraber 2010 y1l1 ierisinde retime ynelik ve karakterizasyon cihazlar1n1n al1m1 bte imkanlar1 dahilinde gerekle_tirilmesi planlanmaktad1r. 10) Mineroloji - Maden Yataklar1 Ara_t1rma Merkezi(2009K120830) Projenin 2009 y1l1 denei : 2.000.000,00 - TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 2.000.000,00 TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 1.969.273,42 - TL 2009 y1l1nda DPT taraf1ndan 2.500.000 TL, 2010 y1l1nda ise 500.000 TL ek bte ile desteklenen Mineraloji - Maden Yataklar1 Ara_t1rma Merkezi Projesine ynelik al1_malar byk bir younlukla devam etmektedir. lke sanayinin geli_iminde ve ileri teknoloji analiz yntemlerinin yap1lmas1nda blmmzn altyap1 eksiklikleri bu proje ile nemli lde giderilmi_tir. Bu balamda 5 adet laboratuvar modern tekniklerle yenilenmi_ olup yakla_1k 750 m2 alan maden ve mineral ara_t1rmalar1 iin uygun hale getirilmi_tir. Yenilenme sonras1 maden ve mineral ara_t1rmalar1 iin cihaz al1m1na geilmi_ ve LA-ICP MS, AAS, XRD ,HBLC cihazlar1 tm ekipmanlar1 ile birlikte al1nm1_t1r. 2010 y1l1 btesi ile de XRF, S1v1 kapan1m cihazlar1 al1narak lkemizde toplu halde bulunan ilk maden ve mineral ara_t1rma merkezi kurulmu_ olacakt1r. 0leri analiz teknikleri konusunda ara_t1rma yapmak, lkenin yeti_mi_ insan a11n1n kapat1lmas1nda ve i_ gcnn geli_tirilmesinde ok nemlidir. Trkiye de Alt1n analizlerinin ok maliyetli olmas1 ve ayr1ca analiz sonular1na gvenirlilik a1s1ndan bir tak1m sorunlar ya_anmaktad1r. lkemizde alt1n ve gm_ analizleri d1_1nda Platin Grubu Elementlerin (Pt, Os, Rh, Ir, Pd, Pa) hibiri analiz edilememektedir. Bu konuda %100 yurt d1_1na ba1ml1 kal1nmaktad1r. Bu proje kapsam1nda mevcut laboratuvarlar ileri dzeyde ara_t1rma laboratuvarlar1 _eklinde yeniden yap1land1r1larak fiziksel alt yap1lar1 tamamlanm1_ ve sat1n al1nacak cihazlar1n kurulumunun ard1ndan Mineraloji Maden Yataklar1 Ara_t1rma Merkezi misyon ve vizyonuna ynelik al1_malar1na ba_lam1_ olacakt1r. Kurulacak olan bu laboratuvarla lkemizin d1_ar1 1kan bu nemli kayna1n1n yurt iinde kalmas1 salanmas1na al1_1lacakt1r. A_a1da yap1lan altyap1n1n ve al1nm1_ olan cihazlar1n fotoraflar1 bulunmaktad1r. 0leri Maden ve Mineraloji laboratuvar1 kurumsal bir yap1ya kavu_turularak lke iin nemli bir ara_t1rma merkezi olacakt1r. Bu kurumsal yap1da insan faktr ok nemlidir. Bu balamda 1 adet uzman kadrosuna personel al1nm1_ ve zellikle analiz cihazlar1 konusunda eitim almaya ba_lam1_t1r. Bunun yan1nda yine 1 adet teknisyen ve 1 adet k1rma tme ve temizlik i_lemlerinde al1_acak personel al1narak kadro glendirilecektir. Yukar1da da k1saca bahsedildii gibi projenin tamamlan1p aktif hale geirilmesi ile yurtd1_1na giden lke kaynaklar1 yurt iinde deerlendirilecek olmas1 lkemiz in refah1 iin byk bir katk1 olacakt1r. Laboratuar1n _ifreli giri_ kap1s1 LA-ICP MS ( Clean room iinde) 3.Atomik absorbsiyon Cihaz1 LA- ICP MS e balanan HBLC cihaz1 Mineral ay1rma ve analiz cihaz1 XRF cihaz1 iin 2 dakikada numune haz1rlayan eriti_ cihaz1 Analiz iin milyarda 1 hassasiyette tart1lar A_a1da,Tar1m Bakanl11 taraf1ndan desteklenen, Tar1msal Rekolte 0zleme ve Tahmin Sistemi Projesi (TAR0T) (2000 AO20010) hakk1nda da k1saca bilgi verilmi_tir. Tar1msal Rekolte 0zleme ve Tahmin Sistemi (TAR0T) (2000 AO20010) Projenin 2009 y1l1 denei : 2.164.515,17 - TL Projenin 2009 y1l1 revize denei : 2.164.515,17 TL Projenin 2009 y1l1 kesin harcamas1 : 2.164.515,17 - TL K1sa ad1 TAR0T olarak bilinen Tar1msal Rekolte 0zleme ve Tahmin projesi ya da resmi ad1 ile Rekolte Tahmin ve Kurakl1k 0zleme Sistemi projesi 2008 y1l1nda UHUZAM bnyesinde ba_lat1lm1_t1r. Projenin amac1 Tar1msal rekoltenin rnler baz1nda lmlendirilmesi ve gelecek hasat rekoltesinin tahmin edilmesini salamakt1r. Bu kapsamda: Tar1msal Rekoltenin Gncel Tahmini Zaman ve rn baz1nda canl1 raporlama Olay sonras1 hasar ve mahsul kay1p raporlama 0klimsel etkiler ve baz1 hastal1klara bal1 geli_imlerin erken uyar1s1 Tar1msal ynetim iin rapor bazl1 karar destek sistemi 0_lem ad1mlar1n1n gerekle_tirilmesi amalanm1_t1r. Projenin birinci a_amas1nda SPOT5 uydu istasyon kod zc sistem ve bir saha prototip istasyon tehizat1n1n al1nmas1 i_lemi gerekle_tirilmi_tir. Bu sistem UHUZAM bnyesindeki Uydu Yer Terminaline entegre edilmi_ olup SPOT 5 uydu verilerinin al1m1 ba_lat1lm1_t1r. UHUZAM bnyesindeki personel sistemin kullan1m1 ve i_letilmesi hakk1nda eitilmi_tir. Srekli ve s1n1rs1z uydu verisi temini iin gerekli olan telemetri anla_mas1 yap1lm1_ ve gerekli demeler proje btesinden gerekle_tirilmi_tir. SPOT 5 veri al1mlar1 1.May1s.2009 itibari ile ba_lam1_t1r. TARIT kapsam1nda Trkiye SPOT 5,5m renkli ve daha yksek znrlkl veri ihtiyac1 olabilecek alanlar iin 2,5 m olarak al1m yap1lmaya ba_lanm1_t1r. ^ekilde 1.May1s.2009 8.^ubat 2010 itibari ile UHUZAM taraf1ndan alg1lanm1_ bulutluluk oran1 maksimum %10 olan 2,5 m renkli ve siyah-beyaz ayr1ca 5 m renkli ve siyah-beyaz grntlerin Trkiye zerinde kaplad1klar1 alan grlmektedir. 1 May1s 2009 8 ^ubat 2010 dnemi UHUZAM (2,5 5 m SPOT Uydu verisi) TAR0T kapsam1nda teslim edilen grnt erevelerine ait da1l1m a_a1daki gibidir: Urfa ili iin 22 ereve (15 adet Temmuz dnemi 7 adet Eyll-Ekim dnemi) Diyarbak1r ili iin 13 ereve (7 adet Temmuz dnemi 6 adet Eyll dnemi) Adana ili iin 8 ereve (8 adet Eyll dnemi) Tar1m 0l Mdrlklerinden temin edilen rn fenolojik bilgilerine gre proje kapsam1ndaki blgeler iin ileri tarihlerdeki uygun grnt al1m programlamalar1 gerekle_tirilmi_tir. Projenin ikinci a_amas1nda yersel lm istasyonlar1n1n kurulumu gerekle_tirilmi_ ve Tar1m Bakanl11 ve yklenici firmalardan olu_an proje ortaklar1m1zla i_ geli_tirme paketlerinin gerekle_tirilmesi ve projeden elde edilen verilerin ilgili kurumlara sunumunun yap1labilmesi iin merkezimizde Uygulama Sunucusu donan1m ve tehizatlar1yla birlikte UHUZAM bnyesinde kurulmu_tur. Sistemin i_lerlii ve kararl1l11 salanm1_ olup veri aktar1m1na ba_lanm1_t1r. Projenin ba_lang1c1nda yersel lm istasyonlar1n1n da ilk kurulaca1 referans alan olarak Urfa ili tercih edilmi_tir. Maksimum derecede farkl1 alanlar1 rnekleyebilmesi, gvenlik, gvenilirlik, i_letim kolayl11 gibi kriterlere gre belirlenen istasyon da1l1m1 _u _ekildedir: Grup 1: Hilvan Toplam 6 0stasyon, 17 segment yakla_1k 1200 Dnm, mstakil ky. Grup 2: GAP Ara_t1rma Enstits Koruklu 4 istasyon Grup 3: Ceylanp1nar 3 0stasyon (Tigem i_letmesi) Grup 4: Harranovas1 5 0stasyon Grup 5: Bozova Yaylak 2 0stasyon Grup 6: Suru 2 istasyon Grup 7: Viran_ehir 3 istasyon Toplamda 25 istasyondan 65 segmentte (istasyon ba_1na 2,6 ayr1 tar1m parseli, ortalama segment ba_1na 100 dnm ekim alan1) 6.500 dnm civar1nda bir referans ekim alan1n1n izlenmesi salanm1_t1r. 0stasyonlar, ta_1y1c1 direk, toprak atmosfer duyarga setleri, renk spektrumu ayr1_t1rma amal1 HD kamera, grnt ve i_aret i_leme niteleri, g ynetim sistemi, ileti_im sistemi ve koruma sistemi bile_enlerinden olu_maktad1r. Projenin ilk sonular1 Tar1m ve Ky 0_leri Bakanl11 Tar1msal Ara_t1rmalar Genel Mdrlnce 28 ^ubat 26 Mart 2010 tarihleri aras1nda Antalya da yap1lacak 2009 TAGEM Program Deerlendirme Toplant1lar1 nda tart1_maya a1lacakt1r. NER0LER Eitim Sektr: 4734 say1l1 Kamu 0hale Kanununda yap1lacak gerekli dei_ikliklerle niversitelerce yap1lacak yap1m i_lerinde daha zel ve kalifiye firmalar1n seilebilmesin salanmas1 ve ihale srelerinin k1salt1lmas1 gibi iyile_tirmelerin yap1lmas1 salanmal1d1r. niversitemiz rencilerine ada_ ko_ullara uygun ve yeterli yurt olanaklar1 salayamamas1 ok nemli bir sorundur. 0stanbul gibi ula_1m1n ve bar1nman1n zor olduu bir _ehirde rencilerin yeterli ve gnmz ko_ullar1na uygun bar1nma ihtiyalar1n1n kar_1lanmas1 gereklidir. Eitimin yap1lmas1nda derslikler ve laboratuvarlar nemli bir yer tutmakta olup, gnmz ko_ullar1na ve teknolojilerine uygun olarak yap1lmas1 gerekmektedir. Yeni yap1lanlarda bu hususlar nemle dikkate al1nmakta olup, mevcut olanlar1nda acilen yenilenmesi ve gnmz _artlar1na uygun hale getirilmesi _artt1r. 5018 say1l1 Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun etkin bir _ekilde yrtlmesinin salanmas1, yat1r1m deneklerinin, projelerin sonuland1r1lmas1n1 salayacak _ekilde verilmesi, niversitemizin ihtiyalar1 gz nnde bulundurularak haz1rlanan Ayr1nt1l1 Finansman Program Teklifine uygun olarak program1n onaylanmas1 ve plan ve programlar1n aksamamas1 iin y1l iinde bloke uygulamas1n1n yap1lmamas1 salanmal1d1r. Projelere y1l iinde yeterli denek verilmesi ile, imalatlar1n k1sa zamanda bitirilmesi ve gnmz ko_ullar1na uygun yap1lmas1 salanm1_ olacakt1r. Yksekretim-Spor Sektr niversitemiz Beden Eitimi Blmne ili_kin yat1r1mlar1n daha sal1kl1 bir _ekilde gerekle_tirilebilmesi ve bylelikle mensuplar1na stn standartlarda hizmet sunabilmesi iin a_a1da maddeler halinde sunmu_ olduumuz nerilerimizin dikkate al1narak gerekli iyile_tirmelerin ivedi bir _ekilde gerekle_tirilmesi gerekmektedir. Beden Eitimi Blmne yeterli bte salanmas1, blmde sat1n alma, ayniyat ve muhasebe birimlerinin ve bu grevleri yerine getirecek personel bulunmad11ndan bu birimlerin olu_turulmas1 ve kalifiye eleman salanmas1na al1_1lmal1d1r. Projeye ayr1lm1_ olan denein byk bir k1sm1 yeni i_letmeye a1lan 0T Olimpik Yzme Havuzu iin kullan1lm1_t1r. Havuz i_letilmesinde anl1k kararlar al1nmas1 ve an1nda mdahaleler yap1lmas1 nemlidir. Dolay1s1 ile mevzuat1n yerine getirilmesinde zorluklar ya_anmaktad1r. Beden Eitimi Blmnn meknlar1n1n sal1kl1 al1_t1r1lmas1 iin yeni mekanizmalar1n geli_tirilmesi gerekmektedir.   0stanbul Teknik niversitesi 2009 Y1l1 Yat1r1m Program1 0zleme ve Deerlendirme Raporu PAGE \* MERGEFORMAT - 47 - $l`bd $^a$gd$ & F h^`a$gd $ 7a$gdh $dha$gdP3 $7$8$H$a$gdA$d-DM a$gdd-DM gdn $DJ4:H         ˶y h hM0 hOwh6Sih6Si hOwhM0h 0J5OJQJh60J5OJQJhM0hM00J5OJQJh0J5OJQJh6Si0JOJQJh 0JOJQJh"h60JOJQJh60JOJQJhG-h60JOJQJ h_5\-     ` b 0,V$ & F d a$gd6m$ $d a$gdWGm$ & F d gdWGm$gd6$ 7$8$H$a$gduM8 $a$gd6Sim$ gdm$ $ a$gd$ & F 7^`a$gd6    Z ^ ` b *,VXZXZVXv46$>|ӻxttgh*h656\]hWGh;h65 h65hh.h65 h.h6 h|h6h6 hWG5\hRh65\ h65\ ht5\ hWGhWG56CJ\]aJ hWGhg?56CJ\]aJhWG56CJ\]aJhtm56CJ\]aJ!VZXv|~gdt$a$gdt$ 7$8$H$a$gd$ 7$8$H$a$gduM8$ & F d a$gd6m$$,d ^,a$gdWG,z|~Hd̻}oaPD5Dh^h^0J5B*phh^0J5B*ph hWGhWG56CJ\]aJhg?56CJ\]aJhWG56CJ\]aJ hWGh{Y56CJ\]aJ hWGhg?56CJ\]aJht56CJ\]aJ *htht0JOJQJ jL*h]vh6SiUmHnHuhh_ht hthth*hg?56\]&j#hth56UmHnHud0 $dh`a$gd^$ & F d 7$8$H$` a$gd3Im$$ & F d 7$8$H$` a$gdkm$$ & F d ` a$gdkm$$ `a$gd^ $7$8$H$a$gduM8$a$gdgdtd&(.0V, . H!J!T%V%X%Z%%%'0(((++1Z1N4d4445555|55555\6ƿλδδΪyoh^5B*phhoU@hWG5B*phhoU@h^5B*phhoU@hoU@5B*phh5B*phhWG5B*ph hWGh^hoU@ h$hhh^ h$h^h$h^0Jh3Ihk0J5OJQJ\h3Ih3I5\h3Ihk+ F"V%X%Z%H)*/p255555 5 555555555$ & F d ` a$gd3Im$$a$gdWG$dh`a$gd^ $dha$gd^5^668<J==?@@@CE FpFFF g$ & Fa$gd}'g & Fgd^gh`hgd^ggdWGg^gdWGg`gd^$ & F d 7$8$H$` a$gdWGm$$ & F d 7$8$H$` a$gd3Im$\6^6666f>>??@@FFF`JbJdJ\O^O`OpTrTxTzTTUUUUU̼̼̼̬̬̬sfYOYOYfOh}'5B*phhoU@h^5B*phhoU@hoU@5B*ph$h h}'CJOJQJaJmHsH$h$hwTCJOJQJaJmHsH$h$hCJOJQJaJmHsHh^CJOJQJaJmHsHhWGCJOJQJaJmHsH$h$h^CJOJQJaJmHsH%h$h^B*CJOJQJaJphh3Ih3Ih3I5\FF:GGGHLHtHH6IIIJbJdJJKZKKK:LLMg^gdwTg & Fgd^g & Fgd^ g$^a$gd}' g$ & Fa$gd}' g$^a$gdMMNNN^O`OP\PP,QQRRS\STrTUV$ & F d ` a$gd m$ $^a$gdg & Fgd g & Fgd^g & Fgdg^gdg & Fgd^UUUUVVVVVVVtWWWWWWXXXYYY:Yb~bc(cRc{rmih h^H*hU:h^0JjR0h^Ujh^U h Vh^h}' h}h^h^h^B*phh$h^5hoU@h 5B*phh3Ih 0J5OJQJ\h3Ih 5\h h^5B*phh}'5B*phhoU@h}'5B*ph)VVVVVYY&](]````pdrdiioo*s,s $ a$gd^$a$gd^ $`a$gd^$ ^ `a$gd}'$ & F d 7$8$H$` a$gd m$RcTcdddd|gg4h8hhhhhii~jjj0kmBnnppqqrr*s,s.s4szsssfthtttttttt0{6{pȹȭ|uu h$h^hoU@hl0J5B*phh3Ihl0J5OJQJ\hh3Ihl5\hlh^0J5B*phhoU@h^0J5B*phhoU@hoU@0J5B*ph h0Jh$h^0Jh] hch}' hch^h^h}'-,s.ssshttt y2{4{6{ҁVl$ & Fxx^`a$gd^m$ $xxa$gd^ $xxa$gd$xx`a$gd^$ & F d 7$8$H$` a$gdlm$$ & F d ` a$gdlm$^gd^j0<46ptvxďƏȏʏ$a$gd!^gd^ $xxa$gd^$ & Fxxa$gd^m$$ & Fxx^`a$gd^m$prtvxzҏ؏"$:<>ɾɔ}sdUIdI=hk*r0J5B*phhjX0J5B*phhoU@h^0J5B*phhoU@hoU@0J5B*phh0JB*phh!0JB*phh$h^0JB*phh$h`0Jj"c?h!h!OJQJU#jSthO h!h!OJQJUVh!h!OJQJjh!h!OJQJUh!OJQJh`OJQJh^OJQJj%0h`h`OJQJUʏ̏ΏЏҏ@V $ a$gd] $ a$gd^gd^$ `a$gd^$ & F d 7$8$H$` a$gdk*rm$$ & F d ` a$gdk*rm$$a$gd!>@dh8<RTV(*xz|~ź|r|n|n|^Oh$h%'0J5B*phh3Ih%'0J5OJQJ\hh3Ih%'5\h%'hoU@h^0J5B*phhoU@hoU@0J5B*phh]0J5B*phh$h^0J h$h^h$h^B*ph3fhoU@hk*r5B*phh3Ihk*r0J5OJQJ\h@Lh3Ihk*r5\hk*rh^0J5B*phV*™ >8FHJ$5$7$8$9DH$a$gd$ & F5$7$8$9DH$a$gd^$a$gd^ $`a$gd^`gd^ $ a$gd]$ & F d 7$8$H$` a$gd%'m$$ & F d ` a$gd%'m$™FHj>֟8\DFHJ*hj*޽Ӯޮާާޝsh?t0J5B*phh?th^0J5B*phh?thoU@0J5B*phh?t0JB*ph h$h?th?t h$hhh^h$h^5>*h$h^H*h] h$h] h$h^h$h]5 h^5h$h^5 h]5-Jڬvʵ.pr$ F]a$gd^ $`a$gd^$ & F d 7$8$H$` a$gd:hm$$ & F d ` a$gd:hm$ $ a$gd?t$ ^a$gd?t$ & F5$7$8$9DH$a$gd^*,.npt0ػd4r.046T2@pxh"4rtʻ|hh4 h$h Kh KhVW h$hVW h$h?t h$hhh^h?t h$h^h$h^0J5B*phh:hh:h0J5OJQJ\h3Ih:h5\h:hh^0J5B*phh?t0J5B*ph0P0246d2tvxz|~ d ^gd K$ F]a$gd^ $a$gdm$ $ & Fa$gd^m$~:<v $ a$gd Kd gd K$a$gd$d ^a$gd d ^gd K:<@BXZtvHJJ¶¶ym^RLCLh$h^0J h K0Jh9i0J5B*phhoU@h aL0J5B*phhKG0J5B*phhh+Ihh+I0J5OJQJ\h@Lh3Ihh+I5\hh+Ih^0J5B*phhoU@h^0J5B*phh K0J5B*phhoU@hoU@0J5B*phh?thhmHnHuh j5 Qh]vhUmHnHuhmHnHuvJLNJLNPRTV$ & F d a$gdKGm$$d ^`a$gdn7m$ $ a$gd^$ `a$gd^ $ a$gd K$ & F d 7$8$H$` a$gdh+Im$$ & F d ` a$gdh+Im$xLNJLVf| .HLNPR24㿻uiZuhoU@h^0J5B*phhW"T0J5B*phhoU@hoU@0J5B*phh$h^0J5B*phhhmHnHu h|h jƫYh]vhUmHnHuhhn7 h.hn7h.h\5h\h.hKG5 hKG5hhKGh$h^0J5h$h^0J h9i0J!4JLNRP$ & F d ` a$gd?N#m$ $ a$gdn7$a$gd $d a$gdm$$,d ^,a$gdn7m$ ,d ^,gdKG$ & F d a$gdKGm$ $d a$gd\m$$ & F d a$gd\m$ 46LNP"$^`z`r^`X Zd6&lջ{{hW"Th$h^H* h$hn7hn7hn8) h$h^hoU@h^0J5B*phhoU@h?N#0J5B*phh3Ih?N#0J5OJQJ\h3Ih?N#5\h?N#h^0J5B*phhoU@hoU@0J5B*phhoU@0J5B*ph0$$&,.` $ & Fa$gdn7m$$a$gd^`gdn7 & Fgdn7m$$a$gdn8) $`a$gd^$ `a$gd^ $ a$gdn7$ & F d 7$8$H$` a$gd?N#m$`$&($$ & F d ` a$gdS'm$ $ a$gd^ $`a$gd^ & Fgdn7m$ $ & Fa$gdn7m$l "$jln,Fr*F~<ɿֿyricii_W_h$h^H*hW"T hW"TPJh$h^PJ hW"TPJ\hW"Th^PJ\hW"ThW"TPJ\h$h^PJ\h3IhS'0J5OJQJ\h3IhS'5\hS'h^5B*phhW"T5B*phhoU@h^5B*phhoU@hoU@5B*ph h$hoU@ h$hn8)hn8)h^ h$h^"ln      gd^`gd+c:$a$gd^ $`a$gd^ $ a$gd^$ & F d 7$8$H$` a$gdS'm$r*~p&*,2z h > > j       jl_h*h^UmHnHu h*h@Lh@L h*h^h^h+c:h$h^5PJ\h$h^5>*PJ hW"T5PJh$h^5PJ hW"TPJh$h^PJ h$h^hW"T2   ( * , . 0 2 4 6 8 : < > B z | ~  & Fdgd^m$h^hgd^ dgd@Lm$ & Fdgd^m$gd^ & ( < > @ ~    "npNP䳬䳬yuuh]V h*hKhKhKB*phhKhK5B*phhK jvh*h^UmHnHu jFrh*h^UmHnHu jnnh*h^UmHnHu h*hn8)hn8) j'jh*h^UmHnHu jafh*h^UmHnHu h*h@Lh@Lh^ h*h^ j bh*h^UmHnHu       $ & Fdgd^m$^gdn8)gd^NP6Pwww$ & Fdha$gdq m$$hdh`ha$gdq $ & F d 7$8$H$` a$gdS'm$$ & F d ` a$gdS'm$ hdh`hgdq d^gdKm$ hdh`hgdK & Fdgd^m$gd^ P Z.ldf2lnpr( P  !%%%okh@L jyh$hq UmHnHu h$h^2h^2hn8)hq h$hq hhS'5B*phh3IhS'0J5OJQJ\h3IhS'5\hS'hq 5B*phhhV5B*phhV5B*phhVhV5B*phhhq 5B*ph)8nr@ 6!"%%%$ ^dhxx^a$gd^2m$$ ^dhxxa$gdq $ ^dhxxa$gdq $dh`a$gdq $dha$gdq $ & Fdha$gdq m$%%d() ***2+++///000 00(0*0,0(1|1 2"2$2¯}sfsYRNRARh hg?56\]h h*hg?h*hg?56\]h*h 56\]h 56\]h-hM0J6OJQJ$h-h()0J6B*OJQJph!h-h-0JB*OJQJph$h-h-0J5B*OJQJphh 0J5B*OJQJph h*h^h^2h^2mHnHuh$hq mHnHu h$hq h$h@L%d()n))*T***.////0 0*0 $7$8$H$a$gd~~)^)gduM8gd~~ $`a$gd^ $dha$gdq $dha$gd^2$ & Fdha$gdq m$$dh`a$gdq *0"2$2L4N4P4R4T4V4X466 : :4;6;8;n;p;>> )7$8$H$^)gdf>$ 7$8$H$a$gd~~$7$8$H$^a$gduM8 7$8$H$gd~~ $7$8$H$a$gd~~$7$8$H$`a$gd $2\2L4N4P4X44466x7788f:n:4;6;8;`;l;n;p;r;>>&>P>f>v>x>>BBBBBBBBBCCCC̿q"jhcCJUaJmHnHuhcCJaJh jh Uj{h;h <U h*h^2hg5f56\]h*p56\]h*hg?56\]h56\] h*hBhg5fhh hn8)h^2hg? h*hg?hB,>??BBBBBBBCCCCCDDDD D"D$DVV$a$gd6Y]TgdV $7$8$H$a$gd~~C"C^C`ChCCCCDDDDDDD D"D$D h*hg?h()h h6Hh$mHnHuh6Y]jh6Y]UhchppmCJaJhVhcCJaJhcCJaJ090P+p,p-p.p1h/R 43f53f63f73f:p6Y]. A!"#$% Dp@=%t>|ڄa=##m%x],Irږ-[`I&68K>#'=@>J&Ml45tȨ`t]QQUY]mۙS:z?Ǚ?_?}}w?:+>uϿ={=~=~M^uoǿw;9^}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9m/~?^# ^??~vy/.?=C:=&fQgC?VWb7Ƥy}dk,_"bMLbqJ'9c+xyqg+ ˘=fϨ=0R,{3Hg13Erd:g@㯹qa -h&Ϲћy۝)(+m%Wf1W᜶fic")K2xqeLG8i"~QYz?/@1f/O>d͖kxɒ =8LN87{Klu^IRW% c ,wO܃fFxm .NX`vbblɊr4{K˭O3˪sUNW+9 BvۀM9GUԞѤbay>qoYB=qoo}@-g/9+-*ܔs7k% SޱpK])gCɕKr(5ywRE|JcMv'wNc 5\k]kIX^P6ɯZoO=)y(O5~]5kqc[ ;P,_ C>|zm{I!fJ[mnz۸~LgվǹFk={s1~0˜-m Ryv[,߲_axp՟\}H|j;SO >pfYLY^oQA c)r_(vr͖oK=t11CǸ638Nq=}V񱤿.v9Emiώmi؆bR'6zќFjc,EJIύhTΪ5I%\1侸pS\50E?% 㧝[{׈lc Dme)Mrf,A'wrUL><@[i9Ax&W[la|Ka=Zlɰop_ tvy/_tϡr{Uam8{y-]]Fȭ4=->Ii{e?J"EPAkpc-q;h? s,]K~yb_H![v2R{q8K-'.i[%q>,KlBk 5V*ܮRr-7%fE ƽ;b&<[}^2>%-ۢyRLO tоۺO6*w@ukZus^& 뜱o ߙו>,cWڬWnz /KоcsnoAc9?^לtV*Ք-i78ٷlѸN]bgvT07YK ߦWc,amf0?^ƽ|zʢ }I"ב5yϦ|أ Tpcqɧ*3ߋtR9,>ˆNmv`q¿G+7)+i햞1#ًI^WO+vbnGkc/jLb9p kڈ籾 /x8&'ә)wU_?=yf *|6.c_kW=ι7 ;{= 9{&Ÿ u~1A;[ſ-]GR1(Rx5+ɻ5Jۛ} xסQ_ m.m]n젍91?=1p)m}W/-yr([vz|HQ)>d1A:^3t1G~-f֖afEZc}t>0Bq|v:Ο!̧=)G jf`[ TV0O;q\{"YQ# +Ak>o{G='uJ-+ɱ9E,Ows͹Q{=$7Rj.>c%{ֱ s)dH/^}< gMVR{Wڹ#6A>NU]G56»Oji~[ Q9^87ī|&g1.=_}ON~byVRӥ=0ρ}cF=*e{Gj9R<zHY/vڹ>7{M9OՐm_̅W(Okh.o F4FVk'F!= ?iLؾyFajo_r|\Vksrg1X>ZZg;ΑŜ~mV?ů_jVhEWIz38R=,iǨ;u#pQ)xoi[).K%JxtyI\j<^^^J^E(R$p<&~XZOKD*N{sHm懥~. /+d*oGl.w}3ZЗvmŶqǃ<U!$^[Q%_]U=moz(Je^>!g.m3nYvx<H_:*/kM+4ނn$KO&>W+L]'o>ڛ-W?&nZ9cr0^`.Im%l^pgm1n"Js+nkOlKYs2 ;ٻh؞C?6p!/ч]X jĤzx xp.yc^hK{Oc`n&ӬdE` G0vûg =x% %, }7.ֈ1嗩 ]yaB- ai-ѸHE \$ANsxӪ52Q[bvĸ~g~uK`k6yUoX@H7kum LRgHRHw&mɁUHMlih~B8S*?xȍפ5iV4CD~;Ϗ@R@EGoMg pvS̠e0=?h_֧,XY|qV3H;hK}v s0~m#_JuY$|͵fAaO =r'qøQOC~1 &ȽL*fWBӢ4^3us֑^)Kй[ T?j}\('wrNn.X{ۃGKq|!мLqEhnz8\4r6SPyE^+ Ѧ~d6&ڦfô~8Dն+Kk;ԹD04э1w"͖u>9XB0.cFǭ9yci$EJHdAUameߎ~Kn\nZF}GWy0_ce81૪wIjWHhhhc-w꓅q-8oYyb| /8 m^?wCW&i9׌W5um%Vsxx27Tc-ogԖ4@Nm۰ާ0O>)atbT.G;W{IoS"9C:;w{6K`+X3L}QhLh?%Ƣ7W)8~o!$b{{˭]zcr;t4{]-˔C߂bC%K'(.xeI#^A9՝%қEqH̾jz}7IGXk}ÔG|=nۋ_3 [}#b Z!C$W;.,d+HRlGj q_G1U9StC˗zpQiZRlJ}E5>A΍jnB@%Ny z\k3)OTS#ޓkl{>4WSl]kZ׾L5u92/ PY[̍՚${Z5߂<2B}dnyq<27yZos. uB¬50K#Q6U`nZAZ/&F.9Y^W.YIWʏ0}x>rġ*!u1>1gn7'u3G.j5.Q8+Ju2흳_:~k%l79[L{YJ~9K eKyُ9c|L(>ܹلEB+䎩J=FK8uox ۫|B,~/6wP<+'t?)fD8/ut~yɶNIuj4s2ӕx˔yN8{"̜QN k*;Ҭ}?=NC1߈(|y$qڔ~i)J>jU,Ҷc!㳻8GAs)0?f=R|,r(XE<;R8YJs(?&Rb|rF0gu R"v?'!}as7-c=ȓI4'wV.A3X*NmUgm嘰'&$TÅ3eZ wwڽ85âx? 5/dzk|"B1W#Vo(Ej4t ?d S|f!|6,S f[UAu^k\pZQѼ5շݽjzp:%'>g V|l&& v*{JC)+p)~y[Ƨ\" W[Os&ly?c痃Cv hu-IU44::/}uf1?CBVg}= e^Ŕ90wStGt>[Xk{7c܏Dwk~e2=T?r)5;˕zp^I[J׳Vbvٗn}3A_l42 f"EZx$n%_$ĺ=*y93Ц2T7"='gWߜZَXEx~\˗ Yo^[qe5_s'`Q-"O|TB_O|a0ż =c^4Qof.n1u(# wskS/y11*bEmxϟ{(YQ}As,j}{zԳH %^Pac>"%kƍZ= Q6~Kb`̇0'6LʫF?&>=ۼ5\rf<.;c~%o|4rZ!2âXw.ؘ3%yZ(b':,oG^|8c\+zI^糤Ο/R捘L]so6-'Wsf~LɒKkU+qm4'B{TJX|f- ZOWSzҽ+h,ejGz͚fݳsf}1[@``,>lCy Xa;U ͧlÉ|AfluzgB4p3KdBsJz^0M3IHuJVUз(B<# NbcB?* VK_R8RM\q&zsٮa2#~QĜ?.I;rjY֍s'̗퍫I:*_\yy>4+ =.Y}Pw1X}Ol;^V/)`:da{f@K1hMߧ>j##rrBdڝpd^=vlu'a3)O^,WM}J2|Hx<0 7ozϖ(ՇӜDyisMSq\qwA_lSK\t`oo$X{W3jsr( 2c-Lx/͙^Ԃ}]|~_d(6 ع}^MC͙ gC;:;TfR?v G)\IA.ݽ.%Ю)ܠaԝh^la?ͬLͱ_PAz f+.V1. WLFuN&7CraPg+ ^kce Gb;H|38Gbp{ dv*@U}̖ȞA]4d% 98Կ~Rf #t޳ʼn\~%륚d6kwٽ5\S)Q,z@{h )wյ04Uf.ϐSW?zGz?'Ԧ{fE,9&%RaH}NK?8>vs>ViZl/BlŪ?A;5J^8^ EAI Ƽ;-->ABk!{ra6 Us5.Z7G[1[|Ԓ>&w-g;Biq/Jf#_4ICtr'D#H>roojes6L_+}\=O-r3MZOGs\9{qfr6#̞(kYl#lf:m&1GI_9'lo2Mj3k/MLV~V2=yh"&5 @JZ>vZy;7|fYLL"0;szga$"y89\X$$If!vh5##v#:V F t 03f 3f 3f 3f 3f 3f 65#` p ytMQ $$IfF!vh5F5p5#vF#vp#v:V F; tddd0:65F5p59alpdddyt_T $$IfF!vh5F5p5#vF#vp#v:V F; t0:65F5p59alpyt_T$$IfF!vh5F5p5#vF#vp#v:V F+ t0:6,5F5p59alyt_T$$IfF!vh5F5p5#vF#vp#v:V F+ t0:6,5F5p59alpyt_T$$IfF!vh5F5p5#vF#vp#v:V F+ t0:6,5F5p59alyt_T$$IfF!vh5F5p5#vF#vp#v:V F+ t0:6,5F5p59alyt_T:$$If!vh55$5555e5#v#v$#v#v#v#ve#v:V F4; tFddddddd0>$+++++++55$5555e59/ / / / / / / pFdddddddyt}#nTekd($$IfTF4;֞[ x#`&`$````e` tFddddddd0>$44 lapFdddddddyt}#nT$$If!vh55$5555e5#v#v$#v#v#v#ve#v:V F4 tF0>$+++++++55$5555e5/ / / pFyt}#nTekd $$IfTF4֞[ x# $  e  tF0>$44 lapFyt}#nTY$$If!vh55$5555e5#v#v$#v#v#v#ve#v:V F4 t0>$+++++++55$5555e5/ / / yt}#nT$$If!vh55$5555e5#v#v$#v#v#v#ve#v:V F tF0>$55$5555e59/ / / pFyt}#nTbkd$$IfTF֞[ x#&&$&&&&e& tF0>$44 lapFyt}#nT9$$If!vh55$5555e5#v#v$#v#v#v#ve#v:V F t0>$55$5555e59/ / / yt}#nT$$If!vh55$5555e5#v#v$#v#v#v#ve#v:V F tF0>$55$5555e59/ / / pFyt}#nTbkd$$IfTF֞[ x#&&$&&&&e& tF0>$44 lapFyt}#nT9$$If!vh55$5555e5#v#v$#v#v#v#ve#v:V F t0>$55$5555e59/ / / yt}#nTuDd =p9  S 0AGrafik 2#" PK!^[Content_Types].xmlj0DжXr(΢Nm)A}dB3gfb= b]g" sM g3 ~a>@FjoS Rn*>G]c#Հ%p)K/ vؗCYHQW^ W!VBa1uiUդzUo t@\v:[KMjG^Lgx8qo:M'H95ƶ xp}s;ؼ"7 Tr/PK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!1drs/downrev.xmlLj0D@o84J!RhKnE+ɎKsYfy[&k؈>hG R㔦V@ Q jvWB x-K% )/8MV둒鼕1Ir%[WYȭԔ:K0XuzX]6W!S/~B*1@*0# =n6<v PK!c 4drs/e2oDoc.xmlN0 HC;KCŪL8q0Dj(=a+hvmK>QgAAGQD. 1Oʰsꩍ.XTHRR/e֎&̫(ԡ='7C.ZLI ZiiP.Q3Xꟳ)zoYg'\|]W} PK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3rOGs:)Vʻ- ==/ Ʉ6{"x+ ey.PK!L# drs/charts/chart1.xmlV[r8كsm\.B.&$T\%d,XA?!aidz|zI,mnXiӏ4JhHNq$NIl@ZI\p^f,rDlLzKt,+h ~#egg,yZb @Ȋ@qѹH>M(8r,KK͈)I'|Cb1Hl,m%FI&ż$^;P `<5&ˏ?>iؽ4xnO#=jTW3<ŊRαbtsjq~r]ߊ\@;bBA6 922pOc1~@lIJVJ |'qVrRTLx:!U@*!hG n@i8+\Pӑj"*50!]'Eo @WN7w7 ~m=m|j3dt?>MSV]-O0quA]='L1CDd>Xš|–7n_\TZK9שׂ)sy5<*׬&ZIJ}g ݭeKk^HTOht>lsx20h & hjSJT? `Mb_-UOQDGoloοPK-!^[Content_Types].xmlPK-!8! M_rels/.relsPK-!1Ldrs/downrev.xmlPK-!c 4Udrs/e2oDoc.xmlPK-!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.relsPK-!». zdrs/charts/_rels/chart1.xml.relsPK-!L# drs/charts/chart1.xmlPK b3hdF[:h(nhdF[:PNG IHDRbEsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?g_IDATx^]ŵՈ數diF# gѫ(hiEL4HV(9Ap!9yP|X8$l8! ċ2vUwػյ~k^{U[o @@>/1@ 1@ KD|@ $K=d!u @D @fF?31\@ @ ̌"~fc @@ @Dp!@} ?~ڳgOk׮j}}:{%]mnn^cNZ>4sw P#m۶5/$%KsLC ?,Z ̘@]MMOnMX -h @1pTGhfO/O:מz @ G]daW괧 !ޱcǢ|I@[h @ @'܆GYY=j ?Blc%dcO;@r{qcccMi|c_a/VMjdr}}}uT\t * ~uXt/@= 4=p@gt'yu.zi6]h@CΟX.?@=eizl*y)]x_ZƮq-^wX䢾-lCgq״-1͘s)O'PPۮ/n/~W X}Y쌱ﳹ@&F9](?œϦK׮::NdkKYbEb{73֯)]W%}xCC_.Ų{H >X}I,[Dʀ -ﳯ)bc ]KH_>_Ċzݏ#ֿ1zp_*}]lbZCE/>">a19_MИ|&㘾f*E'OEi0, !Xu2C}x]!y7Àj]Yx9DYVuBA+CY0hClX};ֲ}Y!"Aļoȵ}%i1܌Q_?cm깹0ϐX1v%_ıWqzmczz w?S~&YԦ'cb6@ėQ,ׇ/;:24 |b+hճcrNu|iPݮ;5ݔ_cۮ6cE|é\X^cc&ya_/1>4_6>czS~&YEdL Ҧ\r}4}Ϧ@ߗ@=;>f_/"+OPkl0Ǵ]cmf$#g,vn o1O_;ucj~hx }>q7ˑ<6٩?,22 Jf9۶,Og}YD/eͶ_?/k$/vSaiO_Q|?. GLY>76^w >+AY|P]lկ'blʘ3OyO m%/K;=(k1tmk68{c&1k>]6L⋜A$KkXҋm1>lN}m}YY}m|i6%M]5ű_,_]cj/ |}vmDGL9;cHw2 = +kJޚ\">fs1=CCACjק~XEXG>.1s.ҕSǬ3il/C `TS6M}AS񡟤s׷bҲϿmxL3_c*5=l6y5}D|~kgADZ~ +c>n<=I2 V -M(H n+s>RܘDܵ8 |8j><5y!?. xC}}vY1lE1;;`M%fA? 7kuJ-)x>>>Tć2]cdcױDr_cJi8|~Z*̮Icxy]63MQ4wL嫐`n*d^*v/{kMYNg1k!>JuOZ>3i[D|y>PjW=hj3Lg̾זX>+x:gk"b!;bkkɊ>ص,UL!WN&bUN#[b}Y:7wlu61|m}>/|U\wr>IKwMoL}11C ,+56Q+ۄ_ۺlڀ6b#~ 5CϷ+SS/ݖEʖZ")>BRL]/[|e,ܧq3)^nj׶B~̤5|}Wrs|v)uO|GЦ\r}?C|HX6{DF߾,|KŬvu DKmgoS,##t |P7ϘXe}~꿧ߪDcc*} goCK"fS22 V~6*'BYlߗS]ٗu ؾc/X7:6vVۻceFlB,v!)X1}^e|W)*C*VDa_{]gRLϓ">O.ժ^eP-Yzo̾bA&SvMl;VXm/̮L|St d_e͔S)ql;+]lֵ2L"u_wR/O,{4/D>q6M1 ˱cvI)ɟ">Ojْ4Ce;M#}}뺡1uXaU 9 Lih9>bj*RXk]eK|}>kIxbyܣ}͈PfX1 -j*۱c65,bvy@I -%S4?CnS%ecW/'Ӈ4PFr,|Hd$ .?2ր)_6>6rwOޡ mC2MaYp^vF'L-c[VGć>\_f٠m)ݶ80ИϤex}Zg)$ӯKkWͮ\ߗueyˎ}dRuYc"*!@bj(| "?m!)cK߽*3VL|>1e5}.ek4 !15ϤP@;GO,&0mZF՗e'ˤXa35$.ھ0Bvl)c[RWL"w*$}ֵy]C18c <_ʔ;8=ňژ_c}|TLsX>]e}Aev׿4B"k]3EFї@Oq+|ߗQ2q>k'm?^g*ۛ#4nL>!{hr-eۮ' cNby_telZ~n{]}]ױl9xw8';5߱}|TLsX>3''dzPX_Rv} 1;~΃>" !}6{3RYl>|5~RMf{ S PD|q.`@h6̒}zVKGMZC3~΁@I%y[!LL@%@Wj'vHƗE_e!D<@& @2ŭ[nN1@j5et]]_>M[<\f8Uz@ :m @݃?I)͉`F?[d1ޟwqrX4^ @ߡ7lt?[<7E]Jmba__oU2Tл%&ۮz9b'j˟bo*-:o)kL\@ė? } v߄>b:$&կ{e a #AuK0/}C]&.#o=S׮{! L@'bEEȷ ]/6 ls|⨯lsX6vKYE|/]}7f8,ŐjX*3v?GgcqI!^-1G[@O @`/YW:Vh+|vgW,,%_*/KďecZ6"kmu%^j*hUķt}kkЯ u[Uk2Z&~ţ^ݷgcW1JNaLȘi#+$|#&/ߕ],|[y2zߗ9;3c٨u+j˒ƊuB,[]+6s(~}18i{bZ3WuMW.#,ʅbPo绎eV^M|eJ;o*'8&$,_LxW' >VỾ_4-vwƐMҨt ~,_8b ccr{茵9~ߒc;o*j;CH,_M183|¨-<ǂbwWco/%}!y(kQ:]~*Sdm!E/%&Vl3Ɛ ɦ񾇧>뭷c а]RJ﫩ocw+~0uDb97C!P2D|&&#ڵˀ6ԴebcVF$cت;c CJ u=ߒozO8뮛cHsZ9^ )+x O @`d79mhkI%&e&BtɋP?f9cw>*CSY_o*g ,@ČDr[IM[3OIymOƈGLacҘVZ$D|*Cϧ"9T;BhPNCl@`l^|hC JjbWQm}!cJi,6vl|=v=2ߧl'⛥Dl}r̹k }lLg!/ϗpq]:clN60]B {] }"}:&Y֦1l5K\#G[&NYN>l%cW1LJ3֘6]W4TcyXEZGD& `}+ԬeЃFSY$WZV?ܷ]_+?8m7TOq !D< BKU1X*bSb=k Y֣4Ff1ۚv}.#hڝJZc"d|vX1oɼȗ%[Oic1Dt÷/_bod`/1'Lǎb8kklx"~l?KBSć3eқ~VM=h+߃++ӿIm8kt " p3F.K6>{=-e#KXl^H|jl ɔ6ZEՅv" -[4ksss̃]mTbd@_}B[׮b8skWއ.''* 0ߗEsΐhf}e&}z%1z.߶ f2>"C_q^=B10Tw/ǣo 1">qrP\ȿxhB_]S[n,meM]v=HXE|8st w1@1ĆD^3S±uֲݗUeķO;ޘ6]YP&1ocqUk˾3W8~iӵevtq}@Rx"u}AꋰaebKiim%5]8%NCL[6Omc_ZQLb|0DJ?Q"vy}`WQ[ ׮k0Bv}@#x睊pgg ;k>WMɞ.kw@a66KbWkqlWC+ Ց ߮TTl/bŽĖƕK-$|M^F9ަS >Y@gV@qMQ%_3%W[Vv] !=4nAKn~"ń @@=k<4˗bQB("_c)L%8SdkM,?G0A(`A@lJzsMBu@y!%жBd8mKZ&Λ D|> "&⻖taN^ 6R\E J?*N: hJ-ZBIVQ9|+_. D|>@ B q4fB C/ @B @@K, @("Gc& @@>K @ !/ј @ D|>@ B q4fB C/ @B @@K, Y:u*:{eߎ=Z9rd߶׏&&@`w!@)زeKڵk%Õho߶mW[XΟmJb,L?g1v@ 9Lb}cc☕vQ &W=koib99A1D!P^.sd˂[@B3'2X"Q,Q {>\j;s72|@I@'H@]X6пwׅWl JU@|YuZ&95յ,fh d%r@Y܄ґli/+("\c9 Zefmm+swm_ZCǵ\@ٺ U2*̸s;|51m}}Mu-Kׇ D|n@ n+:}K-mCZ~k W2b fF?31\@`Zgd[jVQ;,muI?㚇% #fHS WSD_7u-m]O} zS2 d u VIĉu]]8]9o#f[wԯǶu4kcjJrm@9@MlF!p̙kNxqQ zL[~,Ov f@dey睋x y z@@jy@+%p7.2W]uU@@)z1A+!}+~z%c J'p/֭[|0{{1M?o1z@`}o?T_ʅ"pԩjss3hΞ=Am=Z9rd߶ckNu-Ki@ J D+(= ;v,~ٵkw{ImSskYG@ "> x7DC8pxĻ=,D^>jsTײ[@a"JT\ hOXLJhW#uNcϞ=wj=cqOu-K}xr &': 8"W.>-Q|o>Nu-KEC`Zi; A`"≒Jī^}{_w Ou-KKu0@!83!*--;jTס}':-^wz ϐ@OL][[[2uP[קoS]o;އvfH'_>^yݱ ^O?Y=^pDtm"^?~Bh]L)̇eS][#/ :9W&c?6x1-&@ ov%)u^jӖAӶo&ϵb714L&\4&˿{e^{x sW_]94W#[|&~춾: \K("(wc,#жku =zQ#QgDQ1MLNī̦P!_:UD"!q& 0&c zjG 铉wuURR[7Yv#ן:G @`bwmt >f{~aQKzrx{eKbڭ8vUnb6iR[C5W'u{pmEz rZ:{\=Յg5Ju5,s׫ՄΩ׹KK7»]Xu{SMu\.C`"- O v?l9??rnν[:{}-.MT",IzLS]skY= p9D#r3gXC%ֵx/|zSL{_rjOmW)ub\7x 5D|8 <{}gio+{*1Z+E_<QE&L~ 2 IkA`6OZ%dm̮ 737U^@VlW^y2/˵ ̂"~nbO@K=>V;t$6ou̮Jż֗?笸k۷oOnl W \xBc-jf8ϲV|̮VT˪KO:롵᯸⊅?v\`&# -C`οns {M=bvm˵KU\/s\z͗V~}}}!௽ڕ@H">E0& (ZVPcGOD[kktgoL򵴂kb_wﶺ /+횪SSjczcC_ΝÊq_yֆ_:u.̍"~ncC+w֏kʩ_|E+ʥ߹sBij6Rs1@`f3s-j̵{NػZ^T^KVKkKCͅ @y *A0a][_Hu83+۳6䈹 D|&Č| gYm"ص幈UwZNڞ'K@F9S"ҙ;zu?VRښ.~ii@(܍s ҙ_?:k^]ZR9 Uu/TgmZޭ 5׌/Aȑ">Gbl hկFK̏kձsv+p Uinvi@8\)В?@Ve-Ocws)}^<Z~֭@DVL'8ۉ1]-Èˀ婿nw+@݌h,uqub'B' 2Ju<@l@EWE@us_y&& 6cjW )sòV++P@݌hQ KY4ŽeD2C]^_B GljVұ\YwmӮ`bkAB^we%Y~: !/јZZ{WkWVn T/ 3F<3Zb1-Xwm}D'(%!;6>. D|2` 98{ovmsT%/=+ij6(H(" gcr h}?"Khb޲kk}2f݃or3᯿Q@%@ėml]n)9ɽXZj6;q=Vw\ޭ >/: PD|i 8&cju^b9U>guǎ[Lh+X7ENJ&/>:_?oxvm:,U˸|߉۷o_5[i@@CxsVr)q#Zݲhֆu>'A("./?֮Vg,~sۣ|pM>"' 0=>ocjuUNB9u[Nw"~Ν.%'" 02̹,3}w|>ЮN>hi|߽s.:sLuօgmN\4 $'8 Г/m ;2`][I${ݻw/2_cjt"~;ޱչox]= 0D<}SAcjpբinYsL{@xb H~3w"{xeصĹ'/s[ @&@_}̘oص5U4Q&zo][ !', A@9iDĹ}2kV=?J?}W\o|]ֆ[n=  a|cVrs>Qmb;\\ĉV7lXfX.ص=& v޽{J^wuV(!4 :x&'ص)X?a!%9 @`q8K}ьPF3殭0C@ /?SL@c@"(Y+%Ud9ZUۜJPr_ wxBXLf]?1ڿ}L|x=zX! 0ٳ;Կ7y@_v$Lf]k9fs>Q]{VHՎ;.^ٳ^O:{]^zȹ("(vh!Z5'-խ޲eK%}zu=z|!/V B_%[Nv~ȮָUd׽n$ڕe'u e%CsAėm& z(k5ts9ڛ/Y]K{@F@B; R 2G6665ו蜶k5fy0h?"'"֙sdWTFD][ɶ#Oeu-!p1*񽚠$wmvw}K׼6ϭMmCq!;C9`EfjŜnζ5i=^˒Sٌ.î*+/,^ϚL&uDmnk1m@ďI&,)}B~Ȯ~I+[[6=fMy%n^mY{lz]-q4CK.0kO0xDP2MdW+Ӑ][eDoYK{̚fpV{10w/LY k5__ZK{̚fw%,hSxe%p<<"oYfH,|:"~Ȯд~I~u"^7xbC`7]"ճDŽYn O-Yi35fWm>G&g ]jW"MsB][`jE~fu1!0[ϛ>"^.߬AwLĻ} w})D<"~79N_ɬZ%IՊ>ui~t|7z)k,kׂ8 |8Š4iݵ /IگVv' {fC`7CE[7 _$xD,op=믾O, Z#%IՊx?YL{̒fwb7t"e5.'"pܷOPݵ/Iگ^ij{5i?Wϛ"^kh*2񺾛K#㢚%&8jv~nD|"o4EԟvC?}t[$iz~̑KkW<8!+s$eNlucOxqD8 xݵ/Iگ^οau5!P,WG^_af _n'][%&NӄC_m:OTݵ4DϿ5&h|D@|MvW p 7;&nVi>P[\?rnS|@%zyD[Sp564h@Xb]8i ?Ʈ֨k&qg= syFE|][[wnC("(wa!>m/ٵs_"/eO Z#t!#Oeu9!C_7TI2۫ϾݖrW9<@R<Ԋ(W^j l6崇 P D|1ЗOY)DuVk,s}/X]N{@@ }?"g(⭻Z8![ Yi@b\f~4][Q\vi@`lNS={vS! DDuVk"dKsCze˖ѣcw=?D | ;z"~4z:Q7' : I@xeS;y"܉j \lvX}N{D`sss!.^I[:7󕎸5۶ \Wqȑ#v:ҷ٨k4E\"⧠JK%֙s xe-ZdV%صkע̣Dh[W; !q]DS%'Ckcccڶmww6TLBcq*&Sߥ~~g][AVwd"ʭvX}N{̅{gW3cǎ nf"^bۗzճu2!/4z]vv4 bE|>NS$"~*4Cڧ#- sߨ<.}|9PM,r8oʮfk&~2>RfV9e1"ociCs"OG[ O?Y}O#g&s!2e-SxRN7}"Ogse51"oCE|uc|hiТmX#~"~][A{oU!?!}H3AA` sNH:xW.WLj}]ƈ_r43:@|C7#غQ.*S0+8͍T*dMQ }"M<7Feg}q^20"~"~][uׄ<">Y2Doĩx2'NwN "?Y]݇3SӇNV>A1^ޟ3U\K@JƔ8_lN"^vvq*NSߥPMÐiOkkl 25kK9~8VZJvѷ&^)w6N1߇$E@5Cڧ%ܵw:]dʯ}XbB뺡C?f%_߷"SA9I@ħ%ȭ_LS'XOj/ W,浾?r%`0wYY&XDyno4Fۍ+mkr]6>8')i0}Z][&jC.4Gˁr@ W1"^mT| Vjmo1׿^ngC}}zk߮?wJcVB8OD|jD|ZŤS:$`Ϟd2Oq.&`1MĻ[_dLv ̸MQlhw;ǣe/]6o-}:zl}C}RSA9I@_kԏgt_,pשF" Q#uwڌ5AďE~VF?_Jek(5Ʒ(Y@@'CĻhu Iǥ]?b~b1R&@@`uD/];z"鈽G _'I bdW.?">?̹A2aRYfiG6z0hȂ"> 7mďn;d+̥?sg;O_IH{\C 'DfO@ڹRaC>7:g4c 01DĀ~zxn7;/m$?O2ug?; 0oy@@nnb{ד9W8J|ZS]epVMjp(+CSvFļ8 @ LOt̞xbkCbC'?0S h.gWߜ<ކ\@_Vsf΅ PD|nHm H_X_L&~O#b^ur@@;D<2{Zv0FѦ?wƋ\@S@OMB@XDz9"=y8_kb^8 @"-f@@XaGľ&>ku}(fW D| ^` Wy0׷ΜkSv?}E y@݌h1X/YL|}b'j/ t@w3 dY%216w|w|W-X&Qg|2D@ $ 8;C_p.ahMz&!n|kRt@ 'Y-~O9MW5t _)I9 D|ja< ޙly~eTSڛ/e;U+PJ! tz&yY~oh"Y9rd:u^霘ֿێ5Bc.m ≐lꛣdaW)vz" x_I\w|[]-[\Z[[d(6m۶UG{ccc\vN5p1.DLvN.hʶR?4Ux ͬ͌D;$%u¼^cFi^DTsey⏓das2A{ؗsߨK_Yfe\x]GH`Sz\1?@} R>4}}e%6z@b[q&釘xןj~!|[r<߇$OGI u+75E__fCJ&0WS fu_Xk;"/9KZ[u&k&Z>Uy JA`Ò%V eU&[G>$]Ln7Du\L(b61[/4:\cʳd" c5uo)=׿Ҍ^nIKѓiD0kQsL|eYɔL@%+ҚlRdǢ9N?q8K.gD35Pljԏ?h_ C?GzI$)H W>&j2jv3fF?31\ `F0!~h_R>47 0Dx,)Q"0U>OL_Y>G̚"~c1~ocnbƸ_5'KDe8[6 ` 7< ꛈx2M|}WM{O;}2( 0.D<-Q?DYdS笉_OpXοʒIA3&z<Xc|P h9L|}L|ec(ZB@[~#Kw'Jg9z%%gq!@I q~" X}:@"~: ]gk1y2@ _e gc<yƾ'&@ dD31%xpnAzxw b c(&+dxg&|Yݯ@~x"Hd L|-!H?"LElڞǞMH!@DoEG.ev>Pu\N.@A_nk7;CȐ">CbR<}waI֍/&_?h @ e&']/U;\JF;A1Gu @9DЮ[mi1cGO VB\4gΜlRw`k*F"Ƌ֙X___?ϋec_ 5E?/1ڑ tM sE0Q[Z #Ut@ _e,+r!~o~yjŻ&ws@ 3F< w b/iӯ{8R O aҒƇT+I. B"~t:Ғmc>!mR5 D@GY^E=c: >!i@`>#eKKuM}<">r#} D qXZEGYS}l g*:k6d5o\d┱w?\i^ GO@}iwẙݢa}w18'@< 'F9{.mKKv]JP~_MםM?o1z#n<| B͠ĎnqN <D|.bc,-v] | YGv_ vm1KIA_%O1 k|֥%F !/`.W0o~믾@@gDL#wBDo[yJkV_̝{&r!œI--v4PSԲ_nwOj [B g@G`Ғ]WAȗ#S{8R]! D|f?_?" yj_[C~;!MHZZk8QZC1Lb#y@jҒ'NL_vUk23\_9 @\r}_c/- n}!<c@S]H;@@[,;)}8eeñG;@Ȝ">sc^U%z衕xWEȓ|j%E!@ M4¨F"+T[lnZ;#jǞ Yr}}5? :D<5 7ܰr;7OdMrz;W #O'hD7x"{{ߕ&$Ir޼?@֙s3!@ k݋q\ZBy )T>sxp- H_K1YY꫓4Y1b@ Tv@""%ʥ%cFN٥y<((X=Ρ ≁l \s5L}?zM^:v%\h @ARYZW'yd&]K '$ҒV/"{W|Uk %'0#\Jl+wm1Ws@B 9C--}q:Lh5!o~6 LA?U\)9--SD"|9YYkn΁ XXRjyYy b> !g~o%#4B@4D|4*΁WEڒ18__?Zi2 @`YO:U9rdҿێgVGB}ﺆV׸bZ~c9水dvS mQ5Cs!@`D|fVmٲ׮]g_VJJi"\{WxշD}=K[,OܗjydLV4;y͙!@`L^J&tX%e;>B7.S5:qĂj9l^>b]shĒn;{}R.cZCj ]Ɉot'}]">YUIN&owmi\S%: 0s]Fv !;9 @s%iԍm+˄.'aL[M_obykYt͢ 7ܰx&jJ9CLFud1 @+$zs/T} oTwuZE!_K[,O6vfeiXZiy}:ED& G*/*@ȕ">³ fWZ)RV<߭nVq͚|w&>TײE%5};ge%ȯ;te~_T@("]޷*LЪ-1D[^?_v77S}E@r oܩ.͝ ko5 tfQoKK[]ϕ9-O6&sKKȏ96 @`9Q*qxUѮv]W%C@}xWbSR)&j\_DX_7.SXZC #D|Nח}u2,[?wS%Cr}hضq MS on&@ %90o{ 4KZε\wMcZF[9 @@)x;!@!ƕ@ P D|)N@ l q%@ B_ @ l\! @@ėi @Ȇ">Wb @@)x;!@!ƕ@ P D|)N@ l q%@ B_ @ l\! @@ėi @Ȇ">Wb @@)x;!@!ƕ@ P D|)N@ l q%@ B_ @ l\! @@ėi @Ȇ">Wb @@)x;!@!ƕ@ P D|)N@ l q%@ B_ @ l\! @@ėi @Ȇ">Wb @@)x;!@!ƕ@ P D|)N@ l q%@ B_ @ l\! @@ėi @Ȇ">Wb @@)x;!@!ƕ@ P D|)N@ l q%@ B+ `@ 1@ 1j p*ՖIENDB`^{Dd =Tw[  S 0AGrafik 1#" PK!^[Content_Types].xmlj0DжXr(΢Nm)A}dB3gfb= b]g" sM g3 ~a>@FjoS Rn*>G]c#Հ%p)K/ vؗCYHQW^ W!VBa1uiUդzUo t@\v:[KMjG^Lgx8qo:M'H95ƶ xp}s;ؼ"7 Tr/PK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!jݛdrs/downrev.xmlLn0DV-1DmD鱤R ^#lүK{Yi4z`[CReTKv :IJvP-Y.3en̗ͤƹ>V jiG Z:/A|x ײ%7 Vrަk?d<<.!0 G3HʲN^a; (^?} PK!o0:k 6drs/e2oDoc.xmlj0{#˹BOVJ۷HܿS!$ވ ^vS q~Pp2zSۛn-a !SDcα2fL1iB'YWU#&rДR/&g󓵉JzAdMo@xUpۂ;l8:F+| :bFqbwJȹt{Vk(}5i9X4>l st]Lh?\wPK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3rwXK F;VG OAmB`,'PK!9 drs/charts/chart1.xmlVr8ߙ}'xJh RxFY3¾IIf\`I>?Wkj<^v2 ,Iٲc?4B(f #sG ]߮(^a.f9AXs%DZE"k\40x e++_ӖcY~K1q*lHcrś5aBb 4/.G1[vLْ TP[xսї,M8b&vI.W ,ʦU/u>L1 kdB.6>GC DWk{TF{txk7o`AqNO߮w㉗Ha `5fLG|{%DI%t^Zj+iۮеm/ JADPa]i&z`L8SҗgX03BǷuq&,# S #Ux*g&N€T2wqɮrC.FB#PC2iYd2B P.VG%-N ۡ88gA\ Psеm!ʾ~ PZBY=k6#yk ȱN(e YNi_=r/z#^X~FF- mN`UϙՍ?J9nrW!jZwFkj~p~PR4?\6[7wa<=їP7gFZW]6g?*Ze~$pL1T4?VgϋZ8&zd| j#-S A|iz TXdk]P WuR0 'N%r/M ;9P"[v9S)G4ķ`P4YSZ-h![A8 lpɇɉ PK-!^[Content_Types].xmlPK-!8! M_rels/.relsPK-!jݛLdrs/downrev.xmlPK-!o0:k 6Vdrs/e2oDoc.xmlPK-!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.relsPK-!"" ~drs/charts/_rels/chart1.xml.relsPK-!9 drs/charts/chart1.xmlPK bmn=쵥?av_m(nmn=쵥?av_PNG IHDRVsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?lIDATx^[չ~GCG>4%u-mEAM"8F8a Bq;hw؉l 8cc|iہe0I?].Q5F4UQag#>0||׉ @ ,B'k"@ @ "gc @@ @D| p!@ @ 3BbWGB>{\>G3п9 KKr x=/˾dgs@"ޗ @ J0挞XeDʜ @FagWs%^j4}Io@ @!OC߾}Ȃ]PH)n mٖ椹qwn$=7c㛿~Uc|!%D|ַ.涠awA(B %!ۮu66?=]P|^[zY.Z俷ݲ-PLXb\f"~?Em_R|Xm>>n՞X6nm;B䢶Cغʛkc~ḃe>G&|i4~[o(GǏڟ`@~ T[b|_CXW[!cyԾmE q,{0v0s9}Lk?~ieY2LjX|*[.(kW$fT!b*cCv5sphLTi_u-LUy9k/fm51}˅\'(["7jeE]bHTD~`jKb9D4hUvEmˋ" oXM_eBҶ"vl^El+u>_]p_v}kEkY;>V*k&Nr gl7.>rM>mLkzs=Q@qԭ^|~\U{nK3- lkG56IZ (VWm]}q,MU&l?P ^_Frq,Ǿշ\~EŬ}}w菿͖&Cy:<󌳼߳QE֧-kׄi _sxշ^pEgCD|6n뜴ͯe)<hqa)#g>BWt&l?жMue"6#q.{_S.3^5Vb'4m)?|}[thf_-%Ǘ>jk'GlX]=,g>mV6qrW߹E] 00c>5)t9_K_9w(GǏڢS+!c`[ [D+-+$}[a u^p}5Y5ּ|8U_H?Kk_[99+vBD1 *[ SWEĻH,llxka]g&&I^зϹC88~$`|zPdueuM;Vv"DK ^p}5Y5|O©ܺR}˙q"ţorj+ѕkƔȳ A]U܌#v׿٦I!nS_u^/}m[: iMiloض6Pl+D"#6NG?Z׷\?u&]-}߭A!j Ъtx±W>uƜ1"޶HT-<.o3Wew> 9n[tM_Kd}^зϹC88~ ຝ"խMtVZFƳ({-f]sҘĉoT}\xY>g마WY<ňx׃&ErtHvڲ]ʶktw.^e~~Y϶qMJq~Ew)Ve GBլ-xE?¡?.e[YkaeM^ƾ}˹?m"\ l1T!/'S܌uP'$Ap_jgCRm}n1dُt]K_+7@3[/غpEkm?vj(j+$Vʏ+"yEQx{-Y6/l?e/""<}Ho>mZml,Vw.egQ}aPUɃϞ#"둍3fʦ}6T8'}DF7,zo|(GljR آغAS[Ҋuu#][\1LUוb瞿dUSjBT"L|Ht>6Em |vd+5-|^2jxV̵Ɱ;UE|[>[q~='}KD ӳ`FZҵ5]"^-F|~T&(}GdUċ{܋RiIfIIMke[>AVυ(xC~yiKr-gkG׏@ߥ,:E|~ژ_~1KD|?"vK~ԮuN-)x/{}+]\:>~B}Ri8lv-JD4QYPn]"޶8 |B8s6ݵŨaE,4TL#} Ov?/j7~>unoت"1_Lעl ۪} ;[X]">?^s5!">䚖m7.-Ӕ#G^rߋU+ڗ9t7"h|v,!}/M*sɗ.EKCTpEbo}xX4Mxu ʋ:HQ[.;Uf2l}vzdkÖró)J篏m6o7}~(OϐN F~"c ȨVm[vRG.M]CnAmoMl#ȷ-q7-u.וxllBŴ ;j#d{vMl(-)ڜ"r.}[qY Mv6b~ζB ۶!yٔ {Y~y~7Eo9HumӗGh"^lo M ~Ųv}Pv' m{9?D|#gNf+5h[5$ٖ/PÔe6+|/W6~0wEwUüHs}B#UTH4/T0ke;ø'ϏǗ9ӖQHZM7ok&e>5)^}ΙO>e@WgGͿ]C"eQȕ7-T|zSY=_'VxP}&)umXEL5#iT _keiKl:/̵FdWJ\̏Ǘ9ۖ>}LsE#.k^l[Ϧ&ۚ{"6KjĮ$}nL"J0/URwW:2?hf{2]ua]ɺ.ƅ̎B&ԁ}Eڵw!eFJ1,mDUqQwL$>/,/\+:}T9Q]ۘTiYSnU}6ԆżB)PMwD({K\ىmQYV́ YQ#ƺ0GWJmFSwZ\HڠM-v2{=!^~@^ @ @"} @=D] @}#/ @ G @D|,x!@FO?z @@ f1 @ 0zѻ @F71^@ @ď@ 7YB'۷oOa߷o !@܀ @<8Y~dvvv27779wu/--]͑e˖M'oǏ_Ne|1?5@v8 ^X|uBOB>{\>G:">o;psO۔ QdEe F'ժU6/5ռ}#=Dǐ!;ޙCh@^If|dH|sҲ]64$S@$ r߫ 9鹄l"آx3+[|sWbӳ7#/Dxm!@`` |L#ə0" O=mfñPq 3@ oCfm}~J=ֈEm;='a{Tli$cMYОٺuMoif'_ll~OWjI6{y__搟ʸW1{~QN_5! $Pˊ+Hk eՆDiّk[<|-s󋍲VvDWma:Ǜ 9mBo|@3@ľΔ+q>;qWl{eGD|lqQf'W6_VS6/c`,uq(U־/{^ (@_D"&E@E%F": Uj-PRP]V}}]p.8e"!oSl_Tl^u:{S4_Ku R@ D| =BlQE+RJ)k2A냈{FS6~=[eM$RFA$C)Mk,Q]P޷M䕉ih|̢h|"+eɕb3bͳ狞ceGs@8rS(&C V؄VUox!oqXlc$u%G1hKȿAֵ0i<;f۝%}O:G}R'gEI@ -_uKD[wȮ,AlKq=kۃ>u%GmPLnm{#}IQ@wÝ^!0:.+!RWu4q2e5G/> :Ŧln|uFO\COB~~(@h?wߗ0٢!4f\|4%\|^}"k"޶J+Fvr}\ܕ͵ n+ꩋJzh"|Fg?rE^MX%)9.A'ce~)9x!鳣Ll^{~>\EGjbyd.t@{'@3URe|w"M4x 6&صw_$⛴yϏPFb3G?1bP j#/Ll"M_ "oBy[%zHklMټLkKMC D@%,{]|~&@)e,27_WZǦ#ٷ]D뼒!;BEb>=W1IYwW"1e'^wYhfygG%O6 #z5+m9EoMAݞGЩ}6Mx~|3(PW67c.$"~tW&<@)Al/ʊxWzmw m+])>>"&| Em/q蚣w Gxo҆}Sac]m ='OF"`eq̋_늜 t6}D]D\tGd.Q,vmؼq7ӄ9@i؁Q@`$}R=lWd=\DmB-Gk^61^[ʜKe"^b\.]־M6K∙ςH|H">}1B J`Ķ+'> +Dyʮ덱U^c3-rK.az%] <\%G Gspqtm%Z(ī|9^Ok\.yeI"~!ؐȐx5[a:f>|6!QYqEEj.bOhM׸h"~E!۾mD6s򝢗]C:M[WB@}%@+bX=.,2[Q(O*<]p,M-D"E ײ(P຃Ӧ)ˢjRC ÙQ@ TJ6wmiG嵊/z}Y{(#S ox6y͊RB~P}_Z6sٱ,lCi?e 'gF @"R>v%կ6}ϱ,oEͷPj,w,HLTķB p6sy|˦(IX|!7D<tB@A"+"\VjKκn?usH6XoC:'|3D'k1V@ |F@ @g=3Å @" @@ {f0 @ D<>@ @` @x| @=#. @ @zF31\@ @ "gc @@ @D| p!@ @ 3B @@ @g=3Å @"@?~|}Gr;wno߾iS.;ԗ?]OvM1e 6D|5XZZL-[vgժUA=ІTcvvZ׿c2"B"˧ TYqR 6D|5 ^~5h׾bFwAhh6}D4RD"@S^'Ol* F_J@:.;$B 䐐V-T%⫦mfŁ9*ƒ 6 ۤM_h>܈𢴙7Dmb*ے L Hb$lmћtE.FDT&D>nj1+ڛ*! "~g!ݙF9䊒ë`V= MY1$Ue">`Ip5mj Ms0@$D ʤF@b;+%]Q<SO\{b)qwW?Nu"Sߔ0iwl>|!@_Nd6mܤd%Hkwr}ĶTY/ tDx@L$lw|N|v\sTJeD-UԵ- \jl< %D| 0{-]/p+0"hzlwl6Ul.|@"+ RLy{3&ž^ jh:W~T⤩5f @@׎!.bJUۤ7=nނjڐ07W6W} 0fg۸LDv\=*[6w tEy@K&~u̸RWU%Mt;=-nyqhw \/2/o1i˅wKh S c%{z x YסtțWHЇǴ p9< @I&6\+VԢ( @c$ՙs|i$Kr| t ӱ#9;s*׭[7rL 22B|vmScǎz@JW1曧"wܘ @@˓ P< @(#/#hyѭBot@@ nA?7nFp+ @(#/#hʕ+"^Lr@ 22B|Oz @(#/#hr%@ =Z pM7MEٳg[. @;D|-{Ol/y-~.L v L/pxQx @P $nݺi @`HC&s%o*W^3h@'o9=B:f{͛7C x@{a#~?p@s2 @"9L Hsҥ>1C D|s@ _x_R@/w4:MB 0TZy5k"^;p@ _x_R@7D< @%%E94@@i4zk+ @%%E94@[nG6:MB 0TZy%O@[JJtMɏB D|Z`4#"wީ[G4k @@uP T `\bET @`c>sի+Wv:: @#k*7n81 @"o4@ GnE@ \@}gϞQZ @`03L7|sjCc< "Fb#xp@ PPb@ "^r@ PPb@ |6 @ ">!P;s*w=4xlN>ɟ}jM@ >X1:07HwCSa'o? @ eLT]bkiC9X>">#3@@K-qi}lrbLmB(B1[@7Dk$ћ^YVD{^#k4&MA'O@ /]4ڮB'=+ # M_7Q4Oν39/Vy:A \GC@ wlRǴ0$E!@='~w{nnUmm߾'ϡq9wa]@x|1$|U/?^#?S/ԅ @xOP! dDj]x7}{Es@%'n*'|}ɟar#@h"9<`m)D.^n\ra @@ϔG@ܫ[MEƅ{'{o" @ ">GJӏ$:^`kb)f_K?iC@9D|9#J@J?'{$%ñW?'B wx\ |6D|ŭ)"nDדnSa@"9LzJR)5CU ܴ@)@ħd ;n~(hD>7ޝ: " #R}>>oSj\i8JR>= 1@ď̵vJ9KI1Fm^/B?>پ}}g;wk}ҟE...^+;&fHKKKuA/NE?.{3^E' z|&%0gff&˖-3;;{CreGh}|˗/9ʄsHز- D<HNOPQtpKuo v!\jT_WÈpEuwH}SVc1m$gľu6n'ec RV1;.I[!@R3i~ yihJ={ʅ/ \ z4º(ݦh!ׯ_?C~|FDK Ô(oHZlh!?L$h|_ gL# }{jGx kC']ȍ5[b"gDq^HxX[V}`[j\:#O$ pJM>B-eg+=B"78m//7F^\B-6L ,A@ħj;'6t*ėGb^o 8!`RFLU_&rîjJ_1ߖ_D'oY,|cUZR&O:{v9Y&۶E(o϶?YH^h׃fKJ>x,>Bv;OY/FJ1W}C`C.ss8s7s&ߝY?\3̮|6اAP1}OO~z%XY) _XHK垻FկyTu5mʎ!eկh\F/ C`<53}G'O|Mo\:u&ɟ}3!O:MX:m'=z7|`l%x%CŸcB뛜|Ni3oƝl*3_.~HYNËB6D># Ty)ލqS%_[@8o+~͹AWFW(zעH5=Cꇔ-Bnx"H Gb1Nӓg[(h~KM y"lt~~H)8˝pKLjKyhorw[<am;.;f!e]s6BwX= 0LauԳR}n 9߻B /AoL?"Xوe`E󟬈VRS̃vfҐFJ -nr5&Yь-m\!Cʊeb'>yC5 êG ۣ|ڊr/tdŊO0U'nDhD-Ӟ[9>]lϏ-w6.[?yTvLD.T` kL'W';L(nڱFmV=z/.I7&vڱyRn_ RFH}߲@ԁA?;v/|.4e.61YDFm 1T;c*׬YԸ @ė3D${9.ۃ6TtME/{~zhh=_Oy1)52ԑ_jUȓNl:M6<9r^W;S`J?VpJ+Gҟ"~x S /j!@$O{^+s\~"~"?CtRwǎS-t?B@<D|,"~x#"7f?zhS#==;h#.;Es G"%_9(iƍoo; KL 8o"I.&^kϣʷvTЦI> f K$=&bEY؋{u "~Dx To(K_ fW}o=/>Dӈě|B~ʕS?33T ⻷GG 1ǩFď,/1RR"~޽1L]@H">#u[ٙx7 2ӇoCďPPcUyS뭷$@@k>'/!rb^xJ 4iӘ29wa)}jbŊ_fM- tK-tD9]T7NDkG#8;3^Of鹿1LJ ?”OĸP床+ h< "~vL~}x(J9RcBH|x#䷾xT#tp@ eNg3/!mQϾ D<N$Fj|׃ 0<ٴq83O x-AT=Rk?< \j޽Si8 @`öo`uD҆Ǐ9N/"_/Wz+WƸ$u!@=0RJC"3-D=xDu"^j?p@P] C@ gF!s^b^ĤȠ~BtӘxsss(] _ڮՑ+Yg/|# D<#~uwLEƍPK_۵:7o՛qxD "^y7j?x x @>Dm=ChlmeG'fx4-=W^=333e)@ i4~^b^/9>,"h5bk}sr1I]@H">-{$7hE<eOνG[E^u+VڱcT?*C@ eVGK7i5ss7+ yiNcvyu]wME5kb\ 3F.%_p-xh-7^aV}p+ "~<)i4Do=9_/>* y"ÎvYn4 bŊ(2 "6k|_9K,/unء?GM [}o߼ysQG?5:by3"~3;lxW4u[>ꌣ2 ~@nZ$F)gO"(+g,I~:DW7L+WƸu!@=5\& _-޶9hO4޹GO#s@ gs猷my(|DMVϭYA#)5k^9ܹs׺@;pN^!kb;1Ǒ_ ӌ#F)5Sq.OVZu7?~|YqL]>(@r5[c^_:XfD?Qgc H`k1)~5۷/˘Q=#.QzŻY (s]::"~_T@$e&Շ"UUD'k54g[ _SMnRj.~|9j'f<4Jy/O~z%ʿ , mEJ9o߾}̉W&Fu2ߙ>u0ȷ!0!X1b'F7 "3H/AďKKȊbø>yRⳳ333׉yv#U/߷fO/_^jDǴ̓(#*\fi'eOν%% ?/*s!׌(yf07vDz~`D|>c^2oyQk[@o#rمљ磼/!3!'ղk7}C}L]DFo}ll&2o(q4!߆r%5/Pՙ7-o0ys{u ">0*l\ȩWc܋='껱"^YbXGS"^^c۾R"Z"}VcD%W(}D<"ޙ2ǣ&ж7),!ԚKkq?̂Cbb1"/y_9L(? yiƗN#_}-ƵsuxϮF%/x> d6=[I5f?)D|[ GzZۋfnWmO4?^܋ŢʝhCg%9F gw)z5jNWj>િg_>M!,J'B{r^29/ y"K~_\VsRSu[%(|^7X}nAvNݔ"olnyf'QSiQnD'|=ʷ_mxUARC }g$8#w@ď;QIT6E'U"Ly|"_R[mx#mv)M_2>kD|~J@75Vw.Awע遻hWRjSȓN3t ^Z1EP|zaxopU;6C"4B(|Qx\fDxsfn"^}ճf )]yS^p7`[[_f~~Qj|GQx#yl!ʗ.| FI.oȳ;dρ׿6bޔտmn1i,g^d{t~7.&͡Dị‹Gs 1DZUȓN3t^q-B-.zصRT G k"HK;߈"h5?F!@?UH?<{׋b+G#"q-B@ {d*K*M4YZT<4A[QzD#c ՛D%ggDoҧE/{U&OD%|BGgxkJ+qwyb D|{;I{J=gqg߼NȓNC:v9tb1ƭ @=!b9n+">TzqS:"h ]s. "'w?OP?|S1fG5!O$H"5괢2 @TzП x}bw7?']4~n۷c\ 0 lڰi>|}"gSzCSU3- wf}5_^=ũ't@'WiD|"^Fy _?wa)ʧ @@ħo#e|^"^A#{3ƥ @= Q^͇7ыB/N&t1D]@D|Tu۶A$^b~{&_e @'=1TayD|OD7W1:=G__OT ӷQeBӤN#)ó*ZdCo40v ԁ @X!C DC;k!&r !ܳ Vq@@ {d0"'4Fįs!&,"~x">vz d 5Mx_Qx#Ϝ>g nC@"c4ս'B^D<"m?'ׯ;wng @75& ""^om@#9 M-[6ٷoϜ oj MJ "'eNBxD|Gg)E@]uL~߳[͢7sZ&DDV}M`iii*.>fE$TΖ:b˗-OqۧpU'maoO3v*㐷O>m&yV?|5~1܇& ⛠q?懲V=?<&9 K`vvvQ1"\V\p\o+ӦRNl8mdP[m6 l~]cqiawܳ6"6>mk 6ڽe2lYͯ8 їCY_1#c%ZwD|E[ohͻ^9k^4@t)дI`UVM-BkĐvQ%N% &Hws6y"JuxGӜFl͖FĿO&_ ,s&&^l">닮񛹖-ʞ6~>BlV," ws݅<o;umQdSWʙv.Y1Gs1Ͷh(6WmeFLҚ\4Ӷd>cZiliAHcŬm>|SC/Ѻ/|sg~rU|Cg苈7Qm[t7+ƌOD|Q Oui5> mNJx~˜Y%a[qp-|6wƚ.6maco&%}9̿JYD|jyq"""^?{v٪];BDȷx#x\Y劀DIw(oF^}D|նcD|'_'S$9튊8oof1/~]"6\%"J~SkU%\=sk3-es۾oy]xHte?ȦMF/ŤO٨MěEe]u]Up*^c p#s%~M+޷m,LIKx_4md E">ݪCWx^4 W4NCm\l\!c!Ė6D-\6)hݟ|o4Hяo␐7=8t%˶g̊&#z|iO3tyqhEm"yaE۞]i;?6]ox#E->+dž!e!zR?H~eˮs&jq>b(q胈%LD֬ղ³jN|6Ǵ]WNmG}8yG `{(5mXvOmsc䳋SCCGćIYDpD~?<{3ϓ?ic"e .1Yg곓v/TffwgŌmmƪeKux_g4>;nC-}GQ9DD-/w}K|Hhq蓈7)d6"jf|>+*kSGϢ͞e"=k*m[tBelnPU㱉Pe6K0aٕve>e|O?g@;\hmy#E:K&;lV8ڶi3fm'tD֗C .D|[FjRu痾]3ϷWE\;""> B v;ٴa;"~`-2$?<{]'O# @+`n7-"G$%ދ_n,]raq^"F/\s?` <D|[A/kz㮞/![C|wҹ CV{>b\9 !}ʟu"-G\ "~v>vψd)#_ݐ @䶻n%}&3s붶v>82Qȷ#z! 3@h"yƝ}goG8@9ޛ\o'oy+=E@}?~!R8ɣ}|9m>9 @`o=q^|v jƴ @F?PxD5ж): E-3@h"%mwmˈxDu>L)|(cn@ 0z+|hwp,K| #2@h"Emv xD >ߵ<÷yu/@i@ħaFFݙy >N;݈υ65y=4@"Niߦq S ?DGy֒35@ov!;}{)B;E`iii}fֶُ^tpŧ_@`CgVewR$#!ʁ_*$0;;;Ylu 1//_|o>pP-.8 @e-q|П]Ǘ;?$7.KD>0"ێTdKpCr s]?#UD%ލHG%U&wS[Շ*Z, aazWZuz"/_?zI ^o?LB>%Qw[Y#q.jlJNHҤ5"_ O O^W~r5 !Ė{P7~E"^Bp l32 /;˦Ք](!0d![p+Q(|{hG9J3&fץQ&"c.S4 sWJxG?8^?8 z8+$n yGD^[sr@./Ft+"/Qͅ7][54|de-xw/Hƕ]$`}"~@^Ewu[83>8wSyDDxv'w&/cE|~7h5zO">=>" &m{qTUO7R0 cH@"L)-d6ݶĻmXoC.;$t !dL@~í|M\sZS"3/hJċmǙU楝ot꿦ooI " ux %0;ϸJ#=nME۠l2xRj|jY'J%KmJ- !PϦ(^g~H:hvliϾIu0#DHtLRwwߵ?Frb++"x#"^mK7fwqI_ԇy9AZ_fP bIy<|SyQ> !iokW7N@k~5bK&^M;D<`3;aDc"£( +#b1U@("VDx7%Ϝ>3Dp7@ dL@;h<)5ҳRNbCD۹> >@Z5]jW;zAׇܶoV@z٤}x/~"_K$,fW>|d½D$8 @tGkquFviw ~OVwʚjJoxDkr 00g:W4@'D8>YƓVS.O p߷$ 71@i@ħiGsaO.H1kܺOK yM`_xKS8 i郈z&¶a;6zX }BȩWS@ @ QD ư6m؎'1xqbn\ڇp߄D@("7p>B^ @ė_9'qس$Τ^HZbCIpb >D|6j|D7WzOs۾zJS55-lMĵt0hg_nʝ۽|DymF T!Bmu$;!OD5Ϫ6<^{w@@%J؆]ižQtm՛ڧ]#uPf@ 6(EEWii!q8 @VҥKni_ڪk3K_FmMҖk7}϶?у XXcǎɲe&~7sD[muQע@Q~@@uPP>TOjҍXn‹8zuPȑ? a@ÎBxxEu;#Coq4$!/k;Gi xxNy^Fg蟎r47&aB@`p3i e᳭VS8E3MEk[д/?^& @"F BZDhr`$T yLd ` kvm[ ^q癒WzLG_@aa[ٳSχ'_h"ʛeݏON;94$ @`ö6o|mJQ"XMI+ڞ/sPb c }wmi0"@uenF#[AN' wx\aJ[o-̇cڶDQj"~ze"B @m@ķM<|m~<|`v峓_ׇ &D|7>?|;u&OE'zj3,@0D;||Mz<|՛'ZPr@D?&k;oF/b]As! @ďV͇c۳"]GNgg48 @c!ok7#hǺ[ug4Ӈ @ďҎyۚdi,b "~._l> z;iqg6Ӈ @+!Oqf 0t[`~u#) v13C lݒ՝Gȧ(;:ⳜCP jYy5Gȧ&" +^6Gȧ&|}'-A O] |x!i.N1 4J(to#6 {GN~[_@"D1mCQ~w?G7ʃa3" ~@nQn;6إSg&tc"H/wW{w@M^D"}g' "ɇ_fML3N<5>O4@H">e446wކzov7'ckqw{7A A@ djof<άG= 7e@h"i‰oWX63?z#mKߓ< @䔺H-FU@/Z}OX @+wo.Dy1;M=) @`#GN-[6I1 DzyۖGt2U@@1D|)ʏW}EB7D7뮻">%*?1OB@ DX,;2S= @'+ !T4bGi6zC/o\-l H?J>$ %ی$W]I[F^䪏I)@@@?~dӏn;߹>Ν2Y\\uZ3.URhe\$w.A'׎3[92= @EtwgժU74/lQnKk#/ cWy-|q%>fXM!pPdHyw!}2 "^"wDFl+????9TGu V[(݁qUk߾}!ǐ듥Sg[S*\H="m9)@$-mYW}#˧Qahmlx qUK}hQ]"~L>T<|SmUϟ f"%:#ju[ t[]eM,ꫪVߡҗ"Z%ǘ_;:yrf| b^œ Dx.;|.oqY*+t\}cχ/K^6DjwWԝz @ٝi@eZ,i]}v/GlgnUڎ4ql-K?D<'m0ɟ^Ћޒ+>˄5 @uR#%jc4P@O^區U];cK.lWi$fqe'\D<^"inWw͟Tx_@@]D|Sbf2[@h$$%G}a[$e>V/-$:DphQfO 6xxW)}o,˛l-*}A5sȏqs/WG: mB}ٷ81HH룇Dc=kBw$ @fGe[EMʇkx;*}?(ާ/EՖƮ9h.&H=bҗKbE<ɟ{ T&-%|M9;+׽Hњzv!`Rt%E|߾b Ť->v\!}x[ڍVXQ9@ &o>;NYrcVڌOq߼ys *B $HOp @!( @P bI@ 0јB "~(d @!( @P bI@ 0јB "~(d @!( @P bI@ 0јB "~(d @!( @P bI@ 0јB "~(d @!( @P bI@ 0јB "~(d @!( @P bI@ 0јB "~(d @!( @P bI@ 0јB "~(d @!( @P bI@ 0јB "~(d @!( @P bI@ 0јB "~(d @!( @P bI@ 0јB "~(d @!( @P bI@ 0јB "~(d @!( @P bI@ 0Vo?>>IENDB`wDd =T~u  S 0AGrafik 2#" PK!^[Content_Types].xmlj0DжXr(΢Nm)A}dB3gfb= b]g" sM g3 ~a>@FjoS Rn*>G]c#Հ%p)K/ vؗCYHQW^ W!VBa1uiUդzUo t@\v:[KMjG^Lgx8qo:M'H95ƶ xp}s;ؼ"7 Tr/PK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!!drs/downrev.xmlLOK@aݘ[b6E Ճxio옄fgCv~z^2x~&ӈ:W[Vp?@V\*m GX&grʯ2L/E(a6t3v}])uc(7A9,TҺ퍂%>ͩeQۛ?CgD l st]Lh?\wPK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3rwXK F;VG OAmB`,'PK!$[ drs/charts/chart1.xmlVrH}E%Tq 8UyH TƁ/?c`r{XO<z˹.hiuti[P 2b˿iW(' Q؎`)I1'iGNƝvt5g! YHjkÁv ˿Fڬ;:GnDΉC4Eh68d(@<}`Mv"56 v'Xf'K,VJM]mۮئ]: U 9(F8,Rz9i)[!eq&,y# %S zs@)tz&c' nQ 6Ҟ^oGnAPÃh`)ʩ 2~&%wגVAm/Ju']5f" B4GSw kl,oz:m{7ho|ֹ$OJ.Yf76lRVܺu ځkZawϩb?L3|(*-b$G]et<˪,iC+Ʊ{7?jZ4恹:`,7AUzxz&/u ʓwMY?kQ TO`2v SD1`8X&:FӨgluAaZvdy/i9o@F`-G"x=7xQanlKxx.XMrUTqݝ9a& &W6PrgO5I݂#!xU%1-Qc냷 kĐFawt:HNwPK-!^[Content_Types].xmlPK-!8! M_rels/.relsPK-!!Ldrs/downrev.xmlPK-!o0:k 6Xdrs/e2oDoc.xmlPK-!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.relsPK-!"" drs/charts/_rels/chart1.xml.relsPK-!$[ drs/charts/chart1.xmlPK, biUbr[&ci (niUbr[&cPNG IHDRVsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?i!IDATx^o^ŝ;haVj;vz1J]i$ޑ4;b(ZYeCAInwHx #piwDfv Ƿ.l;f 7s9o9+]uSu}NSlu?_yA @Ew}( ?0` 0c1` 1. @ P,B"*@ K @ TFè. @x @*#WaT @H}[dF!̕WL;Ch uckw}0 >vm&ȆKMge$[JvlWW~h)y9TƮ}l̜C4Co{#Qy y8:Љ, 0EAμ|?*usI~L "W}ֵ /y51;Yh%FY_Mx77+qQDmPi Mgmuw}żrޙch;m&o jXW\[!Ɲӷ!I}lm-2lIW/O)c0皕Jkе}k%j|\"ⒾЖ1⪷kt}؇Jt1{K]];aKv]W],m.w]ve{#s[=5igH^W.9V#u.b.&|c=sR礯}> Mr$?JkuJBl>0\+Zwμ\VLNͷ˵uNv=VkR%"ž"]\p/{x!7 Cغ+}#rj@Y.SsRqNڗ{ t!i@@O[cD!`kv_I|EpIOB'tC`l^q?]:E$Pơ鴞^14OW::;X6wխwջk ;}3I\z!sR̹;fehGy?$?Cr x;m*+OJμb$޵2&mpc~m7цNv(CM hj$uĻ.Sv鋀f:S]^[]YzNJ/9ɶ9_ahs4 qt׹1,ź$L̼R>h]]m.mnh1>0sJwInj2M'mgsrxٌ⩏nb]嚧k;|c^K|7iJ1'rS9qz(OL(7F5Ę}*u5_ahz~H|A tŶWZׇj+&Օ6Cӷ",mmO.n1}v*}zYLi;CƑ]m])[\,7bWC;]cţkP͠K7ϑX5s[W=fc}<9"gX|9gEH{HFDDUl\\J+iYeG}_ew ]}KR J}nԐX!]+1xm%uc0N}%^ c!_4jR$w>g.HxM@ď5fsJ|>,}ɐ9|ćP./ _^LF%}[ӕ*!(I-| Dkxާm4zbsCBjJxsז}Ɓ)`_O6/'}z^B۬+/ӢCv}Ď%>)1}0Fv/: ߊom%^w=>7x KW,|ߐrbojCBi~m)eE4Q`vݔK]禘+xe*}oBBPsu5٫1o㮅\d蜙:_星b>+BCnH|7#RDŬvŃ6㪂kAtre-[V]dŽ#fy -#f'͚.-F]7+k[X!iސ' 'i>ۯź-Viyb"Gxm5_VRNsxo#rH|̜f[bB?CzN ӤGǏ-/ٴIyd&~m2fmWC rM]91tRS/ݶֵZ+SCoխomoW}(Wƾ9Ȗל"ҖRwƶ=pj.Kqr!kOϐ~O@>DuvK2R`זn!tQ<vWt}zmDCs\C?캸kVŖ}R"S1y1} sTIVCwș~d2I(HZsW?_ˇLJRe(K9*1}7{Y|Z۹z#2~^դHoм.9ڶm;'<}1%I|L~Ogt"Hyro"bVJxb?C^T9eJ\ y?1.}SCK׹ 35g&m̐qj~לàϘsלu߷o@@ !]o#aySMcc3'mz]}?|.)s}JBCjRe*/BiCv! 3fyxS}cT.}r2s +Te'8q]Hmȷ+f̦9's1+>LbxZ$>)d]6?4|)3E#/.CWck &%ZVضy%n31Jur}.lNBә,]bh=4O;plkyѵbkmޑ. Sƻ ek ]:qO);e u)}dI)0?kj@YrIDebeEOJrZ\\ ?rn^wT _WQ[@ @@mXǨ/ @ @_[Q_@ @g?@ P$ @'~ @6H|m=F}!@fO @@mzB ̞?!@  @=$~C @@k1 @ 0{H @j#c @`@ FǨ/ @ @;ȑ#́Fei{̙Ys ȸ:vbʘ1Vg3Cѕ̈?Φ% 2lذe˖0$mZ6mڴ͛/S궾ޙ}=7bK.zc7nT/;l\C-wϞ=~d I_!}OK򎩣Cık\1BR?iRJd y rOwHt2$~ʽK @@% >#LI.W"uǰ#-Jj.$ռ2ӴɃsA*m%u,ήobz@hrcys ϡi# V65EVeuUV3M1oxߥ,9Vڗd*%g Nv`k$O0Sw&d-[a]վ\s89 H<XpB[H;,Ɇ/VWr$^<$RML ȡr&ydwWCƈ^2͘~W~c|B$>Wr$i 07HzBCFs#vƆƴn̴ڶ_:\7bo]9ɥ-ܾt!+zl[n aiK'Ds/\3NC`n8텀4U]tWu\2ή}74"ҷWąKCBjbNe+d*.-ސk=Wr$?I @ô\k["jQ!B"*]a!"G2`*|RN)%;+ܥ+& 7 ׸ Y9hH뛍6v^]9ۗs'!}I̅? _5{_>1 DZp qVCDdȴԲSuZh]\-ML]iU1f/6 k7g+\'T SYm;W>P+^I"ѐQ$^wz~\Un^ijkn~5rh^K[t!cd}9 $>%@!o e[KrI->v"B12:ćJ&UA[.n[ޮTs5\'X>pfn؇]m1W | A$? '[퐛}7Dq:W 5|Pǒ %u t }%[ {m%^uƇPio?|jʓJCB-tBj|a:/}vgqeRcd 1ff_]iP9H'x_} O@dMMp]䊉[%>IPiv?ٝ\2O:񚯼 +{ď~*7u]C7Hs7%L?uJw3)鮝abe˕k}CD*SRˎb}}R]/m~]l-0w3BƮoܛvqSy?d@CH~H<"Z%4%K~]J/#D\[ktm#!"Pm#y־/"F\"mUg~[]ka6چԱ۷ 4折qRi 07HzB'׊.zfVCE׼WWJr]h!TB/\|}}WL~~mn!cv㐹"uOL?}$ @ ʵfnj YwD-t%^Y͔cSV]u0(UpBW }qw}cኍa=w_];~+b;T+BHI@'ݽ4TD|sTBr)cb$^p}C` O|+Plڱ w8mq]b}ߨq[FKe%]!=1u:dr1$|6#%AG?JtZDMUWd}+1*M-e$4m6]ȱa#u} :%UpBV]&ocVX]r.5t2wavCxپsE:wxs ϡi#VbvBpvowƷIf@.!Dv7 Nbm͵gb0] vS}_a+-LKl_ι"vLe$l j v*MRR?ZF* 'e$y1Up$ՎR[] !7+2R$B&C/@ @'ץ4 @`0 @$~r]J @Nz>@ @'ץ4 @`0 @$~r]J @Nz>@ @'ץ4 @`0 @$~r]J @Nz>@ @'ץ4 @`0 @$~r]J @Nz>@ @'ץ4 @`0֚,~ЗmKAv{̙˪SȑE{_^ \\$3 һyfÆ ͖-[[,mڴiqcl+u yi_lD6n܈̇t i @߉سgEyxY?vy1 ^**K۶m|kZy[׶^" ROa$/ W]y `@@'P xw#+.-iCBpTCV} 1m:K}cļ8O@ϰ twhmjZHtK/VVVw.\*G"@,$~]K 0"+.VՐHLJܸj'.rgj!S!rm ga&n1.!.+6JzkAIU @BH|F!l}%-n]W6rsPkIAG?Jd%GemYoJM f#2AkkCć &G\ Okȋ+\We%] [;jyHeҲCwAc}7a7|R B' "*m/ͳCc\cyziXLxH]mv=nzjCX tIȳGb vѧ%ۻbC۠7711H @!ϧi)z0[DEoj׮R+l:UIńH\ 胚pW,ÝzĴA⅑M!T:!@`RIu'@;W^yG?zn.0_Z mJJrmol못bU/)K%ױm.fV PH|()A` %wnԉ𙱩S @Ǵ ^W\W @@+< 7FZ@ $)T (AK_.J(X3@F#ď /;B$I!PV @L PVK @Gǒ PV*@BςL PVj@EE| PV @H P VK @? WrR T@?8b X7AA_uʄX.YC !T9 "y@'ėGXFEB@@C h ̇?'*;A H< *:&@" H R _jP/@0a+F#*h) P $"H#*|7 L ?!@)$~OAUi# @c` %@"!9( @NH|FgNU@'~Fk %9A`B @E@* Ϩ @g @"WYT 0 $~@d XM @u@7j=Cϰi2 @Cgh@WQT 0$~XK!@"O?iD ?юY DH|"8XX4@!Wtνv56lh6yo/~W^ΐM ̏?> N<ݜyjB慘叛_~_..y @`1-,HKST &YA ڽ&H|Jp @>H|}}F'F@BhRW @@X2.>x@@mzNo^ ?^A a %wt8I x a'&Τ  #@tۿS$ C p`@^{V$~ Z 4\;N3aB @3 P\; %*u Gؒ3 ڡFNB@@ʗFw%W)5H|2~ TEliNesp_|3jn*ء&U⏾YEÏ:'~Ҭ @#/=%WFgOpPv5w9OԲ;ԤJ^cGo| ?sv=A FDИ|*O觼NL.C;nj=qO#+o}2 @ 3, `Pq{+]2/+)w_x[XУ.BsNL@x wS oޜR?]EΧ`@, v[M'~iib&Ԝ}d@$~L/dt~{!f-E[/':5X/I^]__oVWWe;v3g\L{ȑF{Ornmu2bx '_Yb oA@ /4[oٙ*'q}}$ޱK}oX=+IêȃD7mlذᒟ-[tWq"rYYR~Jy"׆͛7wLgϞ&uvڬ"mX^rm}[V(C@% !3+}ECʫ5ӄH =7ŦqV_EZKDZҨ,HJȹdE^1ʹ*a۶me[zu骛gS/YO[׺J\u@/j@nv?pS.*ڡf/W֕pR!k7n\H x9F$~銻-yK+ͪ1rj(fΞC_%fmu%%ja*ǹVUL\Bl|"wוm}O[厕T^]r]p.k1F$~J9H̻tEےj.*@)voBP!1/d^~^4R7c}q4"r\h<6kyRnǝnlc}eesj9˪oRc,<܃?YMۊeP\` qxh[,ʶ#VWd\omE/(vd5/i">Woonխ1Aoeˮ.r5␣(TO Հ_W<]kV٤ ʁ0Wtt냡T^)UUds[bhRѕdx̮]z4^hMn^+l'wY)}13$~ν_A%6$w<)d4lMɫ m/5U\"rŻNW5mWwXkɘ"yJoB4@ X?f#tx짾^'I"J%{?N64qi4 -ז*מ!5V~߮Jk z)bv1ˌ u o@@EؿbwhtR^V ?j)/RFicQf 1;''JZIK5EOFUnWM<${B yH]]ߤR}lHW>]w$߹%ć"(9}0Q.9<*?ċoYO7G1vE X{P7jxYV2fco{ӸV]6Dy_IxN&]C%!V]y> '3:!W?ud^..d+̔יv##Jb#7#裏vʻo֕МDd5/IA["!ei:CBf}Hٱy?,_r 7~`RC 11`捷O\/ R! өT'~,'^ծPwAK7WD~j<ʷOW,$KK( s,{wbO1wAJȼ<$jg 8kʫ_}UA8$~\Z$}}xs$>?*tZz}_zP@`wMoܶkV?5Hp/2{>m.xA'OKiޛ=XBRw9m&a%^DGomΝ?[ʩz4 @`Ag N@v<ێLbw##v<~AO'i P+$֞G|q;tI<*vǣDWU~+g5ACÑ\i];9~]7#~sxx}@%/dK="!|+I}܇,*I[As$~JYH[.9yH|/2?''>t @Y Yq8tݬ?BkC 1Ļnt:s 8 X; ˕?﹞Ce@k!HvA/"SٕxkL?\f3DERCns1vAːx/_i9X!D@p&~Mފ]C _OU䉇s@2ZW>-V%~j$~"O<|5&H`Ѥ lw@1vA˓x'W8-/xS `H|0*V݇GH\^? //Sy]'S㈇/+ gD9ߠvٽ'H|%}r/o ͹gS@u]͆ oP @s&Ϲ~/J2rޔ~8#"KCޚs.$G)NT\ sv >d/&o.??1PAW^yBO>]Bu Y@gqm /q7/ċO2:|B௾eV!@xBD{ H_Nt5$~B/7 IcaY, @MgdtPt C Ӕ;fW{ou$ ~Gg$bs25H|=/bͅW1 _E7QI@`FuvJS޲U a4cP%">rjzR /3>C _K|[/=i<'?ɢI ̉?ގhl'yA!wAxY߱Eh<;"fB!V܃ CP)h<+RF!L?v{3}kj^ǭ[M"J|a5UWe_@pL.{Ҧm B oo=YbX I*A?8 ص?ȿz-H%İNU 08$~pN"#Hӏ=OB'._NM!y@JxIr(i@'.%VC<|iAF!ďB}Ie%^vIy}7H|)a5ç@`H8.EVṙuij[W5NS4MVsRI㈇ςL Bk]Jh-xb$~:/RKL_*~ J'tH4z45H$~ÁC@a+~jiI?N܉_ v LF5245H$^D~G9B"GVbV+CPOS◱O<{ZL?> jxYb$~/k=tnHD<|@`XH|͝UK{K#Vsx$~cgJAçP@@]Di—!"'2iLOO&؃%6͙3g.6^~!ďùRX/Gϒƙv#3V㉇O:-gwО={͛7_lJm۶8-n (>džA:J-b_r$^.R^,?C#6x3rLj`oذyرc9 ϱхq*#Wa}++<$u|7HL%~jvرO~IcE@]V%BCVES^}M)c P$P׭Dp'ӗ6]sh7O.ynl?S\EEEy͋GBbe7&^p9,}O45sa`9S%Ogz|ARs$~/2胃\W]uB_y hhǮ-[i7mtk"g+icͿI7v”hxۉ@+ꬾUrhU; ?N /.#"ϫE!ZeƷV$lFZ\W_YiQ7W%J/7v]rku5˨g% ݌&BnhS_J|jyHM_t"f.Wn#!ӶmZM7וyWm+;ü`X}}i^(nHLFO>("s$~>}7eώt ǖxga} %"{kJ~ćj"[= e҈ܡċrYCϊsƖx aiܐ/+"rqaCd1BzԓZx; }OcfPG>-O2@nxv Qs[|P4ccx)_UB0>$~|棗 eK|5u%L"xnYkG&Cvx;]]VLjLKhm*B2.$~\K)+.5y%il7!3}ї' 뮻G&-]7ʷ2Wmz%^b)D2.$~\ޣF(M">46yv??ssIc>H>%?2[5n$/C\5N޼ A2.$~\ޣ /k:q$~uzW^ye$ -*îI)/R7_@A `-'oܶ @e]8\E^{&e\H'5?,ߥ~ ^on}t.#5H<%7kox#7w1cڭ2i1Ї;n%fÔ"lW݇W$9vA)}D<| uu YnٵR{I/_Ԋ%ؙFWsPW}0i > AX:$~]0LZ.ϵC ?_߱I I8 Ka*֒I|jJԜ9= A/W%; 5"*#B[ݡ]Ix(\$ P$SSo"Jc^dɶ)bx$~O<|1 ėYkߒȽ )߼$'6|O98@2!k-j*+?IckH<מ Ca" b vMzž}$R&w ͓?h D%5#JMߝ#Ï4D"@@횴9Rx19#"H|sAH@XH|]VW.}vawyN#1!76r %F|8ep @/rVK!K|jO)/$~q7/ap_y)Cc @H|!@OoMݡFB%[w}; O9C8@y$F>*|zѕCMA%*@<|Yq"ėj#׹nW #ӓ3gםÀxس$ė/Is'=Ic $~z3 +R A@!B:"G5~z9$~"1$@'??qM5 By5۶mkΜ9'Cr=$~BCާH\F'?=_}{<آ @wVVV;C9r$BςLj*?! ,$~z헍GG[j+C'$O?h 9KƏ6(| і3[+\#ZMpi{;v9pG~o{;&&oFN1Iݟ!eOMwxrE_Cl~!̆HAuIy͐N3iܡį%3K+(v˖-0жtI:8%&ߴi?\irzROkuuٸq{\Ig-Gޚ25t뫋SPe 1}*,؄-uu+SƝYi}]/2]qqxs,mjU<\B8YJZ$>Z\uU$~B?5H$Ν]2S_ĝJ9$ޮkYӄ +k2uEU}-*mԼsHSpTv5R#$oIc=v_ʅ6 $upiw4H|z+2B'$cPOO婭"zj"Z5eLӎvI|[ZʓcͰ ԼJ|H]H,K`i໘ [I誫~.<ƘF/4'bڟOV1?b7OLڡ_ؤ:5H /, K*5ܡ gH|j}$S谑d3۷*мb,f_\謹Vu^Dɸi[gTr'O?C'&cPO[≇/h\eIt?ʦJN[-*O檽K.mcSNN]P1"n⋣[BvTטcLƯW$>ChCSv̎;??D'&/$~O<gr(I]q"Dz㩏kEǘwq ar#bʺow]BrD͝CHxsg_=ƔyhȴI| >Cc2p_|}QF?]'~Shi,K⻶g4I'$Ɣ?\r..N!LV]7Vm0]=wݻ]WsP߮7c E{L҇1iZջ$~b޻FuHt%xQNR ]ﺱigjL֣y犉weƩki2muSjlޮvzWLW]m5w8y%98tcH| Bb%V$~B m=fϴ"~h)"ǷO&͝e4ބ+MħW8u 0ȩu]̸*->7T7\2}$>T4߃OHw?ppQu ^"~h)$*MMmRb7ҚuU'H|jZI몋S2fo$^nSJv}۾$U_k?7J}\ˡ%XW^yb%~D'$cï2?AoU/` ˒x.{4M;v^ȌojK 2*"/躲j?gW<}qI46ڶMۣ!M!Oolf،͘x٦\o^]]aS=?=}#iq.$~B?V<?;dJEw\ʸ 2QۘPǷcŎ)>5Ypeizq]ĊmJ;ﴵ%ě7/ʶ'xi냞+s$\?ek@<0G@$M6T8$o]SΔIoCv3Rl ?&=]{ͷ3xj鉇G@<.YBQۍXH| $zDoj2;^+;^$ !-/aFǬB+U}w4?x˝B⯹g9H@nf8w믱ˮ3Y#+z;ו)xx! @`zT$xJS}@].Bo>IyG+x/_M 砸<=iy#H|O<<C?G/i^X@c@"=@9惞4] K߹C @&H|Me|Г/ J<|<lTB ! Mc>Ix/J%xx$>?ZT r@s\B>惞 W*#$~-aFH@?&ez2U*s7H|.Sg HD}=PsWu1#^9[3 I!@FH|a]zҦK>ON@xhݗ|Æ lٲ\v3q(27o޼WZ RF+,oϞ=q.JbҺdAbg^KGsJ<7椃 P7`tcǎ-Zl ȧnUc]uOJ-Rfǔ%mضmEzh^+,K|ee咬ǘrAOf~c]ν#$~뮏uMc@!,.u >FWWWۿU6QVJuLYvWzŤռ\z2ˑkjxx$>?] C,ug3hޮ,{1..%,>p.Ij[h6[vLY2Qf6Ƥc}z2mX/<.xx>K>G|ʹ +rmv| :&_eWHnȷ}p,j"Ku%`"!Q(&D19ʒzJ]7ƖC.`|aD1i5?߃Lnw?.#9%ԯ_D@? o3^>.lI+nkךzϛ 24 T%^bPz:U>O)ܙF&xBc˒e‘\p­AO&So"K8_G KPvɼOu[YڎyzWׂ[> DK|ksth]7puNӷ,ʯMn1R=/[MO<<K~?m rJTP$ܼ5CiuH ?J; a4 !2@Ļ]m^zΖewmSo/[׍5.^1ei V'OVGHM"O<<K⏾!އ@n׺B60[u\_<͇K3M±S#,*z뺳\dSoԯ+iXf2H^}ҋn%Cr\v@L7{ ŤzГ/;&#^9w>hO $^|.!Ļ }~"&G X]0m}c5f]v5oO-K]W5/zIKʅ]箎!zG*ԔO<<KWqrL4(/JsךM̚NJ+#$pr@%>"]yŔ%u }T~1eIP(O^P#Ň~rV㉇GsI H7A$JB;|OW5?nn@IIZqPv|@`%~c#Kx3h2 hnr9{? @hX eLJϭ|/}iLg- @3a5#}%m%!@@ ?j!5#}%#xƢ Jȱe^lO>@@+!V3PXM\!br)¾:@:H|u]6L9}\MS.>H\qO6~(!W+Vj8v͝;(cI.xA\xE⹓מA' /8 N"Smmc: ?!;W@| ?߾||1WKXԙN /$qy6mC3<ӺtxxV @px O<<+wS#7) $<ɵM#/a4o=΍IA@1X/+ʫaE>qExx$>VW^y5 " EvK9:H|H @CI8" "O<<*x t<j-;'xIw4V@@qYGHD⏾nS LL 璍Go !Om˴A;!@`HP{kG䉇G$Go4A @``H=7jG$~>ݜ;vS #b1'БE2#>ߺc͙Sh LԊ{x"xx'ͩ_0)@ K?b~$'~2Ӟ@ Kr>DC'wIcGʩN; @H|!1j w5#?S8i F/CjΜExxxJk?? H/Sj\Exx$ޔxC(_vT[9I<}OSEU @`N9v!m}s͖/|w2"O<$Ν53j@ s|\C<$9 8 ̙?/rkqG⿳{opP@;$~#K|5G% 8c @ixFA$'?qP @@ EOxiK]k^{s@8( w "~/^@ @xBdU^ї{^P1@+ sl;)rUxI@Fφ @FjoS Rn*>G]c#Հ%p)K/ vؗCYHQW^ W!VBa1uiUդzUo t@\v:[KMjG^Lgx8qo:M'H95ƶ xp}s;ؼ"7 Tr/PK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!X edrs/downrev.xmlLOK@a؍J)RГ0NcΆM<jGc<%ko;n _3P!"[=XGvUlp@k(h;^]/dv, -j@x~=cuW1' HS{|AR6~6ހ *^2cc ^dB/PK!唝6drs/e2oDoc.xmlJ0-Rݲ^ɋ>L6 շ7YO||sqr+7: ^A<)fĎ0[1IH3M10.>OV.M)2KO|kIke16 ڶ X}A+xhc^ /3#+PzD΅SJI+Zi8簙&it1;g.K}PK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3rwXK F;VG OAmB`,'PK!!d-O=drs/charts/chart1.xmlWKo7`7>6Ҿ+X h6"nFR2+.WRS{73$WWr:ypyq_-+Anjx-^=dQ\Nׯ_fi4%do믎~qCӂP"~1nݦam:I؛Ԫ^մ[*W~5J<>CAElד /y],*&=bj@s)biE9,.4ׂ7cjEJ02G|d&)F[1,<OB 0( 2+` qi_p'蚜('p #USM?N?Lـ SUЊ @1Zid9?;G<[h` RF-'Q2ઢrAŅ\S5eFKɔ.r,q\~' 4K4M(wB~4(v(M$( ߬($zA_@ظ< ݅9WVYQ |ǑŢLn6 Ryٺhɵ*c ${6A&4( g Y^H{`5[mq;<sR7Z싱 Kk.h@d^7훞΄o!%y{4TjE*@Cbȶ!ee57 4}0z=1]&mT5 d]fܗ3Gq?gϙϜKZ!%ZUen&a tÐc]29[rŠM1+Cc:$:7t8}JFN?|jmD;IL?K3 |TZ Н/..19G2Tݣp( &Ef,Wˏ~ʙ듶R^DJB}ϟh&E{xkR.ycvdB: V]9LBU\薑S~TeO;EDxȭ_&AȭWV3}o@Lg}5~5 xZGSKP*6|>Ň1@yh lZ Me:.Vjێ!9ϰmd#tQǶxo_"6cNI&h-0S Op9o%;vn$f Q|XM ^`MC{"̽IxYGhS}9ۆ>CUVJ0Y-6Cn_ZM||~\pgU6EJN f 6&UpI2dLg*17ý|(5iN\lpu$;4[0Ԭm7^3oԉvh gN+~%669ט@S{'zRL|󊍜jD>b}øFƸĨi7u%Di/֧=cuLɅZqsZn[RЭض|JLyX-Ks@lM{[qO&>1i6֬+nj8"n;Ǭ`I]Iv!XLf|۰|ȩ߷-;nEt=dp11 ˷R/p-75m;\҆}A.䄶VK?)Iē jol>Oln^ƶM"RBOɕɳ|g&Ѕ.=9w~Ή91㻀u9ְ5} 9>=B-ߟb8ݚؚ> kQ+v|uϬ`O<0]r9`]'Z{;wzp #;n|dlUJ nNxNEߚqܓ#6k/[ ٺ{5u#'SXcGNlc@l/ֆtrNlY;VZlr]%NY+O,r'v}{~ cN{"c}׭v|[hM=Ot5!;JΓ.)L|b3ure/c(߇nX}9j=qֆ*4c3*}mxn)6@薏qܓ3ikxqǽIEcL=nb|?/漾=gUwU&Gzl[Yo[֓j*{bv)%O,r&n]>ΩCtZ~bCzO m ߸2BIIg~JL>žoj/I(jM 2>FI PO$MC;Iy^~||Rbu{qyC|c[kĻVks^Y:&cE?EE%77b,%C 9߻[Crbs@lnI}%Hʟtf]Ր8I:ty}I'֟ɬ[WJٔ<^߶}X黗ԽZ$l=4Ҟ^[mơ>ǘg9_l1o>Wϟ\'5fw!ƾth +XϱxLlVc֊sO瞔H-[s- 77Cy0-sopNLwL1jKN8[MXe̼SNʡ+ BW\)?Ă.G o[Txt'IBVZ|IVG&>ڦMT?R|Wl掟=q%|+Lu_Yl.vN=w{ 4+)ې-)q^z0S!cFn}+1QlSTbs,6.C^S ֬KnVĮN1DžV Ъfm+cZO=f/-vZoBkȝ[ )(WLa2VL_|BW)>%gOܥ>DfkLVyOC\.#'GW;}qGlIvNlRa.\oou*6=bw3%Rs^VZQS ֬y{V fl(VX͔oDUڭ8 MSmMj|{mopߔ<>&9rVdUOj aeIٚھ`7ɛMBK\^h|쌝BЅ'ݒ8/9aSbkN{qF&~ob%C|!$vO{Kl;Ajͺv助noVR~jDllt^e:V/|# b\W0='t'ſ!񛻚ǔl]m>q*>K9o)eݩqz d%ꍍV_hb3uUW)\ڒޑb3o9A~瞘 Zc2=i7E๻d(AB<]=fמ1r%Ϲ 6*+4Cŭ['-!h줚ǝVgR<1>%bwڽ _~@ʄ(J{FREAUIoh{RϮDS&8wm.D制fm1X{;_f+Jfn{ĦjW;{Rⷦ)m]rIY;t]{GM9Dh1W}uf]9|zZhjgt*>h%6CO&o,}!FKx6Z~)bH+lM`SWEk] oX|]4@g|窖ib--<ڶڳ}2H}y@{K@lUz^:;V}JDAu4VWw`)yS~`r'=?G.%O?{ŠoE̷jo1[ԉAL| tx V.ĦIws\!2po͒ s{%{̖tÒ1k/6Oսx)"m0"0W1R}%?7R)VxGb'utvLPb?fLm{&>~5ZM3ҟT|+>N%bԗҖñWb町MNnOjVY9[v=\RĦݖGEl\j#<ڶm-/bYuM~:߉26) .,Cu:k/dS\"6c ړe_b ՗v>ߏug÷^]ϙSѝ˘ؚVt]>i>LI(FkT]{|+_M_ܻIݔTXLƳ|Ny{l3R)q^zJ5+ycs߅.=s~YslLcC8m3߻ЖB\hDHͺIW22:݇VkU3fd"$%O,|?|R^+u#g5} Iou ;Gw(4BcYlpǾ] %q#m)Mɳw<+W5}]lnc)L|J^J#,&.}msشAR`حsȮ5m-6snːT(;rN3s%ae׃;bs^VYSb+1,ɜv׬+U<|{Wvs&1)?45،s5t._;#Wl澾)O|e7%Oܷ"FM_Zn%݊󿌡;S 3v_{WܖsL=Vky'ÚR_[W{=,) \#؜ϧ{BlN^"4UW{뽁{:w2Q! Ϸ(eb"=$DQlTZ96ſ|+m'9Ml=LrAM)mbSٱW#6s-GW>ި瞔sD-[s-)s|{_3Ϫk|r 6uC5W\h)nm+'uؤW&߱ƽN؍!%>H@ c&?M߽)"5fkUu> lxی]ӵ'ž-ccFM|1) XqWBZ>a%Vv#6M=>є3̵zN7O?~kyֹ'M-[S~7oo˱+6ϒڿɩM?'c+5Q^)# HAƞLXR'umIw_m3Y)#YV-eoi;&v$M~4̘v}{@}8qek׸m <X)Vc&'#, 0 |lUsaJ!ĜJW57 _oM.14)<) C[[|H'hD==;f?irTe;@l2 yEy]=Ʉ|55[nݞǙpsk9=f; =W=9zrs^BhF`!/Yjf4K 0)t>yX~G؃ CO/]}z|i݄sAhN 4k140=Ъ [wk>|x{ @@l&[hʿ]1 @p IL@V-EXʖYpW>Y$h @b1B|[͔$Bӽ'^p .B BB <1{}}]^5޽6[Im41J)RFg 6u 2闉>I777|>&Diǽ/f#%bZfwuuu=j$C`:!@ JEDO9婴-VXIczZG/ƙ.;[9eA^@99 jo :M;.6}!"Y:GiC@ld}lLdYmIŬrx&bb3?z/؜ǵ{جM ZHR! p˦<7 (XW\MSg'J}u֤=vW`Cl&kwe,[/.)6շ{b,r! 6C lYtf;Y:{w+߬M!zcH{ ZWn,-u(}4}>?y R1J1u}D.rl#;XWBx^# MM 0b}:JlJϡ{S>v܅lϷoKE8ro0 v9JX 5wybrS|#Ǟ!Ѕ˜ BFIOړ2)ۢNI݉yhI16{3la kg΀ 6!Ɛo[y V~zo,.s"bK3bujye{{lL= Џb{Z|jߤd˰6\_&m}&vӝ Nz0oe߄6Ul{b[+>ŊZb#Kv1E\jBqײzzؘ{@f? ^v1 8i3,fAM}M*o6. )v( uWk'V]$yWb)ueRKv ~Cr-С V^.~pu{{l\= ЇbwZ@b,foRNj}}WiUyW }}tphRh߿)Vdr53pm.ݡ SDSe ;c?/7-5Yzמ]>iz(φpuWB~xmYQsֽyMb)Y={l\= ЇbwZ@ d>D12v}b`;׾/-:vm"w1w[m Z-E{%6XZXo%'}qO)qTb_ H?|;|+{γ~HsMnRhOٞ1-@@ \2<&6}7Q5oFĄؽ|G8KqGؽuA X +Qڬb}]ln'S$Ƭh nazpRY"s?{O@@Ħ>`h^ J݂g:oC}/=Rȭ$rm$7Jl3Mꎰ;%cvԱw5/Yk})O<6SW6O16ߍխ=b~G'{2@[Ͷ|Vb[|l֤w̹]̙&ǥP)y]MG؝1;SJk3Zs*'_{[;.ڄ]=[㪆"]f=o!6~k=cc! 6gNF ڌ|u+m1Zlۻr&< | b>awJ\L#Jk??>Ym-6S#5Ħ߹b8=_1c!c 6MkJ cC%s1VClIjJ*&i[Mꎲ;1;cSߺ6V*fsK)JniW˘]!6}ssfOkͣqt{?bC@l˛ Н@+ILyϣob/j΄'vZP Mc}sSOkͣqt{5νqc +!P@h+꣔YY Oh֗N7{G_MiH|+{7iwɧoe-&`n)6Sc6Zx G`k<G{C@lǚ ONʏB{ҽ"Ồ.eͽaM.,߽^"8FXL>S'^Rg<6ߊ0sWSxݽ'mv=[}ޮkWLzcSɕ^wҵ՞{bpm80GNQv̵d Vb>u,eϷ[Os6.K\Ƽđrc}'O0Ʈws ]sB=wŷ=\lC3q1p A@&Gs?IJ2qze2]0[~7WװŭCm[>9+/5vNb,Vbݏۋ!y 6-= @ Ѝbz @ 0/漾g @@lvCO @%؜׷ @@7ni @A @F = C @bs^3@ @ 6a@ @@l[z@ @f74 @ @`^y}K @ t#솞!@ K9o @ n0 @ y 6-= @ Ѝbz @ 0/漾g @@l?|yE1/_\noo뻿-UU^_ʩ7! @ _D`>zhyM]]]sSHaꖻ*sʩWP*@ @ bӢeģ̘4y///~YJ"jJ|&bS:*VmG@ @`?Ɉ=%6E OGO5t_""ShWjWIh#6KQ @ 6-"M'(P<+< Hlaj;܋)}[p[jWih#6K R @u 6ܳh4u_i"E,DP4}ڔwoȫծҰFl< @@lrqio{ͭNDkjVy}6j+\e @ Pb>SjH>MC @"$"؜ʝt @``́@l @AXQbH @@!f!@" @8/y}?eSNA H909LIt@ @@Ħ?`E%J @)bS? @=GlNV:@ 0 N0&@ : 6+@ @l.M]@ @lS9[ @: D @t@lVT"جj @ PHY 6uk @Ky^OsnS @@l4L@l @AXQbH @@!f!@" @8/y}?eSNA H909LIt@ @@Ħ?`E%J @)bS? @=GlNV:@ 0 N0&@ : 6+@ @l.M]@ @lS9[ @: D @t@lVT"جj @ PHY 6uk @Ky^OsnS @@l4L@l @Aϗ/^${IK9^|.wVy}mj+v^^r @@]MG-3 !v;b3y!@ Ўbl3YSŦ'OmM]ٔb777<*/ZSoi#6K R @u 6SĦ[ħ]nj+ҰFl< @@lFȔ#Ul=".//-¬U^_íʩFH#6kP@ @lrÇ_NH#RÂVy}]nVN, @;g^?.Ƚ< 6I0 b b`xi#u4&!6eE}-JMiVLSVݻ>ԈuV6kP@ @lfMyRRI'r/fh4ea'=jWnkOe˛ @@lfOc&bss @` ́qMf|xNJD\/..UޑJ߯T @@b"tuuJdnMYaٳҶ@:bJ"jeOLĦ$E^ZGl @gnM[ "ZuU[95bYC @CYIlMY:d˭Ko6[kU[9iMbzh @BYIlʚ"Oa$ߵkU[9*6K5|@ @@ln@X[<6G|;4WPzMh 0b 1SX,\ٔ,}O >E@kURW6+6ㅕͲ>@ YaeS^_"bSML9={;}lS])LGFܼLs/OKYjjZ*2[ʟ @0$aWEC:'yELg}izfZ*Mfi Q @fkkoݪU^_ʩwTMb͟.=)@ &q1f* @@Wͮi6Ub,A b󼾟2;eP)@ .]h+?V~^@ @lSY&p:@ p(桸i5&buQ? @@f'r B$T1 LO9AMb>eth @- 6[ҥ 6'b1h4@ %،""H͑[!@3{}Cl"6Ot $TK; @KY'u&Il҈k @ 6 \` Y| @GI@LEY&pS :@@lvO ?[W6JI} @=$6e%ÂNA .]h+2l @Gy>Oc&bss @` ́qMf|#6.bsA @⦱1F @ii5&bsPL@ 0=.>W5_-\B ϟ?_^x˗r}}}7)*VmԛW%6?bsoQ @%t|q)ytqq,:sʷ\r-2,>B W"sKlʪ|/TVDlJ2B-|>ZSoDl"6Kc @u 6шEvKl>yNlҬlz'|>[SoiXkn-Y @0XD|ƶJs9[uU[9MfElF !@ $S9[ުzk KUbU 5: @++CymhuPg)*϶Vm[cH"6.bFR @bs#B+)|chb/bؠ@ pl6X|aʦ)"6+6ӇϗҨbSW[e` b 1SGhL)6=UߑzfJr)*oX״v4)*6ku@ %ݼc-{ɟSUސPwHrB^캲9XBlDy!@ 6wMH!O&[GCo3|bVJ,bL"6K @6ĦEC0kFG>DNI>ڛ>)*VJ&yjHy@ CGf F_qf"2/..{SI}=yU:4eY @@lVٜsʷ볷U[9pzOeF[{-":!@9 yNOkV6Yٜ6 @bs0a6Mbn~XdA "جEzT@l \Ħ0@ 0nbh @AXQbY) @b u@l"6uE$@ @lS\|lN9, @B;"Jl~n%fȤ^@ p>|#6.bsA @⦱1F @ii5Mb+:fB 6p&@l \fz @`bb9U@@ 00 6 @ :h/h+"@ ,M`*2؜j8@ Еb+~MجS@ bs7J)%Dl* M̂ @#<0b9w;@ 08g3!@ DL@l \( @@?Ħ~aaUb ,!63 @Te9p3 @+fW4^&uUsج@Ky^OsfElN9, @B;"Dl- @#EnM!y @4q9:Il~xgs6sz @ <2mF@*6KB @ӻ\Dl \ @- 6[ҥ 6 B x 6 hYЎXٜj8@ Еb+~MY&p# @y 6){Jl bsaA @@.ifElL @#/_.777r{{s/LlVN9ݼMfIP @˃^K"S疿*Vmԛo+&ѷX,@C X0I9dÇw2|=zW>).*˭ʩ72جx/# 4[So+ ,bF?SrX@@MLP#,}[k}J~_\;-ZɮLe״c-!6D2# M 6wSĥ_iġalA]v[So]2L4bn#&T \\boE41$ sWg&{mUSUl⃫0i=o! 4ӧOw)v$f&m*YrS0uH7uesO޽bsO[9tC0;+l֊Ff N"(El @@l S@l"6 蝝bs @@)ĦR`>-%V6ŝR# M 6{,9߮m4}z@!$"DlN;;39 @bs.7M >! @@^}ɓ˗w_+G{QF-MbZKrVm@v2 A_yot1E;F@8/咓MwӮ+i)y@<>yC<{_)sd S=b<(ȾoSV)mIwȻ5Ct:g Il~z}@h{6$ $_rRLlOLY}Y)q*\D}Hs]MlV9XBlf# M OwI!f}܋nwnJ>Yt>Nm|>"6.bs؜ÏtJnynRJY&pJ;Ӭ@\s$6ZW5GK9п~gˈi CI,LEY&ps @\sAl"6O?VM ^xr{{\__n٭rlVN }͒{U, @ WWW˃^K/^(-{qqq'XݣU^ʩ7 /,ʿS/V9^=} @]`Ϟ=;ѣW+MIh>#[So^BUb,qfB 彟^i@@f,*bP'O2K![wssVy}j+]@BgW9ZBlֈu*4GLa @5 63i"S?~+#bZɮL r&4^Ħ)cD)6s@ 0f?E 4@[S-.[uU[9f!Yج}ϼXFL}: @ 63ʽ>ryЏܿ(%ߵ;]ˎDlʌ(4f@")Y("B廭9"63^mm-pӔESNA#th5[F" eTVyve. h o{ GKnoM6ǺJ8b[Pu> x鞩"e&޳i= R=!7Zt+\27\`iT#obs42sl @ų(ҔyǦ۬a:ܪz3]ͮф؋جϷ~@j@lfҔ4ü'}lVk;:E8$J~s+k+eGl"6K#PG@\;)Od$|fWgLs/immW];\جMY# ]W6La @5 6wДUIaAF(4}ڔwoȫծ@l"6r'p ~ $ےyðgYҠњԭߪzE6ϭBpUnD)6s@ZAv*L"6Y&ps 2b> r&5^b39 Jl~7K't-CMQh @\+5e7%aLW9K ȝk`MCf+bqo硘^]]mǵ*6ɛ'3_gϞ35kg*?6}GJ[Y$ DlFo]%1uF @Oi8!M-BҼ~0S"4=z)#%H}URivkj[BY$ Il~~B;Z=kɯ"ϭbs!@s+Eɬګ&nVY4"*偘!!BV05]j[܏جEzT@l *O_IK<ء@`J9ס> i PSVcw i?y'nGlУ:MĦ`ЈBSlΝPh4 @Tr!81AzJ=VV*%9^gcI;KT+HR MĦ@lb04@`z=Ŧ2++M-,m'GlU+HR W7X=kɯ"b1i;S LI 眜60`mۮ*+Jm &f-ԣ&UhrOZ>EF(4f-c"c ) 䜓kMX/2gyZ ԶjbIQAY&psOZ>EF|pn#&-c"c ) 䜓kMZj)[Pee0Glq*uIyǼӬ#6S۪LZ$G&bSE v6bD)6N(4j 0=s}Ȟg"0Ehl=H5yKm ,f-ԣb";/+ ]M ph6=}PBluu'DlvB|h#& 1@ZM==q3[؜+4-v @&fM՝&i% =6tsUl%z @8XL}2d`8;ˈ`L4@4q9:Dl#ҷ{9>|Gb3 !ج狤˗r}}}whfrEl"6KgVHgZjz @>faD<~xy]J".M+:[uU[9c$6> h4ʒq'UӈG'1G@hCYՈ(#8SĦѣEVDlJ2[uY]Q%6҈}_]i=G͞D)6s@@"e4 M;quuj%2GlДP~*˭ʩw+Cl"6ku(4f葷,Yi|N~1PDbŋw۪-Z5ܪzw[جK#׃A=[怩/څ 0;Ç_LH#RݦÂVy}mVN;܀lp?+Kl}}(|z]%1]1Ÿ~@FgϞv&b]{sM@k{҈}Y5鯭bs4bi[^d1i` op.9ӧӐb3h\f4eUpO޽+{C6fJMh#NYl(4E*6GL@B yRRI'r/fh4ca'=jWk^etF#6_)Yۈis?>oz@lf7blסl潙ntZ ]y62sY&pG#6=65{7f Ћbm~y龜KUQ]JZ*ubYC3zƽm/52bɀ @] f%Ծ(@މ>S޽U^vUpͯhGK{'ܽՈxk#qF_0;u@ˆEwRĤV]ކzfZ f3PFTLjBSlK675O1;u@bSU 8˔U^_ۭʩ7/mjm-ˬ1_R ILEYuWx̵c Йn0]C ϖTN3@l*rP%6 #g> .3W_V9b*95@b&UhzO?UẄBSl*k*S?[FLS9@PDRNY&p{NK.j@lrf~*6GLx. 6gDl,ݽ毗S^eˈ ?B@6\&bSjvD)6%rcm#&0SBl"66^?b1Ef'؜'byvs*ሩdWY>@m 6pNNK0 ^,#&0S$6dT2Ye3M'o|1G@hCن+v"Jlp:f?S8Ӿ d~vNhӻ\Dl =m eގ(4f kCq ӹDo!GykZ:by@oh{|1Ef'؜'byv 2b]UԐxO}1G@hCن+v"Dlv =U͎(4f 1UW`>t@`J)zN!6w{dmqUhz]@@lOrWu?YGupĤ%r:d>_,#B8b04tf͙dk{DlJe8@m 6pNN؜*4Sx|pn#&0SBl"6=eԋBbsvMBݷUT[>~ 6mRk'V7XJ`k)6ˈI[\أ6:/bs Bbsz22֘\QBSl[18Wet./[@@lǚ Il~s]-&Z? jKp1i- ۿ\FL @$<4bL89Qh#wG~ 6mRk'MfS,b ȏBsԋBbsvMB/2bbes/ :U; 6;Cgb# M9~(4f@hCن+v"Dlv =U"6F+ /S/^ @`v=|iZF;Zqe>ȿFb*6GLюv@lF!T^`i>b#6ӈ\ˮOj1Ef'؜'bL8Gl"6{N(4f@hCن+v"Dlv =Uޮ#qo۪OmĴ=)p7&@@lFa$MHs⾷V>O}Wˈi{5F8N?|Ku:Z٪zsY͒zN=KLjBSljz $̤ŋÇ˃Ǐ'$-qqmVN5o-8]7Qh%1ЫlSڟOWˈW[+C8b3D|]I=WWWdTJYC>)|f>ogV@ 2[2Y67NfUz޶g(4Y.7 Ѓb3-MQ" SV7ZuU[9pbLL|z;3+1F_^,W_@5ffeSVr+қfnVNpWbY+Fk1m{8iaBSlZ:!&ج@l=U)} U^_ʩԉ[hGK='N%m׊YQh%1Ы,1SƯS)iϨ@KBFPܯ#ZEl:Vyڕ ovf3PFTb+?X |Lr 6shy婳%"!bR]r]>yڕ fɎ5bg:-#&-cLqS/_oSϵ/ Кb5e6eJ6[S^ؙ܈BSl2ϱcї؜s-yk: &lM%DlpJClWh~;YFLZd|Lr 6shW=&bS}`7~n0L=C51SC~@CJ?&Il~wr3єv^7W9bS+{n#TkWw|g1!#،g%M[ Qh9>גw^.#&-cPqwhh] 6e7g)o8>&l/bsĤ|jK/kmo?2b PbIQAT@l"6{r1 ՖήVBSlN|٠?YFL<@l6GLG$6ޯ9Z4ʱ؜s-yG#m*FLZ)ǎ#:B[ot1!PBYB 6nDGS^u &h{WY-|OVZHR MĦ@lķUS$[SήV*4GLb*ulп|gˈ36@siHw`)u-ߑ16B[~eĤ-R!]FL)֖H{?e4[l@ f =ʪ#,&S (4Tk*6GLb*ulп}2bꌍ!Мb9b8&uUs:іmĤ-R!?X)^,#b#J 6KQVf6JG] v6hD)6[SήVV9bSs~gn~:cy4'l$DloZBl4^9S||}ˈI+O@-Z$G&bSE v6~1iȧR):w62bꌍ!Мb9b8bydimkD)6kȧڢ5z5S)_/kmC_2b PbIQA@|g~%M[T"#lSFK^>G2b PbIQA@*4GKZ&Qv>EF|w]%1]C~EnWaʈBSlK6p"#>_.#&E1M 6`^e7w%xw*6LZ)1ˮowˈ)Zv/VZHR MĦ@lĈBSl2ϱ5?s|%:w6ZFL<@l6GLG@l"67m}on#&-;@//+>_-#^hG@lEv!DlhQh9"OK^py-#&-cUgeĤ+Ab!h"Ilp}@h)g)`~ˈISLڢߚl*6GL֔O54$lI'Jld%M[4 (4kɫ<7S;Wy72b񹖼C@l*s@l \-?dvE| S5/zzUl4R eeĔw zԒb%]>byx)lpD)6kDڠ]MQh͹~א6of1i\@l*v@l"6f_1Nx4/zz~4R eeĔw zԒb%]>byx)l1iDڠ]MQh͹~א6g/XʵA1I1Ħb`Z>MbGÁFK?8ZG%FbxʱcHwW،r|%ow.\FLZ)ǎ#&جM@l ܜMy Wjx%z4Ǵ;&~Ubw`)F[>}rث-R!;^ck?2bJ9hǴ;&~jf!-b35Vj#IȈ^c?2b}N:^>1 6V#61 6V?Nd>zhM93g5;Dl֌QmĩQc݈Mf؊;]O1_=lM'O܉MWTΛm#6Ճj L{-^I^أmM"?~~J$6.^WIK-#6tib{/L=ElxNP^^^z[GlW!.r{{OIqM&IF=El5 <4ilؒIwϲhLz0G=.t{bv@.fo8߀0`1@ 3ӧO;pi2l#ä@ G9φܳ)OFB @'pr.wl^څ @@lcIMM!O!*[m9 @ 9 6^6;q)Oe ` @@l6K"2/..IwoB @bs_le۬ja @@lVIe @ @ T'ج !@ @I @ @@uH @ @ T'ج !@ @I @ @@uH @ @ T'ج !@ @I @ @@uH @ @ T'ج !@ @I @ @@uH @ MeZfO˾u@hIŘhQgK~"/^n!b@ßw?777]={ZS˃6۟Q)URgnsﵭ:%$+# sK'3bKo;RLu_39rd5m95absOa0OĘ>|DI~m)#691{88|rׂeJ?~5^N_ۆ|2^0sx~>3׆9w Q!){uuu#((x ;!`~,qC|Qt5sִ#{V6hM :D^Uɚ.mC"GyNy061_:QZƜ`lX -K\JLJ:JhrN+F9GOw8nM?x/>u)v}kVլblV鯌)gOTKJl\x JnJzB;Ra9X>872r3oLlmc|dJ+o{k.皔{./iiM=㌶%<7c)4߃3MSL b"'X]V*6Ŗ?,|j>V%ohdMi&Zb/sYcKV:3_7~V{F ,&\[}\V[Ym3UlJ8Scbk׽:um^ G/i2)y ؜ÏBߏL~`McNsDhMB)yow3'f)o-:.=EZXƽIWy}=}dOk%6}kE&bOH "HӐ{;]R_4c^mv|X{$N(;X~,*׏~09N}:rVRk_kckX" 5\Q;^\_FEisD(긔f<ڡ~igf.MmV=f3 bÖ4W~?}͵Կ>vqpNK>yf%؜ճЏALg#WN=G~2=+Z-" c8{8L+&쇬Ԋ{k-o'm%6Sǥ 3q>FKC'm6X &[R ](q9m)5&7>>ĄYp-fUMD5neaʜZ|Pcĉ}Et,߬/bY13BՁ%6SǥqY3~ig9Z{"{CmV=,LK04c ͔1(y̻`9_"/icbs_ғI ȏoldͮˏC@jROI[~/)l{ؗf򜲥OCR R߂UO Zbv̭Y9wm=g97 "{ߦ*+E\n7d{.}PObsW@FGm6jVZ<1r~+i{Mq3Nc=KKY*+)5UX)qDf$[hY`iFl @@C͆p @Y 6y @ @!fCT @ @g<wS+.85FcNFqz2]@ fT@`?~#.{S~ @`,ͱx_Gu&WJЊaz{L - 0N[ҝVVEh#쁀E@~X~\d^k ȶZC[߭wn#iS}dҖRڕ]_9vI^W[Ո+}6Nqg4j=ǟGG Мg&˒B/o5uȶU@ [ eyIuÇRajmv'H錱^=3cѧ8f9 Ѕ\\\M =z䵡y{ObCdYi"#j.HK{ [hؕv[۔1KY=6A8o9zٔXj)6{ǹgۃG{f#FƉ\8Lebh&`/bwkb{#be71JOb3 p! pqi dUG&/`V|+MU {n>L6~y9EGh-+$<+;6+V>{A q$vA"ee܎Lv̴!]&;C"n*a,q`&1)qcU#m1{9ߘgq2R>=3؊؜a:2qI9Bgfkؚɹ6PfVzd֞il }$Nbx=ֈ.kV?'6[Ő~X1ͥv c#VIkb~k\>wbsaķgJnJjiJLs.0h?ҷ`Ve+co$bsy{xcmUI Cw/yy #]U XsmUoSacD\=Jb& gD\>wvҋB9=mU s7gm晼M_ #u&fno2V>'d?H)2Z4t)W}2mO6#6KbSvM,OJbEk0mئɍVfSVvYSO4+ɼus N̡ 6rƞ<|\^ z )ؙ9+JRe~Daoo5cV͒rŦ/UM>_lb2dC z85ӽѪO9s[inܥyG!q¹]g >:b󬞧* ps^%Hz͖Y)|8+IC-4wu-f x5zQ*r>圏R1ʾ gк(Nb3%Ŏ<=i#6sF=Z)Glc鷾W8eq"{ɹ]o8"s0[۵ƮDK}_o\*Hjb/5JŦkV}۾a2b#&Wl7?KHlmrGks &OpIy֎C qb'| c@l? 2!LٶXFȄv99V vj*NT6}kUoX>sA mJyR1悜oGfjHC89%lbsTa7 @޷ "@Gُ=-C P@*@ ̀EV@tp(ݚ:*@ <% @ C 6Mc @Ay?K@ @@l @ b~ @%<7A @89L/!@ Jy(n @ ps^B @8bP4@ @3 @ p(桸i @9 6gz @ @PCq @ s@l @1@ @ <% @ C 6Mc @Ay?K@ @@l @ b~ @%<7A @89L/!@ Jy(n @ ps^B @8bP4@ @3 @ p(桸i @9 6gz @ @PCq @ s@l @1@ @ C1@ 1@ 1@ 쏁:xIENDB`Dd "]o8 S 0AGrafik 4#" PK!^[Content_Types].xmlj0DжXr(΢Nm)A}dB3gfb= b]g" sM g3 ~a>@FjoS Rn*>G]c#Հ%p)K/ vؗCYHQW^ W!VBa1uiUդzUo t@\v:[KMjG^Lgx8qo:M'H95ƶ xp}s;ؼ"7 Tr/PK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!!Idrs/downrev.xmlLN0DHHܨUTBpmk/ElGۄgVyS'߉ ŠzV`ux@bi1i!!͹/L%i{ }cshppɛXJ.pC=ݷd>wGe#Lzr4ɩmŴiP3!MC򯲧Ԃg4,V d]7PK!唝6drs/e2oDoc.xmlJ0-Rݲ^ɋ>L6 շ7YO||sqr+7: ^A<)fĎ0[1IH3M10.>OV.M)2KO|kIke16 ڶ X}A+xhc^ /3#+PzD΅SJI+Zi8簙&it1;g.K}PK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3rwXK F;VG OAmB`,'PK!dmZdrs/charts/chart1.xmlWn7;i%RXB-ި]Jf].Hʑ 93ޛ Տ+TpGo Li.nШaE*3^̺Oц``t7iPe%M%NnpcL:a95YΦRVꙢ@y.0lխ+/PS^T9r:)t8/:-f䖊n`뫠D,. 77SLd)`flVMr_ƦW&Y)F+D h ,»ݠ@`PC@ 9+` A ]@!I_?;) eвXr9c[*dTP Ncïuو* ,[ cat%,4}(fH Ug_H+T ɓBX5ӄgKwlI2xs bSt5GQZ20Qid)͙\)n8{!` Gއڸv%&=ncһSdhv΅Y\Rjg&ؙi "^9j>645Cyl"l-R\N~sQ_agkĞؒ#g Bu(0`6>M}Y(j$G>w3 }n&aÐc Y1_2fP+FS\pHxCM/AWC?ܧ챗/PV6~'t[L# %%ޗ3ޫ_ k+]X=}it:qT:6!W1靹MoSu"C*(dr˺M7,dw۞N[mSbO޹9ٷʁ PN˩шv|rRkZC 8>nèF͢Tw:ZgIi#]8jar{4o/};ogflRqx4ۜCjr$c8orQk·T݉#De 4 JjR#67Ϙ7DF”Ý3ۊtY52þhc{b/ό 3:yn3\]b3?v<=z'<) t uܫlyQ\/j+z5(zYh*6'PK-!^[Content_Types].xmlPK-!8! M_rels/.relsPK-!!ILdrs/downrev.xmlPK-!唝6Udrs/e2oDoc.xmlPK-!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.relsPK-!"" drs/charts/_rels/chart1.xml.relsPK-!dmZdrs/charts/chart1.xmlPK b @45/NX2(n؇ @45/NPNG IHDRoūsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?0IDATx^Y޸5?0#g'̅k":t՗n{Q%;l]^ܚq*/Ói!H/99$ ?͟^{ @ @`'n?͉r r r ȁR9؜@ @vpb"B @d @ ',!@ @I@ @@qHi @ @ ',!@ @I@ @@qHi @ @ ',!@ @I@ @@qHi @ @ ',!@ @I@ @@qHi @ @ ',!@ @I@ @@qHi @ @ ',!@ @I@ @@qHi>|AyxN pjϞ=X; ϟ@kL7;ʆ0Fi,`+'"'='z9>}/^؄d[&g l$B޽{/ 㛜?j~S///_Xvm.' 6 ͺדB/'3r_lOJx+>,(?zh+G;riunksDls)KH$O,kq}a' Srbol>%ިik~ZSR#2e{bl?_9AWR7lG%j+ÐIk1FNJ_O|M#9۾ CAmWiض#@ G/6]Oc^͑S{=FylҀYK-KK`ҖcDHs,L_i50Үǖxi߿Xы، cX<:GmPxCzsYU{e@c^Lv"穽Lg#<[7G4uUSUH$גmi@2qj9ˆ%KUf r!-{.K\HխL|8?}; %cLg+c&UY\^~_[ ]{>sNo+k!vL\p$R4鄒0|_̆~iGWenB5cLRXµڽ~=1YʽO ߦ R$ PO$K+Iq^U#@Jok>ǎ=k?.KN.Ś-qe@lPN- ]z%K$u@ >QX4Wߔ%ky48No,vҶ_οo.6vfk+Afy)u4&9-bsOL4J?9=)KC'uSmVxǐ[ڿcvƎ Gkj]۔KC b3X&!4T;%Z;b-5_c3r)'Rub>ҵ6{Eĸߗ^гt'%K\1a?krD&NޔFJrX؝WbRBlV햋>gLՕzal=VJl.S[55.~L)G_Jkdk\:QKv@_ZrN%M6SNH[)~blԮXˌ4>rLȀBH,Rl-6ʧz<85eЦٵO޵t!*G,6K$yg1CƂ}^_KyyJrw9lo{3C`+Vrl)^a $JD{BSN9!(6A&̜ u*=WO˙T^Ǔ3H{Dk׉uCtڃbd۵''}RMTHU͘8?K?[/֙MomU]qWc]3Mzw9rn^9H%L%Eb奱~K'a@A)K(9mJݔRG꧜R:fĴe[ۏ9mu^ž#:m)ϴWyO{hh9AݱrtLJ?9wd]x*6c3{c(6)ǚk\]NCN{ڱu빉 #، M1F e:0)V*(!/9Y'4\z `YELIX/I%gͯ=bӵW8Ȋ]J|ٮL$I'cs̖mU#Zwfrw9rnVL-.znb; 6c@.u- 2PKoɦvAH9! 6c[˭Ħ6IW}ߖmR>6Cس>nv@з'gb3ߔ,oJ?6h3KZ"6*)?h{^<ܽҮ~eZ)պ; s뱦tޥ@sh?A b37XzVNֹOrΔj+Won`0v_Q TXhZ}Z{ָ.]I_ţPl=C)OagRMwp^RlIRҵ=fK.6ET)lw<-"/v\?hc͖/]1&Y}Z8R@ $U\[TؕC߶nzB)'Ŕ:1%~)bS{HmQljB*u [J%vڌ/$Ú{5r'))ثr|\;~ņ=bu#ǚx]q7ܞr9VjO[ 6c,KORgi)=Sޥ.S-іc^|fz5(j )U' e)R~ډ8E_zxUjaL T|_}icJ- ׄطwul6O7$gPJyV*&oVkxm6-^?rĦk'wҷͦ޺?g)ǵ#S1rnk܅˽y6< v<{o;SI 6c wVKUZ\. tR' m @im棻gν0bDKf*vjonׯO>Ѻ=VEr`K]mv$E@׶Ky9 . W(uafȹa‹#!@Uo9=xP uM2'^$cO>x 0G`^ܥ`@ 6¦+@ =lcC`ädF=iЅ eM'$6{4 XzbWR d@lf* ! Rʌ+KcKko t W@f+@ @D' 6B @hEي4@ @8扂 @Z@l"M? @NDy`* @ VH @ @l(ظ %O>%9y܋/^* @&Lӽ{>("8_]D)@ 6@`/4ߡ^@ $' f-EXʒY|2I@ 6c' psss;)EfxO$.B ;9 g>"f7jP؇ϦU֓"^lV !pF3F!B@2p'z'Ԗ(lR["K(Nmv/]>#`e<AQ("*@`|' /O1C4jvk9'71"b0nlq[Ǡ@f-B`02[ RbS$R&bϹMmHȣmwvQ=B@l7x~r2>e6&2̶`FlWlp;lb3Ab|z%52|#ɿDi a<ؔ '!1 UkY #6 -A<Ħ ,-][>rx&bb3?{9~K{,M RH{) 9eK{,\ioo[l+5hc?Mj:Bl.Kwe,k/8.)6}k19qmMzd%̙Yϵ.ŕ\)Kڍ#9?U.WkW.k[Q|t>Ϗ=z)ڽ4mjȱGv~] {}0ty*6-]*S+)Kj<}zk[A_5%y:rc9'Jok5>qDZgB@2g&C{һePSP&jKt,- z̽[4a~~|ְ{Mm3gGr%!mYy V1?j܇Tۗ.~/ ƭ"bKsbvvܨ{lw@83ڠdͰe62H ږ~ڋ Rg8@NJK¼ma|4ڀ6Ulֲ{i !XQUlǯ-6H}r%}.QR}Xʻ~h)~#<==C9e9Kh@ i3I&D̺_k],6mBK["6k۝r!!έ;cKmuÙ⒬b,|V4M2'u%Rg&ŏؾ[;I=_"@/]mkuUYcC@lÝ^!pT13NTZm %ArU>fP/ 7=m&Kk8'5[msmiv/W":5 /_Ȅǥߵi$?œLdgA\[V hboP0͆p g⮭xЖ,(Gnax,X?I.Wۏ0j?jWCy wz!d>DИԖ0. ~51v]h_Y/-6;6akajkΡa %KDf،/k3 ,vbVW\f{mJs[g@?bEF2Z&(u sTC~ \$r!I1_Zrf}fA] S9fgJku=|)*֟y)NyҴ L\/?h?յ-baa@.f]h %lfL z͜YOlpw*Ŷ-ٙZm)\ RU'kmHW%Ħvc a ڏq-~@lgN8k3r gb-쯶 w xb")i b1[؝W1;Sڈ y ŏƵ4f{$5YBljG_ZluZcCm 67J`!c Ֆ%s1VBlAjJsu={ ۴ACGbVv>fgl-K\Sl1@)-c٧ %Ħ<7GliIڏ-x=; Жb-ozR^Ifd{kb \9X߱K٦-4P1;cۧӞ]x)*fsMoz0MjKRaIڏ!6c{9C<5BҒM~+m١6[7T.MVb-mlYz"fLĵ{m׋Yj /YɥY|)6}XX~4cӑh_col?w@Ħ8a%XZJ+oiQD̬-m֕&4ÆMi81)}M޺G>ڲ䒬b;sMjqD)ّh{lw@f;n=  k3ڕtk?%鄥̵٘:6SfK۴'aLKː|^/*v )6{5_֋)/9+}H߇lGcC 6۱'tE`i@J){Wl4 fs )M]nmHΣ ܉=ݷ$/5f~Wjc>bClr~y 6k<+)bsmIʣe pI5JlM2T0v}=%KRSlJ)WtR/Є9b8{l?w@ fn ,̔~\sN${r]=Z2草N]Wk5ƠmڃVDOM+xڹgGZQ4s/Zlמ.,- ^%U;a5w}ݱg>P|[ӐŌ~=; Іb gz 20u<{)O9(mQڕt*틽-a=۶Uk0dˣb,Wbu1bs @ 6CO @%7x@ @01 @ q 6Ǎ-A @8b0t @ @`\qcg @#< =C @bs @ 6CO @%7x@ @01 @ q 6Ǎ-A @8b0t @ @`\qcg @#< =C @bs @ 6CO @%7x@ @01 @ q 6Ǎ-A @8b0t @ @`\qcg @#< =C @bs @ 6CO @%7x@ @01 @ q 4Ϟ=n{#iŋѐ777}ߵOZi]" @ 0 fb{T>| La=)aUWV_9+%Vԁ @#LlHa[">ݫRܓl;sW-E]-JMz'2kx 9@@xqm!bSԞ MK%5ufsKݭnK_9+˔%9@ @6 "6$"6DSf;ElO {@]=u5fWY"m@ @V)xt\B&RYÃjlWN-ڛ҈ͽ @h*6E0%=x(9)UW|8]{ C @8Ħu"8e2,0%< HV넪|dImIwS=dh흞j[?hiK!@ pfb=ǽz$߇)R_GĠvIw)߇m,{F^r²=Cm!@ p,fbs46\ێf׶UWV_v}KLb͍Gln6 @@bDcY([ i!J@ bD!ːkd @q8#jDyx @@if @ -(&M @]@lv 6 @ %ش-Glb @bsZw i=@ pf3Gs @ BIztKmh0 @Q("*Eyy @~ if%4 @ 6m @=@llP 6I @ %ش-Glb @bsZw i=@ pf3Gs @ BIztKmh0 @Q("*Eyy @~ if%4 @ 6m @=@llP 6I @ %ش-Glb @bsZw i=@ pf3Gs @ BIztK#?,na @#<]8v @@la 6)p @ ĦPPf=_1 @@F&&b @.Ħ o9b9| @bsZwxgT!@!'y%A %4 Gl"6r< @@l[!6 @ 6O]Gl"6{Q @X&$;%Ѓ K`b @ 6Or;w!6?9MCNt @`t#l?f5nL @bsb9R> @8"n_Kh-CT@ 6eBr @`,ͱ97MP 3 @d' %wMK @/@l@l"6MN @@lFQ(=ͿԻrT @!&9-f6@ p:Ӆ܎ÈMĦlR@ f63M3Ɋ @`fbmrb @@@sٳȿ>/^nnnnOj6+ݖvAl Ke+k @@iϧO{<|PIeX"Ytl_XrmiמEl = @% 42;)ӧ||'w|'bSn Dj+ݖvMT&bso= @qMM Qn>zp7{w}}J,gZu5knKubӳ3T2g{@ "Ll.M;^o~9ת[v[ڵ7I{= MKe/s @@)M7)3s#kE<=yD1&6sUW3V_9D"6n @ nYw}CپV]ͶZ}ҮRY=mX[@ @M'5{Ou&[/&K#ZG& r`xqЍx!bS\zlWtSw HvXF2yD @8Dl+MDl݃Ig3erjپVݖvHw'Kwڀ @@ twl. ѥm>ZprU]{/t2g{@ "Tl%O]3"2e{Y;9sUW;]{ܛCl@ pfbӉ:򀙰)0ʓjR_[B{}}9ת۫]n`Z 5b7 @8Ħ3#"Sjg L^QWlkOj 6fgRÛm!@ P@3h 洕}fƶ}ɩ3W/tpf@ нج۔Kb" @ p SIY,Z 6󅮕b' @جMĦp@ ItK3?,na @#<]8v @@la!6!@ 6OBl~v|J2@ @l-Al,4-CT@ 6eBr @`,ͱ97MP 3 @d' %wMK @/@lBl~n|J0@ @l.vAl,4-;R@ 6GaBp1 @`0:;MH/ @lg!MC銩 @&)-lZ* @NGyq/tDK!@F'=†Bl~~|pc: @`t$wBw @mM>/M;e9@ Su.c{0 MK\ @=@lۆ'O܇ @b``M @ vc7MI @``́kݵ?~b=@ 08f. p @,ĦЍo8b9~! @bsؚ 48@NLy:b{b @2&-?T &A bt!pb,6;R@ 6Ga"p1 @`0:;]/΂P)@ `bv/tN @0Ei*\2󬦥r [@ 6{mCl ݓ C tDQ00eM& @]Mr&bs$A@ 00Zb_{6-1~@ q 6ljpt!64MCe$!@ fC7|;~V! @M+:M !@0Är{lz"_]+/^HԽn}jWN-JXP/tf;@ &\l|t޽Ç?"2wpL PEgi])ZDl @8@SyyyLׯnl:*՗DlJۨUW krmiAl~d^Bke @(Etb-gM͖ϣGnEm(L쟈XUWV_9kKmBw/s @@)fhpMԶZu+ݖvMR&bso= @qrO'OT}aVqrmiWFl"6Km@ Ck?O}Ku]Ni]8Dl u @$ХT">}z+"6ז:9Vݖ.LJvHwGWޟ,#Yk `@90J<~p6NN[E^"3~N6)5ufsKݭnK_)bӵҮU3 @0%6E@&t0ZvfZgD#6gUKp @ `RlڵJyT=]{ܛCl@ pSbݷ?S߹NmEdYvM楩^l@ RMY늈>Ym{#Kj}=dH{PS$El ݽ @4N3߇)Rg^MR/RXzfe+^{ܓ?l @ p,fbs46\ێ\j}+֮{/9us&_3@ @f ަ[lb3_Z+6B bqR!kOAb󬦥k, @|狹BLp1 @`xClA&bnb9 @bbmrb @@b3 GAl~bgR9*V @ b@bk4T &A bt!0b3_ډ.B N9z DlN_L @'<} 7; @ F#Al~r_R9,Xt @ bb3_vL @8Bn.曳3TDK!@F'=†Cl ]t@ 6 H 6?/'Ke @mMzf:!p @ĦpX&b\ @`,ͱ97]ͯςP*p @4ĦmCẕ @`qb9'=ͫYhZ*%A %4 Gl !@@lZ Dl"6O @!&9Dlx@CyXMK\1 @`XaCk1fеu< @bsHGb3TL\ @0Ji4pg0/tϐ@ `bFNi%byi@ 0 эg%ʈyO @6 6mV#6)'!@L@l9Dl"6ϙx @ #CzDl8@NBy@[t_M8c3 @8gϞM=^xq~FvBw @{} .ouu5bsw شx@Lf89&bbub @&<|u',O~І{3GذMĦt@:! piFɓ'>|_߿,x i2k"v"{{d(=p $'%8ڣ5(BTDFYIvm;WWĤlɟ͔w)b7*"6; b3_? @`$;SNY]"Db6>ֶY;9ZD(q _;唵.M7c\Mqj,VF]NLB Y*N!@@%_L9e 7).uVSsGfnZ}g,-Ӄ,4-+ @`J [fc='e{۹ z%~@A|[?MA |_N9%ft1V](+}M29ܻ9c- 6-> @@ O`L _cv/lDl$u J9 c{IJݥ:)l>ܳ9ZD(q SNI预tڻ;}RFR'ů 6{ 6Al~q~@beVS@bokO~Mild{(wkR[=a[)V[D]obPAlA 0<)&6~LɰrYM߳ p[g)~mqTEtRbh`KBN@H~ؔ B+˽ጧGĥ^K\k+^ 6{vBd @%ڒ\p&3 +V"uB;=.C a 6 x 6e5A @l'{lz*/^L777Oj6+ݖvGl ]lc;@ M<ݻ7=|pR/ɢ3gZu5jnK$,b' @XM"sMlʬ.Tf#߉ؔ[B}mi]{SܛCl@ pfbӉEvMl>zVl]__پV]Z}Үi݅|k| hfC "LlͥD|ƖJ?9תV_9ko 6< MK7 @Ħ)ɓ'1}i]%/t%26 @JNl Kp"8>9תVv[U*9K Kb+bsO @$,\SmWJ$K#"6/ #J߯M09@Z<~p6NNؼM}PRw ▾r|hiWe,-G@ p ĦQ}RL>9תҮDl#ڀ @8@wbS0wlHbqsUwI(˻CS)݃ؼTgsoֱ= @@)]MHGP+"LNΜkn$Bl~w bsoֱ= @@)MŦ<r/,}ͭhzWپV^r> j1؛|ܛul@ P@3DF8?"2/..^{SI{=K5jxIT&bsO- @ͭnH 洕}fƶ}ɩ3Wܒ7l@4-n~%o怸N{I˲Vj جZ4 @^9b"6!Y= W{oTgl.@,B6 if= YR, @ 6 >bx`G Lo*# @ F wRZl@y{}Ȳ_=טpUW,.#6SIQ9f= YyB! @UJMnmo)@!_zO5l/8ڏ'׉[$R,Ev@l"6' B `@i)"f YK_P:hkÅDT@lO '^OT 6Kz_Z*#O @`8c%A9bSkK{Аuۊ>s?kKp]K^{xR~}zl[b3__5yh !UbbSYzJC%|d C G w M'Ԋe M'N-^qt3{}J$f)S@bдTrG/04@pr*%Ŧ>:q&Sf̦T׎~rfj_ Y$'#O @@ n&N-}.mӪ/fɨVQMfф1@ MqY&b3'_ @ f_b@ `bn솷>g}gf⁏ #,ǒ Al~m~rr..fd Byv:M!Ѕ,6 \wd8C+BS@r 6shQ)f=R<4:O?J#A !fA;M?;rx# @ 6˱)esYl)](@%64փ|s_R]zd}2fi3@ CCM 61qg,61b @@lvL#Dla_YhZ)g>B PbKZ*L ;xdbbJ1 !@8btB/t}|4R| @f9TbY8l/fit @b`XbZK%wvd+BS@r 6shQ)f=R<4:/?dt @bà`&b _bJ9C< rXRaMf겹,6.b @@lv Cl"6ϰ,43!@(GY%-&Ѕ, &_8]6gEh| @@f-6%Ѓ,4-#cnM_;Y)c4@:$0(tG/tsߑ;3M+A ZmJlpu7Ŧr" @(Ħl&b y3?3!@(GY%-&DlN.{Yl)](@%64փ K{0s&,4b@r 6shQ).fi #7M;|R:ƈi tHaP0b3_)s&Xb'@ CCM 6M~qVA Fw3rx# @ 6˱)es0M+K@@݆z7Á,&O/L!f @ b3u@l #cnM @E $Dl̯^/<^a @6 6mVv!6Pɝ]<)Zq8M#A ZmJ/t}7M;YhZ)c4@:$0(tG<þ/شR| @f9T@b[ZK%wvlsYl)f!c8 @@lNS 618Crx# @ 6˱)es,6.b @@lv Cl"6ϰMV⁏ #,ǒ Bld|JR#N]~J1 !@8btBYhZ*GܾSr uM @!̡EݦB7WYi2uٿ_7Y)c4@:$0(tG<þ`Eh| @@f-6%Dl6M:7ޛ- @F 6 f#6gbJ9C< rXRaMf9+BS@r 6shQ)&biGd@-}R @Ϟ=ŋIݛڧV]Z}Ү{ߙ_}blּm;+BS<*W;Z @.Ŧ{EcGeŅ*:kWN-JRf:(?b=1ҶErDs<@E]Wf7Sf6X}w"6mԪ%Crmi , =͏QWߟ9Qr? @V t-6EDmRBlzn`? @:.Ŧ@[A(\BU]%v Gp @~o_GƵ?/'+eo[oS 0 lǏK hZ\>Ltt"DlnUm+ߖvدz|MJJm|4RmG| X&`Jl Mi!|w= M+eknãlT bS׮}DP;6ZuڛM)v%k!mӏlTj}@hKtmϔwr[".w֪+a<]{SܛC/'+e;j; m}R̓!@-.tyynnnng*E(GԆr18mC ժ۫]n9Z 2b7,lYlZ)GƭZm?w&K6ڇ "(Ep>1).wo֨۫]NX'?uP~v{rcm?Yl)Gɞ>Gʓ'ޙ,~ IKPp)j.Fͮm_gb,-1mS77nR/t [o%'F泳дRZF̗\>wL Su,{/?d @`;vvlYbY9źhތQ"grYlZ*9Q'?F7Uvt@ 6|Mf~zqV b^~˗O=X @kGkbI tx ,6K]"MƻA@eʀi~;fе$gX[ZbBl'{X{7@bbmr4YY)͂oߛ,FX@l6M7z?Z*@~FdX/f6~Ts/+@%2MKa, 5M[MfYаBJAl |>'K F@M>&b3?kmaEhM{?Y*c1 0I$Ѕ?3T,IY7b)g.Y?>MK.F p f6OzOgiX+BS촔_ͻ7U8.@Xcs(oBג*Yw8,KؼKOcWbS@bà`&b ›O_LV b^F~뿜,{ 6ɏn 6&gAþ>M+Y0,6-FX@l6M7)v"67~9Y*c1 0I$Ѓ KŒ0_LVͻd7iTh$z@bbP$;Vi)wYlZ* @`,ͱ97|kI ;,KؼKTٱ+) tHaP0by}?Ŧش֯&Ka, 5M[MfYаYhZ)͂ofi4B7 Јbh'Dlg-n~JAl˯/~WB1, &9`@bGÁ,K5IYobJ_ܳy_ίMrA&!H:fе4P#XbBlشT1"+CyDl |'[,r^a1 5M[]͟#C@kl)vZ/f6z 9Dw*@lVL 6󅮥kKE5;Vl4T,ø-' 8m[&bTn4;󌡕7{{,rdk@ 6+@2z?Z*je~+y{Fbn,6-r1 CB@kl)vZ/]"1Uȱ Pb2`Nܞ=v|MV BN^9K6MKcX @`bbmr4̊;ߨ` 9(1@#F&b5x̦_o>}1Y*䘽b@l& 6Oɤ`wgiX/ټK֯bR!*d*7dTA@@MR[|kim56̊;-b. 9T?;Re2 63`Q-&bmw8&G,rlO/?dC^!p^ƾ{V؉(MbR!'H_;Y*\ @ b3U@l"6f1}qV B͏;Y*؞h~瓥r %zy 6=Gl"6O~MV B@7YlZ*X)?|Re2 63`Q-h-Koo?Ŧb)x@]'5Uȱ~UKO=X 7]wgiX YbBl%wficNMJ'0!n~}f$'֊;-b.|O">~+lS./fgp-ym:fLF,͜3{gŬjd,,˳ikϟ?OĦ9-oHK9@9@msǥtsbMO_0gb: @ Pb#qQSbO=)> @ Gy"=wllSs4@ %4;ݻ/E\yBCY;9sϩk+C @; 6w@ @@lvR]__O<(@ @X%$A @ @8fq4@ @Mr @@lGJ @ $ @ @8fq4@ @Mr @@lGJ @ $ @ @8fq4@ @Mr @@lGJ @ $ @ @8fq4@ @Mr @@lGJgϺ27{SW6{}5ڴ/^LRGs c# Pb"\K@ 95IonnOt޽UrɭbO ^6s}ʭR۔Rr]DuG%/Ė툓n Sڱp<[Z|h3׆vQi)rC-oŇS m۸׉ȵ ů"vWuv2˱ef=Z3ȉu ^6ҟ9ܒl.n';r1Lbb x%.6¯F[Hdg6E,J~iq-ƒ{RZ MOѦ!<;vL|vmѣہF9"UZ3X2d3'JuJ<^5Y~Ko5bG6X] rJRM=Cy wz혀uWL|'W}=lڽ?2/q.KrWݕv7*uGpĸ]-0CsDd ˅ ?vk9T, 'nRc[n.ؾ~m[o̯T>{9^,sJ{%y1Zb:¾uĦ;'c[rNbZ|8>1mWb|@@? 2<ѺnbSDEʿL|pxz)Iz{% $b({zL)#.]^xp?7t gelc粝?ݻ?=Տۧ@8WhWʱ(GZ1n})'n-Ħnqh?r󣻸7R p|J;ϴ'FI^@`ElO2$߹G Y l;s܌` ^^K/1s@̴]ZRYRl{hدwRC꾧-sfm stmCk8~+(B{cQ.ib1T+7*6%Ħ 4ٵm工8ƖvsE&O2ݒl%(P“ :Ç${OlZ|\Kkb=ͭ d%\8XbSv3dir\O p}~LŁЭxro-~i1.5VG)奻pBnss|z9y&%5Ҧi7< ߿4r[j]]jS#7߻ŞT/9=rNj?Nʾ-BW]z? KXs|ʉij RY#Ul{4Ʋ'\ng1ǧ` C@$fI5+rtT| d}r\K-%aыG&S)NH|a['`-mMc /w31+Rjnvl(6K8Jl'/ț>bb=/|`]xA1Y>4':u_Z˱^pΉg“:CI@;vbZ[sDhIaыG&W)u_[5lwk9,ff'%R۷N_9uqlPQbS[^*ޗbb:Ds =ؽ3/u_+6~϶;缼t<+?7W[ 6ca ,| ׏h'{XbnaFL h/`edw!(a<#cyT?uߓ̍{jTZ嬶;4#fj zߗZHj?kbCBtЎqVdp|JA>f}`ם`S'ssi-{qϦTRǽLg#vŸLR \; w_]=d?TNnO?o)s`7ÇHTZ{ݍ?buOg6K8BlƠ}U~ny Vr']¦+8.]|~ B$fI5%f@ǻ/ yn[UzfSlŬ?*n]zd* ?\.{ҏvflH]Qo)s38+"W˜㑛ګJ8Bl/̑3r珥'jwsORǽ[: 6V@ @bsp @ > 6V@ @bsp @ > 6V@ɓ/_{\`L`_4>NFy. Kyr>@;X { =vh93ֲX\f2C~Z kcZK}q/񶯵jw 6T$ '̊eM}vjqDõ>Sbڲ_KG)̮w]RWrp\-5+mbQ58?v76Ż <}v -eŚ-:{SX^b^4~I^,{Dg])l09-92|t)2h978EqrN`9 6g+'s-[R.~y= (Fْxn]j{cxr8̥p&7ůbs}qK Ǒg9gwf?ڟ]tpa t3_Kk6fe,g94x 3mҲٓ'no^;឴>HkifC R>lrjwaD\R-4lrsV{Zp,oIKZ kpK̦}qov 8rWݔb)n:;ڃ?w g^jA R&>;QKcL'OB?ڧÒLewK60m1MA':Ë 9~+d_Js+ůbX*ώhGȏ~<"o;upE.Aajnɬ Dlv;3K\a.\/Y!@ T'ج @ b|1c@ @ 6#@ @#<_ @@u @ 6s< @ Pb:b: @ p>!@ T'ج @ b|1c@ @ 6#@ @#<_ @@u @ 6s< @ Pb:b: @ p>!@ T'ج @ b|1c@ @ 6#@ @#<_ @@u @ 6s< @ Pb:b: @ p>t_ 0 r r r`{I\*;!QIENDB`jDdp#;;( A?êSDC10619Resim 21C:\Documents and Settings\alptekinm\Desktop\Yat1r1m Program1 Resimler 2\SDC10619.JPGRi53*&IJ!h(Fh53*&IJ!JFIFC   C j" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?xH#CQ,pYO9(UN69"b9aظBG^R7@0Fr7͏8`z̓siE'd^I }hiҙhRNw$Rc~Nߓ{7^:q`:ws ~4|zѸ~ޅ z}( ;4sE1LR6sRsz.\҅8cJ3pT@HFҐ8 J[)sjތ(֓p(E O>*7c,{Җ84sH#;R:cOP})6J 30F? /p4%qҔM,221OA?LQp'҆NXuT00z9Lwc!pGNURsQq^NuFA<ү=H۞@)<943cR~t^\}(3ӭ(ǭG4^N1RR/'߽HqR'R8S{Xz)'q8Ȧs{|gt1)H4ߘr0i݅ !]i:Fc(һv<~tzgKo~ԫI? SK';OԻs>4EB u' I+F~{uʑ#0 ֥mΥAaTj܌X%zj[XsSTt?ZrcZV)^<ԃޜ33w7bKRd ]ϭ 8Os}魎U}v46#v)ihNLqE^:)KrG^=JW\Vqaqh'M@-|p+Q28Sz6 Pفi9 t4vp9ޜ'(Cڟ3d* xS`ѱ#B`iB z(SJG$g'.`20GR6"9x#\6c43K.DʣҘP)9)LJݞ5Aҕat=UQ)GOJ\!4N1T,.NiWx bzcEU arqǸ JsH`cV@ L(W38֋5iOt) 1Ц&m])Jj tQp9&?D^~e9=1QI# u(*Hj6p}*?FI(ʭ$Ozi@3qHc})\\ڕ%fN;R@m2=Rkbj3``UݸH*rq֝m"x=8$`O=W ?E'߭Obƪ`XAl0n:+mx,h翵J F4H wl As;TTNO~>" ˞+X7=y?QDOC99HWc/aN 'ژG+NN .9'1q=FH;\z1ϥ<`uQATq) wc6zz8c%pA^C8U%A aJ{㿭 9t!Inzq\N`0?J.g_3Rdc"ʌOFubO!bIE YsQ ׭%arrO^px#8

G'z2 >)ޗݬ[څk'*zc 9x`dtրQpuh'#8 R,drEHʎa1P>V,)|FGjkMzGHJ"L@Bւ;Ib(Ic΁XcNHڥN@1<)r|bh !yW#/cHSvq@q<?/JiP 'FɎ1Ƨ֛G@]ң!X U\u5\}2( w!15HS# C>T|l񚍢8lL1aGךws?lgXiB7#iث~Io$깻 Fo's23s*ϔO|Rڻ6bû%x`Jj]ޕМH8ul)U<S~ &zd4+JKd皭2?Z@9Fj*I6U*X|ژBgPʩOQ?瘟r0~pps~l;r#8dwJi]۲y<vO=1aAb1N g${d k:ǿ?<<5sؚp V$ On=AQ)b' c<@HGOZxc{TCi<Ԁ:5 bO^O\L\SЂ'cȧO4=?3NZ`(\Γvzڎ7g880G4qޓ4 sJ>C@pBqNTv@'jaxhl1ޔsi@^=@i8;AQItBcR82zTXXyR)=b3{jz&=jM`P1Ozx_QJ^qPgi'4XJ3`Pl zP#?Fh21c C(iIZ@ @148zwlM%O(9M둞}ȣݣ4fpOۑɩ*nEUrF =9ϥXas }1 x>PN@NzfTgGZ MR@>`#O~ |`I8]>ԅb6} rOC՗]2֡A$dwi bM_Ң(XT-!?J`s43jk̴Sn9'+dch#ϵ ~o:Rds).xSysԊvxR sYpH׽@ X?Z]cMV g֜wҀNyn{x)INs:v .9҅iMN(=iB@ c)BhzJrNԡWwϛ$N(2jM)x9@ +Q׌S0JCЌb,;~?Jp6ߠ8?ր((;'@铓@J<4grqRqm/QZU֖1d OP0IPr)H'yϭ!qP6Ҝ'O$x.Ι.=)ǮhTB@}OS<}h20@ Ԅ.94O\1 iTE+y@b= bqqR#1۷Jc=)v4CbF)TJ#lPX.{>!ڏ,(23BBc=iI>ԟP<Z P`h{Kgi$s҆*q{Sp)0G @Z6`t s]C)A>@_Qޭy< c; "csQG9F>$>NK垸悅OOj!Ҝ<O~~b{PG=@?w*=y .('.<(޸;t Ҩ9ɧ'DJ@=:ԥZB(A9? p?;׽0F7r*ERGO֓=(8)~}@'9 5BzҮq QӓFhޜހ8}6}I=.@ }!AR)zpE09F88oI'NzR3@G'Tn3Ҥ>_ʘIGz`"dGAR0$=q@'ҘA8*V {5`}iR>GFHtX2F4dL>q `*0U5 '`c؛FT<*x 3Q&tSG>wԔ@#HvR ҤW$)w }*=F,y<2U`xJRyTa.z2Bpsp|=0 JwNz<{ ,3ӯJ^?#JwQqϽXq@?A zR,q@]Îh}Rn9R~}g9M$ךis@M$|HųJ>zPyΚ:>٤P`?:,8}h?N=)2NҎʀuޑH7ҀrqҜ9&'$hUHlRHsMsv{@2bƁzҨP9ޔuLo惃}9ځ_CJ<*ON98 sHۊ^:csҐ('?.ܶHzƀhJPsiqAF>0 x(M=T'j@¤Q 4)݁Ҝ8 Ҕ@iUH$@ qx ^1;g4J>ҜHfTNҝ8O恀UR)ZA۵ Q 7 H$7Կ>I@NAgk(FCJ3Pi5Zz=?;QH v9{TriQ R3=.IPm0:J:u(+@1֜1ڐ R4s)֗#1hU֟߭ Fj@Oqڔ7$֍q PyMϷi:S>Rd1Ҁݝ3iށ4ͼNG42p9Q@w z qPZ3@ HW(#PҀFx4N"`PGc41h?/qڐGAަhM#:@ mԧ)4Iiڐ'搜I f8[ҙs*)r RG["Rǿ>p2>\ؙ2=ncp~"n9֎>:#68*sS+9nC&\ :C{ pHnHgQ!$#ւRv'cgRitݪߏ8HJ~=saJx=&p8qzZ]`zTA8Fz}8.Ld$oj'փ"@L 4Lp=8 $c( $K:n~4.T:PݳQA;VcտT&GF5r=(Iviւr ; 1nI$u?ߵ 9@9_.z)uI`Zv'>g3qF㝸( )2I E^OҀWӆ}MFIs)aրcJINh3@\Sm8ձ҂O84dza`:]펹 $uW=3JrON81ޛKq@2N})qTQ@ 'ӎN[x(ʀ1րs8);vy$Pc=J01izdtKǭw} >(0G#dMs7ʏ ~h;yߍǠ :u4zgRr? T8; Pp p9ISRb%3K/ni|zPw+Kg[ϥ(ps{lA#<ƀ%c^N``8&I ԩxju^J7֐zPGHz`=sHy#4t? MHndQFcڀݚ=;Rvw(Ir? PĎ})4:vᜟJe@' abNq֔78N:tJ?vN 1@ sӭ&i (@T0/z=1@,HH)h؞HpOZF|6Z3!O_Ƃϭ48߭+ E&yn0u@\dqB P^;$<Oq~TE(n}(3CR @F@;s37u8HI)LicО(ǎM4k10EրMM݁Mù7qRn@,1~QTe\Aq׿lN)f94ۊ8)<MݎhzCXQ O^ncҀ n/1ޚZBzkn80z@$Jmң1iʼnaaMN9ԬGjAPa$ϥF<8<ژǎO^ ڌoϯ5y=*Gn>^J~-JT8E=F3l4wyj~5!xl҆;g~OMf{}:h班'`H1:Y$i99֤nj[Ҧn*2iɖAL(sSNq4ŒOzrsHLBj@[:OJeNsQivg1k*9cOzgơB"ÖX8zU#@F,~.^OzI&wA\twcңU;Rn}hKr_3v7֜_9`H@nǙ=OJ79}z>`|RFy2{vBo0{R 3㞜on-2;҇W-ҏ1Ӄހܴ zP'iZqcDZ"~E#U̅H(IzP+t_09< ҁNڗ?B%=1(FxgJO8e4s>n1@qrh9♻ ճ)I$+ <(P'B֢2q3֓|@iCsBMxC@HÒE~3cM[fqbOoJr`{jJLO _֢R9HS ?(q9 rAi7}GJO0ϵLhcg8bA;R;c ?Sz\dmNysPvUG4~Z1S$g= F7J*D@ j f~q@''9iTy*o$`psF8 ғAdN KMpMF[h G~!|GZdPiQ?3N9=3?bV1,AJxunsLgs: A=J8P`OZzIP>nwV%N򞞔:u2 T^fAһ(Kר'j! S̎=/UnԛMD]~Rn d{IM 1@o #_ /X}{ҸrbR]X:TF6~l)DRtI9늀HGp{НY `tuzҐ +d֋h+ljrvVO֗^>`-zВ2[UA0PJ;R0IE6N3Kp{c.GS(=Ov,w7N1NY9=a,zt*Jp)4&a^{ezlҗcK*ir5n҉3בR:ˆJ_J g yJva,o<{z҇^y<IOwH.0aǿq(cTI(p8АHT>r{Ahf'ԟ9=3PwZ1$z~cg⁧r@pH)8)T8@ɓ##$n*!(~4& {TAҜ x$+qQ d8ߌR3qFwH֗wqjÓK~9 2NߴcG|ힴM;8QJ>vO8AFN( SiO=j<tdҮH$.'2yBsPM 9)AbshO3q=zqA5[΀&,ǸO3L/}?#y8?*<@9?wPg҇u"1@ߵ 7=~pwg4"ڡ,~(7d~x ޔ,qQn-ѱ.}hB㯯ZN8dӁPUPO9Uhylǡҁ 1]z>\P1yڈyo> G?5Fd sF&\F)sD%"48S(g?SQ9I L 7dj0푃֝?v) 4ٟ@B(Oƣ.T2F%#9*~"}&\!sɥ4 ~ѓI9ab{ɠDuH[p:@ 9Ju94gG`?oG;upiM͑ހ& 3P[A˒{@x#j]qG FAȠ Rh WCg 0zSxM&=(RRx۽($O>n6NW v*M.:T@ΜXҁ->+߃zg'ҙM'OYh$w)o3b10=g1@8>?48Mjց^p !qӿ3;~41@\zRnߥDXmQ $i=sM @5NizR?E`HgZpe=j,rHހzbM8#׊.޽iٰД:M@M(|)۠' 9|Oz`s#ҳќҐ?:j:\ a{iBs֗&F0r>HzHyO8ST18 Z&r8 EizA( F&GF28y<Zi0@!&IOqM$e{J&:) ${/l3OJ4]|܀N48튬%qRJcEl ҙPy"ˎZm%+A;L<VYyh8Rm"c(a4gjirĒ;RX.:Sul?Nj|}hp)Y•fmjӄ~֛c,9?G?!Uö0NP?Η07S^Jd Ts9Ca2Ϛ}zPd8#7|hrHzԴ%Rx{$-\uj8?Zr9'+- rON%.TV#; -bʣ_jp102ԋ.jv&IZ'`]=ӷa[4b9T!Gj7?<9JY1Sگ6FI4krFHӕ2*;<> jN_2ݪnOz]̓@"PGN)w8|3Ǡ.NO'CaA[zJ?!Kiɨğŏʌ9 C1֔8+xr=Pr@$Q:sx9q iUvj5rE?>p=\4v=\Pzif^3Rc 5bؠ/J9ǥ4ƛ֔=*<n$Pg(--4zr}hL6{ҫNL?R@9 w r81[wOƜ#xaԎ(vWsJFlP0sKLO=x ';@ov}(-L'8˖]-=) q!?5#@)g=S7=yǭ!u=KRMgwz8) ~}3I*\H[~44H ISԃMn;4ښǹڜH98?Za@֘9XEHFNO>ޔu=E+Lf""*P0AҚڕ J^؇֟1s:E&!$9Y*#dABJqrNWK期UI~C w7y»e43Zmp1J5 ݖvRjN8iKqϿJvd1߈2SUdZC:Ѫc6P`ژҁ8jq@i M-D֗' l0OZlOMr(x`:?=x#5PΥ`QFzzQat\3+pAUf<4cQ4Yrbs҉~S?TKMe!2ew?_J'o;{n:K"JTm :tiU#$V3 ރ;G&DrnE(g35TM2zRrp[AݢЗ#4.ˏZ%=Kqڒwи%,改?)T~=x9 NXY}? vqiA ҕԲR䞽jç8Ki{00?9ɥY1(W40zqP0֐Ƀzh^6yΫxӒ@9aE@Y vYA4$ *rsԪAhXVd~PdfY? 20? :'#?W0N=*U~pOց 1[ 8 @#d*8ד?:yo3P[w $ R=9{Җ)byyޓ Sh$by׭9IcA;#gw U0:w.I:{Rd34zs@n5ǭ&y=:P7GnI4n3#=;q@m$BC ;~U,| g>AӰXtL'i#1402@Ͻ cJ@83vWr֘XqKx@wL8'Tc8ja$JM=h)}9DT֜@(M͸e4csQNzdrzP09✮~uqϽ)`h@Gc]Ң2q+f#!mGz#h$^hzhc3қ:'47;.z{}iG O diҜs? n$tǥ4xh[4ڃt'8bzT( ւo&=$ibSczb|74 PG0"q(BzQ <֢ΜyI$eWQn$r3Kd(JIOWwN.G[s@kr]@rsG'h .Ièy=6`lg' ܚVOZKNM!t,:.9˜TbL=7=h _BB"9G ℮M `bb1ʘ͑(fmXqq֐?<LqM=C$/ 4 BQXEm Y8dfɠKd~Y)'qޜqcқ=,c;裏BSAv֔\ n#֓:c'V`I>Mc;^t$^iHˁNqUH'+׭;&b3JrHby\7ӱbH0q穥Y2vZ6x9ɥY1ЖԹ 8Ryz%[=JX[-o<6z_0dviKO֡J$,q@f7S xP!)}E9a;.F6hcE59<8qӃ p#uTjC!Sh!<`dgdt hh zq@ -1Pr* za` @ #Q6Im˓ژ8Q24I@ZPqxP0zp::tK?!mԃ'ҍボqH[p n`t ]SA9NԀsH枈J~?4z ^? t1!zu4x 3җpuc~]'c֢ ԋӿ֘!vz\֙49i&;!zt8)sNdsڀr99=i~luNn}Q y clO9H'Κ p<r*yO@"8G\b'EM`/9ǭ0J ^qM,! ;@`x19p=;SG8Zg4F9i%31]y̓O<L3c@ڊ0ns Tc)`wBng?17,C?\`PFNOZh'9] P9PO>Ք܃ҡ3$ wOC -\Zd*/8|`1r_4#<҅ O$gS]%q<ӋVZzu̇/\Fi<1hQ-,|=ګo# `}Gw- Ͻ8Lp;f2bN7`½l͒ $vh+UA#gFx9¾1TY>\ׁzH9'&IX{Tpw?4pݏIǸ+H΁z SzҶرQ Ǯj>$s$ڟA4X^^`N6LxăҜYO:\{c휜7#q@.2;psҕcMlYV)!eg'Ojz8;Q`L${Hg۽W.9䐰԰ 4scQЎTQ=)'Y?(94 =S-ۥ 8##g `c=9q3wl{Хmoå.s=419?(8"oNp;SwRTjF:Ss)I<r>aMV=iciXrpsO0z`$p? U@iؓ1לqhfi 2ӱ Rq^(O8j0ǯJvxO҄$zsz`mǟJ7pM_P$i?3G(;r:iԞR`4Q$g <;T%MϯZEwAij;L. hbZ`+ڝWD '5d;H#NCC1!p>ij6TOI+3duB㓊Ù_=i ~) 8> GS#އkj4 n>~=fsҚ 7G;0ģa1OISv8jlYA9OI1g}=v,2x4b@|Ҡ<f?J3N+`8=Ǹ.K9< N6O$2˖{S/lBrc'<%#O>ԭث=e k.x#8E( h^0'? 0ׯMeC{ҤALTT󻯥WYcO.8'})Es?aR2rO2>c PP\Q֠3+ Q)8[IY[⥉*xV@|ǩbZE9x J%1Աqr{Ұ^F3Nt .x*L*Jdv `*"&LucҤ3{2 +du 2W^Ԥb^*E$~N=N[?S#9➅{wOK)8 c/x${Ty$1ޔ1P G$ڤ$lԑ@ &8=ec 'R@FGZ҃(= Ii&Wn(4)(.!8”~iGRZ9zP?^Q4sL*"҃4\a)94c׵WY:(HztF"3n\pOSڀ'?(~sU:zS="38lP>!Pi9'zc88+sJq@ #?Jv~\I:RgZqA=?Pt*ğZ@Iwg8,q'91H08<w\u= zŸN s❅Hp q=zc8Ґjk4H $}zP[-1тzB]ؠb^1ҚNy'ҍބP+ Hޝy<֘@f@\FG\Ro }hqӸ!y.:0"T#nir07Sfh ]H8BIQGkqأSy=:RB@K5p'B]z *&84owߵ7aؙ_6sG >;Z &::R嚃pҏ3ȧtI w.<~u?4yr{zˌ ^9s=*?.M=_4 NFFA9iqxSd#;N;[jic tP44'A(@, @sj0rrI.r >0rA:㰦'=C1PH,FqN) E417Sҁ3ץ4T .F4c ܰe=T>Y\%`y.;q05\'qg'ߞ|A:rM9[Ҁ& BB9BqPNA|= qN F1ɥQNXPLyÜt)s@ojPy#۽E'JTh䯯҃Lܹ><`Aǵ7,:@cE86F:qQH?@ 0y<jar4 H7;Tl)7c@ݒ*0? r@NHXQ8?֏0c%8j(放xɌh$`gjNGd g=zP̙PUu;zu&]\*NM!|Gjf;֌.<O|zMb6HO=h$fF뚤"J7 9n1ڞ- 8'<7j6V+m+Ӆ^[4b2w_Z84THT;|pc5`[DG3M>[=HVҬ*FIZxԂ<@z>[%qc=4 ךQTT9b*;<~5g=q5Ry3&'7ZnTU9PHϥZfޫdqꖩY >˜s9NMҩ;jV^t.=},B4bOz++Pdw\g=FzPzs:f۶PX* ܟsJpejUsNОN6E~¬yx#Oax<\N:Zy\a 6 8WI\.N6{TLQ ~ 9Qk9튑PD%I]RN3E[ <OU8 ۽<3zD$N"h\x0*PAj\#B~Uabpv\*e ^aF6OHwzԫ=a+trZcR!j#J``vÞt,Q9OC9dJzrh&d`z@/N?QG G9cjVg() $ >QMN9jF;P n%i#~BǠLc1MQڑNTm(9@-4&/l)*&+`8Tfl=hW-4֑fSnÑӶ 9'bGzpUd~ rHN.,sQ.3ɪm1iiNq7˞p[>}K>nO_M3sڃ8-86@ .}ꨘ+J#P=I I4y~}9')^3ךRqk˞@Қdߏ<SZPOB Zrݸ֗hVlX2IAr?.jAv=GlPf*0 A;D#ydJ2N4)' 7\(Y[:ӺrҞ橉Op3p=}Y1ZŘ.H'41 ~\L3V(bțÞHyw?z&=hH\)铓4#8iDi56FOlPe8xUvleicb]փ0Ԟ; @2p;KRrǜBNv+@ ('YIӄ֫#9e}RxVL jqsӒlu?̯b;VUq?<7Ҝ\P;y1g5_)VL gd8=2)8P0zM}=(>a'!f?AL}PEh.3ƫ ph#^aAz'pӚ{qސ VYiVzzubٔwfG]\SL`hHd@=8 /''@&Y>my73A{q@=5,4'8LUU<oS=a/^{P+YW9Uc!憗ϱa"brx93xXKU WEvN@\`ѼO~(3pACB'(Y MUiFy?*ϐHwBט1HA*#wv(B>pxT>r2?5frhKQ=I6*碎iDyaOw=hY9 *J7gyދ 購4oIګX3ڗ@2[q&INX C}1:J7=I7~t6p01RiwN)'c#1Rwqm#Jaw(c xԶV去ic;.BOzs~s?nD~ldm sj?ʔ.F1~Ф6O TdN" hg֟GҜ+Y m ?i$t2:Q.1܊[ly=?<LHcNq‚ÁsNny+pQ3RT3ߦh%[9*(1F$ʌ6Hόߥ$~ c ֠i|Ď8@\l x#8 F#}ӎiHvpX\&W?pgT)<cf!F8*ZG qMxz\Q}Baq؃rJ+Ҙ򪍤;*}r꾝M$`9r3Q} IJi%_ƢIgLd>#=*;qIH Jp*G'ZQ8c*w BvCdbN@?Je ~8)hHsI?:(OBF@,y#S5XL3xI&;A)|s׊eiZaҐ|Ìփ'p~TK 9$S/#ڐJO=^i ŌLg~t@G(??^(i$)dUޫ*N(9>ԕ+"q0ۀN{R}z#/vǹk`JzJ ۭ@$?4, LRp+` RןcHғǚ,-lUOz]>abؗ^)R֫ I.AK~8څk2g_i<@~ vAޫ4b>SbV`q^+h|E񇁼7K>[MTG9rko?Yx:&Z~;hu\XdOLg5MgxCgMwKWnJ0pAdu~|ZK Kr\uY-p%z@= _ xM[c[I7|_i :lq`S2AU#<`&B]sF6 v6~l\h#銭}}O4AlgbqE*8b$&q=Z#K< :Y76[WI3ӏjvY9r6F1R/ߥ@c1RRBؕIsǽ*MGsL4n-%,G< gIޘy I2Ne}Gzȃ* 4M)'&>QyÂ0N1(V--'9${bJ`$dǥ!O>A 2H=ʎQ\Gv$G;A'8H J9N蔒yz\!zJy0J$΋ 7zZv㜞ޕp9#ZRĎy硡yyghY2* gc u+nqg19jJ$cN7dF`uS77^3M8>dko<敤^Nx+rs#".G8Taysz{P$O?AL{zh`W?i1A@$nTcqԛ{]$g=i&Ͻ,Mg$c Zy-VJ̬p{[0iJ7"@s} 1L2pxDm9zbJIovA?V=I" ;i')=KVf_]D񵆒-Ԥ&;AvxOI/j!b=Z7 = O$|RS/yH "qp}*z}=gZQ&Wp t\ȭv#/l1xoulnm4Ȍ@:U9<zxgKbl9#ޏ0%s/e֫z1 cq=ǃ@ N0S788 Cr ݜi\WHg}@3p@ϯ4l==iqs"ᛌ9LpsU>ў}(ԎGހhnjp}>x_K=ee 3.O׎7 z{דӡD!eu8pgJwڅ֛|CJZ6Y+xιye_ |,>xNF[Ǘ˿b+Ԛx]Ky6 ~GZ7s3|:ӄRDl7+;}ԒMU5k*I6vT9M4L?Z3?*O?f0xQ'hJe鎕PNqlRoʋ5LyOjJ҅6YHmӼބsU =41~>.1% doSRήX2m8Jc,~w6k|-48ҫyG''=زG3͑֐Kӊ]HϧZQ1U^@8-RçJsjZnG~ F@MU23yؑQU`i|@10 s. yБœ'# J$qnGQԞx -[[@H_4pf69O\Pnq``=zӃ}N) ̱|JO5~{TAv趠tXXӧ4h8Byj78c9X?1ց)۰1Pz_ ܟf<_495]\09 郃h'NriRHz@IU S%gAPo*vSsIbJ^ X}*Dlq݊HSՀqjHqq9o̓)nK^1uןjk?Ͽ> HZMHXc=}O4Ɛ`'Σi>pAޚJqfH'p9#G +۽8c7n&a`0tKR{Y;yr=.OCێ:T^`\{A!+\*V>14o.*,>9`UY&(#4yu_'SK:(+ē^0iaO^TeNriV\zbBMlXvRH? 2vΫ48JezM"cE(no;i&e\n6Y8yǵUYO g[PL( M(q0}3UlnHj+ݖ _;r$:w=pu#+2Ϝy}iCSLIœd?\k ;K':SlUa #$@K[&M#8~\¡d79U}B^h\2(?D7JU?ys߭ԭ 8?1 ph <>S960oN5 0<{Ҭ>/RM9&NbH Ф֒mBu`Rmr{F{vWԟ_sn =Z_0q@-SE#=0):~iL5 ΐ8$S#89$|¡,d78 7~|+Mgp`Aɨ~!҂0|r=:7c5-J_i#9w&朤GʔHFNq@\JqS fێBwrzP=`M4=Us.@Fips$+OKTrJ᾵_ vzN( JI?FsG#DiL/,9ܕ?7P(MF1T3LWiRQ13cSb8 ziNeaSF UKz{z!t,09AךrP2M1o~AԜf3<af iՏ:e~qTrF2b{UqqV{w?Mf~߆jH Z O*8`FǞב֓bj]ۺКrDڥ 0x78v0g' #)hU$E7 G8@ӌ׮ p簥J%`c(ګ8nzqMnGP)-A+"p2IM~lǵV$s4 s}U+C`zڳuk-2#6{`s*ԱW?ڧn|IhTmE,q3?_jh+CR@N{S@W'ƼHdv/tGT^k[8Rb?]ׅuUgf]iW1Q3֚Bcwp95 L 3-sJVxqMcoWA7twg iP! 'KUS_<_6hҩ;9 W9Ct>aG:%ak5PZI,a% r5K|Xw~vqZi߫g*1-uZRJRQ>'&#ee<FE|}S.>63Zj^knԲFNᆈgv:Axx߇3oĆff>}P7zV_`$w0bBn: Vd$ r?ʾ8|'7=~ |;mO|! K6!nWY5ӕOzyOuP[Tҕ"4-$JR|7t|]A}|A#*p29Ÿ!玸sIMlEEIi>{AtEO*vw#<4HǨ5.JHnOIDvhk5^KsYqӯ4 ~_֎P4 ' {Cv-ֳ@!Œ{(%}߬HdwMyƳb~<9Q1V_!$]ݽ Q$'_ƹ͞=kwW29t5nϴn?Զo'KkPh1^@|"cnڟ:& q'uڌ7okKy!8+=5PÌc#63Oؙŵ`qtMm 2fNj݌p-U '¤cAu49#ՋxB~YZ.vH}>b2kC7xI?癊ķ.B&xz \ЋZnI^Q`^kmy9?~|Ckχ>u@K0^(ɉl-B$>JUz?҆Bgx^鯫>\,95v,K[np>sM}Gr7Hl`{ӵ"q|ɝ@wS(OT6w}) 'f8fni]JAk!n@ !<8d"蕛>xUS0$Tinq`aYhM4,u^0#өmv9Ay8T9; p9dZi8,=919Q<3 =%5[0W>ԾnFUzu\,`NaH'820xF9냟Z<(SeH=OBDc>UdJp;$$'OaNٖMHC8ldUs) 9y 6E03u.bGp3Tļ *ܞ)ƒw;>gBj7$42`~TĖe8R'5 HAc1Oh$W98n0)"p8TJӕh%X w[y.r8qF HTNOjc7q>žhMse]z ==(i1܏G҂MUzSG?hj_"$mjq8a֝49qNJC(ǩTH1ZT 2 ۝JρZ)2Ͻ)~s hn }i03ϧ';$-[p8>fѴ93ODŻQOOrm"sbx{A#_?JhI<&\o]q@cj*0{p8!seɭ ܎iF#Tc.qn)s۽Ev'IcO75ã:F$gz:5929UYS`VL]KL=a09Z|47p+FwH?%Vm㠪Wvqւ^(Q;XfU<޴yp1UF4)ν4$q5m+!9SA98p99d88暍6, :8J=*}i|W>R -\hwr2޸\X~4 v3XNRȑ0=in8㚮p*I1ץMв%҇j$ҝ SMBE{ÝjݎjA'ˀZl\v'N \x&8j-bSWa\JdlT!җ`v"p:J[}qP 22psڔHq4&^ő.H8=@z`7N20 MN%9F (𧳏҄Rw'0FqH {wL} O=de8\ `#Li}OlՉ_~; ϩ:y?88I {`+4ZDԍzqo <1ZLI=ip͓vO<_c, lO֣iIwByCLX|tnɼO2֣NSIqij&&GP$QmۜᔂV'q۸8Q䞔{=)wmO GBiBΞA,#WԜ[ CcQ78GuC +&܇=44zڅab8Ve)漯͚كWZW-&-6&5-n!Y#`=$W敇|M7|m-ny{nv'+D%d~HyV v?J~^_ͦvZ}Qӵ%Qu܃; n-9&jD_1+iZ#$$c?~>I=}NjS5C, ܩ`w/|I-u^1k(Ex- p.U B&sN3 9/52|c7Rtt8F3 ixOW-B?q)7[2uc!I~hqwMqމEPWvrOJ7㸯dxcJ;=SĶҤa⻾9Cʳ?Tb9Esl@>sʾuZ@kNFlLO +`g[+A~"yۓ֠\&!yῷߍ<#:.i#IOԒMfr@<ҒI>&Yk X >:[M.N@1=NOm5$IiƱ_9 ?}k)E d n~bW칣h Em$c2I nї,6nkG(99k{3i/xB O[V\,1c,sWƿR>h3g+J[GysMجAV c36h }L隣7+I9mw$gzy/K h^{cr]ݵlnȨ+Oc<. ߌ^$&j\(([o8[{6݌yR8'G/ھ 譿'=OW6־JXqe Şo+|KM?Pjzm;±O1Hqq,2n11bM?L?Nty _c/(mCZE]:(.$RՒ:3JtS "2$d'OVsqwZ|Ow-?(NH$ me3J7֚Uö)xw=%GuKWO5 Ef>#ZԆOHs -p1\!_#I/گ6wf1! 䢫@=7 t*̑1FCaT99KXiT6cWw3x-w^gh㽸X(\$85?iQk^Lu2_$: -[O !D;kjٻηx3 m[(qn >ի-9#9%ɪП u+)n;aPy ֯<%ť}S\I;FRF>#~Am>]]O>D<"5w p:7djWPu y`E2,D0;s+M.YAI/Υ-=Ƀy?kCr4d.%H:`eXҍDMKwoÿ7.-ޢ^D@\(RH=O+M{'4.ͥ[麃\H] A¿ ?]oⷈ0PkF_j;My{gIܴ\˿D\/֎"r :g5> |&/@)nI(М~u?BYu8d mλ'UIR29X7:T &St^uV-1`;Fq֦oqtzvb1e?KʺH->%[۹fk5sN,)V>u3[?ſ~58 }OM9.'xÞ'\xw^͕J1&N{c[|qjp[+B {.+,V^*|U)p8.*I'Gr=_|1k:j"=IG_M|6>Rh$8<٪k?cpsUum f`NzyNJdl~4g˸}i&2s)^S|-*ĆI‚I໊hxVD AEqriD83UDnRhjObs/PƪAhb?j,4is)8'4r~dNsaw2j!<NVp9j}5&=r{Q3xI:c籢V]IAPA1TUXy9 9PՐn8gj 09QN2@'T\zذ(\dK6ьmϭ ͜d`aA8!*.Mx=on:޴ ާy=N;*(3H& vNBW9"47aܛ{Êa•qG3#B]DdLNHSD21XHr=sA0܃H,- `SLl2yȨZBr0zF@b;ބdIc=顛Ԍwv ޟ]rěx緥WYftꇡ0mؽOBE?'`jPtǿZrܤN'=:% 8P2s#8#*x=;ԫ'KF9/3K?9ҪQٖ# Sq@X i(?ZN&Kc uG㎔n?Ύ%}H8'Oj;XBޖZY sǥ83_Ơ1R#$xRْdߞGO/ wW"x3ӥ J%,FX0q5 7˸M9Y .x)Y=x=84쭆^ JvhW<qؒhad z ӼSFqҜ1fJυqNW}9|'#Ҁ8#Bl6԰w%Zw'ޫyWfqӼߨ47rYY2HX 2:~7GK@N?M=djrx֞$q0zZ'4fF3tp'oiLCИDpOOҜ$Uo3pOLS.Z2321,9B' $sC 䜖Zw:t|{қy⍃rd1M/7"2; e`ŸJړ8#Fہ/1ɐEo F}(WѠLp-J8Z@H+s=(boH*#K1ǥN3gO +۫ :Լ d1HOCy|RI6xHI!oGQt'ҸL,m[ԿjOiy0Xӷ^62zQ>S[xKv5'H<#6fO[Bq+3qMs_rGǦ9#>fYOm&+Gݨ~/pW#AX|q].LYqۃǽq7f1&}Zb?JfGH;)fu[[s-K0S>\VQؙFM3ݼ9OE4LV:bΓ, E`+(x'#1r -mS WOHmm~tf=Ŝ0K`^)h_V$Zm+wlMQV4YE$|ȿ_Ƽu Fܐ6b~Eeͼ,̪q|/SA|lVV? w֬tzOxFPr0ZіVF8q6ֺ '{_f qOV gc5GI4yP:u#!2f#M9BИǩ__#&W+Q?L0\{g^#5 N#e<jL}O#eiu]o$Ӎ*@yu)5OZ^'FJj^1jW~6{+xd%|I'I5>l dbro|Mi~ *ĂON]t:{~R)~ #ߕhmç}k+?dx ߅4xoR>$:Nd"lJ[E=]=Ke& 6XdSG Yr=KlCxY HoqXaFĭsw 㟔}+h_}5ŧÿ6ew1>c-99j㶷$BX6 ,KE[w셧2drIEv~"; 0H_J OĚ/48U`CHG8rKoRH|n.3x3RNUiI8zt=:Vqo0,a%>_zk֤FT$l"%oQ~/KPa4Lb[g[|BuE`>4HEv5֚Z"%s5w[=cĚ;,Bԑ\+o:"iGvo~ʺ>2|5F s*V"{!sgͭ:7;o[BVz]9$`1i1P~?txVǙshnW7ǩncM<~CV7b XY޹r?’Qb#{lE;KK'o[NZ Gm`վ?XarewlT 4֫_COΚHi/&>d]\ VV0N#%VNFH $Hv`ᦰ`wA.jHcO_5_96ZUJ}䩧h~O 2#󞕓If_᧍>7^+u-,{GF#tye Oj`H$5c[f)v`¶qך)MٰJ@jy\ ~İGhcf郞*ofGke)GJVvDY~2썎0v-=Go'*n3YQ(pZy3SUZJfo^I00wHǏƘ<.%$v8֬QOKwcANHey[yn8*Kχ vK8:;L9+gGK'ZNz >ǎ6WZF,R2נlF .B z*%Փfߒ2A+hxrL@@V-&pޫdTVƍźeЖ NW $U`O\F$ 7 @HcEBD4ݲ2 O^~V]?&#g];)i?fRUm2q ,z']OA\ Ք`~]׃?h?'HZ"T]>}񏩯GPp717#t:w 3)(!H?B(vqL >&ŷc]頕&Y1/E>H[_C_M,eI8S_Zƚ}^{ nlOZ߄ZmX&%?![}Mld+Y3fm Dh&@K WSЂ8"39=q~~W/5tO]hdU'ͦ#su;A>qU@^gl}Ml ;4{r42Eʶ1Bp;p*6y#pG؆9Ni8GA[h ֐c9csZJ0>`3ކf RWĞf{\TY g4\d=P p,;qIt]A**sޘずxM$`g88꺹n9rLAypW8떪OB)LG$CZ {S\N*ɼz"ݕC-&7r:|㎣+,R8튮dg<;pw^( Wic'OZ-dM-ܿ9\:;jA.&>erIIL{c(?ʚ% 9oΖt̬01SDpWjIG֐9=),8_rkΤ78MԔņqI 1 Ў5 &Pc3EU:\H4I*n SGǸd]eldҔɻQM-FzL~lfwpw}0(p2{КكM$~op ~*wix &;1g@yj3n1">ѓE 騕ZY76IqNRAUY#ߦiln=ivfIҩuiqhóz9㑚Q2m=y=*J?\Ө˞` =foݜTW}(SX,. qy4( ɪ@SP' \Z fRy89]N7 $Ҝ' ;2י8Q! dU@[XÔX'?Je_hqQ;8hBr0cը<[!< Jt rDbcYXy+c8VZ ə)֕l`G+Oscz3ګ̹}MMcKhG`D W>zxQ|%#uQ$r( [cBMHFKdYǓxM66Q,FG=#@;Z&%38_x =]$a֒;s~q_-GG/ӴOB@LM#a^n,풎}j~8W4_ŶH8$JsYѢ'6<1QȣӬs}OGG{|/ OMPmk!L*UXvy:˫);j Ŀ:L}ޫǨxH18ݎՙ⟎O h$I+UdnHn{lb,:hZ-NdM 8>_ OAաOh`%.,.,O;)qKRT8ge_h.M1oͪgYզru$9n^â➩aƲ%#@t@#Hs?_ߌ/v/@(=;ISWH.VabɚF{V6%$6 rkv]xG mbTȤ/=h|XfaiI{XM RFpy>QJmu&;YFW1+y$p+D~] B˝i "~ze@Fi_ }C^wyJ>b# .Epzj G'ր-a=C$ִ߇$7AϪ@ݕ@j^΂"=8 e_^ci}Y-'PuM+ơ iAR{+OgmB|z&MIx~=}ġ |gBV(>9_WOΑLW95rcl8/oPp1CI'%xբ[GWn\G6\g8Gvfme+MAVmO`tW{WWݥ"$6WV2&1wdWxL8ZkD׿Ztp-˖YHI$w[|L:lr>ܗq!.kOÚ>xjf;ɵ;{esG4MMD!:tx?UY3cffDnCB'WK_CKsՌ?l־%$ ?{9<~ilG*;no]|TVxɆscJ)>eBrHCn9kkCKY`^@G+_o|6Iџη6ghCjK~aGm &~bυSwi>:֗}de}>oE=0kMk~@5Zn|8A)GGk#_]/4V;-N(e`9EJ|˕~V_x×^i湱Q\ Q'`T꿂.5 izY&ӠYjO ҿutn5Χ<"%"RA‚d h1K;HW';(_ZN ʞąN1(%p[8T;8X ǩl[# fh{ C@Bw_QG9FNjO'ip zSCw4؋>ƞ$5gF Q)|@0r@=iW#Zdۛx?d@79N9)h*иzQ!z :ΔON(zlR$qJG9zabF7t㏘qބ rOcpۚip#:J%9r{Ӹ7- J9-ދ0bۉzCH<`I V :pFU8tIq7b^'R,GuU38\dEe9 ~Y(Ȫ+r=s1_cB(CI?tr nO5G@.w`OZ9n'b A' zؿs޳ '%Ccj7'rq7#v T0pCR) Zj¿bzsLi֫ҘdinV-؞>?yǐ3(ևw<å 1<^@[nwa7x ^{],_>EyUa!|4L1▷ O.T ԜS@ [@siD烊v [3`Fo<@ު# :ep4I ;/ߵ?8%8 Upzڝm]ųI4Ec`P0={UQ6'=sM3V.k֨`ja- #ҔJVf;cbdep{Z]Nռ)kb(52 }>rX}Y +;I0Qd랔p1RK/r蜠zSʨyvSp0}Zvv.]YǃOk8;1 4a9R oƥ\>\㿵9nRzuM+F}~\IXI8o9iDwr?Z~2)LN8Z-%{n3߽?0Hu5C g+V]Yr})aG=GQd=8\n8js`>F84;U!7⪥ѵv&3czd\|)\Zp2:z5qۥ(Fs, ^(Y}}*brRܞ==(|} 85S'ۊA1bH8ӥ X9\EIҁ1;L&AzqK )#i4H',>4{TCNup嵝H90ߟ8U18 9#aנ YY>Jj$t呈yn⺾+0O^s5U$#^0:ӒeU9'TW;1֥?J|ۧ4/E>$gӖHڪ$Qsi8'׊l# ܌Mߒrǭ=$au5pxz.IgEޣq}$1.pl`qWx/4XvɆ'_ʻ/"WET$LVcB\Mφ/zxPQF}#y H>5z7?v r;#)%I<};Hې,3.u}{Ox>Z|էj݆eZԿSWڜSj^+ɷ.@ ᛡ5%/>>9]j7۝Rk Yd.UvsU%f+y7ƈa KF~f5́שޛ?Y2k=ևG8,&9qV>h`6!G{vVO[#)jn +)lDL|YX|15]j-0_+wmٟsڷ Qn|ݷO>QLjk 'ëDl$d"kKkN>Q'ʘ_=~k_`tH8TXLjrjZtO??i{̾zǬZa7sGqąFPf|먗3-+wwtO&p 8 +/?j9nGiT\'"ץY%=>ÑV ǖM c ʢ\yw (Y/oD~x.4R0O8_3O 5~m)Ęm!}r2 R7o e;Xlw\ bix7ѓM(߹ݛpn2D{$0thߴMau+-R+Y1V$as~i 珼r&coK HC߂VakM>(*}ri7Q y㎸ߋ~"MetCحq.dcRU (ia^-X7_o/Fxn(-;kXVllv$>(~ɾ&>'j. [>2W#x/#rIe?~C𖯮~ښ70I C2\8nSridž$hZ%)Ͷ df']*(t٫^d ?(3HChR'9Lc>3/ÿ?ů _Zlҍ:By'c߳Nj*%牉HN }RZ;זdz|1=4[촿zw{^ڭugY-d2^[kʾ )|]Z7jozcqH|)!n23w_Hg|2լm/_41n껙$z򏅟o3\"mzsF Jm;:=?Yӿa4?,$X>2J/B[Z]YweLff.cai9|G?oF=+O^O;ǖ,UY籤wk#3ĆvxۂI.7=;;Z׊HО՗~~$? "ú5>1Βn0}=2)) χW]/|AҬws&wr}+ƴ߱K~;}cPr: vg)Axw6-ѴN>p0Ү'qMA,Q7wn=VjRq)t~Ԟ %V'm%.FM ^ $DBʊ8|z{bП,cmF}Z:/gskG,q1?ԟϡxH;}R ZH!!B}{Y+ڧ Q宷 Hl`AcRb{_~_Ư!KzӗVskѳ"`'8~( ?#}M ğ#ݤW?HO?^1VᦹB@lN޸ ֘rب۹at ֹy-.zAMz~#hw[o3 —cBE溛~ïLSM?/4NUEKIGJHSVǓ@BF>}1ӗ@k 1;z 6׿W:E$ҵOx8VW \Ʉb@l®0J L1F8ud beZjvags]񞹯pƴLy. -+IZMJ:*}RO,mw($m@N=Yח<,:p*7@A=H~@0 zºgZcEdmKz[g?a_aTEoOSQk3ȁw揲|׊xr'ZkB=h] lR[QOO֟a8&?)Z.@r0:ql㞘VH\eYxC)Ǩ5F9a8N2Ci3Rw`fxKH$;SwLM+n-PlLfeQ zÀN}*FS>Τ8r\4q'c) Sf=h5Ѥn\Yp8SM~lSI7*4<}) v<{VsLOsq(I٣ ~oaI+jL̿t1G뚤ԽޏǷD?Bz@CVwk>@qR5dmlqU]ݘ{K{vԬK?('a֪NXӣ. .E9>vg9#U8(' F 6Zcs֚|F=zIC+p0O;h6,.TyK7M77q3$EEi&<E:ִ=r/Ǜ+P-X4Z6 X.WaN&)}=;P1$k{wƟ&|\D^P-GH*&w ֥gjKPN0=ϥ'8ry[س⽺֡[{wU :b|}GXeZfɚkPߞ+_C߃|Ak")K" XI4Z$|u־v4yխ ?3P7KqBq׉|Do_g/}k{yS ps+4 +ʖE/hh$AUҳ*Nѳ:O6@s#_rAƭ'/`jXDOoV_'A1@ۨu\'ئIOZ͛Ӭ[=!R9ITi.Mb-[Mh'nqe^5} Q[. l46HJx`@<Ӑh;1]T|_1d%C:gbb3H9CCґh rFJCM8؎TwO?> B=ү˃Fx5 B!u=F =9*['/:G#*7q86j¢*s$C Ս\ ^A#0Fp*Sw $Hi8l RXa2&l<'9 #v5Z!$_8/;2zԚN=:Ud}yth%[gTnʏ8TfG?.G%|ͼg8i. {|s^>/j eVpǃCEb^.#?#ቹ.0q*ò|0|9rK]m)aԊy׏ʺ~t{Dw-׌tϽu#cqxr(41tVܩWw<\ >7x4 ; N]OYa6Uq4u?ZZ\K.yhw1kzB[sDU;y\$uyW4Yx.0F[Ǘo#kleOo/eOwOK_5^.e0D +p s[)/h$#~3n8d*7L?j|Rmb ~\+:bcj)&)9~?O}6縢ly7þ%MOXQԣw,szٶNP+ue FUCsm CsI˚uxc:640][yef\aKCtuc9,ze_m^sK.,n<`ʬP pKz迲|Akx kfkc䫀ْq\$L46`hSI\<9"JocI㑑mt`vH=+OzO'V>0ȋ,2ɬ&ex '0'4د,f;&T7?sBZ [zOh#f AYZoi= @cf)#9q fzN;zS"&m @PMH]Yu7NN3t?LVݏEX4mHO?ۜxʹwV_ӷjS_9=R_(?|lR_5ܱ*飶9=GM}->T<#cxie ,691Qç?7ɶP`#ދQ<eǭєuDF"EI3sPAZn 1׌T):[ ns׽3>zsJdҠcIIStSPa1o1@S@a9l ndIkjA( IӚ5i>JڎBCXB`섭b,1T<5i%u+Gzۂ*Tc$t"HZ מ-MaƖO ~B?JiګJ=Sf!x8б}*;xFTXrnM^e}N:iŞ/H{;s}İr 8J0Ef5׎|,/gynn|(K4ۙ<8wL[qӎwќaҋ592x:iOvҼKYΣ2x߀k>5S& q8™H۰=%Oʫe@'"rc9ŝ)uүO~[W4_W?~"åjKt:"- D\8\fErUInuBMf[q.#ßI"7v(A3x M_eþC%IPHy䒭4{d:IBnY8ּCw cМ[AɶRJ7H_|Q6m6!S$KFGV8J؃? <9Gmqq 0|q9ʜRle{|]7ҡM׋9|NV>OݤKo~ \ lװ̪p2Ak9t+h]c]a` `k[K_x~Lxctc>("3/1qM2g֤[6nO_OG7_ icAi|!9v6!ƍ(?hD~K0S7/Tt`27.1)ZwN[RO |X' \xcƟHcUm6\Vpq+/y1}1IUs\ *恵N-['<-ϫx ܖї]ZN^&?ZoPcCᯊ8?i6?$ҼWşP CNHURA2Dp^߲3㧆yʁC?SjM.]|lݽAp:E'ݣ½NA=Qg ω񆗧Zx#Z}۟iJ:a9U'}']Ǩk[YT ڮ3GAC d#vX0TrBUJڸ5q'<7R]KmEmݗ@~5 +/eıCk[]FZl\!́DMj7|fNu_'`TN9 _$UߊzՄ|7pb.mO&\dռI j%Si.pHy:M]x]B.>Bqx3*xOg8?[G-UwU #e :umHi>OC2N{u"G2K~Rm" Yc?i'z#Bcrw9aiS5-܋ۓJlo :Ku^}:kc*^15ӵc`zTiZjkbyW0gH{9݃meh,ZZ&ISB1sJ4[ ?r3TT>XM9jsi(>`|Vn޴{T0L~0 Қ{g;ykӥ5'~8iR"pq,PrHm< i1G F)\ ('Q̜:wgD qory)''SZw'wƥg%:-J斈 nq4ʏ瞸#ƿxKxcg9=yG4yR"XwCͽ* 4ҝ ۣ܂܈ڿ2|A#xT$; 1k>!E>+OiXi6lfx|^j47P sڼJwZ&Tz<>,O['2,.' 1O5x ?si KX89+dy rٹRFf2> Nzg,½e\5ʟ.ў7|\[CCr'$ ?x׏>?f?ڼK/RGR>i?uLkeԮLc*6:gjvV22s}xyXeC qW*c?cߩғL_>Ou;$ ?3y~l=OEYN=:W*RN9V[W:Gt$4!zu#"W :K[?|7|ǯ)G\۽|4JW@OsLC3e3A w涆>%毐Y|{> ,\uhL>fG?zOx=Sݵ*Hm)y cN{qVm/4q-j:}Cgxq]\thDNI0e]q Ip@RG~jO i5ab$턋 u!z+Uƍp[;`kaFksǫ)6}\Ҝ1\ݹ WccSXxs 2sش~<\h-KZ mg9+W=ҜҗPr xpFxyj1>`N}iA=kG-ˆUzr ;f0*OH.#=*XV%2̓ҙ@t Qߨy䓜 w4kq'Vwaҝn<q8NԜ')Fjp:R4?|$;T 4Đ@ҠW ,!:N.F8@nQ;L?Jف,{w 52c"e4r3֕ǥד5&TrNp_y{f;"mX;sKWqRqڎ`H<);[$ZF=hYI1Y^m 8ɟQ.O8ۭ8Ls֋KC\@N sƕdcEŅv=08|{={V׼86lbdyIąX '⾍{s۷nkkNW7$QI*l{y(CGxCƷ-7w 2#y=kѴi6ꪠprdž҄@0O;#K(8xsKЬ,(#Rlاx\UU$⡼P1>)N~A]G.݉zt8J_56AqA2xcA)F<ݞӶIhvZ X HzZ(u? F%r1%ۦ@EaC nwoY䏛sSZWGr|1qW1nJ Sz&A>Br9I]n ~5 ;={ W l;8qheZ+ˁԅLK/4*ex[NF[^-^I F-0OV 4:Gywql5ʻ#3`Sqe`H;Ww<~U9Hw?:CHg"6;P}I-H""dGJfK(Q^=Jl2&?:r(8݌74HŀaMVԢ;t\%t+DIA0er@Wo4>ψ4e6V:lH< c¹Vr1TaFvn H}(u$} '>"_~O[yEk$0NQ!K5.drW]3#D2q{;t@ a *(B|Ǩֱipܢ< jz9fR b~Z+p `#VOaz\eAI2[ >bR0=iW~G *i`6pSYeg<! #9FQ14T+ dq{3#:z䞴K zR" E[r.>r]>Lq9gJA˅=in0zgy▣a7I dNsF*?-zVfpG>VdE ^7 qlrXf:׬jsmYqF{W|@xO&1)mva:#MzˢBYy vmxTqZf%oҽ"o0қ>t-7[HVE_ºkx[Z[ͪle68-3s{-YG,^`26qXi>/F^7|8ԓL:mIzWQ91,{~<C L7|e8%R#bS?{ Ʈ DxkH&Ѐ )${W썭{.P52c*acqUuI$NjMMc$Yu,e}!,#xS_Ώ VƺҡDa%f~9i?-asdP#kasή:}l{;d}ҫ3і眑׀8GI~X`ip?κbI8YцM)Z1I9$% QP^7~6'*\*;5qh@MBZv=O&#kH$j7Fr`Ҹ7p)̊ԏҘ ˷ zTV#E$|.3Li RqTSL2 皘2PՖc>4\"g G >^C'p 5+E{; 1lÌg6\Flc!jєPޜ 0Xք4e|Ǧ@ iiENcZ= >W=1օeɏdcV[5ǭ&HGn5Ssz<>?h߶{01p@RIl"ǭy{28ax)DfPE)+=J=Lzfo7)I2;FRDf?V5?U:߅\;n}pQ||5 oj[M,VugQ-J:OT̹'i?V-m?كT嗈9p[Ťn\$A9+&/77/d1W˸$ ֭Tm-֭ QjqI&xþ|1o4-{RaW*:tt{hұnw§T7V;NGn^ޮ_Y{X9˛PP[LEyW O[dդd_Gŏ>@l,$ks5~`?ʠdKyFh"z |EX2(Xꫩ>aM|HԵ/echlp6xUݭ`^?AD ={L5ɭGSFڽς$k 1_ Xu֭8hr5IcPEM.I]?t=DB֩%($x-u> a+í}ѣMc GgON <'q p_Pӵ7V$\~U~ݿ^~E'" }gsjDId 3ޟmO`;&OOCS#/ A{v]26$IA)\zZJJ}i۔ޠYuO(x)"p\ʆ@;Albz{҉7'L=He$OYziXO_#?SבQ J%/OaM.Q@@}u&߃9e~>2ѱyi5sH&>XO6F^'WqU/h32 [p r|=>ek;=@3,1 FU󶝦jWW2'Pqʡ89M?xPo ?|6|g;Gy>K{] t%%5'Hhi/-1yvzSS-un-eDǿ'[ZO jZ2*F)sSi >|TWjÊ['GptpQ&22aOhj|Z6y?nDs*I4}:r!7 mhmvc-2bXgqlԮUuc褺w"74jIتIxhxjOs8f˙Z烷n҃ r꣗(vh)# az{׭Kn|[<gldnB-3L'} ɠJN P(@*^..z<iW۴&yQ^/܅g?O}.X)&)mCp2mR_@ ~h Wi4I,#˨ yPZ{#9oNGu=TxX9ɔqICڻ`åWKҮluK)A,ogzWd!f?Z>iRD8'ӫ Ng#o'ýB[_1ž,j?u`^(* è0lį?CӚ὚lj#<|ÒMJ% !8dN9]U}˫_go'5-Au3*1=Nu_)/Y_$dWeBp s_ @AKJHEzoŸQk $`@7uuS%FoV>Iߎ֜'MߜuJ1MuB^@GvNy4eչ=N=8Me^)hQA[p\3NIJgJ.0x=zkit.ð$䟟8TDwd'}{拡%J?h) p#LqZq%|n,xY?¦Z?2fNq99<޷Oʻ͙pFzp" sIq1>pH8r=%bHnd1$?Ҭ ޫqeYazj@F=rOjw6 P8nzԦEp9? T&H:c#H)\ŤI|@ϐ>j6RoFmdi˩) ƣ>o ~Q$8NZFe|T)e߷U!ufb_l**( {JKT h\g#ETTWZ$u>O^2Xr,ef0*hc-9'EOb9b&%{ާTiV†zd$䐼}t9'M3-Oi>6$Q$I*7qzqE֍i-9NRmP< ҵ:!XAt8Z]0%lqɦ;t+qOCMmwn>i$z\`?8ӯJD-0AҤ<H=*fB)OW \yp9i)&bn 0.KQ̨Wh> )ڣR1(GǦX +v5(8#wifI*zR0bI8h7Mpmh71 ##ܹ(^&,W*1"y=VQ݋o9_׊6Qn4ʌ֧W;6쒻xد4)?# ֺP'hNӂ{ZpW4x39a9#^#URbC/Bs2Nx}F1RiX"Elː^?iHҘ}^7t=W=TܑFyJ)6 iD%A\ qO:TQɰc 2GzloSznMwQ1{]\OGMs6;眔p2~꫸U\La!X 2:V;LNu=Ӱj15 77 $~@bsZRI&V6cȯ2WۙQJk|Z^ 4饖DMDJ3ӡ|+m[Li!U-5떫u+*qjk0ZZ쵩-4M$RR,GFIk/\C[Kݤl~e:s, |*1V\L'nItlsQv`zoi;MLj2(L#zuO C};'W(и+$t?.Ad$#-M1I# zhܬM]C*7 =4=6uIe#3&|+-?ƶ2j:|rбoqRtWh\³*9zPM)g!r=HH qtc!J9S$^pKuZ5A\Sl;7 POCڝYyPi}`r9s4ȕ= < 㑜v6BC9?Zy 77lA})XbIj%R#pZ$Bxy;R ;CFyF~S HQ玽h`p܃Hr/rU~W'q҂m89'jqVy݃~^Ѻ"R sF%՝̹RFF})A[1{ub3EIe9#+8=sH&p@4j 9zkQެ!l֙7F~q{ OTcn]I @ ?wE4Dd ҫY|mVNWߎ* duCM6$&$*pn-(I0^F[u۸pqTom$u!ASԉEsa 'LS'ֳ,5K[}X1lv֥2ڀ:nasңa0 =)Y_?'+Xg oDƏq & 3EbX MFIq1[-K+fPTwUW7R2 \Vls>5~շ? ='KN1М'xP9|uGV1#X& W?AK)TFn:Ҋ Txh_guxNAp9?j s4 >]B4Ckqrkb+{U/tPw&U9ec폄_cos{og1K$dppF=1n68a8^Y+ڢ|?ݤH=Z52~~lՍD8cԗxmn-odY[i6RG*A(p3=kG00E€z+Cj:0J2Iis'YG!E*YHֽ[R/iKo㯇XMoCھjtZ9b"ב f"O+k?S_S}o_;!1z x'[{uM~[$\'#'VZK+6ı,mn2I띦N+G)~Gu (>40o=cAw|ClA"0`{c?JBpH/T=xkVo°jڒ<qQ(\ q{JIgd.AHnv1\5 /_X؇1}%+Z:l{M`9d6j/%s9e I9&:T', bmmqqH<6Ej2Hi(%gv7S$gi{Eяnvi@04kUl>5]7O𶣤7hQiPlo3U|}AE .]n4N21֏jmy6}EG.a7JO5䚏5)nּEc>meӢpFd1קbu5KqZڈH#6$f۴'{T)Ok,{i6а<յi3T&w~+ 4fR^Gkv'3\X:ſmOr5NX7Cב҅RV=|;1=$#Þ(>xM?y<>#ٞFkirI ckorX w.}~|Fg?<;ww]& WjXw>@|[­/L~kwwEq̎$a _m+uxͩ.=.w\1uPt}<{KCGz*:U€ i~5sj+pkT#<ҒSxɤjk-Σ-SZ^=P0icm~1PIeJE:Q@=i_A82HQ %{Z(ZyČi ~2m7+'^ӼO\8Hpp1i֌ #~پ{1@cy:dcW۟C$dz<!_,Ş0ڋEǏ-sycDm#r8?jW/xv_c=Vmr~=+yݱ6yWUXN29>BόϲԬew*3::\7I% ( ^T]qێ#$7#<.d▋c?tƹ7>5G ~u\?gO˿S½cK6uƗ\H=$S^iZZ5B\-9(5P[HS̭)|&?^$'߁Pk wc]rd)d9$rsE*q"}˓-rRJW}POT]&L\;zgY.g-ZϛKw{"Tb pOYM(UFcmGǑ# 3ަ.9Qd=wF9R=^kLqHР [4HO uN=VG(6vn&6X21Un\ێ6i<F$H_- i #(Am`v> IQyEg Sγgr4օE>9 i8U&I6KvN$ Zл9eV^AA*K@]ߖ$a*^T*j>5tHX34@%y 0@QJAxj[Z idiwRG\|4* 7\E!{)͌r)fh }95 Ec}s)K8i_QGc!d T~di6Nl(fӱ qJX7">[/=T I&qA `ҩ7 i!”8cBup 5dw8b#'8#;oPR*Y:)㭣UвN2FtU@} f0{cU2@`ܹ]=ZCi0RbRж_F=轮27G;qZK)my `Zv.EUky]Q,\\cK`KC?b?Zg/Z=ϥ<12(*L'=\q_XhíVo/V5=0yBL?a5yYgI:CuI[͌ <;x+QclEv=뮍4%NJ; |U gŶWo- s WA¸aBka½A? ZR+i ZP]oZ秽3,Qs+A=v=@]dJ_/864=VUKBIN,l-q&//!7ݛt]}Jܬq7ﰦҵF7*=4iNqӎ+/߷Om&?RE ix$猫gھdi|$FcdpjURSEFOso09+UwOkԁ1R˜n"Pqў m_]qSߡ>Z(j~&31H׊[{7%)uf7^RUe5 ?^3?"-}j)SvӵN|Fd ?}*)c.e'H+]^Dܕa;t㈤ȌecÚ'mcn6g5/ h$.r=?5|e4 Co:@\hlv n)+ {v(MF; ="x-x'j<7AwmXe.CrkOw{i"hnMRWi03OEBjP ~sv7(B@8X9 *ud\`uf:6zMF6pH5wØA''WWNI;Au4 U00spM9K&FqGٲO*6J%9T [=OJ [ȭ(8Bs/^‡۩i"rOUۙ6&ʍ?Z0\N@ʿN|4a9}`.qS-nC9;*ÅOL ֥H$I>2iS 2#+_̅]1nVsi: s6OҪ\j+Kgۅ#)cio8JiS2%{?Ŗp3Ү sϷWŻHWW׭3EF%bm 6Tc$o^Z[j"ξռ-FSw.;m;!UZ3Zm؎ 'OˑU$D)@|tHՃ[ǐ?RÝ_XotFtȞ;Gܨ\NGOh՗UF0MYʵiRl ͷ.P*Vn2k̾설#xz4e>Wt`)&e~ޟ'_{;qgrHAAdpk|s.>wqn!7Mr&Z ӟ!@0f8'p_mlI7m$7[$.N?%E&k~=vNNsPf?(1~qR?²FDNVmsR BI\>A=˜U.s:H6hvZnft]Է<|?i#ΐb'ȏh`2a8=#Fqw: OS(x?& qUVp8wDct,㯉q_A7Gb˒Cr'J\9}*ҖI %M~x:wڋdM)AXW~s98G^{׏xAP< =q@o(,z/ci +s3ɨ/B1(qj"?#q-3n PژT;oOZ~܃J,cّcEئНoem28V T`IT•X7W : 9?/'(z+EM * uUB ?_f_q>1]T ujiR:2q҈Xgi5#˴[9>]zyG^ǖ/y9h♕OeS׽b#:/I᛿ xb^`B`޻eG!ŀU㜙?J?eU_ҹ8fdsLuJ*KaDp?9ugRblΜ(UFT=u`H_& &m/!dW*Cà4#Á);g>p:VINOQJgJ|c\7":!r9>fbBI/2Ɩ;Ҳx{1a_\I{$WDۛth6%'Cq]|?Y|K𭮏X>Q\ܖIf1CێkwtGi"U?"d`+?.]yjzXegfu^2΢='%Y嘌LLl@*tق1Zn 1T`B&(夛o֢uc `Sn}G=i(dvޟ6)a`5-K|v<G\Wz6wp(.#c}DұB>lv)rS,"{7J0C}T PĩIbw d$ O͎}4Bt9C"0H`Mr1"X> Si|K(D8INF)цH=jыQ sE8}E mR(՘Ԛ|lu ~A?;tv06;jΞ6.v, 9vBAvd)`y4vБX=bF|WqU6'plsIh cRZ 3l=};U?,ݴc>?Z0M'3SSa^deck C=J.aܬ?>7M_4An&c8$w#'ܚCĞ)/Ms~x`TTf8UydڽsP5?Gg"i}I=TzF5ivt*km񔨠H[kr?}%/7f1xW6|mx K>1ƽs"*a8KR<e^˼ۑ֦,XtW?u9.vsڱ;Vat޼k}U$QzvY#NkȾ)JILUCl|JK{hWV,pdۃ~w4;OS}y5V<`pp~i4`[9PG1VjL<[w}O)S0 #x ]?A\BuO$Y.5r 04@]`r;Kt8܃;V i~ ww{*ȑ908ڄdbT_Ȣ٣K.}Cȭm&H[Xq^bT~2na%Tgܪd =p)]݇SbqTm#Wo4D#'p-jw/;r8Ifol.zfNIw:<1s9kK8c(kNpX:|A 5xk˓SD4>Jɭ>4 Ȅmyjw/cXӞ%UI>s3CO*aN{ij~͚$FN?QJlk+#;]Žwr`X*w>_U\[rmN+-Z(n'ypJ/RFɵFzr}+Ⱦ٩jrzgʗCN^7?Åh<Z(ťvFx5!wh986Z\l9:}L$sW~c7@oʂ9C#|:0c #HFx9nqc3lyM=Nմ?x8$ӹ-yN㯎bK>9״4և̈́Jĉ7 p>_2;gO帟%ܑ0ZsZ̳Ld&Y$^¾o &,=抑QFu]#ۀy s?ƫO^픗:bN+(%$6qsh Z+~+ J7Š6g\TJSIM0h.v?C7&Sھ x>#b eee0 ǞkGH0 u9Eq񯩿g(1'=*bЪ9&;bnwU@8hsF' rUbﰒi$Ȥ B@ q+~) fjRH]eA#ZgҼ m7_r*GOZ7D V0ɞ0yik<%7.kZo!I7r2|k#A/Є[Kwn9lm*p~A֭AXVHw[ҖeH0QO\ EVCMڔcҥ`?k]־n㱕ЌG_'|zV壺Cnnc`MC^[>/o<y41 sG]FYfpڼC,gծ. f6,PAq_Q~ݟgo_ l_F 2.s02[Fu߱1|QE[/ \NxhpQqT>+|e&Mv{JHtW-gk :o,~ ȫA𬈌P5'#~JO[Y?!a мcۙi*Ă3uG Ɋu<)ٶ=Go [bQBW~0vc݌?j˟P])w=Y32z6)4"8mG+HT8z:Ⱦ,XIŚ;ok$WQ%pT*;SjZyaxc$Zm 4IṄx$1oZ+ ;x'xG~ j^ IV 2<}iߴvaQ'Uyk6jWWr,L`v7pGqqڼ9><]A<+nvɭoVX)=GZTzT<:Տ1]a@ӭy,̬$ qt2OJ,?i[?k^GnԵB6K1{S]Ք3q^7U4U`}Ey~KN޲|5`|vSWGUqҚ*wP=g#PQc /+ $ v${gj bt ϭx~K/Hc?3AOchO^+ ƹKI8NYZǯn {WII^A!ĚjCXAdž:mH?}'?0A 5B+5Rx,.?n&Vw6:W4 ?,(;yg=V=ؑI 枅%1v޼▷95?,I&Jc{a1+949W7M+oO?mםO^ o? X &-s!#g׈ڛn6rpZ2 Rնo |QgNpA\ŝkVM9W?iqX#d_6s^_x\jkydB|38ΧáZwĘU ڷG>k~1jVHx 8ɪKfwWD7V# xC[[)%wl]ڛ:& -O2wmm[Y<Ň xJ-KÐk_"V 07.g)ӥTw3! v65Ν V&"P䏮) x -;4YAoU8sT+G@~#v -'jN:WaؤG҉o6i2{@RS8O{Sb\\8I=: J*Kcp;N#r={ ! :oG{iE#_H?h |%շMɉp[䷕̲ׯ;OkqUB 2:w&jCZ.Gq\SB g$$ SQgZCiZȟGw*yjR1zR2^9 Y1ۜ8̠nN zI%I+õkz!P/bnv?ξfܧ$޾Y/-~2 Ǹg mI+@9YRVV szRX+dg-&TH:[]@ 19+~>^j,vazJ&+ xkYO99g#֐՚'ԇ5٣8MhJѷ)r$xdI=iQbRdj`x iOgۆS`AKzTC1>Yq=@jUjk;>c9[js2G>)Tc匀}85]HF$Ix&2C`\=9[:k-|֋WeygkPl'$wuoBmv=ǵltsMld~▨ZU'^П jO$#3u8*Y=֮ NOaV_D%EnZH'zQH?ؖĚզ5i7g'^:Wx+ofL61^}dcWv^JӚ&ռ0Ʒjr@Wκ,o>-ՋԷ,>cI?v׶6!\GxU> ZGi>5bugkyzՕfGT``+~l'#kfVP:].>^)2@sZO0kmu^Oּ>wb}rӅj:T;+T%v>gE-ITu:dN01/^ʼ6kF4(9/קxLJkGt%.[+$K2 閈2"Yj(uDt45FGR˴]a(B/]f1$*9rZ d6E8<2v[- dkj?s[$[qÎzVMB:gVs]h1CR3]Oz;A؉>޵25B48'c#a^!@WBxw c1<)!c%)x;.O涢fVJ|YW(l7O17K?._by!*;1<% =(kje4K^]\y'9/=J_g!Vu67L?_Ausg u8<ξ^o>.rs)B)ihwG~05k0~ģu$,88!7W:MYب~9҂L`jn~e{MR qGO)_kDq3qHicc|/xr(@fӢO?־ޙ|ibXlB6`k矏>?md Yc[) F 38~[iAm!Lv>7xIgWEŽnrZH& )hk.I^-[ qE0Nڜ Xx_I:tonX㲑 n%ebr8\qzׂh:? cc0c{wWПMvҵg%a@H'~=*a[{/yh{5t72Y@)d62D#'an/XyxCM{tbj؍yo~xW3r2V+3wFMA;|t$+׈_һ/؋BwnV"eIʧ~kYMêt6̪B`+ؿcO xaf ?Q^8'ie`ҶDRx8[FLa##AQ.-70>zN7Ï̸"E:ṇN tqE-@vgd00HU@9-ѣwv>|H;ik"M@`zwT> }b=y R#~U1gKT5fD@ f,:ܧTdS%f ;q,J Ij w=tVr.1Ex'[zd, >kHVCDk⇁lfpTf+J#p-<].{11?JZI]NGZ[‘ibL-\¥G9s}$c9] t{+4:O S(& 'z#u_E+M[f>0o#b=+T>XߖIcsP*WA^)ldeRmp65ixRd,9z\Wz/X$l}G%Hu^:M"Y ad)BlYo݁V|W铚I˴Iʩ)PhNĴef\N:RUR9Հ`Ñhn;5rtu=qXpᵏ%obX̤ +,k2zUg- yjv'd*omJn)W?Ua!R[ 0 0N2{c6AumjقHKꝿ{..oa:GV܄(I ]OIןƄbl/YI#&ү'k2<@,ssSӎ)f,]`X{Rẁ|ϭI4`FPX6Z.V: H=MUY1SuL O^b`?S҇NÚVu;WyDZ9ȡU|܀"d*#Nz (TW2cDl9* 1ù<A XڨOUTsS\܂I+9;s9kw)]'7 m~pTgJz-+]~6e-GND&C 5tA(ש'7O4>ʋ:\o9?SM> Y(TXUsy+ik?R^1̳H<䔆u`}*_ٓöڗ5 ךFѤYfrzGqK`-R2̬Oa p\pXǀ5Iw!%މssGCsZ1!=B?Rg+(f(G܀sm)N秵@%zjYlo :_ ~bI{uk7v$ƺSvڥ_]^NZm~c{3;ҋwO95 :ӱ䩐98Ji=1V$<ը*1$qR$Z8 e}5*B/U}zfJ'@W3hܛ7:bE+8g梍e,HS9L^N{%;s9Y"E#hH|!Ƿ ېZܥu_3f#waNE䞠v49㎔c|RI#=NrI=G&ErWjDܼ>9o4йVrqQaDxSoG W%9n_ zQ"o8LĹG'bB(2c↟AY&BK,2;c9s1 #֤RO*OA)DFG"99Q18~uj.=⻍G&"em T{-ȫGz։§GY<]W¢38ޥWc!Qi' 84p~?SHy#!(CK ub|JjEƌvuķHQz \djK]*L)dHC0ZnwsO]3Mω|=|aow&c!ب '3_& $nA%ac޾Huk?fl%w q'i\KrWJ\i<͢o|PuU_&GO\W΅r##sU!úzҾxJ l/"cc<$ĤpX&Ng9)JqZܥ|wd kTfPDr):c`j[%MEԫ9h_U,F}+ >1>#jmno"ssoeA B. v \V$u:o5\y 0zWVs]Mcl`a.[rI=Oz|x4FK|L77L53(2y 7GN^OCqMᩇ|ufor+8>`1{P7 RJNCn##RTyQz֔* ϐxsfkʣAxGQRHɻdF>S֢;1CFm46v>ϯPkdMRHFpdWu-*9EtDc\ FWnHKdrsT6Fs-Fy]?f_ix w](~:M]qv ]\d.P %=Ɨk`||m/OC_/ՕekM+Oi:*=}|e](q[4YGoh ]ImnۏnfPW=A=E'+^g^hIu TЫ>q^g^oGN|!ݣ[! N_J? gna4_wK*}~ws#C\>M3x:[M{:kkSMeI6,9<(?o)Eh׹duh_VQD}EXHBO* 1[MFH ㊘ʇHjBHO 03Kd@5 (FkS%Ecb5&Gw :w)jZ>]Ry8KW؞ xv%e@ 0\~|t{Gx.$FK9Fe=+tȭmc%"ʣ~;Q9ܖUM_<ѥCdi>T"ݑ\R+irOI_ ԼOxU\AVH/iw#)њE)E|wz`$˸<?ξ>-LF؂r~fKoڄ)$ 4 ?^[q&Oۅe0<ⶣ%]>n?a,;"2sϊI\in"zڹ-7%ƏD'm/uR ]v,5mE82F2 UZvʤ~/GqyỻKky$HJ,HgW˿-:ISw;kV{xDsgsȣ>/Oi"nL!V/xG nT#w5l2in8^IHE|?w hjm횊O>Iֶ0mr*.5GYSzL<RW)x'þ~VMiɮsq>$Iѧ|kw(n̿u_euCcnJF[{w/W6]2N{ڭXp={Uxո"˸n =Ei<'*3[VW2FB=*%Ngv[yڐ\ĸ-QI⥘js?_c5xO>[kS$!v~rؗ s^8= .$Oָ;v5jχ֗V-n[[NAcDDZ|r]4Ʉvl-$e{b'N~ h.5)ce*.Vx .wQEuJe F.C.n5k.Xvb#䙜`Zut P8XzٮX$aJnpAP4O/jٓ3 #?dV60"Q'mC^Uv0 ک9l':/YX29#SVqgAyA G m8SY#EKG]櫧B|# ˨ZP'.|Ww?you6_ =J>4K7[[X\8 xrQr[!ŭ}h w`g+fFrx7{dMB1nqǚ\5^= gsRӰZȌH<oz|J8<Z<zҍ*X?3I@lr8W#S)~p)as#}޼qn `p1y۾W?0Vzzv*P| }pq֖9Ȯ\MSKaG#dٜ}zQ|!#)6|7;4E CJⱃWVxܹ6i-F8k!zߺ)KRkx̘3Vf v/AAw2;<|5,{G ʫ# T$1q}pQ 0*/"o% t]LK RkXd'ŅQLZjC҈hԕc=zwJS]=<81rљM46mmZ}ώ;t?ZJ0'5W߻~n>=v`,s1 Jb jq?5comQe.3$G-!pĈkvcae1R)܀\ȶ`*(`>cRW^"B cއUwu攪3~Jrݩr dܑI7p氰q׌L3nrm PaOQ84` R(v?:L4%s1ODBriAU  a\ UO|6ٵ1B*7jN29jq߽8gn͙p0E6($\ix-H8t[]4ÒI9 O܇yAK`2)Ew#F)PǧZ9hH0Y*i3'Mn*V p1uB^>S9aQ[HvUAR8F%˪)cjVHV#* ʒ49\\&E@24J$+v O g=;W"?Fϯj|hBNqSyU?G1T^x\9!. QmLzsy)d FSL$B.vF)qT*nv#{Q1gzSPACnN\TŦ\(byyntč#FA z+Oj[ih!eŐKR7HFxkίuojcUHaf }:WucjI74j_P@8o{=N}*†y'REwlI/_oj T0GRi"[2Dpfĸl=K!vnz܊_RHZ%*HKOʩkE^0ZGe}VaoËu$1UQó!0!즍 + 1nF28fEr'݁8i!Z^QtA8SҺ]$9Krs;<5i;#'#*vK +ӯ^io٠q\Lj;' Ӛ4cX㕃OރzbqcOX~%Ъ3;WOitgUΑ?#]*#t5ӕ|(JsQj6EYc-C6qo_z6x:'N9wQ5T̗AJ"Zho@Q'uE33 5~zn d!IR'èq1 Vro5Rf * izvSک_ns;$GS_&Պ($Mwd*G0Ez7h pL8X`%E)jvn!KܓGk5 !)J($W-Ҩ!OQ^_X2=yҺZ9*ԩV4 9TAe'٨ 3aNy'I9Nr)a{l ֓̑sۀ3֙˪qid(-EkEٌ= ,;ˀzfzi=$$rkvwm2Ov?ſ!XxWOMt ~(EO6_ d|*ƺO!x\,1J"4%$d1֮åY*U*X<_JZO^ o/N/9_~ `Q|Cz]UoD͞3oD7jc5K< Nドc uSf GJӼA_]ZrAj%_ZOVڬ@{m{:Gp'Qn3Iw7j4Si=L:7s*sRq^' ֒^nb1w^:/0e4ӏұ3\''@zn(qwiXIis_T׭)ƾcmzwOA“Akk2;Q ダzHۼC_~IfX{y[ A,Za$[x3mKcx9z/oЭswU]$upp9S\34'zo NttS ##O %`^ w (PKairٞ"w,&KqU_nQ$٨Ju1 \E=F22+kY_CB'Rda$+:UXaOSXX֨q.6\$Xi݃zpScP@$s|Ȑxp~_8GN@C.]Ys +Ċ]Tr:B#?_j5|WeD'O҅5;KiDN$-7ʇ#T GZN9L 6Áxy`3NuU$c9 =x>5n*A'';T㎵!|@# X8l=IܛX׷⡖i9Y9_sU`r]p{hV [~BFx hml`~`JB9'?dʺ̻͸w#ة9=0+SlRHlsZY8⫭˚G5r0N+<7VZDA $pқN3ԜaaH?,J SޚzXz֮$fKqW"@URJvJ-inƓ麌+mIVO2}6ɒBJ)F2^=]WgV.I=eq9{N yÍ;W|qԳվVEVl R˝,q%kp#jYu ?,fh N9]RRMqEY_.H2\jnÃS\oܽ;zie 0 sZ?'YdEZF?Z,~iBb1+Y荮!8Q7X ê=2]**s^QKJ4O^wt+n;k$ so8QWmO Ĉ-G5⨼A)K--N"C{Xˌl)w4:}奞yk-0z-g#G|teqjI@9ֽ{GX͜LaIZ6G[ ݪhΩP'Ld*ղ<[CiZ6 yw8!MozH*<ɠj͎[09omwP]/ѶH U]1 =x~+Y"i5WG[*Cϱ]Mo j~>4saVA+}G [N,T8 ޴MI} Ŷ/)^29ŅEjσ0M2;Dỻ$Ub= Wk,#yŲyg/ i."Pcuڟ+ZL&z'Zfސ#ZLqF7R9s$EMzr3+P[gD\ny?ŏ CgCqǽikz*ʆMx1Y;|ww j rqY>z R'4&@:cҠAcPH=;Suh:*N쀃ԕ֬Z=qE1!21О9}$42i3H@pX+|ר8N[H &%)sɯ,OC:5=5hBh[?*d÷y}AJ'`cJʿɔǔ~˗P^+:W2K ݞ3^kF88'T{W//Y}I2NWnzRFͧc"iY^ZX ǥzJtL=^Tc;dd)ͫe;6 ` Ӣs"q)t G-hFCҢrByaOhcsc=]? O\|K{ܝQ\W"G9 GqFWrzjL0czqesw"]+foU/Bfj>(Jb8pszWG[,s\<`Ƥ{MX&I }bR4+lpU$ 83OyemxE1IٓNPH*9-xqǽ4N-#{TF0 Ld;1+#T;h}{SeG''ʣk܎;!uUgl0 rNԆE@ .%}NNA֣ EßeS!brӒEi` 9#o.qS+8պ k, 68bG''M;Q@lP+=Be0 0ÂMBQsU)Y;"!1$$?{Q~s!# ׏q/؏ҽw< dcZh'2e-!`¸/!>- |E> K3gki&-bVY!HP -zUC;F#ih%|kv@iV|k_OkQ@o@+. [ Oa}Īo~7oY:CD'9P;Br}zVp;|8b3<,#=!p1ҳd YȊc'־ho57\حXr#}/*Q\i_x.u;8gsT*|.Z^&xVtWm1O%kKRÝ"u2*n+g"|`#Ϋe=[L?i[Q_IMlۆ_Ekdg^';}3̕ª1EiW7Iʓ]!ep y&#OG=_Qv,v&4o6+Ș\V^jH۲8|?Zg cdPAU0$'$|{`̀%gyH}0—%ɇĺ'jHY w9),1m+o!;j#Ʊʭ-GMS'Cs s֐˔=+` qx_23*h2wW=hmA_Fu]T w5u99\xsZJA-7|#hP4d>z s4Bb6=lH;Il";4DNd -n4'X\M'jFc|z)/' 9^66yn2(k,vɇ J$Mĕu\p"?Y$q4GfozŶ<χ *5&saj|Y;M7$ڮguhech%]v[O]Zλ,Ąv3?N* qgɫaSx% CͤYH1znӵuQ˃-6FdȹA=jgELڢT*:c5oQ0.84P#9Jr0Hꧽ5$Ea*rst5Zɖq#jH꜑5ZR;=VM\g=jdqtwo)q] w@(RKTfΥ?u}sZu (^=+ Ms$C(8|^O#Aק#{>F^tJ*1* 6~OȼY (nA Oh^.73*[J o8~;ɢWπ[ f>o7^Մd^]㿊ߏ>ikcI2uAӊ4kڔKEYbu%#*$4J TcwXWڟI-S%3qABvZ a'L#O ^Zĺy>8oWa9#Wī|Nw. %qU4́zc<0psh7moFPCsP8NQ?aGh[qLH08wư$u\C|]kSf֮;xGM3>2iy-Zӣbe q*(KJ֍+=xɮbW V?Vxo¾ /"i"fES }9Kf=^8Puka/r:P}EW?>CYo:'|+|>ҵmvKm. ' v @G8SV`}GMdvU5\ے̮sJxřIwgvEỺJX7d9k_?nCk7QIonU5e'Pҽ? i9oݎyT[QQ?zx6&+}L`T_|3-Û}[dSKp@63]b<dbD61z*yIIHOfc_FH|Yfk$9uڥz\q[Řf_1'_5m2̙3f)]&l)Y2asWʞ_8^K@ize-ݔ[$$ ZB+(0p*ٜ/p3Y.p%Yմqf= u/_wZèY.ۦ}>H@m'F\uw 8rFiw\q^y6#% u k嗌 CpUq:j`~ؤl9Җm9|pN} m;+A8Xg zұξ٦ w>ԻB/tq6up>LO$+F5㋄U* Y9!zc޴Ir켌-z r=>a^T c\W{@h3^T\3q&J<~쩬kwRHc7(m䘑}=)e)bcc'KF:7j wn۟N_ h4H,/$p9>EֻGe6 ߅|I5i <_AxD6]۳{rpBi'p;b]ӱ{@8 +YrZLcp;ɔ8Oo~;Uە+C(VOMվ́2jNjwIҠmd'N `zBݣfZF*.8(`+8'_xSdLgInGb./:QnsFտc[kK%6.nu^8>\v%I?0-wSP]Ġ&Bl\餓dKK᝕x[Tސ tjuMI1?;w?y4?Fg35XF=k|j-]ZyO^u<<ŧiլ;מs^1PDEy:~C(d}<1zU;kHq?Nҹ݉8xvs'W|3',f#.hu'kA" V앙zkZOS8 K`Lh% pGzCKՂM!'?ƹڬ%~Q]W1̚(~>b6h$3 -n|[%HtN!U$sg^tɂq_Ӡ\+ך? ë1ӭzּ+"_.RGֳW7:L]͌vSr] m6 d:bY sҷdH#z?WZ!˶NVC󊕩wg obG*q:9rCKZc69Vs G_cL7<-mflI#.^[͟_i q讲s6)E3v8 L\U] X.xO:g*o!b:1 "X|Fqmpq*q^@CS*9ca48Mi-_Pi:nfEiϝ ~5 +ۦM|6oadmo#<ܧXppOAB_wy/2/̦FWhL zz#6)?/*;ז~2m-$ Z` n=^j'J'~7U,`EXHYUZ6g. zTI+RЖ/4lڄc ԸI%8|}g9̸1x@>\H+-dOc gPᯆg?6OL8G*{Fgūı U8ak,؂)'EVťeHǗt~{ ط8999^q 9_*Ne.Oggk-_j I.-epCbkb$_5F+ՀFqNkgRP7dI&2]W\Vi=ofM; uIq9ozRPʾ^CuWc`jR-oׯq8=*H&f!R2gW|~:k்/3l~=!iڋ^^J X:>Q8?m|8բ_w- Ra+!q'ֶr]Ϛڴ6'$d0sH_tC)d r8X/4BJH8:}f pGzšpǞ8J6g#ɦB\ǽgkHWPcg%'~ :}篤[*:x^% UEf?)uxQ׃<QYF f^ӗȆ?Y_Uۨ8 ?JڂɟI ;# ,8ԏitj})7 1$>Z yU<{Ƅ' ۀ¸8XXF F xVIr܋$zK UJ~:4llR;qW`(e<>ތri[T 8v$*B4| ß~=TsPІHʂi1c=37mnL.ݼ簤CVC IAN:bD4`);)Į:~NϯZOiS=X@pu< u>*}.mJf<2,]*6ӡޣ `VJ { h˹uSݑ&o$99#1\.mv 6vH=F.tc&PJ#6/v3?w i?iᔁª յx~)mjG6w;TFxZqhkUܷ[*/[gm잚=ZiN)C7gvOC۵uw#ڼ /Ffb=ZIO_S* Q8(=i/XOW3ub`u9k tqW[G<󎙯n[irוWD#sxNJ\\{jbm .yy+q;MX#I:|+A»;=[ g?Zry#n_K *ǙW\"F:Z~0OX =FHVU"Ҥ"Y dq޻xEXH Js\Eaf^F֮C5}9ӎ{]=W1F.pNFyǵQ _/#''JhUׁiUoykn qbKbThYVU6 zD*I?0?YT[0 A#Z 6 ׌pq)ݡV+ҤRs>W-e3s׊tF[j;[-%xp1 ~:ɑŜpR$9&DWpnv:Mjz߉5 :ќ=y1ӑzLl7pmg]tgvO>X^81ilT:PпgR#3ZvGY.VFAnįx^<5,PͪdӢcͽ8ޭC7Ks[W—X?ũYq(Y?a ^ F&.Tm`< KQG[JP 3]^M@c8Nk0.I*=Q8-~27~QSVF|ɧg ō`SH1Ûrc|,xV'ۛSw *EbNMnR Uvp'90BM7[Ȫv$ |).#E,Cq (t4BO֜9&K\j̫C8#}j4X.eU+e1\d B{ScFKs!lcsq4j1hR-<u2xcxpAI߭wj2!nzH$AHBh; |T+]|dBn=νf6l;Gy{/IC7'=hZVr~byKd\{[R\<+DURz*Hd U%-dM=|Y< #Z:=Ӽօw `1dlIӏu\dh% RL̘ 0W8=DgHLïiO^ޗeyj*$%*a0zw-2hlVM.2\𦳨hwOTw㟭zG%xoķQ.JƤ\++ńQS{9Z~{{homq:6${WПx6o_D #)PWQy;htך@դ v=PڞIc^5KZwoSz'1:n,x/ͻBfgNcյlc6oՔMn9<(RbPAH*6G9XDʖ++ ?vœ *L OB 뚛نGo0rjFEd!Q=6DM?jw'́e{~,[chkDe9\/ݢ9є<['+eޕj|˖'2[&J?1sČZwfm %Ӑ2jzt"PL푞st(?!2+x>JL5&K[}mHH֨|Im^xj O^@=j۞n GY,JE|u>L|ӒMY9`׎wƃeZLgi"(u/opȮcq7F;5i*^F? +&5vtھ lnRYoAk~e!)'i>j7iS5=Ccl2|Uny{Jydv?qI\|=.OK ٭rG'מ9Ԧu 8V{G2*d0b3c޹6K JF/a'l/4۶O-EqO)Nc V O8^<LqОk~J20/Aw=+ք=OФCw&=6@m_+xިZ'mC-;YŚd+LF+prA^҇WU n)I-qG y:G[K"uk9-b[ܒø͙̑ XPSuoj;%1eR)>,g)N#PȎC)>>xWo=m_rZ ~%૶CÃem56K!i1К1c~~ȟ>ND^Ֆ7ĶϘx&P:һyg>|FEhmNMIva=$ej7:yt{r?8⧶핼eDg`AqZa}/䐟cz~#+񫁠OUۆnb:²[ՏZ61~ֆyIUv'6LAӟƤ#m$QB{4枇;F ;&m1LiocK7vԭ-f9@.T7ӡ 7WtzZadOLgޠ֣rqApBx;ld F2=})!+URPcנ/9 F3>\߽Soq枢AA8'S 9'({ӞL@C:PC'?֟X34֣M11ZZ1>R+-ʿy?.9(ېz>VLWMNJ/UX* gKW0,dvfyֱ|9zz[!x]GD!V@YNxAcHjBZH q P"2ItleSh#QT@f Ϧ^sRu]8?֯BVi >}|%[!W?\~C1.㎼W_7*EfnOZNS\6-`a').%k D#м? XԐWov!ʌsh0GRxV?_/?jX:xͷR(6dcpN=a,im>G &p]ܜ7ڡs]_ TeJoy8pwc_Y4uҢ s.#]dgkH!H3l6Riv'쳯1P0+ksǡ+HE6~_mgji-E>׈AʤpFG+揎iAygV=X3svtgNA.!%䉜cߍ{w>TL`OkvT98kgOj&ѕdE#279{{:c튯!;z1nӠ&K|aOۥOʟZ#ƻK]|1mnlBђeypFF_@*tҚ5>Qk_Kwc -62Tsj? V&'O`+c=GSƦ!IA N ::jIO^4k&`s_i/]:wڼʤx?|ףk^!Ѣ"Kl˝(9s^ ﴯhzBS=5ޥ+.uʳ $Ϲ檛j肵4 Icf`Bg%㜀:W%Fbm'1_spEa'yhsE;/ Sr@G*o4)73Ik1b1PΌT'w.1 Qܮv^8J<2FH%F;VT18"B§$7 rk-BiRz[BHk'ft=kLC=ڌY=Ǧ+pz.:P媱V&<8\tmUmJ{VN:kX#pQ]?󄷓vҾnp:k pf?7f}&bm[h%pH+3$XI#h\lAc1kDHRnF7 ĉzg50pYr1r;PĖls"}AbпULY,@35?J:N7 JRD'8mtn[V,ܷ_Mx"w|m ʅ]3Fh-֐y$nA&+f>-$2n"~} O܌>v1lm =h>ߋ:MvaR߼܌zc5=3\fng摛<p+ܬ5*W~OCW&͜ѱD;6#v0/#ڵǘσ57]^ qtg-ax^Gl\=~y`=+KG{!\#8SQr7˫e߇Vb2k׏4_=:hFA;O=Gl,Z+8lTbZE4'@r*MHTPAn# hcO_u9ZjI $ApOcYR|)䉤KEm|g"z}rʮأQMɊvFy2N+%\9uЯ6 tVX‰ddY$iϊ5oĶ6kR d|c9~'Kid؞lvNz/ iZ zg-1aFno֑yGf{_ WeOwBL,%W_(LɤQ^n>$Hǡo\/==E:qQv=~񯋼g5\LT;6.p}zסopN: =~Sc SI6Gyeb;?wJ&3hLgMpuhV,YI'q┤֥֨߳?cH$ 00 |5C}Y]7X|ic8ǭ}6d%6W)9j: [Ų; mON?Z/hXW?csSH}.b`DܟLW5*5{66mJ͕-GiO I#'V?w?ʤ H0r7VwЋA%ʫ9<6 Qr,rǡ 95*4{ NJnL84نXaŅ=6\O|Z <v #=i8bDz\ŨF `+kyK"ںu#+ى0@3޺xڹc eD? ѳ!JF0rH52zƫ"A#2_r= eك YP`INv_ؗG⿃)T| agۣ VhkD_Q!xlyxڌ6GG}"(n1^ R֭gk^_Md|Edɹ0+3!|1MBYt(ddP >R2:UY0~Ca9k_ϛ?.xMCo+sj~ѧLzO>/}(~i-b 9\;U%u`{hs}¦l/%PoY:q/Uko=kmQseki-Udzq\6l~cǡdE!( %}?h~ǡ#<Ӿ+i|4o!:2prx*o#OhsLC׏|T4qc;,ml/WJu}kʼDW:98$^>NEteE y54,r)Q@WarQa!2#g9iːV}H4ӷ>zQZZy!!' }:s(>{PZ$xn!@NB:|&_,|}h݃n&T5('f{)V$8E#0I9KAI =iю9רvpNiu*V+]&pk~'`3bUV:h6 @p*}ELNMt@_ `7Җ'+$Czd ,=~c^oS`GPXOGfs0?yBo[7un1j?ZzB-=D[Jwn L֣;(F3WϚZ6RD?nP9,: [Xszt[ŵ vRZhy=g<5&Ҽ̀zC[3?xAdu D6ϸ# QtT7XDb2R~^Ƶ5Xdf a#5R={Iz\T -LkX,U"L?j6 [6dϨ۹#vb@ªUBxFϷ^Sڬ *GxOCѴʎa[{ :E\s][mvqJz~|7?$L9 >NZx8?w LYd6I-MOgJ_Gynk)_ %Q8`P׬xZhv}zSо0Kհ&sߎW>po*ܓÚɧY%B;<|s_V6z}vMRb&-w#ITvkSUlr M} {bm"6$ dbj-mEXÚsǽP}yQڕ]As+Sз-gbU\* t){03;ieW3YzP+h"UPI'w22}FߞF]F+-4=1䙉k9l\uW ©eLN͜B{^x1Pz G}٥LE}M\y_N'$yf+7p_|RΨ\9Z%̍a~C?`;x~dȘf$^Wl!;`qЏZ Q?vܟϭ}y"1S4ݓ!||}j]TP[GaĤCGҥ;I+{NMϾ)hqE3#L5VNaJ[-i;5+ZHvy >P+br Ӕ0뜐zǀ#UQgĜue| 2iѐ3^Cݲ1;g5g6k Kv'5N־f,oiߏ8t?S H~Ni' ӄ?/ʾwq^{c+[>(*qkXsy 64T($OzGus JqE1Ȯ*%N c接y@IRd;Td89w*4E&3FOJdʻKFѴݷcG_Q]XbNsօqsv<Ħ/틇(y|Ed HKӟaK?kwc4a#+cߨXZψ"(4YH~#r&ʒw] ٸIr`q2zy΅,]"A}kW<JVanDEvZ5+8Sk7އ,WOxtiq[N١}HZzܻ'S+B3}?X6x TF~!4rH۾}wņtxPǁ,֞BF8o^@lϭ[L$2ZeFёҙvrVFv>fZD" dT*rVE=@=MRR ( 9گ P{|&G0ch- -M 7gwrqދBztFM:IQG'ZujZdPzMj6hj28UDA"W3G֛0` 崖M0Z1ʺ`gKvm9 9w |Y\:b,+U]d%2PykxkUtZyb3wTM NiTmקL+.rAr OtqqWS7;9SS#nNzT2[-̱t{ǜmtiڗ"'M+jEU6̪'(hcxLkC;WFj_ aA8_TC.%5ˇpAhFb+K3=:/=kR\B(tp+(^q$7_YVSֻk_]EeHx_\K=F\*)rNfp7]-'Sڹ]jb1?Zܵ Eb4OQ5ZN# 39׏A' Wֽ/ы-A7VBVLcJZP!{Vѵ5\vuVG5!u-nx߆+g]⇂[G[wHˢq` 4x;OH ע#=i5f<Bs~7MhO9]Kw*p>Ju5׆tt6sA}(ח@y «9Gocs\: W OZH)Y|T.PY=6܎U޼R֭ l&X> I{ze|'9&t4`vw_4A弑WF.a4dnđ3cnIשi*mrX'r_YFn#<)=u $xml`6F /8G^4*q^㽈m-I-+k\X`+>3Ad6D{}+ӵ+a:7[v{ח|3*ݢ ?^稓$So2zc9$iR#Lrk#7}[*36~fRrMĝ84qOQ1O֫,wB>sVea5L[cv&įrD?ιx618ҬTǷJ){ۘإ$ާ50rqsa?UkNebZZM!L SF}`ie 7g`Udޫ5 Frp*FZn ]#x'j@2OVSIB$r3UyeXm늛!YB7|q{TrVW8OCLes)ݢ4@N w:Cn6T(+V2Ycr͒:vIf9\gRHJ+^`l[VC7Oj q&V$R2GR|$ _OZ$V\"CLִmҳĎkl*ghn{2H4DpӁqڵBi Dǿک‘`&NzUȉDއ'RmhtZZDatg6j~%a|K #tZƕ >2\@p۷s۹0.~rt;m[G |q BozlۿهF'qfN%N՞̭8xvP|sMNMݎDo-'OzGw*ƱAq'dz֜0ַ69u&E#Tu\ ǒ=ښOU{I$'нss,?3N3^WwJ;A^|ֽJ"c_튙^*.qڭN ږ=US\w~2xgZ]ﻋYa299֒w.%M5nt@x֓;E\jfRGӎ=+!x77pxY&jF*XZD0Ÿwy0k+!8 {ЅcHvJMVN:;R% YȍUہ`8&H6k._a#0RH[ќH:ا2@ 'M4sA|!3QB$J89k+O2+9=(b$,~b2UGzXP r9JH>vgJFHR۳Ðrs5,08O)K;duT(1J<,x-P+0lx9_JF2ztRve֟*`cU5WhSӓl2 ?ŊixN O\Դȋ+m'(S3NF@3i"pI# eyNj(vUuDFzWTm"֦RFtW nz>+~"Ksq=zK7KUٟSKfD)㎕s2 d#MԐ-q%*Kzc%vCM#<ڡ2Haig=*3КrH|R<aޟ<|7t5MY@2\#8+D<q֠x 'EluS^ȫ~Ŀ ecM[Mks$r&v!z[a0MG^Tiul絶Go.FTd늉7m t֨փ7H|tXt //++J 2#`*Оk},jq)6]1I=*mzo;tsڬQ1nOlVJgwZH:= Y;ֱ0WeE^kîjMj2<NzUH8_μ;X躹x2!NH oxv]dW6/`!WI#{WzwG׭ψ|6/$]`LǼFsqۯ5I𬁘65 ;G^9 u8~6hNH||ψc-e0'['m R]Fjݼ10zq[_ c$CXǧJ[[z­oM\(\}J|>,~,nL?hF}J͕93\To}½8\2Tמ} %Y/OPT#\"vQڨ.ZH>VX\6z#bj > ۑFƯbG I$j(A5GZ 2 Gx;m8w7 M\)+O8V\'=#M (8(Ёq$VwW2N4_;]G]k+Ao\d>Hzzoᰐ|*TFob-".Hli _|{e|c*kWVx / ;(|gWZ*z|Ϝuh;9oJ2p_߅uD@k+>bӮ)6Ko3q`9}iU7q#c23`DD2lZY u9>E\6awkɵ/xs'q8U `54k?=]7Lw 15;|cK񇅯.)-}قpץ0Vʌr D%or`O;qҤg')(H5#3 5 1o~lP10RCϽxI/z췷 |+CLG,n$g*G!-O ipɹ'`09*mOǟ5o+X:`- G ޵Y_xf7 I`E]Z4{“κ%^b@s#VLa3jwR:^<{5ՁyY@=2k)ЋƟ 7͵zVRyᶿPx8˿u|a46 sJ)2y upvҚl &G]VB@/VMК\$b?̙#9\c<tdFD![v9Q zB Zv74LQq" C&JԗC1@{ {f\p@`'/M9ƛ7:{Wj7,Jq,g]@_AZ]tbcՉVs]clZt`:d dي53'>hP^$6--B՞y H1~tZx*%l +|L'4,Ѯ%#?ڞRrJY|DY >c݅I 뎵 @苂ps_8@Iq9HkÆU5eb[(?¦X% x玧Ӵ,4|jHn08LS+ʀ J"wA*׭3ZlGqAK(Dp:NϡM_q3`A/jO.u-&$/b~Rxq4;" b>+g-}qL~︮nzv?dqUzA=mHoNhiʺ“h?B" skka ˶NGS^%@rcL5_GQ@*~c2Ѭ-:0̧KuV)T*ڟ^|# 8-\K40%Wt#]%p0z/oQB,l@PG~9 !yVV40:b"{t+1]m(Q1#1U>=K:qGS'$0l26m#Nh){gC"a\`s@L5! l7[J^B'OH-A!AV x;ِOr0cqg;A9'V[܉o^H8 ELH=8x@(ն@zJ-Gk6P֥Af. ARSV 0de9*G"2eW0 ;AhvF}8'N}u+GSνRgfB۹ϭ|oм O÷TMgrT4Da|jdQW; W\8Hd|$dǷ5V}HPkBULa>+ím5ȴ+R:~:iVkle}sz_ g II]Ūy(FP?H'pZGNfygVf-@}1d > jdžYр};Wu5 s)v~;7i4<3j:rG8 -wЈ麅KG(Ƹ.}D|1H<^YT,~b m6k!a/"11oQv#6܂"ݲ㑟\YE5or,H@Y WXGsw㊽ğ^{~ɾ6U.l+M:2E' r1^]m}iN_V;鄡9cY+vSG,צ{3_^k[=Kw='V>r=*~Fi+ǧ»B0OSOR#i[n}* 3p0>U9#*d35Yt+dm+@ cҕH\z9$ңC;ݸ rj`YFrGz6fQ>*fb@8]).2M!|xr^'ԻbTO1j=wVp =oVm uupDaAL8zz&'nmVPn9V"|Ǯ9$.$p16N@pqKtV$#9.=U& ېN4K?uYniMF Hia692j)fݒWwe90r0sޢf10WцnN~*X ^{Ҿ}w]dp;n G8j@Ud* -׏OFRKbEHzs\zTp[8LN e^\7'_-.XwZ+cgy7:s1<קC25Me4/țyW_WqS5fb-r 2{_ _x#akg0`pq׏OҴ &ďnk-ِN6eA=+? 5_mC14շ$BR3SE'0fp<ެ8ned]2Y[ׁA #hWzudUVYbrrA52~sZwxwX;C8ʩE6Z\9TGJa_T k(Mc#d8 t dZOi38ib[5|@@|[gmo Мg8+\=H! Ɍ׎qU]{HIZ(r۱jcWVqr;t9Rcy* ͻw RVWd&<y*A m|b9P{D w#5$J@ 7~t~Njuc#hբuz$sR B 㓞 r;SWAϨ4JZ{wM2FӣnN{qm^`֨ Ĭ7dc4 03.@}i 8;h/ݵɱ?ךIW㸧KpgiX9+>jx]D͕sD:,?: n+~)H]׌Dp=LUhZ.Ź!C^uĘmmw 8?(柪'l 8O-3n C $MNlM2,jJ3d{~-]8K6h%P NO+>̼n~!I6HnN9ׯWn皧's3Ц;%hX:/a CF-hZb ?lgZYYY"|Ơp1ʵG9i'Ʈ[*icnrOT)io'$[Vty-6%P1 w>?ZԔpp[vjL{UcXDv1unY+yc+^rw/-V!#޻-&m(̕ W#; *+ӣV=89'J_ Dxv C?jOGKeK.%v"%FH$c$ KjvtD90?ʻKx|9&P=|ң~m! $޴zOk;Myqw_fy$q(PW߲ŕ;4$6.ۺg+4843YR)F0>bPxWSjm. dEq-hCLqʶÄ${#1rP}I"?InNGJu5x)S$=鋸sDo'sI6@bԽx7Ó\ֳpi< Xncm}~`GZpO<sߎK,p>nx؝žhKd{4rK? aۺ$,N_܇-@GOWl1k1&6 ;Re]zV salKʦ4$de8R*839'NջfgaqS$~FFPІMӬ=QQG Elbiᷝ^9bS$p^V9q>a-9-R|@$Pzd I\IWzrrʀI$uZ唆Rr{vY3Q#2ljpq׮~I6Ў졶 5>eOکXZIN&;V/ø<#`7Ql9?Rjx#vqmAqT2ȻrF9?|H𯄮L55r^;U}@Ŀt[Ҭ4RvU(UKLV 1j0ȀWwp?*BKfUڃU4˳{aߖFUKA`cTM~\nG@*Y{Q3ܞ)|0LJ.YOT* 0OCV V]r>TeE3#;\rs^y'γaԑ^x˵R yƲۀ:֗4 \Ğ6mM]Bi@r^72 WO`#?]Kx"ެ®{InFEBO]e#$u۷voќ"n¬–K|bљ#,& ctE6/?g)F5$,ĠMUI#v0p>JJ;r ]jĒ/xn0ka,R?sN{zY.֥vp溨|=yr[\IDoihFL!#M;CɎؒ+Y["&dEZ4Χ'.+"OrIJAu-L"=9['gsk~!PVX0SOO1D`MjxczA^x ؑ.8^k6SM6,pqN.6bQg3u^8I3I5k6)0A5ZI"ï8#<զ4}mx)e<aX qZn76}J5(l%+2Yc#{`q֫T#E&ܞ)zm >?ƻVӭf؈FN{c=py)Y] ;EO]B3 <ϊ\Im~s9q~{_4$_Q˶xSDuw)iwA95m[JZ{>}m!IF!3Uߵ>"^7,I?f|WKw; v+F+kgmV5{g=' r{](K>n;V׈M}CR(M=k|_wJ>qoƿ^6޻j7q[6-bϧL'͢b{oo_ <Ֆ8}vk篷|A=Ρ{qw715G5dү~("(ȷgRk^h+`qrS5]+ۼ)ܱˤ> K&mi dF o¿9(> Ŋ,Yٔ=n\:{#p䔂󷧮O\uFaN.ϙkFvQ.>5;9|s^ZxHUYٱּV"dpqAGu$f)jMO _B9=31iڌxx+@8lC]_?x-Ŀ umf4"|ܳdjC4D?Xi" .1穯V6x\ɣgeG]QZ#A Ao?t ү/sJ)oj}UR;AR~>.YeXt%E.NZeZ;ceu57ZtABIN}G +-RG{hKBQ] 9Wx@L9 uO^H^ "%?_w:sh%Iq_6x[ŸoƺtbY/$˙~Q7pþ:ePWOL Ż4gpk]/r*IW Y/n>id@8o?|]0ޓy:6$PL|gODDi>uOj 5G{ լY|)<aL4ڢm%s_D_ĻLA) `Nv́aͼVFrӜuJ[i:Rm^{mkt鲐m˓+jʙ dly}jNPr+9_[Ē<8?_O$UQjbêzHb38ℓUppJFjDul ñgsv&NNoT"pzB {IqOcP⇠dHj\3)f 3aILiFy?Λn^O:v&e&2]s\ĨO (^H|+G#7>%spJ˓l3V+៘~5bqj;Z絕[@GC+8c M\}?ɪqH$}x4;t9tKiĐWoo{{f!UUێi&qbr[뎕B2g"ɻ?$: ?κf6XخfB4̀m=_G*<毺t"pxQӦji.ÜおnMCOSe۲qQ@`t$+j'0J$,qcCcN)PHcbr{S´nx GL`SA;ո?ÏGi\xta f~PrI;Jl d/O5-KA$ āqLrRI砧vtɨFy4O^b |Ç ,_rot:GqזRWK ,@ c)wmXжF[+0 HA 0:֛߲A Զ(^\劒Փv21{u5Lb@c].rgsZ af먠KאjD,S6S޽[Ee+"ܣpM#~K lum~.7&8'늆?˓xIRBQМAZjH>?!X%X0HV BVo}!n:Sju"M%@"ǵsܹLjbvOp +i_TGզ-IPp3]/E柣ID2r^ke8qh"@,T{aCKZF.d&fHcֱncyx<اdRwcujQKBsZj#'?,\-IdCqA֡NvДd˹1֖I7LF1V:'̺t;c_~6⤜g`9n7Nӵ[ms]Wﯘ09onB1 N3^&/MbnA`R31 KxҰ0IqIԖ%x|-$25hJ](3;X2G| }bO7^ /yi\bp=v~+oI*CH`Wkh<8K!V@Fx3S9xIJ\{^qآ:i#$3?Z8hP4&#Ϩqr?VntƥXӕϝ E*ncdr7= 'h0dJߦHk`Z.#uԵOd%]hV<ʀ$?CMg)|S~Һ,rz;}W~}%NL瞻!!R럵߄-G%û.{Z/q_"uQ|Wg 5Gr=?{_!Vj<#HS௬#vƦ6m0G$wqȼz+TX)~1?? 4>յۃ$l1w9'ҽÚ5měVñ'?AWAkAVȠj圓w9եR]m^lm}`k?&O fǾ ?ZW23({fUhPr /z )q|=@r aGB{uË%i%UkdGB>]oOz#RMos#F\LJ]Q7mرoއ/l6 W:4ƃ,?L[x:k[yC5^ڼz쯪f~&:$VBBb&Ox|:|_7m#F|>Ew7>uw;}p:zKZjJ#$;*ipKp?cύT𾣥2_p+~.5Ax؈{/v<+3J<o\׷TkGWJ0w1?<7t-B̉gBFn3]|ŝܖa;WqOdPe{;k]G ]Jz4BUˌ՛=)ZmDq\u+~>[¿< {"]D<b0~Z9umkh*^o_ +U!;%dT~JzW=l2SL^խmְ`h.=C1'|RH*zפ[x?s#W~i3,]P|j溲&<13@20E~sau)/}OGltM3YԵn9Er GҹেD3+K_񪌜ixW= [Eytk~J[LI받.X ]NI"S%ry[VYEl>rp:uQF9d3qMYbj7FH"F^SLċ;G$Mx#w9T[Y|9ie#Hm,̛;XуKcO[>f5c<b+4{YxP9_+0|%_y^[Xn 3'?_'x{h}sǿHL\ xG?ȸYUY#gF Lz.Ke[x\ʲOjDwm H)wT\WyS^:u;_}@8psw+ '*vՃcC!f`3٬)OFUxs⺉<w ~em˓'QW'dıƎr=3֪/''A#)a@C FA9"7vZd;m AI!f*O@98E܄NTc4 qO7;ɸJa0gSԍF?J{ǫ4c̈9!b|AE_w5WR|7x8;{&ҳ+Ӹ`0-@-ajϛpy?0#ZI4(01\Hr`:2QWԉkg 9?JcǑZ"Hwˢ0N9I5pYvRp:6˸'=J;`z短W1,> |5pq}%G)Oҋj|ݞ9dH+3qL\B h;=9_r֦Ų:cEW\ & wc i 0'T҈vSaM JU۠ʣ*sZ ɜ0;oZx#wM|gH%aJLL${>a~٠o)Sⳁ+cy4-P#eP;ߚ4rG9Sl.Wիa[@פt/kHex?Ƹ#k!-O=>5[ zFN_[~wij=N0j;$[Y)7FA>2cu6`5\8R8㨢WL_L!X|s$NK9UoHRZ"Jt"#1O|OD}]_Xʹo RwwS$o'sb$Zz7N+XƬ uV浄<[_þ0,>zՙjZֈ<'Sy@6\$)^ S U݊g|+M ׈8Yt++!5φ' .c謒; ,k {h@ِwSrO~!|REOΩh\3EPW?޵Ub-yĉ8XSÚFڷ e|,vzsACPECkm7RK1*2[(8$qT-oQ j%{v#C'm81jDbx@wGp Ft#)9fTrO\ H$wKfrj)(ۀAS8 NryQFH0>\sR;E;R(VmP̃FI\5H~K] G@זOb>"tS#hYE#OccX6OJɯ5ʻJ4,3?G6{lG1(,Dwu@8F j8ECz3э;|ܚ%3ԃHr3o֜IrzR $0984(eL>GsSQJ[]cd6?UԵֻx7jj,hTeWY׌#w5߉v>IlGd^ 6 3M%Ivՙ+c?s#gzWE~1szsB < P{Yjrh@{[vYwc isG#,*B`$1QzK1tn_;)bNk.TXgg8$Vv2i#v?5/&1@ܣğ UalԣqWf5Y=빖o#ᶙC'ҦaG|*I%9a-#z`up2灞2:WFtO>!IYEe.l[~S8漯W㨵^L@,ekJnq֚M\cסc,]$h <ھhڤHRG]C5Zğmnd& iDfI|PA#zIѭtk[Q09*TmB]MOqbzQ(N0:NF9 $ DGMUHxద6arԗ$d❴Д|;Wğ5_ KeAfaq'vK+#vyהx:Bkhq*FrqwI^3o~* /ML>:bM"Iۗ26IN?j4rwv=Y|yF7[d ~ #$]-WS 6BvÞ"-c$r@fɑG;c}{ͻKS8h8>٢Z̥HdǍxNej ^ͩjHI'k4'Zƛiq8ɊU!M*vxA;qX=zS>KZ ݁PNByզ ~kxMh)$P߼D_ Nzc1'؁O I')IrzZS.8X7, 8 2!i#oN0<|cۿo?hXu3ZLUPg"E^6Gqkz"p0q{cᱳÖJq<qYSyctcguJ4h'+ݣ*I^ߴ]ͱOx]fG3"osjShi%tt>Q3ֽoC|a?ԭws*/GawݽҾ#o3WgÍ7F0]R(88ՄaTIF׻:r"QAVn#j~+ ;b<_hxTgr\[8OJ|1S⇍$Wǀ[&}ksv,?<= RZ~#Α+Xd,/)';NGcb[3OЁMǎ+|;^7n_GzCoz[zɯ@j|WqCڐ Ue~z85!h1w?Y'ů !p>\cFJPv2%Vi_4h5dFY@G8Ԏ]͗M(Gl/Þ)~'Xa~Yʱ{ҭ{kV5fH-ȫUdΕ+ҍi_>)F2?Y֓#t dRk`+{gŷww:D3}j]EŷKa('Q/k^\l9 I#>> ,ikT,7VێAÑҭ I.jX$%SǹW;{y\\mYHQkgo#幊ʕ$=bFQCI[ :X}%B1Q{8&%W? ={W)k"{ErEP'9j^($z.&ywnE& aiXJA7;Ycp͞+Ox7-i~risk]đ`p.P>:6 )+[6죾?qRyҩX`x7-b 4//<8>}-Oop'g'jqwcp>4q€w?μ%mF^1=Op{tHf!>#^GCP޺JhUsj1 2>7:y5&ǁYna6$,")wp=L9M p2=9iaYK,䃷`yMWR I$dv(ݕ188(`=9 NՉXxj+#[20C^ǹKHv-yhvx͸saw\ 4+kԥ>cv'EެFY/ܳc ;8*9 PLPp;Kе\XOA&I0]6488트<U6GmoMY~VXe_LL=kP`mO:RqvA/|E1|FӴ;߃" *@BVq1 |)SQλ:MSzt^[;K˜~unmYl/%pJUfDyY ;HˏZcN_Z%$/,-!³m#0c]6⇇eƃ RN7,daV@A}+\w 7E|UV-sQ~ ˧·cfʉWTl:qq r3"&Gk-b t?$JR)K Vk2jg +:+ PGzsW#?!84ψvx~yz'?rװ{~uGetˈ4rn"R9qڮi ޱ }}QqiZ*yglgT?Drzlw(j^Di91IzePAۜq$=;SRny"匱׸Mhі[+|H!e#gJu#u.?;r{xY`0lf!X;?ʒF%JCFj+y|g2`dpOSsqƢm' ]Q4ɔ;0J܌gTAs̜21BZk1c;>$6x`j8_70qq[&'wh{-` 'SWK=WOIJYуsI1kD qxs9Oz5%@T.lן֜0I= pw#m3h#ףrXDqpM6I7u\ӣ|җr9EVe!l4J ʇTMIhT'ҒJ@ʼnv<$HSk)9smRY`09 T,A@{{FGaGdn0 G>Њ_,:6:RnfruM6L#neN(_[A:d*wn®8.FVPHBwy8^OAj,x'^|0&FUH]dtFnqңiRsЊ6 mAOUFҠ@<:r̹yd5rrxC6b#o8:RHYAi 2`ǜvLm)k}(;J>cϿJ'd >0zm@_6 5%I#FH<+_R?xB;_JK o BCfyyTmGWq3a^ȉXnIF%#?_,&&U8ccH__U/V9V1FGf I)vnpxvF0Ocm“X={*IvcY'Hn |C_pоbiM6%zqOPkT\xF ~}AbٝM'ǿg;eo6[[ZGfdvo=WξZ},R<#D7'q9 ҽO#φmm}.O/sbOV>1k/3A-W^4:4ljIʱ ʄzdcJqW3TE_迲̺߅ox9ddt5F5JNo>ith 咞-^D:yJZUNuV,FMQrOFYa WiI"K!6$ qNՓHSr;R@R@]$Z&7hl_!s h͹rC1)?Agcbv9>۶UX3S(u'i! u,2$v4 Gm''5;U hJV,ݜA/H`[}x$HOҪ"oR.ӑ{Z;07sZG| 4&}\ZyvO>S̘*GHAvn9HZ%9"m.Av1׎} Cܝխ42Ϭkv.Y^\=6IUӍi4eO풿tTg7o-9mg?e5@kf@O}3\@R GK/{KJR46zΨfA f41aܜ+u~/(f j6tǭcIG\y溝CsI-u[ϳʢ]cM,c'v ]g{u6{X~ xzo|\ G^< [x/LF gi?y棨xQ l&H_{I/Z_x$ϧ I? |)u_3zwo%ݬ77}}ٻ SLkF0Lמ/9nfey̎Y[cFTf$Ttes4pGsx\W3 ĕ#I8֥7SZ0v0@+ bdlݴ|үKoeV RusEMrf5..0JO= K91hVfh "FiDuis E$֗}}9*{VЯ,rGSRA+Q-kMMlRg|?Yf%4!0^6H-s `K\%<':oOWQyS Hq95\EIc.Bu^Kmbϧj7#qD+)\J2"|[5iu_zݴC&N< :^@ש)#. ';O9WgQ^~Ԛk]#ZIw@'Nq[D{'} uTN HNzW[_^>sxKg91qW>-Kl𿁢2 ؠBlT$u C{'td?78)!S:R1I$$aj8VV_/nxD,p9Yp rk3!GchzA@9Vs\ޡ"rt8\7|'ҹEHpXg#E1Ԭx;[~`d ܜGJ2Jg񸑼fZ%a^PПƣ 8N*w$pnPޢWl7.&֘A##'G?lId4`R/3uyT 1rGAiԵk fĀӚd e{ۯJk錚$^Cd,Nwq ⠚F@|v*ȻA$*P$G]F/hevgƶˀrqs+EQ~y=.JeG.7{sVvyN*!1ۏή>Jɰsе2f8lހS =*eIP=h"9F+-hאKjefW-GAޫj#Idro*wI#3-Uդzm(=)Ѷ͒&?0O6\I(n`*;~j1ӻdǍ1,ٛ#$ Oݰ#hN@B24)-nmʅdQkQb@kcC/NȬKlsǭ_{ %+3d3*c5Ni]*ҥnNr 9_yf })08A1h'݄0jnJ*E;6ЫaߎGt> *Ϗܨ9Xڕ v+{>Mν{+^.}I94#b19ӽdmxREm> Zc+桿_L9N$Z;A b9ErA Gh>#h@ qz/qB\ʜ$vvӮ">o2\t*!H|SwqVm-Nɏ͵H)yS>c=Jm"5ރlTu0U)J+DwB_>UJFҲl=oVJ%\x=V'HTqʊaπ:& _F8giC#8V /]~F7)G UMZKa$HK#*An:f}7't'J^ͻj >'8T6ox+ L+~QܚT=ä_\Fm'.l4W֭F]^PXR5_]UeLj4F4fϕf"b X^?麴>WDhjp7y~E_-#zH {9'=+9~4h_n q?Q[Zo[M.me1;#ryN[(9l޴T>1U?,vcXgְۨ%ܛ'!SToNkGMz^fP\O# tzի{l b)>OךM-'-ahNiޭKӟjzⶎm4ci?\՟kgWx=fvҠ '?JMĢK┳4^wˡO1bQ9ekbN2ZWk n_G. 0awzV k:}2բVn/*1vAFϯ'KQ8?:NVՉŴ|w|.ʺJ\kؖD=>c}V~c."̠d*9u kYմKih:54+.00I%{z8| |+..kYP3KlT'g⯄F{]O',E"*>zo4 i[S5{n#\Gã>$|0u8Jsn|zoص9N t2[nhX'99Pzt541KnhR=p@޻o 4Ǫx73m ՝(&xqx"'F/^٪˃\l##|MG$Z:'׼ZV-f\qrxǟ |?ŴW[%{b"Lq=kÚ_OIFG$0Pz/=GÉw Kԯu+ЭO rTSd.vpVM/|3u D <8뿇(f6Zt˰g? j[W|qU.% s{b$R\jl,) ?ʿ&ҧsUq2 KɉC _zo]x[i~[n3z8T^&ssC(ڸlo&j̬x}cGl2h6vڵX%= u!)s>G:~/ 0CKL li?uc^:622O}Lv13ZAӬY.xEvx!]<:V{[VP c<'zIu3ڌz .Xڅ<ݫsޡb㟻+xgWlLFw8x88X >oVMfQlhpRgj;Dجkќ`}ZԼIuݭypMY+gU}9yh:-'v^[H*69g?Y2jZ)W!) c\G9$cJ~kQYZ$3L^+ZoQZGS'ů<3Qd$yza+hNÞ*`̚ 0pTp~myMωm4Vj}͓oL{ӼUkj3è\4H1kXɵ촫 _^7RJXy-Nvx_cA%j)+.wȌ?{%HEyRJi3mxl|9[MH^e(GFF 8ݫ4.Tke>K xy'ݥ@:n,du4 $2BHE1*Ɏ ~ s:Widjt@8m.n1q?ڑ3)\$_tDw Ў߇J١}\9=82ec,6rA')m͌zdVrW\;*q?kK js[E|][݉w%J9Oֽ3v +4ET<& I@6lw=?G}-FhRX:(xvG-L,jfq#µ~'Lֲ_=+.Sc56%VɫH_@j bF1V=a0h@ Ȣ@Өސ;} s4X2hق0v 9( 88- QOȤB)B#y# <)r׶)hk#8nA3Nگ? OZA7}H\C q$m;zR\֕:5$`s}qNޭ&33HT\y"ù8hQ@>RzW5VPznKwZn͞787=^y22JW>ZdkVzjwqvΙ\BW`8Jmpj0 j (*f➢P> d]>T/JFrYWmY$,½6XӾrxkTsn qjkkaX=޵:Ӷ Naͷ|tۧ#s"xvg%5r;_mIaGSs9^++]AڈmͼP!`FNKdi>ixc-IBh2ŏQWSy}(fwR;ճvG-?]jjl uV\]KXy'?tڻ ?qI{2^nʫ9xoY IGX7j1%l@ `q[ ^±,mLnuH]Hm7#{j8w ky6?»3|.ۄvdczzɫDmvc|V!c O|Psp:{mwsq|¾$^!b֢ہp:~5 &St#VI){?❫u wD>iJm~Չ >',r=:lcd=j7P ?6`W Fu)W >%1$JǙ M!fTf$)'ӟ^V SNVH$' 9*ޕ)^0>sښ':cz wGktȢy&ٝ\L0$V@Ԃ'orxȩ SCleN9` ] H٥p)T;AS1VEۖ9ǭBapNGTozrOcWeyd ON@m׹Z➳l!;>WMY$u'vx-J]SyQ9bRK? ij,6Ѱ{fw7` ݳ9%ypwdVQ%- -Āʸ+U'_]qs;TsH m:N3VE P)}ѻ;VՆum(\-odVkB`s*ՌisQK-Tv'/nֳT24r_"|[ֶ|9AjݢYhu5}C=d?)sxJ) k6Ol{Ϙ;_Rڅ Ӧ oV?1|%ޡ1$=xܑtrq(itݷ\7=lcsY;F&2~2=HSugA:.C|Wb6*7%F)֑F7}7e+kP%-V̑/t?k[LΪg s@=~f=zvu*Fʒ >ͳҬ~K+)o )~ ,K-s_c_6i-нXUe_*I3'PMv(tV"ޛ#h W i2Я4c,~@w>5B$X~T}ޫ"3׿pz5_U.%x0JPj#N-kwr^C VPK : ?W>>lĶXV#t vfHvn#)<1O›rrLrC@e^{Wdlcp5յwF6#*؝o_?s FzzoZ]Px.5"k<-,ϾMs<7>~ $vZ@;2>VZƣQZ 3+-?P$MD yu<;jq4Y fzUWZG<-Gl|#b0yּS o*|2u@hRrEwk/RFx8Cu7A`AdsvVeEu߉$ ZKo;$tnwq P}۽NzҺ2S-BH,F,@ t\5xRFE lU\#WUhj5+*fl~3ߏjn5d jo&Gߒ|xVa %| ʎq*Xۭr ԓQ_"f).ӗPzO6zpr&쮿 a#G4O"֟В-gq!?#gҺZF]_W#;׷j1zu5ӼNV=>$RYB3ac7#k7TF_[UN@]ljDA+D7?8ߨ68naIRrc<.kʧn!^=|~5gZ(j0쉗=5&1ġ@+NܧC,@98 /"@3y*ҕ8=R~xi jPin2p{UO9W.wt榷:;LdQn5"OQzV^OLJ@_#֕g̒\JW)\Jx8ǥ#G sxP&A4O\{ R͚{nJ/H%Ow{qWm?!d]2v$vțM8f23Z ly}jGo=ylt%R&2k]j.gxnG{3R!AC7kkx_x{O:ԐcbUAI|Zw-Q"h|#w6]LX_õokM|8>Q2I88Pd g83_8x?d~⿇P(K{3 ~5c)'3N:1'~<؊qh6A~ @,X@X셫dI`[x NRw3x=vO̬zgi|=<:~1:1?b|Mf,sːF:3wgns{x_?*Yȿ kQΑhX-^%`IQ*g?#·!8AugyiBx3V&NXy9WӣMIW&{#?t m݊[5CO}]pG=j` vnuw$E-bns0qL/q| &w".Ō(\1{lF v g=*$r gZ`p\zӺe9ǥFK`HǷz,ҳ$,j9O0H5Y~:7cI4jTQL#-F9+ϯNJN%$+cq4)VLg${R X=ixMimdh2*G# pi6 sI38<׍x2kRF8N{%E0|x׈-qfߛvGa,~$*S-rՎ}I/$S(}9(T'?5vf7I ;@?֙!U,HZtE+t#bI'x&jz=)ռ;faf:lZ ݓU;ۋ+}?Rrwp #z|)|$IޱV@֨04DV]sWp~W#?aeҝ$cs1>չi}i#$]I7CY9om͡*e~rJ a~l}묆5]K'G^+t0orL/jRچ+]l aӵelGt,oʴ}%J @n & 8]qmZ^o#GVNԒkD{)CnZvg#DeZD(:"r8>̐zgO1ȫoFŠ 9q])dZdĨ\#ָ '3ֻ3#Snĭ7TV%V>"wq~U0MsE FFP'<_O5SZw#SfqJ̈́%EDGrxlWђo iF4,$zJ <3T ϴ ւ44 ٯ/_CN_xEB3Y$g۟ҵn?h?Jmhav)9cOk&ɧBGZTdsou]7s;[;Midx~6׃^mLm MI"<@+1$wi֫&N3cڤdaNIeow\ҎU^VŽ{sH\@Ha܀Gڙ)-FHzT'an6J`TwҐwO,( Z!9@`Fi䕘M6EfP!NN:b9dRI^ҭCL$qtkx?a4Gdr`u>()ģ,S,aX3?r#<׮No0b89I{'ٝ߃ko^"-ȸK\1jݚ.|~=J,`z?ObZ7!!AOրڻFI}ڑ;T9'AoE%ٲ{0 %)2mq1YY7Z/-M ?b~hfB0kzN{ VA?d?t ,kO.;ri=O ~$j+>Ȗ2\'?uw\d9Ld7p k-PId ӊ|$%0R0kwþ+>֬ġ+` jn(#|"ծD^HD#cz4/4$Y{ {YϪWO6q9N1]w } n.ctV >O$ǵ$MDK֛!~!ARTn&n: ʰ֥8n H7{gt R qjHWrv㷸9Z>YB9$ 3l@>d35\akqn-nlF ;g5[KBX9Ox 56ߜpHʑ؃|QK+?8U,Fy}{T8QZV-6 ~'W9ki/%b\=hTƍiXt&[ ں~ps%$4rF@8cnN}$&H;VuI-9n#aUv'rυ5#᫘VGU`aԃ_Ixgva}fya\sT y2}3]Q1{kM= "==sW g8&{M[mXmU@`yX9+]\2ss#|7ts7Q:b%ӂ|ĎόMA`x<׾]jREn.| پ)_ILykD%LLj\HxY9Zs}`*ZNqŸ-^rc19m`Ԁ !>gv8LLR`)8uaDd\ Vyn1-g9 Q5,1#"M<4Vi ۓӃA(>הd8K>)涙jz#®pXLۏKAhΕp0 kxǗkh|7j1\Eo|sV-[TMo]+ ׆:ce%q*];Z]ĩ zgŒkZIW'#k}Q\=ï ]\$&ШdMvmUnbմ-:dMI VŽTy|3,ߎ?<="/`7+3[txrw~ƾ/|'K "vg 5J,Jqw?›xٰc*ϒ$u7O ]Ba;U( Y&F>VcM*7#CsϠٍxsl܋bpQ++%W[d#?´e x`v9 s55WQhKwnxvZ*8^gz=m צ q&kkbͅ˴y&cК@n3WY`"g֕2J&|girsVT %Afds|2Ҝ29-1;Nh$A#{Ӏb_sc)P|@)rX$+\P* ҼsY.ʑ7R]&;B4h zz$D#-t.<5/_ul~ >Z856*4IQA͋}0|L{?: Ԭ⸈oܼN@ϡ8|O։oxg ɇ]{Xz }TZ'-zaj&:0988u" Os.]|P;dBd27vV)F* 8*D}A?@1ڹ㨝fz v g?jQ vNܫ 9b/ݩLTF7$$p8PYFX8}==C-cWRi:G9c[bIӕK8'֚Ƥ2ER9(i.8<ӷw9,g;hBH3QҘ337>"(Ns1I( |ObvIMh S{?Z*ׯ9ٕCH[Њ,WLt9˺Owprig`~P94xq5t)pFviŔ !6CLv ՁWeKwW֥;d:~*X^`ܓ^95631~w=C[huF Y\aG' 7|zTYb޽=*$vd^k)W=:|_sjI D {2=; d {gC $w9GtrtpsjnG32{+(8BdoJP1}ֱjvu ֗$}?.]AY;]=z;V 2==F xxe⼓1<+k9kF#we sZIcF1aqЅ yJ%&$=3ރ[*Dłz1\'/RYx$w;J 6>ҫwdwd5 vaGXơX{OO)[7G89:C|#lMv_ {⣟8CNm`%%Ǡ& l==kb-99Tjg.dm.TR w|/]?cFc28rҸV,zhr 9Oj{6x~w>׍yq#?*uKxVhГL F᎚ONNkbہ~M..H /Oӣ cfP3f#.TO*4r1 pcn=j9$if*OՐXuڬ,N6O\^zCȣ^e|‡шyyl`՗CGg(Q ˳qa4n.=##[J dd 瀱Fvv>ߒb|k\m QҒf4OjO#R2Fr vOP_]M$E ,zz׼4hOEknrWj5,-Ͱ.眞EF|f d^ԶvQܫg'<犾S巙H!J@D~>4Vet9V$>ӃҨM !ݓ`n 9u{ cxW'mMF[ܬi!sAi;ے*/f`rH#FRHIp@i9 u#ڧr} P,@^R㗸2KS8Sҡ0N7F21d*)>]nna$֝,gLMDYd|8#85`SIrR͒:OO^&+6I@G7tV,8UV.x?Xh CWG+nșW2>8{Ss֝*DjǃJA#ZRL*N >lTT6: >%~cٽIԕ{9?LT=ǵ+Lb's.?BnU~HqczgS l36rA΁x!8sXғ\sKπu]dn E>y|F`a2J179XUt;n/t_MIK>L3ގTuJ#u#5-曦Y4{?j/ {0Gyk%‘y]Tkt++^Rۋim]F`S slN2u:}ùjYԍ^F1;U64KTnnXxCW]N[8bskё)²ɐԎtdť$W,0nɎ OXf&'ϽyȬ`fooӡF٤$m p>Լu a 6Wmح? =7ڄ_is-ˑ5CሇP7峛&8ےz z.}KG+c j[jcw$֣F/@[?>=(ZybrY7_νL-gP]Mz BEs=5:\sN*dxqVhZ:GkF ڣEĉOzеղԧ0"+fwRmU- ;kl*|J1Y].!%ͣ"g:w5x7_]R%Op _d9s 6=~!P]nr9ޗ:I$sne޹j|U_xrc/\F Xl,YdluGJmѯ8=rU~:V^{j7MRaoNw)9鎜T&Ѽ%W$P8L̒ G;H=\Ž./A]1`0ASdU;-z6]^F/nńweKds½;[̒NҲ* }ӑ*ֿo]CIM;R'xĕlk]F1V9t{gi>dsazaTmqr:ZԀ+1gtvI$rW#˞޸/ oq+]F6M#GH'*&ԋ\L|OxJvs&x6ql֬^MKőNXPxz~͞l&{n΅O%yO)I `|SMIIʴSF$.)!tsM![K'3Hd}OQ4 uI:1m g _z]%q\Z4^\'PХ}:8kRwz*Rzݎđ_ǚ.[j J#af+bo|š`vصᶹ'diL90)ak&`'(ңҡUWӴY KT< x-^=ErJs U]x=qZ/1'ov㝶Ϋ0x[i/}/TD!JqJ0?U희R8]WVt;-@}0E;AOףƝ>;Cy&USlt19<35}2m٣WJwkCؾ"鳈C˻l`XwZ<)2mƮG))lW;F]z|R#56F\PC%ۉ! ?: ㊷e<yf#Ea]|)͡MY[N@tr$$ѧK9zp+DH,=z}ofo(N$`F:{~)je#2->)"&[ f:ΌVw ?g:`g?洢)H0 ]hG9ITn=J 1P\q[s|!sI€ݺ;MA$*;yN%AqU-cЋ ӌ$~YXv*gLcx7*TF⭉WMZ*wAJ#Q {9$ҟUN2}(]59yא2:?<Mɸ8vfL+_PN!#&02=h.FzSU0@I$a>r4$gOd^~H;I>j83`)1,Wpw `| 1=iJ}P431V2M=nLH!Nf"Q5'9҆-rB wD_鱒 mRR@=~f`?g8|" ǡ㷪~ۥ(n\M6-^nSOx㧭;ritH\Tg$r9\$ڡY*I$Tz`Arx&VѽȄ֠ TqsO5j9*>[M")O01qi*8 UgGOziݔn̥1i GueRaPtiݶIȬ 'lFp:uү1e#''tڌX^湽YNMYlZGTR<9q$ϔq3^w8 ^M#7$8ٮK4Pe۞*ֱo-ؘ8Xv˹c9^:ԮfC濾ܻerFx=n=MHܲQdX5r09.fgޟKƇ#$Oj6џI Ա?ʵїNa(PWZ˲P$ִq%1#?x:.jW]+b8p iJ<\c5 Q3)Ff`#QKxwEo͎0scztDA,]G?ֺ߅y{cL.ɬ1ÀqRkrEsڲg{Ksw@72 /fOLb.W`ŪEœ5]m+9\Z[1=gI+nO'C:=zxSᮋ.A!S ݫ#7H۲-%GhmĀo KNLq+:9 94 ?i^(gPif=q3&Y$C"oH88 M>Vd8HA{Tax{sNsKq+S77/0]82/RdП 7[@0hg~x6Oh˔qcr}21tnxk=#}1cfZ蕚L,~x«$'7"#f./+7*[p?ڳԧFDclЖ"_Qou}Q^F{YyWȓ[]\ok7U'~:k1 =85ϊOsnfu&eSzgDxV*{! 2nW +Pu qj##A_|'Sijپ`c#UON}6Sn s\ cp~wGe{Ѭ!"U_w}Q\w06}k=GC}*HI.9ULK+>;w:))Zu{ ea€8'ҢӼ-fcVgNWn5 'V! *Z_P[i7i*4;9tkfN k{-Tai%,^efVFޣcpgMcVv7!`{ao]ڧl G0@<,gk-[YM>;,teNjYecDAGQk^nYN6D#? n<;^5Ņ_\V2X7WgKCZmۨ=O;F97៊6i.q<14 3/r6$\ƽ/Ə_o)X>Q!צjz׽7#5 -ZZmbRISzؼMfI#ՠDU1ZGI)be`NZL=<{S_ 2|*ktU-ῂ~wM۲4;ܣt99M;K>͋TLrO MgvMSJӈs5%CҧW~Wέ|P|@ZLulbzd!>yʭs i $.pܳ1bN+fM6AҮl_͓ )8郻_wO[uveVقs2=|yYApr:7>[;w<㟄.۳MN^ rOL׊|<_2rGq}P Xrц GiZ,D[Zp RqL!h[jQ~LQܒ1\k'𷆙A` o<VӬYN7xk tQTpZb3~Gx[{{I #};ZfF$tkut5?եNJe"HspLqImdZ%<8߅i>{l&{M[L nJs][~57bqR7.#Q>G_PjVtG3\G'96^K;sg֥O[ X| /TqP!-*1e\潚ோ<~"tRø#A]CpO;i?$>clGϧ4riA}'L-Enb6rxEeWH E8ӁƱ˦>!Hyt~so:y_Z5Wֱv<,g֞HY#~/rM~5P>I3I(N?OO˩E\ϙmm6q"j kFZ͵ *6'e_,<:#O-|Fd= 9@+!(h#ھs/ghecm;<#C|EѧcXcӰe#GU(Jizݧ #lxB$D!8<H>1Zi)ѯtpdS=gESƖmaDWxfd+ A^SV/v)xZ3iͼ@۲Pk^Q(wpj/P5yC;[>q\Z ZhžGa)+EcW;dt?7&r)ga߉>>_Mƛ.r?80|Xjm[녂3x5Rlz=_B.G'wQ^sҷ].m=\MfRJH>'g~(2 HtiKeGX"Q6r;zi`I%bV}@8&fx8` u4;1;̘{W,Yr~?M#ɇ;,p 5%sԚSiw`rNjthAuF%SPiCp3&N~M''$9ݵX\}jSB)8'׶z݊WjQҹ= Tb>G!M z-bпH~nz婛vNx"rӭm[Jpzg8<-a{Di0SXj$2gY,xajXaInRsǵKoT'TVIp Y>assv:DeX5!b1fC Đ"**A߰gkj9.Nq;F٩QD1QKϖzsV7!$UEu<-2Y0Dj9WS4'W|غt0_cyD\yvT6 :aإh.P4s#sȪ<+ :m=kz>kznj<}ONhgXU`^Y$>.77tDldz)|g~-6Rc)z}G β$y!y| -riZ0s&úyD #ֺ[r+8DwQ sI; 3ʼC6xQҌA}Esz: r=3O%Cl=}Z1GXOu $6I S%% rMN>lO@qQ Xx#AJ +3ȋbBWaJ3J߾]בɦp@P};QrOQ{s@ϡI0$=zSX!F&R8MV*NqqSUr~q>\CCIҎ]A뒙9wϜ7L98;j7N@f8R$(@JRd gtxn%l'b@^k]hHrsE%hS,T:xAqRHU`$`EFCX<`sL¡`+nbg֚ Is9Vʌ3n"A~)]O <;8Jvz|˻'ƒ[/-M@Ғr:֊4R>]O֨i/jʭo&ISZkg8Q F-m*VH1g*k 1[6XOʮiΐy$X$%HFҾr͓5]]܉YE%6S" '6f`k5u>gpߴ7K4q:yRuWyDB yk40|օ(-KG?qi; ?y#Ŀk-<-Y7[_EyT[[ kJҖ]A8S$1lW#lQ="*cUJSHݏOw|-x$F$l '=1] rJɳߌ24$%KQ8iy92_@OS#t;̏>ܛwQx)"Nsog=j?|a⻫{H1+,9T̊@y.mv\~2Iʮ2Rr 2@P8$a8'VBGNnW =qIdb+C v9pr2q֢)@+.'ZhgP``S2f>5=ɸq59ʐ85dӰ%a# */0RJ'o֜ >aq]XГTÜf$N2?J,1XdsRDbT*`H\USAN1]ǬNTnG9,2߅> 1 '=Ojl.!g5~6 {Y=YdWq^sȫ:v mXeۜgqr*2ӳXצrˊG.3BXz`M2g"*J\͓ʜPÐ8# RA@9ghL'UIGM/)BJҗwFxR952¼s$Xb|T.gv1[؆Wg=hIA q)gWRaSj2x"ݚ')u<$OO֙.''JSp?wSHd%#rqI;"%+FQ<|ddN9㚉* 3V2#ӭC+XcȢNƉ Ԑ2sP#=Z)$`m?:ODVuBmt<?]XE$.!Mtoo}ɏ9;OR͢34j($4t}B$m B3%G\Ҽ⣢ϩg_'<;sAr:duC[JwZhrTb#5ir[Y[;jmJ]/I >Y\^ ^VRӚOES[Mk7(i?l0.]21ҭGkXq?kLrFDHBY:YgwϥjS,A4̅P#ioj5G--L6nQDZ 9R 뎆Ե.b\'XCڥ{ER%fn_#Хu kN@vb9⣷Sg֖ڥS1МNzdW?.=tżrLKH|ǾxtƣnNK򣓽DiVzv4w\Gg/?G=wWi\b;nJuO.fjqk'/u yn-t=K͐\@ =+%EOsмM?uK?ñXondL ? V o Sņ9inqr^<1;6۲F]<2Sӑj.JgӤTHRwrL\?:~/iۼ7b}BrU#^|Cob( ׸|d<;L~o2QA9dU쾽 |O _5X>-HVWr(8Qr:曒zĘ&}-]ɩx;~ˀA=zWon K#quWWvkH _BySb:@&F)0V FPI')dK-p7wJۊIE sS +چk.CA ;PuܣKvs⬑JQ),-UxWop6SkG0Jm[=k.M* bC٣9A~<ջuT>bc8 Өi ʞSDs{>VށuϾդO{I vW9NkU>1x7O0S kt7[^*o2!Rfu%ڵQc#BCO%7,}P9`|/慪."lJJGLWxᆁr>8c:מk犼;v5E6IGN\fk<Č,E,W:|K(i"yaӠZx#N ߻i`׫j6 PDq|YsCPA/Qx#G6폺$R@iκC;;"kԀ+jO#dÞ+E1#$#O\2IӖZNQt}"x zW=wqʎ@<~UA}Wpꋙ 'zv1PF~nZZ=N96 6FA>M2 rȟh%y5ebx<w+w$v B71+XgPqMD, OU-,' .d$i7aï3$($i r}=y$A[a}*V’iŒ1j¯ sT֣ӗP˖oz⢐FےOzsJ5B1#A,14;2SC\vo#Q)p?L݊tܜQg^~oy,tdžDRǎp3Y>h }7#aR*7sM'ܶ*6˓\$:jKY 8ZF7Z; eAs@8xzliB8A)#v.lnf&MX-e0B7 ɯ?:|2m4q_ꐵ~WUHlڱZ~B?J X#9kQ$;;qӲME.< h|}ڲr@Ux,aOZ9EF%=Ur3읣<`40572on1#:F$ ?Znl}Dy}{Q 2"p)tU;sg(oA^.`9?F0i 6ZMvAqBiI(bYSPOojc_R88~? p(wڣc<(<4v~Į98*2P ;@#.N)S!uf'#Z:އڽSh+#?WltDSY1Pǽ-_ θ.pOnM5'6('xPOR:IT!霞-g{HƑ`?6y=<#`O'4;?M.%%IܜwJާFtm#,e;at1cy9=Hil_7Cߝ\j g65Ld=wjk/Sx#͎*R?xq^`oKPl;켞g5)wW[Ildyy66sټB [BwHrzc'# m/xqՏ kѝv䭰̢Ŷ_.cۚ%{uL־>9՞k!+X3#JH=X5ikO,# cߥZMlbZ"x^"IJ3zU /ޙukϵE o);Z-'{{"qX ӿi^w$y>V]c.$t9? ч.2sևd= Mig:}ԐVEF#pB:ӏjΫ)A,FXc8xЬb*7j2yO'$) 2m-o4R8~@,70' kv$ GA>t@FJ@pwKf0z%ͷc9;*|Cfx2HrYռ+6|]%TԑǑcTN{ˈ bqjg]VS30A!ۜd Rۯ\M@eiżJ#] }ʆ>ăq dTKj Gg<0r\Z"ܒ%O%ӸuXyFr;JK+esW-[\~MMC(_9yyF0Nx˷pǿ 8<I>f5+$BʑϧJ4yTHc>OjX9z6{SM-ιV3!_nzTE,3=K*pqUv*B14=wV`b( wh*<F( NKs$榟S`WWRB @Wg0Q'" 7wV E%~mJS:\I[0 ?VlQw{­vjƌ&bE>#UHeA&ܹnWTfB9 ǡ `9Fא/r{~<ۊATt)N7;'.K3KZ|Q{էwe<'q=qXk[{p0?9RG=ֱ,IXGx,1qaQs{^ ; -fBAr9`}]<>^y5'8lWK5!K:}N[HQҾRVF.;++ TqP{ִ5=Hҭf#8֞wϨLBf:=?>ij~{Ah=F\Nio®Y0xp}*{˫cyhv1*t #i\CĶ,%*<pĂ'̹r {:.Y&C̞}<]q-SG^%V=֫kDnj+vlVqx?Z*`f'p1\;C*d~ 8t{&.8ëxXTuX.-zs1Lޣb 6X&O OZk~4-5;q\ojZŷ.ep..^5-Ueh|GeBͫ +9oIg =ǍY;گD>+?iGXᅕAjsj>(n7ͻ=zT(ԝ=GxRܩҭgzLrA7/v2R0~=1zoUw }"<1*F{֋K7ω-]-eV}}q99ewۥYj $xn%=kOӤxKυ$R^$[[1m zFbyZ֑+.LxCom|&OP0OڪV,c7Z?]Bف,[w[Bi&!":dY&D{tG#} 7ͯ!%6 H3HhJubJn#B}FN>>66*{ǷйWY z߿5K&]3Uf'vpќt#;gf{~xVϚK瞹WΫB)`|qX~U>񖚺Uwvo$~;cP^:T߄o5m[_[&HYzv|]G>3k~!SZ3ī?NK]g~É^?~ߵ-nK3$I"Szwr'Vm3528u9W{prq_-ٚIOƏм0T$zz~'('m#dpYf>~UrWf|mf299bJuڼb1X_]iN? ONr2+I.dfTRp~VvIek$vSr °QsҥyudUc~ZrO!o((|QBn0"<&2'EL^v`+ jIArH1L2- rD!mv<Bks' |ǵJge3(8*@Ugv7*[) 5 SsjÐ\/cYYFɇU}GZy$2+*F:/JfĠeriܖh>iX]Nz?J K'jMu7${GӶ;׾$VRN]kĿ |#A]hd #~L>|mτl5lC}cl\|$چ `};B=H^ӫ#nMxsaǗ8Ωxj ZE,AZ(j d|(Qqc9 ?ZƟi,ke ^'P@O&GSx{WM?할,A|▙eqkS?۞M vR$q~ZH9'ڪPZs?#+|aF3 ;3+'9.DJ[skftv(#>x`b(Urr tCcdh 1?(%H RJw#iw |9Tn۶#;#Qc #9Ӛ g#DyNsz7*3)nJ %g$p.5wn'RUɈ:0)Zjۈ[r=)9ئZ#c 3H })oD($:0#Vd^=i)\qv.BL_9=3d!<@ib;O89pq8s-fY(|*M84W*Ec~U)/ YI~'HŚfX#S:#uHWZc? 2A=7`x1nor, (iNy=?.%9rSdW MJm=HQWm#+G澂g9-u'@>*ӀP CDֶRՔ]_6ø9ǃ1yM2:Zgd9i3یo~Zh~orxGO ʻg?g=(xf8Y|/qn?leOH qyPr݅Wvdrc$e_S91X!A1ڶ?6MajRݸglk9.t1 \Jޑ[dG#7 ךS3U(onδSgx862`.HY^j(|X-[(~ aux[D"4f`d\|SuhѴڦ{io4n*:|vf dAR\,Ӫm?4z?dx\B0 *Ԙ燢ɜ9It+#Kc ;jZMY8ɐZ:[rˁM%4s 'jtkO^͑[s#ֱm}#=BbS'L0q6O[qh減e71ɀ-w 6k {ݬun ;s[~Kdy t>g",D`*;ө/gF$Tay$njd)80Iث:Nf𦘻YLnݑ׊V a&|aka@\gx?7P$~uW̠]VjڼZpbֱjڝc,ci_=p;W w n,ٔf?ξ&`)4()ޢ%֖9G#bYCnln&&q\Bq ̸ʷڼ?;T xrMhm*0@!5Is "JMDABZs+8Lag4❻ ftRw#>z|9qbHekcȘ=kѼ/غ[4O4ohn_J8tc㨪U%}B)ٝ)Μ#) vcG5g FD 3WK!`Q.3שkr= vӷܱ`K]7ujִ4ӡʣ Y63 $L8#Ui6KݔZRĒ3=O pAZFNLlwOE+FfL@M% {m<>n&O2>n, !᧋|{^?:~K7֚;vM Lj%m4|C; uk9a0Z:Ɨcmo$G^9z>]xr(xoY 8) ;לK|AѾ{j,n=4GUfR|{ګodM;>RF@/pݺZli_OFK_ 2s+y`q:95j3۾qLZZ@x!#?3wq+"bs++o|xM #g<(=_/zlY Ǐty'khReΕڣd0m=%T:d7{mWRAwp;mR<;"8[X`i[X.#9uca^'YI8D8_T.cz÷v*,m ֳol>ěxR5NKe Fpi\32ayՂ' 1;~\ 4qcfVNZF& Zc'՘ceYӾH$!9)J.f^]R5sgcSR4HOˑE, aX䯨m ! 4rW_>%d_ V\}˧x%Enx+庖76 Ջ<:Uvk-:x$!]i~ScE}_XqwK]RW?^:ȿa' 7ǃ^y_PFڊBYblcU)l|zF;pn,ZFWmrBYdu(az׾%Ja vr q >ৎnb×ni"&xOB rZN|׾9S6T1+! =3ϛW%Ѯ;rq]Wz]ui7d%SE!WFԅOݓ(d,Lu8ktX= $ :lnr?1Tv%7kǾ7ݭuEeU֏nj9sZll9жA"KIG4ts(p*; d}&Gjl { E|%}o;'Cmf*nn|}:USӤtVH#IEナѤۋܱ '梹 sPTzSFڸޢ3^R.N7=~ԘU^4g +m9+\6z{z"edhڕ x$zUEnIzU7dUe'<)k)] F9ՋgYhC"TF>POn U89e+ظ\mc9R5 unF:~c{,/%DZ~C|o[B˃#ǦVuZʾ'}A:ݥ;[#+IXݣPTJRcRoBH*oq_c_Hit;vd1 GÞ;'&[MѮ#TcAZ5/>T-ufUq۠i[uc/4KicF9O|ǥ}p-O|+B{s7VLDy? ~1Ztڔ [lLC?jWF.c||ﺹ;cfB+ jalR<|3F ]"]=.4pqҬ'.F0L93$.1R=]*q{S9*zҒi1rr`HVc!{SqEwW]%\n#+2)۴R3(9Tm"I,o,=KAyܕ{Fg99#&Z9 rzb/#ޕeV.cprҕ; $d$⑋3n)#r_^n8#nU~t j#̄62Lrی'*u@ŸFF8ҒB7 2 MyՏOJzn+1[4i7E(}88zWxmŶ,Ti$<HM~&1kSJqM NiV nJ <K퓜T =pG܋.j)&yr)%4cfI'#TQ|{NhՇ5Wb8*ğ>~Ξ8m\K:Zv6eRΠ?3/#Ҥ{aP _igx:Dm281;H\>);s+Sz|tuk/| ie,s}mH'&g5<.n0x_=(+b2V=׋|]rIowSp*{(-¤0FePq~շd E5I4W1Gj/@qʾPnȭ+!9dߵe#3dp5WzZE[;{V!= ܼcknF9_[#Hξ1*<@ r6)_h = #5|bTqɔ9/,q8P ʐUΖ]WIxD ,ɸ +iVkhxSW#EuPSk$~%w|- $obr޼NvPS^=Y1/"e3ɎRc'X/JngP1 YQi 1X8(vawªipP nL6gUq{W]ivd}"~ވ4tZz ڶ@T}ɤTV*T$ufgu晔g./hn%_X2ÓĊ.onr/^>bxB ]H< Ej,@ R^QcMq;J31xαHФ6]) ut ?aAk_M⋂"$p7)lX}+hCJP.~6q *m]m\ȹe̓+#ktds3Lw@%բ8p=qךh8YIXʛw&EP>ԐMZ 6q^ÌYDdǠ$p:cRĿ<)oB狛}@ΣVh{("wyN1Zdz5]?ͻ^'w xR2y~%,q_L S00+xu3/ҪhJc/'ψ7_n]y%oiwHQޮ_| ts>1۵{Ejd|BE*gnSvH99ºzifpca ʾGҘFsU|cǷHec'*Ү?ȯ-.|4KH?HOĨ/.wbک D"F>T̉FsNF]>ItE@Q+-E_(MyydF81lFBy-ar*95 $jhj Q~ROtZƾb@?-jd,j< -wAriY܅ Kf\_)g QA欫C$=*]pOV(sl}K#+oi3ž|\H 1SRX9 z, ctdTf@WȣnI*^r8^{T- ۜܶV*߄@6 q´^ c<;,~GMd}G0%{Zҁ6=xQد ҈t$i'-ot\9Py#TRHelf"1n@=s֐+BrFkU)ܔ oޮ2NG@q铞 *3_5=jރ$+A:NU@ {m>Mj>`i$BNB89Ֆqyb#em8^t+ڮ#HK &'%J0H&Ϟ1m%ffdy#OjӲ=Gg +?h[F5{n\b9>#4i0%Y)Ni$,IOJĞ|Ke ;/p0MZ<}J?_i5OdI0H^2+?lo.5Grf"(?w*QmSjM${L"CT#,|c5WQD% kin# 58s1'`hcQ';jZMXvҍE8[OKb[x1xqoG ʹ<_iWDFÕSOT$ryc\nsrZU7w!ҮUb1P1P/Khc0{8[:fm4ܵ"KK$pr#S4 yfq*`?ɭPۈews3{v8=/{r-Ͷ ^n*AҠL?ZOnˑ3{Ucg;uj'INbEkY4s~AufM˅'ҺyoR/k,lSPcoR2-hbMlL~q<;Ifn<{~]hfo럥d^R8}rءj: ɑ#]Fx=aumK+*$Wl`Ɵ Ɵ{q5~<7bj15PhOw(<յmsᘴ&C Uo{ B(Kzz"F$P%u>zS: 1oXePWH ϩfy^] Is޼[(Ue*prz sjk/ H^M JE(eMO p6'޹滵@텶8UnݜW{gd6_\4<&y8aN+uMreI~)vڈOGaoИqj[fXK||Wp0 A,W֠,ֺcǢY^WOTrOҝъ#~(/P\\æE(r$~UǷod+5>'aBp*n,}u>h5i2 вZÍ3ӜV["qV>y2؟z=9q}濤Y(n'Ot`ξ%?hKm~<RGd ֜$"TSUզ{Ixv.ÿ+ospK~3\ANǨ/ٍ疈&<9? f^m̢+uu<+֕F H֕9J e? |LAcuohk bzjL[eBԌkka%4}<|sΠƲqTxOͶW?Jpcu IlceV9#WUÚv]bkk9h$)cc9TUʕo?׀[xY Z+G#'ҽ7/ҵgν$gMZoĚwu\Ke< UQkicj@>+?ZҜK}Ȕj$L+%`p)`tR;]㸄@8#Ŏxjc%{*$[oO6nV! TZ3-q2 *՞툖Jy:>$y}ѻ:JT}sxUiD֮6֣hN-$#!d8xPWW`mO rگ٫,`Gʻ v/Ao#F^=4ݭvcӞ RO:6$b5;c-tBW|0x ,iwvF҂;ֺ_]{f\3ӧjn }mN&nKnwT?F𽦨Tw/|WjO,b%S=#?W>xOSB6^E%9<<`?6Hg˦kl`G9Z&x>c]J4`7$c0⽒_ |S|NJB]SȮğ Y+U9{s =w Z V_xǪ$fTa"hY<) (W]Sқx n)gпGI dk5|IٸRlnah]>of4x'88KU,F~Ub%;ozՙl?3cҍlz9B=Տ9e]T|"e>OI?Z[whn`sϱF"g`c$2܁(+%x^8F`@ MU\z|eiPGVk#B\ N)NqcRHw.S'i/^-aּ?6?|!-ͼS51tF3ǽ6VIQk|0?Z"?jlsWkh5?Tқcy2 {O EʑuLk4rAceqs3}lI,AlOOހ u-u]5 u]Y7x;1YM`0)n>ZƁ"74BH >Ϲn #J\7a*|&ԤNU9"߶ -|67_a Čpק~kg(r I;?jdZ Gcn^[fRG0v:J`׭~v:}ɖvGFUٸP~eBUx3㦏CyjuA ~#xCc-ث~ } "ݴKtp8vm)|T_L֭DNR>~>12,Z|ܼez0{Ea#X"m7Pt<@k}fC1ѣctcikL_h:8?&cϮ KJsYD|z+!oW}WgrUv8?j,zS<oޒ-ГpA~!Ttc$u#t;[#&+ƺM'>c隥6:1i=݋(L=T{z}iU FNH#'BjCJdc_1NbCdM6G`pK|tNi+rWeXP=}q3Qr3Ԋ%]1w⡺f݈-=@S!ZPIki&y@%G,Er I륌BXTCםhn𚰐jqץU6.F. Q7 +8K;ޫm=AaP^3m]!vG$8œ "i Ă0M$'GdFxlRȤ9e<8i]K *)OLIA&B8,f^X./H ި9Fp}zRqջRT=.C6tZԜ`qמYwO0})ڱ;.JqoJٝA=}[$p1CYRAcuJiYiݚA'wkzk>:<޵>'v2zF\aSjRA6{*ʗ"7.[rIϵ[c(Z2X|s\ckiK#mh]j6¦Ӵ)=Ɩ#6xrD`cBUT>$s^F,K:(@s\.LBwio]b ي>0]5nP=3Ԟtfw}ģ1Hac꿍2oFJ(sN풮яhs]ſ8xc|kszX7lgxf?:’!sWc޲>!~ڿdi^ Jӏ a1йŠ紏:.ծ$C3[2w<xoO}=uZv$: f.?m}/ės{pV{L[GxV91> Wi~AkcD9H̒ ]mlˆTU^GD)$P0'N:Kk]F}㩩VjCi0p _x Es'5 gLJ-1go%SHÉJC8ijp6ڞ$W#]rA̷S_¹zͭ5-:^JW n|Yg ,ñ>Z@J5Z2ȡf@K=­[NqjFdk q"̫)PᏦqQ*3($r2 Eƭ+۝Fc#\>+m"=3ǚ)[9h$1$7<:ڻlF=O4nV<Ƞr֭K5(yhioo N^w/+`xgyݐ@뺸IhR~md#g^frYx MIs+U~krvO qZm1l &ќc:|Bc&En1;>y98g?_ZxU%6D {Qcz#8mv#zsU{kmerN$CG\ڍ"&/vǹNb 5QUlǩNZHO~ކ2rxiI#ӭlX?/Ě`TQG*Kd*yJH}+վ-,+e JeYd1 ek>3[I8Ю"sKEVO_iR0"v΃AY*KU{1<aqL'"e'!0d Y~ &/ZMqRg-;Y«Gy7SC$C/({Jۼi3z-DCVRMn5{}qdG,!LG^%x.,λb۸9lK2 ,D6v9ɯo,ɣIufo)eR5<#iwnF<6^ޞ}a UxGQM֝yo ZBt< zꍪ_Ԡȷ%zNTCj4`[fR8CxBKkM$0jΟ☤-ClpxVZb0g?08fÛhʴBXjF;uT,bY7j:ŦђYp[sMk=R\Ǐ=:gw_ |89 xSQQ%(\2:v M"B*7~"+} ݁3)Kӡ-<-!He?\]ebH28Uq{8t8[YG;"dlmG+ݞa!ߝz͠W>\ 0 Wj.ܤmb@o J[Һ9 /zUyz L9#?jX~YuY&6{+^D3=L*>=ka5t% Cs,o3}Zі 0 *rL5Xsyb,8fS[zLӚ3s6߅5w{dυ-A=Q}dc޻;\4T8m۽:UDmscrH͞NG#4%~cZ:$P Cso!Y [o.QjwŖR%`s\;Ѧk@I\a8ՂāVڌU!N>Ov% Ix_T2E{jc,v0B$zs]Zlj\ ]Y&t)ėAo7`v3ZiUk #ޥ 6tzi[!h؂$vkukW%{UtF6)ӢK"8ԥIg)y}ɬ=6ZKNO?Q՘}nOԃ#qVg5حlq^#W4QdbIҹφ-nF9+{vq(,ó/ zS zx:=m&l |dV6/Mg/>Vx7B[=I5?K!Is\iRno^GOצa|[Q+x=Yk)>rK#\9 j]Fyk+/*y{EޑW,%qD6>{ M? W#v > Msm+t{ۅq\մ)zbFFF?í6'pWpzh9j/[ 'RAn~ȾY~:<ǵdj.h&BOyA$hފ\08 Vt=X#>X|lYU~p3$nI vۊw+sqX 1KRKyM>ul}N*#>+ ^~>5^}$n^jifz]*޻ѾջSgrPsg&={LvAޒ/).tܖ}Nϐ"} Tcoyjԟ Kb~#|ah[3E-PKwdA{w^"ۜ`0{3NRNH>` NS&:TŒ*9?;vǨKRb!g?bnu4!PIH[ _·Dۨ-{y4_RwGQ/>&iwnMϕ(>96ljNs;VV3Q ŌndjѣHdY[9[u,q5g./k Rm)?dvFL.N 9={澃kP͌gc+> |+ȀP0xKey2< 2?:]*Pp7!q E\8 z)q ⟆> "[@2g˽wG _D h̻ik~X2@ 3g'\64-rܧޒJ~$x3 0+&g!JiɎ?j ,iҼA]1LeExfΛHYFNzDJHN%So梘%I݌ZE=Fn1\eVWq4OpsE4H=O4vZ^c$r1Ee;<;q$zT*y 7H1 z++YoTtzɾw?7=kNבgڳ/F9.eqkK\1).NxoTɌ8hhZ~?xpҵ>%݂4A#5V7hu~qة;3NF>NH|ζ%u &m4k;Ěhygc4)Wj9^8j4@vš%Nb(H,hX3\9$8s~m$\qVzͽ-d%eS-Rf``Ā8{$:~0(猨5H?xV:2?W h/T,sE@ˎBJdWa $&wCہZ? mR!꭭&緵]]Seq2sg<3zu=-AH70Lu=ԟJÚI:S^ gV U?e ?׍Fŷl Pv2NJѝ~k%_k}]2Ȗ b)?Sj,NHmD E!ǰ KnƥsӥX* x :duLKp: H`jr@tiԋ]Yn>\fv 7Ko\9{ylՍ~|u-ۢ/ jc?GIqsl5QtE{Q]h@F_^|l|.p+g_.ɚyNo7o6_JSImŪ})֩Q%LSWC0A'ј;PI7xeu;+4>Jh'`I@^i2[qwmhҬ+'U_1L3}Ug? -͟<9l$:?ֺg 6c_k'6 h*yZEGZԙcNF9םQ>wsǦhp2p:TCLUcs6sS7fqoJIZtQ2˱qvŊ ji.PP0=ZwM\~kq8㩦2Қl˃Z>yPqԞ ZW`*sM԰\gM`zU\ :j>j;+]4ke 2Eqڌ+S^1IdZ|#ByTV+ (5* m!G RO o(& T3>p䊲C c=j&5ufBYG_ja[!\󞧭 VsHoIS&z]i\|?^Ve@ Ԓ B8P331vq0vi4tKv=WצqIvI$c˻k㎤֥FF_޼yRަ7`J.~2,:Hi== H`pyj^mX#6~P$p8?JTßzlp?t|϶sS}1Ҫ.KQw8OrBV+gX: txz!\炞Rߡ"MY2`HVe~/~o8txX()6cN>6H9[˺Li \Qq+B]CU9ռ3r'E?@r+'NOn4$f@MSZyss/J^6 {;e@L.0<~UA^Þ8}Jz\4&< dV何p.rGf$"L)wL=<Ɯ^յmGQysdo-Ϳ<1c;}6R8ӃE>ԼԻ7+ POC[ @-A; /lU ?XuSiv/-'?Nh6FG^ETRh8n[(7GtNY?^U%;E;hNI@ Cy5F]SHBְ[ݱ g_\&!$Jf/u?, pn.GRi~.]sA#(s}nI{VZBM ai6?%rvϽy_ 6.zUt^ ąrRүƯZ骢ZƃRLVF#\=)Զ<#=+GIuZ2DY Ch`=|ma.tU`?*쭼Ew" I N[?'$ 9+W0 \fwZT)<&#z&%>u?l62F$ 4a2RWe߃~%Ub8l+zVm n#BϷΔto:? Yעa啱N]95iYV-va Z55=, D1 Ȅc?7<aZMaiyư $(CBw"B~u\)׺𥥔WG9A*Vh3TKF zͲi0ywݿȖ5f<$4sj:RIEM^-:}jm&탈R@5U|ZW$#uoB9#τQhw|6;s4nUj3~v\Ʊ Nwĉ. EŅ%g+a GUJNƴ(Tp_^6>#?rs]w$XK/3mv! Gu{g5Nx/zm8RJ[A_U!EcyVHh,PoM^ :0N}qV7PԦu3, #!IW>+S۹I4&j/Dh _p9<3wY𝦀fFN1'wQX'{?W+d.t*M_ |wVQ+`|\4qXGOmN &񆯣ռC0kM\ug̋ GRu4S}VYOV@dx kMM$8/ NV_ syRFq⸍_Oma4HR0 5at绱m-šB03WcᏋRl #^c 6Ѭdnٮl|!=ƽ=,\E[ HG 6kF- =?oϧ4Gkh7K>'J}J;[^[ͺ(ʶwOƣK[cGmW!uD7B$}s]Dt{[|Nwjo5Drǣ Xvm%;ÁIm7cy4mvH[Ld kYD"Gޗ:7$"r}k#ß |C_v-]:=#lf<.py5lP*zס+Kwi('ӄI#|xk1pqևv*x'd^$~\iMpt A D u[@mײA>|C{}³5E(б ed=x0c z:VM#(1ӊl#G:~Jf;G&\b[ >֙]$ЬMY̺%8u9flE7qjBi\6Ӣ9 [5"-esVL2oYRўe[Yũ 9ʉO&eypm{#<h֎_ Œnn}?j֌+@`滿$㟿ޮ=:s,qs;2:õ}oq3 wdtfx\H% 5#$>5mW-g">}b0GcN%6fI6JrTf-=3J73z`s1]<Z&@2GgW%$=jВ6^å1m q2g&MY !5Jsw+m$A3i#ƚz;325 1/C"\6qrBޠd, @⫙ϕfżelqJ'nb;'y?#:l#F9'98-PQ!gݜgHP w9GO C 3ˉxb_.%A%RI{-Vpw:(z=r;[j)[7;ʸuƞ&K#';v+;{rf]C$=00]vgeNEg]fM2*k v2u5! S\֨)!@Qcܤ+՜^7Z|#d *&H𩓱mNfPd|7j:BtIX|`Hs~°[ /~GZ7$XYNڜCY6-y^0})>2p`gz KZ\]jhڸʹ=a+ ΚK-򑼕Iסci>;Wk?xcþԅ~LSR 1;FOV:g^&E3]JonO'ٛGCŨd[]BK+*HqԅO?-CFBwdmfoKSN˱ʎ85~XhĎ=chb鴁zL+*ԐWvJۺHx4(}h@ (-k]K?A{qo8*4dS5ri 2ޛ[dqU)9ZLjy 8򫻰Ӻ8or_ 2<9v>nezk٣7H#l֯/*NU?~% ],V8.z GS; qC՟%?iitӜֵΝ6.s: i풯y `i:A]:eT~J swwqw JƆaxk:,SKW?iKmOةj$rrGe`ֳ- r\ EN=kkR/^xOqy@ךʏQhqpDv?WY_o}sG~#۵v"|q\?ËMb!@H2x?APsN1QC䮑\;3%I`XרNņ r:2~='hflWby)lr̻lDd?V,w$[p{:Uo+%)c|I"_▫j\>1cՙ&5Vp:ĪCu1ٺt:\\՛~eº?:{+/[[9ZaOpN;U;/H<6ӭ$ <޿1R3ginVŘ/Idq5+=~<+c@ӴBYn"fbYO@*ouedoM=k-2&-m&y?[DZ#g7HAlWuO5N)Qj0< K&V)GyAt+þ_[nmE_xDiϽzo|=zs5%孴I V`C)U%51RЯf] Q%jlUfmCᾧnz҉lI@O»k}.U4k;6k3t괍tYŒ0X88nӹVƔx7O-(IJtb=yoͨm|odJI$0wqK7QXϐVP3gFr}+z^8xEz`YvxNhE9_x~rO.5mb5;?1uk5QK4Y{WUr?j_5t;X-٬n$,S{t]1_F,H,r@OVѻm92ʻ/ÓKq)ʺQ`Ld*nas'RS w>-y(b+q[tz%eFZ0>һ E-ȭ܀={_ ,!e 6R&IrDjOV%7kWh KI2HVP}r߅_t3[M3N.#ZbEI 0~BEu?:a^nXwQkN,}呲H1V-=1lgԖu.6>iD叾TcUu2kYp|cXibxWo= _Ff /9|:KL`їQf1w}=+.?b^f_>hn(n y]lԡ`W OPzsV4<7Z-KŷpQ4ǝT䊎ISEBwtPz߃dkI6mցXKzfZZZͫjSz@cn*E h)Mss[S<%iPu-OVxǯִ!h}7PXwk:,?ƃTGb'[mIt׌ 3U~LKn='[񬾥&6gziZNX|L%A% q&o|VNsgDK[JǭK>.Yn'_#8gRNu_qIT8P}n.0F*:;>K `f3gלfźj^)$U3ܽ˗Vvjŧ?xh:up §ն~xGW?Ɔo 1Y hc9#\X*S冄NNEz/= }46R4;9_IX+m{r#cWa pyErs[K{8@f[.rAdEtn^HQ(.Iƀ;nmF1ESRjʰ׵Xūxl.&m|8xgë5Rj:ã5rA#C26c$^M6]h:pMŬkhY(x?PEhxzmcMz.'VD!F8\{S N8'5s>2/{>wS!I2bב޴] G{xDTNJG~.oxƺ)f;jHۇ?+F*λs$ƞ"`IH&LaNG U,-d۾emG Ir߷һ 6Iw,ϰ6:q^}FY|>HtaxYUAac`㞣5rmY^D.V GBd~]kHQRwGC}ׄ~3WȌ2 󹟞qxw,-rmSr!~oΑ}-KMԭ#|}FqHa Y\>&v5R-(P8ބMDұ<7_;jl嶻waH=r?:aѵ;MfUkX#l|wny##%MAM;'k{ ?sԆ!V;;K{i[8ApqnPKũo~h~#`g%^rW7r]xOO[ebO(%Nj|!_hR,5 ׯkGŞu-=,hw$F@$"J4_'x[>+tO;3cՈ5?//e羱[;c&S+|4BI}[ku@pHxi0K^StAb#^A`2@zTQ_2xH }}{k* "'q\\L.9Y |^񶶾w/n/ {;vXa/F g$Gx* 3,ՔtSbc5ƕDDhWxú.m-[A[ܖzATA;Moi 3㮫k,svj\X =;W[XMe ?>׈= {+ja\ T:rXKE3&޵J׋|𶇪A0?F>nZ- U9Wi6yjw69JV~ xmEA*qBURLI;IhwZR;'ꭳsD_p7~ǢqČ&ep>S9Si5I#5H+dϮ/28:ձ4`>xUBwF0qAnьz-ڹc#`@ k{ob&MjN@oB8W9+oY?n3?Ҫ:TV/'OJhHmrYX~A9g?'3'?,' <=V NJh'YX1v)I'-{`qCKz)grno(0OT;9caQA 퍦.Ep GzچS஭\RRyẏv;!?pzAy6pY8+H+IhcՏZjE>C?g w͟UM3m*ƃ^E} w* '_|lפXCue>q%q;@ {תAe˵)<Y3byygl+j:Uŭ C-U?*^dzLm%HUF2sҲ>fT4\{W-KL:]"lu9kb309>ZE[]*o,SEXpzjmm@|qh%cB\M1dvzSgW-'LB[z8+ r*wȤ֠Ҿ#kY{yh=qׅ޷eo 3WF,x!'܃"[@ml rpWW,nm?#xYiK#tkh`0#:LWk@wyt'-J]X9;"J,/,E=@=$u0 ukOEӼp4%-ɺ _ ʼndܧ*6]$s-Լ?8ӵ+eOd%P$אz1C0MLNP0Psx81֣[|;b x33VŽi#޻}͟5 M+V)2 aNTI8q^ŊVG~7k%Wnf_*u\֬jsi%YJ$`t+|U:ŤmsCOn$D(hʺOC㸱ץM׵#n̡•lFw{*蔢rtQFH L01ilbgMR BZ"×Lw6cL5{h3Uxln4Y -IrT㸫koi|u6Q{Q!_R>G!'1˃r^w+t:{oޘu..|::\R~KHڡ $W"IjcUIUPD:5W7Ws[Z${J / ޮ);zy5N^H"!j }Ȯ{+ŵ"'78e{!7Ur=xKI.91g Vϙ4ZVb ?*s*EF$uZ2g(שW3GXFv@<֩M,i|qXY$ }D4Ouaѓ%KYqի/ zP =rk)5 Mr夞T ՘cYF96ODI僴u?\xglrOT)$õ9:qO#Āp7tF 7rsEUůtlw8بwB3K$0p8t'g)QU#=xR4-It?{!R?Q\&Dw ,? ) fwg<ޛs\gޘd@Jg'PϨ(CjאAsJX|zg)5r" ÿj\ִ,gwM9y~Q` !A<{zU X튬ܸ׊jR[mH{=V,=*NqߝC$+ҩZ.|o {B8$,k*ʤ0ut/mZ5w:p3QEakk»T 'Ao E-u=* &=iMmHA#zmom&|t+O~y5߳fq}]$#o=~mlgo`&U՗c+ z9Dv)s M_c[}5!d^+ON]ˈU\̶Wʝ?NxF2+,o".F81@JLs,xO/8/ -oYg'#j~9ۣx^24=*pFrN1^%A/=Wɦ^HƝcEӸ{APqߵZѤ@Rm.$skx>ryv8Oޟ> ]l@@#nvh(ZZmc;<%lֽm5׋yqsӵTMF"="|g^$-58X9W |A.I`˰lr>l2#S{i B@@#ih/zڟ+L{=RC#tP7=M Ҧ|n2>a҂.8;i dVsSqU|=r>ӼlNgrVW+ZV?7 1OOUMVZ74CWo¾ԼSč,NlUF ~p ==̹0V<)v@xaOplY@j['?Sx)_2j~K5NCuT4]Fռ-o}!6FpLw8J@PIZs:|5ǧh!6AV<*ߚ~^nV]2O4nG~Y;$q֣ɘZ-سᶄLZ~x)$3~n{B Jf|f$_Jhʋ9VM[`aI!<*9uvh4#M%@e,'nOJ/,>jG+kG-b/&5&y|- ӡ:⼓ƕGEJܡ89*ZWd+x(cqT~"_u9mu:H$խE/{$UMxfҼitgrY=:n lhojIt|meeiK`Ҷu5$A^LgW {Eu28 B>cZh>7w)}_춫,9߸8s֗ĮyGgF/sx[ ynd}H^bxZ$ه}yWӾ6д\,qYnɦ"n#<8^M+CUӣKtZH uihN6rAho2G%Ü=ݏ/a(omS 9R@(PUZ8T5Ȗ*>R-˖2w[1`iP`5Cb;hp[¤դ$:vKjLҎ`GN~:En/c}t\Uī=i:|U:RCGJm#ӧ5kO4mJt+wno޵ᬆfҬyYa21tӺA>%5ռkFo*ORjq+qJu7@%sVEtMoPXH1 8>@VIX='gLLw޸waӥb6,n }z }+Hx|2 W#k߭T"6b>rֈj*ڳ÷!*H珠Oеf"j$FOCE cߥ`c"fPP-Mե]%P&؄ :ܷHm͠Pnq0Iy `KKԷ򍒉Jw`Ι4zJy# ɻ$UmiGs\E:^WhsIx_>.b1o- 6w?^#4ɠ WM ﷠]Yw2i7?ڧ;QVcg%nWSa/jڬMq)o3Nx qW/\6ڼJ۞$:dO!N4_ZX}W4̯a ꌫ)w #*+=*_u/61۾0@ꬤ]ީm0UӌX|9?umNҴ--nRS/ߒ~aQʟMxozYڵƥሤA8sԞ( Vzm oi߇Z$ϸtÎ@wN;ۊ.K!bfyQVE1$g)*tިnnH~!js6B)^br1ZNpzyޙk;+YҦG~UOQGP::w^ ?t+?UO(džaԭ`IDa֗WD5}|A}>"^4~^muJY@CһADu) 0ߘBm9 {c/>k^4 ޏpi*e+t'{Hnqu kTңѴo)Æ83m`Ƭ^ `5]wm$q\׶7{<:W6w՜Ohz=C}5 (%Bִ^SsOO="P22y=ֆ0h730;sk>-Κgk[G<6Ns\iS[i?H"%y-;v>4{j;\Ӓ w.q4f)Pc†,N{-w/d'̖wRy`4Yb08y}VUJa4+}B'[K im6dzWV=k׈|;m" ]:Ve= ٟ޹{0>+ڦJCm w^[=Nk[Q Yx‹[ A=mo!0渍Oɪ{-QaQ-վcP@x^5s5ЈS?g<M?H\UYad8cKC495X&ɹ@ܦA׳9>9Ymc\+H c%唯 OL7N'emc#=iy##nۯT7ԨkX/x:_m[YYCO 6s^8Xѫ|}ZӣC&i42c\2ו^m{DBE62f Խ Wѣ+BD[>6#HK`sW5J|Y/uhP|3v+緷+X.XqIQŸCC:Z>nbå][gbOr1 բcy'ֶVśnxر< ~.]}WyG$5m*ДRAsU 4:~$-u} xamNe!eߴԁXxou ;O}m퐢dCOܸ汼I?|Q($~Q*A;tE֮m%)0A$pu'#8BrMRTtpMv&xYo.c;2wPXT:c 7X.]0O~\]i Ͼ+t xB 2NҮnFAZTu[:(8mtb{~u|Bǁ|0/- bpܟ¹ 'qy;}(T7XTF'c|> !7N74WAckj1F(XW| ß ~*XC⟌zLQٝ{2dp ǧzuE}ǒieIPws1nXV8ž(fq! /9;I?kjui-nc*Uz/{LWßW;ƾ񾡡k7DTÃJ8tC ;XtE$ s_)'΍Uٿ'$|z]w'ܐhG,+VKM+QF {cmkN3ݙZD98SגN=n5(o a\_wxJ DBU‡؞FN-ۀx ƨ޾A8#b%EEgimsŻ*3#&@c8 - {U\^3!}_JUf?+'!}8;Idǖ͏49DZZr:{,ן|ZKv9FnmM*!Aե}k$j6ZNj",eV0XMDj>Wҵ-64/b8*s֨__i\q$zgsZ_}\B[]VSU?#H>ۻ{" y|r:dMƢ)jz}ƣoD|'uG *T-HPzM.)Xcx`pçVhQRU#1RgI 9Y vpTh1mg<y<&Vk* {]ZC>dB}j] t50֫+Jƹ}b9{HF@ňϯRi\yXWm$?<Ս+o0 ~t$hZ3ce9/B8<ưL%Ohh7m|9vƓVWK>iw6:2H},{*r:~3|~ +j^-7oi`a 8*ǜm<|/}ٝ*KЮ-N_1ڢRPCy 21^ &fI3-:_W +D1YZȐ_ixuW߳o?gx-mym±xOjU9{N-DžG$:踆wL:FF3$~\bM}N LWvqk6':M$J" Sqbzz [m֭wnF AⰨ;Si;yjkBHu 17( SGpk^;8Eğމ'=$sЎ5y$Ļ4>XѧYi`pIN+ZKrѿn%T^ˡ_At[y7uoո'Vc 9rPZF ]Fv!QVeRX>$: @4BWpsV4i:w`N>csi1w~=j7-g9D7IR $ݞ2oGrk!4`v>6A:9Al{P1s"0T!9ӽ_3hj|=ʅf 4*$`c`7,m:ޛ1F?7SN*;ܥN 7oQ QJؠL؏ʐΝd^)3 dg4䯣&kB0oU{@P)j1Dbg9^1M.nɨ1Zۦю?:I0Puy"d`c**܆ܯp\I"N gR%-I+IL?zBrx8=N>*rrH*iҤF&>,t=qתϩܬUqbBz01o3QL͒$1HUtJy>y<9ǭîy bw)6{(k *#I>|sV%FH!@<${rlx.f\yLnc"PH_hx ү/b0h{b/4;@ aH[d*f]x8%d҈?MT>_>gSljr4v Mckyvֱ\,v7'[f'!c\i:}H`AxVORS;tX Dn PA ?iy xo"=?L$8O"B%!RqLi| xN!fX<ִ$Ċh E@49eOJZ6AWEc~ $evTR[H2<Js^]|| c^ETW5,e-@wJe8@Te{&21{`#xAǧF0,H JiH2'VWvO98ҩbٜE"xW}kJ,z̾\p~]Ľ`ztQޡ #Ò85M^./ iWj<-cMV]<|vK4Eenӣ#MlY cc^pWzdɬ^XL7w{ƺªl[Ϯ'{Jů Z5ENYm |׉>:xtq[*L9KX$ghVre/`=jMD!yu _iOЉ[a~1N'6OguC 2= 0оXj1(٨[ݻ4=K_6Wb6,:kwPR񝻱KyR3e6,cU{lͭfdx.8MJÉ]Z,ayak49I_X1biL0nɫ *PBYq?^~O \B6G7@{V-s 1qpGSoKY>رǸFwpj[]]4l #iLε-&_Yڼy%ȢEmڴţ Lr2VŮ'j\JB} hv]1rT'k;Ho$JO6Fc ۏēEbgooR*Z]*^Yu }jΣxI-tY%G'{sU\XB7T; z.`ap+3:c=#zX^Fq5Go䌕cjǍ,mvkXW-k4Jwzr4qڇZڧ @Tu}݃ff"W̶e 8]jhP6@ kDe'v1~]+F\TF,F\zY#]mMSM18z[-9I sMCRhuhdl‡Q)l7 u<o 2{xOQ|tҧ-#F}x:⻻go;gtE#{=XK$@c r 9?gRn!fVMy{ 壊 t?J%[0'6=๾7OƓĥgqg~%V-0u)'N*(|,=\=ZY iL 18Pq> e>KKf1OR~}s]|An"K\Ju tv>xO>{wUT8-# ?Z^ѯ=zxHGЮƤ!Irs?7;wm8zYu_omt[v(!l|>/"!Ђ`%M[ "Æ{i.TPx[C׆m ,eލ♢E#v<ƶN ZvRh11~$ƙx TXd{y d1`sdc -PSAZ4kU 'DcksM].g%ĜF5᫩-MGk{-zIdJx9& x[U9_ y@iG>L›K:{- İЪ'1υU;xN2?Enӟid9,pU}3^ Ftb_=c"w <|wh+ͮg̍,Z([|a8n248h|HŭGCWھ-ٮF~r^_3M[M tH# ]Gqv j(1~rזO E_L`C8oF;ښ5iVW6K$38VKx{^# CJF\lc2O-Fq[o i_%E6Mnز.Zl1LwlY3$xB9MdW;?_ ~̖~$-\DDVt` #S_?Kkw cWC|O{Vp[b T7'zW9xOԮ5X-aK2ꗢ4!X|7wۃץa{}ݎ.)MW,χukXn|Y EmZnY/BV[I'ʋ>U=z''Zؼ+᙮u}BC2%S-̑V20ӻh˝&O& h+ |aBE< a ^ -ժk\⦶ LU;U`ȊJI3t:?8%u]763L4 F$=+/*F[xqUN6i]֫-<r )<+[2#]4{< \9wp]cHDoE| _FCmzm*;OBAej+M7NN&],Qs)Tn&mBxb}q7>~'j/eIfvh`$g8_/$`d犘ѩ ucm^~KTu=.r²e2{gB.(-PKd\ˡCP]XIdYLjbv"vsAxᆛ|;/<_V0yщFqAŪuYj{]AC<}?+Ϛ2?yOk[,G [v{J)&݌%)GKT|=}{E`O\BҵHhSEylCÚlEH;Tb"^|Fq NzVJt()iMYqJG&Hr01m_T|\75&NeH/ ImY#`ZI&[9iNrd6#ʜ#@v|rGoJvZ-L 8ȧ2V*ȥ'8ʻ)n픀\xlb HN$ ~k|'xĚ:W5꺜ϋ[-mK[g(eN;\Z+;mkͬ6죏zdPPPp~tRqQcNMY#7>cs~ ?֬l.X'dJu_؊_"R-͟yeߵq?i/{?Ȳv`#cI4(|nv89XT/@f\wRiAqg|]˳Ap|xݞNkտDNeqki"08$}zGQVXGAߊVxi7<ѺHH8ۏҠgtP7y`3K2ϛ2G8dVr(H| 28=9[._k˵{G,GpO=PI Y}z$qs1 жt#JSc!oʧ+c eF؏~J ;]6|2Lc̚ W |rHM_FRHb6דճѰDx!]rZ+c7tw~bt(Ȉ)bHaE}eCmmq/bp3~m/jK![gWb*< NDH`3"l# xse8ꑔ;oÈ5naD ۺ:cJ F^i+[x"1Fr2,FsֶxJӚDBVYU^%J̾޿h|3ojߊAGYqzgPzs# 4gCׇO.-=Jys<rsECvV֟d,G,O $C æ*ώ5+I[w,0۲YGpN2@Ӛt˟x{WG":,E"9r' +lB o.E¨e}AqHTaZKoFLSI?A{h]^vJUV jؼBU!Gɮ4}&-~ 10zvMISG-J,M.k]mfĒ][ns<7HTRjZbXxGU)nÓ 3IF0ݲ"$pܟ ߺYOM pGO} 5Z:ĝ*x0-.LII`3Ì}1]Eږf e[S<$q'ŤI<+ia'&6 ]2A Hu}'J {(QVmZ,X$|邵Z-Ykp־6^U h8>A.;"O>}* d<iaJ/mI E9'9N߻#Ek'+!Ă/0olŋp0G[1rz*cއU1)22$/^kIB-#J/MEfѧn6*I,ov%[hJ+18S߽-nV,zJ&gUR]Q,..\/2P<{IbXn9S伐BD-JրDԭTGlk3k:Dnc,B^[zօ΀My;0Fs9ڣ/WaݞEO)%ԖךּlB^qʽFM3MM.K)p%ώZזN#ڑnco}=)A$P}6H G My5g qQb< M hb;sR鍞hqԳܗkxJch{k墏cƯDdc?J;zۿ36, j*Nt1F.2y{~`9_B`k 1]xY;{^ >^3%QֽA+agMKN4#Fg/3(-^8 X\ix$ dT|"Pd gNNVa̒߀XmXc giz7$3"`< V/-ΥDw ]2dkUKr 0:UigG]nհÃSKsZ^,6|)cZm=+=Hxh#AwInMLqA'mr-@"}JmϿO\T|^n- v8NRMj߇wYHϔbp3Ou(Quֳ.~,HxⶥFm#!c JSoAI+H{s~]I36FbCZZFi-0Ivߞ:޼ž( c[& 1yLә/k'4RozVJ^zegi$XXg mcqs:Vt؞>Kj9ў>%a>n?U-;:F"WU/컏\S\OZQ{wikMK0.k־ Kr!(4>l1[w$crx.4±\#,cZnFW5n[DoidnعF#1^McjMY55c3#ۃְMkMiuYYG# Pod0i䁵|7~rzrsS-"@)[Q*Ǻv D[OU[]>>gi_Nj]Y<j~n 4E$vy}"_w,O&9' (Nq=Eʛԣi׺mjVBIe2A+>H@[Ci տ"M+{T e}:`L8/#cڠ ֖>q^^jzCuh6GRzE3Z$e|x5k/BWwj 5_e/@IOo+b n#*G&))c}k W^ᛃsek11Yh OVSv"j7]gŸ tΩ>Iiur/Aqo3šC AiW(ƻct,D`2ۚ(uk{HEnoSŖxך-6RoJ p3޺"Ԍkc7U/[iPF.}3X+[v^xv'uDQV5oVW3E9u/uj 4#O뙣?jdx"ny*!$qw9AoKiihjZ˱61zgtid/DӼWb-gR}&xgc8 qi>-ԵMfR7:D]¶fA$ 0Or^{oKs}VC@Hڛs$;A_=Cok ,]8rIV6~*sXEnEY4}pO>|ޤ߱ fs%yne_.+Ӿ)"QpylֽX_y "HrO8ҷE ź,j:BOJwß~ kEުtZ;ioO ( # >"ÖZ4V}NҊJGY+0~,V8h>cpE`̺pk:fH7VV`hN}jK|Y._&lKst$ic,Q2-@Tk 7۬{Y1 #Lo|Kua[6Kkvh>9d(7|ʃ+ݾ8~\5I @dp WYe$ UigK8^˥5׼E5y'"XeSo8& ;QxSB qH[/~߶_k_i*0l'!}3 fg>+%cE%vL"Z立ӹ<4*?XxQ׼/= P.<ج9e<|ۭh[S-*֤T+j(N 7ھ|{YL𿂼= ^UjGh򫐅 /R2Myw}#YW񿆯xt㐶8@e!T^N.[)xѢB8YboD_j> -;@`4V ,]g (_ha`OF|\k]XAd rAa8!i:tn׵ O&K"HM5QO$S4NR1-BVei>,Ơ,RZ2A#?s;F vɕ ~\g<]c]wK4dO*! 1>8A-uo;n~$}yjka0oQK;^j.XXǦ+%qpEeM.|A`g$V1U1173;=iǘ9*{4Ao1u#:H$թmnfKi1WwGJI:!ڞyj\en-*{͗M3hj71\]99$ջl}CeܧPiY-ҷSZ+*3*IwJ[gCﻁʫظ-'w gHwsxHFqI<L`AqRi`=)3YZh62x? #<)I}#Omzw-^+hO-+mOw#W0[Qǁch#"9o.]<`qoVq,d5ԍXn?ՒM-s"O~-kѻ/6*Aw5SKN0ıʽMH.>go~Bԝ Q`#໖NsEG;Hֲmc"#%eH-ix<5IoB WmiRs-vq1a r15F/~$Aew ,-mTx's5$cy-cq$2@+}?M]JIZxżQ pKdcWdt/% r|~ջZrwc<)J Z`Kr:ОzUxNd]@ V#9R6:_C!+<| =@hvңKcIrf3̙~bv*JMg$Ww#׹؈o#+Dnr(U9=ɨ~#Þ,NK k*-T M=;*m#š_\=ׇr}1`%OMFzmI&.f:+;Q&/h 3\E\Th_h4#b3@j-)c%ިu LluL85>'RkZJma6;0y(nV/pNߡtH[."MЏAAOw12yѲJH?xryT|1.xEӧXm5y̠sx5Gii7Zѐ̲:`8 {̈NYgbpDUvF }* T(nh^6Tn$`2 O]3vh-R2wH^Z [; "OxAӜ~ui&cgQ fF?|oOkN,P?MV[(ʯ%{QÐpAv>М2I'WL@?U%@_#h\ 98f 'ڔm9jvGq A-404kŜ{*)eXeݍH6ve/+H}bv2K`[ A4[3%?%=:~5jĶ=Hޤ{&AUni]p189SN5&+ݟYwtP@%8TDfIex`_r5h_C%պ;޺11 +aYەV\>qqH9QGuOdCr1apz~|TWJ#(Tn42H=yNcT3T4,*n>ΒkT_)"bT`nc-@dfyP Kj#޻.릭+N5($Sf sZcOSxoPn&cjۀ8Yú̦z Pp :屙2;3|Oi^&0Ҵ;tf[8)pBJ ,.XcҴo9fʢ,A[- sǽcRědb ^ѯsI`S[VھC cGEwN:7Q4ףּ -%Z9ܣ͓Q1#i9qi\#ʞ!*=85P'$#'5KM&[S[x3gfku~=|^CmgnZ@2p>w韭q_jvjVT\ ~5!M𯇛PbMMp#1~.5'᝶mK{-?PR!<cO$Zr9c>9xnK[s HS=jݠ>%7\ xKk4w7B|7л-+0$|:lKh/> :rxD?eEd_(i|M jKUQdo̟utmJhY zgUdc=KXmkATO> oݨZ@6bּF!tV@>u]qfߺO'>֞k1VGTǵg_%栶s^(q̃.E7SҾ H^%8v;!,6g5ae#ڥ.yMifVSJt ƸԵF1H@M?*O*ӵhnlӏ*) =~?٢/;][j&.7h6VWwX-V[C*2qWO\kW4]<}MB&®$=ѕͥߊY vBS5=! [gBA,lD! !1o^+FB8ćOdh%^FF7dDLpЃR&2W;<==8ؾt{N}>a҅&E{M-a *:gjÑ\L'Tr=:^sxRVF &d{Ԕm\~Z]yC;dA>+FK]ͤvꭋg.* ɮCL)u_KOk?o((X+8!6nmG[+I :N!$Zԝ%#|NKۤqI/e-hlg+bZfr (Hx70s*_ZV೵5#qkHșy!P=Y3隵Z\DKc {gڵWRtZXvf""=Ӎ`i>]MIEl-q^ bKVM'J[o@ 3aGzugǧXh:j]Υ.mu1~ u_0ye OwBwBuODb^|6 Ց 2i#Bu;kMg"Ы$<$ l8##ZiO<_lڶcHo q*}V^Gjn.ROony4>Ku9gXfKoiSb~l =M$o$f@W<⦟Om.GMedݜtsR֧J\P1xÁ뚮U rV25q4ғw9=GgauokɺyF` xV][^H.6ַXGҮA|5l3o7ND;goYq2C,2"txIU [Ւ^DNr?'QYfVLJ̤G \]_6N}0UuP%`.n|gẳ#?X lA\U6Y罟xlX@׾A0sxkED!{5OmysOurneUۚ=Wֵ[?ZibBdxl m8'ܚ]sķƖڜG(E$18үkf=z<&MQlMB:t>MΚm3#m'uxOMoH8,R&(Ou s#f{xkMtZtYm^݁$wtn$dאAMOxz覟m} ; ̪r9$ Tө'طGMޏ Ǟ|[otFݘ'~Wϰ4lKf[U`6(X`}#`]fۭ7|C&YuYiҙc>385G >xt&ַHX$ R0}jTS$N[o־|M[[Cn#6'<9Ϧk:m+l&ҒK/!|y,qV l<{y?jPgse ״%Liobel侳xaaxsZЄf$^[p {N?>У';V8O᥀NΉ+uLr8?xjÓ\AbE#}!Ǯ9oJqvtRu?㆝\Y#מ%\O|e؈pl@Em֩s谩V5Q1UWr8 ڐ⓳=G~:g@.iyOos,ځ+& Űr| ݭ fUe ?x~Q"p+bi5)|Qggw+Q#IY៌#to IjCKib̪ep1FkǩF+»"rOPut\J$$cprp8 -GvPmbvuִ|#W4t)fH2>]i-z;`@]qx*PkzîuiSWG=WL~rh:9k+ˏIUFA9j_EwJK`CH=ۜ}±͢hծ`ӵk}+9Vl<4ݟ8/EiW^յ A mHN{ɬo/f>&վK(ļ 1=OQMa!M$JzNMw3@%m= Lȼ ҹKŗzZͦqwof18'|, 7:k1Gf]QgᶓwC)nlP1y\U g8+nnɣ?-\]Zn\EjN;^ǣĿDŽ烢[ilUbd#ߎ=s>O&~kjJXApV>Tg >uri $Tn,jsZM*eһ>3j)Un߾JHk$(YLm ۉ \Y/Y|!񮭥<|WWfWÌS!ÓҸ%+֩%Ōl HcӓJXJ6*5\nK,7 Qn~|V'#Tvsmm8-c-ȧ?VUwҩƖ?>lbUh5WKN^x9 Q=)0w֮RFˣ"HqS>x\en$I+8[>_ӢѣK.}Loęm ;sڞ}[Gi a]K8sB2v^8?eLO!DJKNm n"Ctǵ2EhdUIWUvxțcw51kkgtn߲wIV4+"*M_*% x bdX^InqcAWsW|$Ӯa2L4SL gm7σY-[Ì[X4Ì |g =ӅKVþRW=P'qrz][Z i'hggsr@2OOOJMX}\DL']faE5Z\O%9!^%k Oψ4:Z*W4qxӒ3۽Wzc__FOvHybӆ3 8^q8i7ܵtUMwx¶5ͽ̲q2E{R~}rV|7oj q O$RmlʗlMzRhIoXluQ4e|2\Vg#8/4 #k,q@RB%`(zgyۓPIi~84|A9 9;2J6o]^K+46WQ $:dT^߇NLrH GWܧ=Oӹ_l)V)Y1.=*e,ӳ$>9ѵk 4ٮk[D , ;:#+Otp,F$$~Rx=qW5}W᦭a`v쌑FVԀB ~ )KWbuRYЭqD͡VJ=pmKr^ZIk(`rGp~ G-%Ʃ$ixg%I+ 7)'Ʒ/٭*̝1 ``2Jێ{ .u>.T8\R8+QNr (4]!Y,ynGTpKq ;[O Z{1sX_k>4!%]9%7RDH|<+r;3GR4<2* `vҎFf3IG]^!ψ/<+? j6^a錱aoS[=4V6G Mh?בר1e$z1JviytV$mbB9! Z^#IojW:+[\hbV9s_{ Ium= a9h#֪Vp-Y@Ixגǜ]eu |Smr'Q j2m0B0^[CB,R,r&rHN?*|yX 5F2D"s[oN)8.eZ'PGfzEMc[V& Fx?!aMDt橮0pf uU~T5kgsB#U?7&s B`T V sO{[}˔b2N[r+?!]73g<9=w5r;\oC'?)gu<;}kr,H(oINێ> fJ[ ;Ydh#y1rNrN[SV tMb8uQ5(VRNÏ]>@ N3?k،#O\Fm.-،, 8#Z_ Ccy ކp?4ZPt=i68<2}1RAea]轕MB$XdMR<ɍ~C *2m>pKRFdmP)?4a ǿ9^)`U8(OmT֭Ay,11G!\pyTzud(=n Rm1!kNtQ準]Β 08TmrH]SyYZ+IR5N>zT 1nJ,Q._\ wL qT208'Vd-\~ 1e^r8zsLxwj#=M_=t( $1zXITk>/#kb+9YEht%ld{Ϡ9R.(c֛&#a'iw\'1U5V=AQW'=>{,- HUE\f(n+:Gul~1,g~uћؚF zA_!:K79%晫xúT-%FL~u[VVF{cqVt n"hpېrYiIjOxĺX3Ww `@c߹_-a58'۷*GQ4LcLƶ)^m,+kD>UqϽ\.cy;H#8:ݼ#F敵%&v} [*HlGNk7ÚO{5g\Ԯ$ee}}Memoi|ˌ5|uۏܢp&AvVC]Óf gIdn˵iGV?=-@x L_{&#GAFCQ$ҳ<*EHW Bn~#|q^ 6(%{:\'Wn\M%+g]ŪľKfɓ{TcTٚރ{ 57,v-yYAuhn<[q܇vj}O h ~#-H|-L ;"&4m"BHe5?w1VzaRuf3Er%7sGUڤ 0/ 2ڗ{U{m6Kci|9Ѥԭd^C{k;Vxi,fxr!X@]x%žtkPK=U I K5tӭ% =:jn6X$HqVm#6?@-t!jroHF'DnCP_fY`&烷EEuT2l˹? m5muD,+4iiVҬ{# Щ\hԔuc{75@n5zlU+71f `Ѐ:d +ںfa*%iv,~cUu l$BUAk-I5śBcPHۻSV^wl;#Olm>($c.3V|b$LȲDIs鵘dHC(\ANmpX'7VO<h o^.p*G?2GvL\ij>5$*-E`)Χ]$6 NqCcɥꚍm<-- ?ko- IGZ߇ukkkn[ K{YL,#ڳ,c֡w;>:pEC.xaRjzu϶{RxCVDZ y6mrq v5֚$Pn1N=\/|q\̲Ė62WgMGj8U2iuȢ'3cTiԒ|tƙ&i)5 pȠF ;ge|ˑ"Hx5zKݤp,E(t6]C?rwy@b1y3Q6^6WK(젯#Y^ ҵ;[% Ux|ِ}TNai햯 YGR:qPV5NݲGo}asZ%dٽk6IEs޺|d­{Kl4UL ORñ^h&VK(0fh<o[BP37u4''^>ׂKr"H;ssӽezFfkGX-AKȦs mOwzWxD &d^[ 6rR9232j11Ǫ\[`8=#JKQJ1o$յCrwt\̱&-LR̛e#$曫\-/Pei? =s1iӑcF%'~кn4VY?g8o%fN2+vqC^K㿈ڦLjl\^Kn d'o@s5Jnmj_<,?gŐhjE=D+Y}sk $þl -o!Y$YnR+۷iYEϛ#0Z 1ZO/ }wr텲YE\kHVzc7LmJQҴ&]&CD]|r0OZG|E-}cė"͓E,~Q'sxNrBZ,p Y5v}nK(V'X*Aݖ$mҍx.V؟ &-G3i:k`h$$ ?3NsLjk9Ko72:LAS{Uƿ[ZRKn/ ?yqMmD:L]B'tU jq&ql&r$7g''52jG;CoP1{~k~DI,d$0#aYNÍ8x+~E߁c3dN'gЬ_o'a!fk}9#BĬR:QEX pFNSi$"vVLxMr&_xC uk;DW/C"\sŪxz+v։n;nPZGrߟz˿KՒ!$Z2IW/}֥1 hc_m܄op8 OtU;]OK/d`HX]6@žxq*_nz- EV>iZ2xe#H͢iyvYJ~S^+Ѿ)|RR*մbģ[p?tU'eC?Bd4æ aC#0E#A$$\_*aۮE}+9EvUuM{IYx"U !2s"6a\VFnhQ|{kE_N;uoJ$a|dv{| 5oW!wگnG2ȆTO!:75aߋ_Un==ʨ'&o|Ru? \ tkCO-C9c7)[ֳ&oD1Zɯ+٪~_gF&Ҵb5{5[Ssym:wV"%@.#pcY-yA&@_BIk~$|1t;uY$#a ֯I%xjWIG">Hs\J%.~c5*|eO,>l,5}1[ylk$MLy|O^eѴY kM3]?[GnˮkmQ)) 1޷0{ x0䎣}m|D>#Y3[7Ŷ2%ҋi -e2xIG Ւ5p53[3|c[_wqE fμci~?֡0Pcnđ$Ƿ׈Xx-ޣA=yy8Yƥ/WAb@oVZԿh ڥG%Јa?sΟ=k*JU`z0|ZK Ċ%1֯IOշrc # nmO|&\2:5q2nD7VG6EƔ6 "E+ZP4O9=+<%2փ[ʓ;}+xF?-U۱(})OV{\w}2,DQ3H0g+>.XxvmMeHæx7>WM]:uk6gimʹkpɃEb|j{K尺k .s=OvRirHCQnC 1Jl,UӮmZ0{כxkw^Ky쵩V#8#xE&v|!-ŌmI-dאTc-dRwrݒ+|!Nf(՟Sdű$)plݾ֫1"bvc<8#6"]`./m4ٮQm]ybI+X䷞}; }~ȺY8 n8OZjͬx~O[621A6!9bkfb̐yyuERŹ[iFp#jި ߄Xon$QvAPCR^<uEe;d{yv?O\寍-#i@ Y 0qiWo$6R5XcW'xā[4 ɏt1㏥(N3jW6ck]E m͵ܟ=z'o:e.y`o hIܜ psݦ[K$!?Vq|1,h[1y0\^m@S7چ]zkw^{p^J`"`F2SdT>>E, ;܅ :ס:mc|io3%·ʙIl$9JJBwI( qz?0.;LhՌnv:OSxPxh>ϤkiܪX G"w$y:[4ZY.id@bBA+b@4mRj7FW)+5w7K}r$1gl0y^lRGH~O\ۓWh笪*C#x2T. żJȭ~=뇵4> ١6ɳIX%F]a(m0[#,8,=s.Q.qm9GZ/Mr7s <~ʹ`b^,ZG !J"^uH!?aidcasۄk F6=AX%iٜjY<\yĩl@8?, n 9%EҠkh7Nj^C <15m:ardyFT84lBZ@wg\3hHDMjĘ?wȬ{oްy=Ⲗ!_F;9FZ4zxIg$\]A2ey!מxH^Ox{D40q3ny-*TkMZ[Io8}\0@y_j: րͦUiN_9\H!x8i8][YkGuoz֯kG,~S b0Jr_JU5{Qԯ紵kwp c#p8zW⅖xewGӧ,E$mwb^'ݖ;`:^!]wXv8#ޮiDx%N=lwW~T"-l1¤hcLTw ڬZ,ٖA eu`x Y%y"ucV|orqp-3UJʼ{ue"8^VM>pX=VQN[v"1cߵO+y ` `0=ǷOh 7FΈ+K't$rm 'vz@AE c?4P0I֣eXQ~ 5jFH[LR\sUIr>TX3D#~Ҧ7Z/˪\fXv\cqL Z'oΨO[jjBZ+A s@|x2VM2LckSHSM9RVF:a1n>!4=jž7& C~7Ns',AHķC߷sMFJ[sMu#E*ezsOAtnELSxmYnPʋ}"~˩A>L@m,z弃'枖5+;629jƝx>fI8rkho`jNj-!!m2n@2 $ k\_CNyry*̈́GYrcIbai e$]S ^Q?ΒNvf޵ilJɛ(n LxTGX–^5sVQlm[Z-AMkYt7 yUխ)mLvihN1fu'T=Ֆ:~ݣ59 >ufE42n}!9թ$rZ@vuCad;_K3ݼہبǧ91x[隼b֘@]=1ҭx^Ӧ|[L=@s |\^\i1񊑞T{"[w|i^\Av}Qj(In +|\6xcSs*ęnWoz֗tM*$K/}A펵쟳 xb1}#k:s*}NBז2ɀ,?%-QٜĝNM4Y'$ʳ"2=pk?Z=] ;,wN};_giyLMw]AqnQ?|Ń>oυ̿*#iTtmx?ÍCl,nHz>qۂs\Ƥ/f7-ۣ:DMp=W叁5 x6rAz\gg'̄ncұrtzRV9Z,@1xQt`#0w"c|?Ki{F fNx⳴9[>ZCw$T^#fY!I18kg-nZsXh6H$ sܐ+tId̝pֺx*֭*#W<Q劰gkVZH&6Em<6@=Mz࢟;f7٧K 3@ Iq^O-Z\F@uYrڤ1De~2P/(?}N$T/"-`泼[E|[axֽ `i GjxXu[XI-&0i@bO#G$QR)2-oDM[ NX*WNI2:(j~k>:?i׆,8>%z乑sk |Qo)IXZp;08+;jsS<%֍q|EO!#9}+|[Wē$d$8껐bkԭ^wT8=ͷ-:vwe.m_@X$X ̱9?ʹ}F!-!2}skFgWIqHJɬ9+ I+l_g$#ÑVqmmq]p6>ZKKAgpaWgہ].qU-mJ]Jkx x.VcwY0V".b0x jEYg@pr-|aX5)c-g֭?KHp#hfy*Ka-G"Dm$j6iV"0qX>hol\r9U5LFq&)sb $>Xf-d$+/SO5xVe ܟ~k0mۛw#s19{}ˏ-1y'-l], X`X~0WX&{50Ϗ |Eo*jb[]ZJ<kS|AC?I$bg ȐzW_5乼"\%a5iޟuՋ>M&O|5$? ^82=Ŭ0FXgR^e'{;X5o6l0dI ї$w u)-m٭WNztme11PB;s9qz5kViZy7[`>0Î}+SzMg5QF6CFmlj.zαEw=U$zj֏Z͚O}ZwJA7S8`LTr0p~{7<}ɦݫЕbrV9)khd\pwczVbs+/|5F{aca ]A\$4G ӝïjm[X<;kV?gb\#c6~}/m׆Z9Kit. vp:}97_:΄Hys&b6_XQVzX9;#k*xחֱgգq bq\mu NnscG浧*!UB{?%:ajVHM2ج]:z[߄ګ>zLcӧ!sbH=1rk~Mpi7r[J 6lbd9̣9Ҿ\<:_1(iϵ'2RKc_\~4HlI% :s^=㿉'6menL\R5a&18o~ͺ6:j:đ|X^?z<#.Le˖gqp}ԟqY,E8;nS;"^_Zt ȋ(XRx'8Ϡ/"2'uKXJxդʓ #h.)5xtcNtCNy&WbTGtWмy?f2<u.g=8籨/x42H+JޤkX5Jk |orQ3En_iX+Hs~kުn|+ ƚ4r d,?J5ڽiL6:4¤dFMo[+ihZxcvwHxg%=^C5dO9<̨ds{Eogω%l~)Ǧk,OP)s\Vw'`u('hN-ZNi,Vs0FG\mGn⳾ ny!嘝R; >h'DJ t'㇪;hlֆ| ̺[qN .#qǰ#_Mtug2&I/HQ؞sE.M棧ڴ$@HzWIg* G|6ir=; V(-[e*I# ?oJ|gD=:ʅ@#Ygi9keT'[xAeR43&p#%fH<_a]ozO7[,`S8ӚuHtխ&jj4GX"Q-PX('< /bM5/[Y1PI<,9ݣ0+P2lUo jě5<'ׄ X4n I"zח;fLE 2h"VO+]Ld6Gn#9(r=~>xLБ=r#˂G@%G]UUw=X[ ?ϧ~3 Qצ U=k{AMgؿaHAAcw՟R1^往Ze$ؼpqҹ?5~[;~ ѵe-Εx~_<(!&Hs3[)Y$l>abH;X$>Ӗj7ѥi1Ĥv\U:trCtτ4?M~xkhiaBci7 #8kZm8<^5_FKMw}UabvqF&X|@gM߇'r i/?4kIc={xtMFFE~5Ԧ']B(.]\x<]1"*A^zsz߂$ݑupm$A3@k_zts]B$t1rC`:k=E]n1(4/ SdyI`gxEB4Eq%@<.b;(mgq_Cyꌌ\gSs^s]~&j!&BpU#r \N;DK)uX GZ=v1]汭ak n\*Pv tw4S)CzV, Xᕣ)IǵENݧ/\H)q&G@m$w|v5lREt5P n&pq±ͷ{_u|4[%u[;!y2=2rzp95#M ~Ea`1 b>EMB|0Yj(nHt\M\3u\D@eX0 ?Wk5grlnX>Lm?-d$ ?g9Ɲe 7}OE>%oK U_NөZـc?Rs 1q]|Yֵ96ROj<-Ck>hs#8Ҕ蹽,uԯN] `c5kΛ$ҭtC]gXH*0G e֭`"=x@*9#J_5Kc› K09a*pv*w:Ak=/zu7߷.s]{FG"8׷>|', -+IRwmj;oxY 4ib[@*==N)ҭ bGi?t{KSQ6mH'{֗|S.W7P2!@\z' ѭ$w@i G9^w]Nڌ^#լo=2}qߊVڞ; o%BQw܃ӯza핼Emϰ?)ǭyV3>/.!6ЍbS4*vhe@OzZ Vw^"N!E8^)we|`Jbqr>9ђ#&P}&oL6>_NA5+hR}o岾qq49aT ltɯ$8ǦygvIy,ȡl98,Fj:v-mD~GԎJd7UǒYN5Rmר8߅QӾ8iwkƂP}@nC~oVV&y+*ON+_?wZÙ\/4xGK@9Rй[Z9e&ݘ2<֚\r ҷXI|w 򔞿 Oqt=50.2}zT:;܂Z$u8e'~x?PBW,$}?~3\xfHZO,>Fniruߍ)Ǟ'Ddr;@z'>~Ͼ/RvA;w'SVHdo1&rIU Sūincn vIjWWQƲ_4J߹du *!Ͼ=kEt3eo׵ nQ}~Ke^?;?|OMnZSʉClaq]k,wP|E2Y$g*| C˭t ;Ȼ~r-&ICXuHP9 F-s&*F~u&C况\Z+9ݝwмcY8.捣vĂ<񭦹0'X~SMfZȐ<6㍇5msIP/b4T n<z{*z6dͣȐ4ݰG<cE+H1UXkng%AAGs/,4<z`sCM9uܿ-*WSͭ^xkqǔ]U{:2xF׵yľe@ڇ22A.ze;k%z8"k-aPx<&o+3ITh+/k06T9/CJMΧ7Ft#^SN/7Ϩ_ja2Πt$J< /ZI&j&CS.>HTF{%}Ϙ=Qy溫*, ~hL}ӎx[ͥN; x Z=>'QlČ"+EKH̐Ok{"d藚}T֌Qz$Imx85md xq}k[KHU\7Ne(y=ǃ4+X.<.EЗzRETܲ rQW8bnw'{& N9+{Taj^xմ/iGP@ }\kYLV?vB~j&K}iv^ړ㖤3V-tؒųX[,%Sk79 {^_=*w׭On9"d1oqDrTiB1I^ajܴmɘd#AZ/O.2 FE1IĞec7Cl`l}x>=& "¸A52HMCŏ3t585/Ae}~{mK߶s{AGIhSL$f:=~Ԛv=Gʑn4>**6:ԓlfd a,>oN|=dt4h9b2ηuE?|-S4x 2$)`xlg=+j+zyAJ*=HORRv|3MK=B[K]Ovl/LHn8$*~{;YV`A8ee~ʑJ (!SqǞ*I|' j_WO2c KZ^Cih51k<zNjfI0@)kgxFyt?i1J^l"1ֹ{Xk)qq_"(iQxoJSWZ&g<F#;N9xWJTsGxt)`8aPY$ؐ^BQڹxIIgo"G6$!VCpxy0venKBo6acg[5QݫHX=*ׄki:(.]Ͱ篠9L3E-7Nk+(u 6TMsZ탧OAonbq_*KDJSp? rEֶHKKUT$J 8 S_(LxĺUƺtbbn?Ěms;$ڍǏ/e[TsJj&i6GF;:~9="[Zj1G#7̘vnp_x+RդG*O\X)^bC$4W=-,$ ͫC?̘Bj)F^g߂yVmxkF`7۹ }ߥtb(cb3ЩFojFP"8ky|0#^<ţxmbiKl(Iz@\҄菫w@\,eNNjfCגFO߶vEpuEu]l[Isqi$,er&3ºHE9cz쵦Դ.+)n`e$)P}JY2Op;8IkC9lEnWk28WkiEeh`!B *{cMu?OxI8i#,C,y'vy*_!񖲖7^x")}pHbOONQdxBU!\,oj"/#wR<`T_hmWlt26jB)dclm@!MsĐ<&kqxk cZd \= f峍W4$3CtH:8fP6py8^CjZ<yco[nvK4x(xKmy.}u3*`8S|:,:χt3e:̬̅ +S}1SRoVtԝA(+~g韴?~14=k*eKu[;FXH ^FA玠W'eNo鳋`<9X;v– gfM×:4^)4v*C$g$ɭHjS}RlU+AU'9&m7.P{/g㯇Zm w K/kǻnlWox&MaS4[XxS1/<]^cVErĜU}cxC7j.E9Rl FN>N`5VO^pz c x}öZf,NEbAM27qۡ=<FkmO◇5=Zf휓IpEna3>kry~/==~ |:6i->.b}UqA?]|->/x{jF"giF*.(`d+N0r”S>"|"o<-OV(}m}iyUQG$8roXj Io;b6)cq m)h:ݖ6p̂YK(@9ˍ;nTǎ{]YGŸVN/ GM]ȦX坙Ҡ]XE+nvBi$r5)=n??<9k-Pňb8F,c)ݔ71_tX2~#߳˭W\b cft3Ee&0q_`|,XВZKf{Q+$x +Xٛ#8DN*^W:%'բ3jS’m\x] .FIg P(=+4OvhJq6YJAUgB# 4-ACs Jsr8Me|Q!EK,-ϙ_P1xfb f #9ⲓFeRhQ}Hvԙ_ɜCs;L]CHytWb8PqОsRk:kq7*JJQM KMB&`[τ\Gq*4WCAxcZ՝qou A%ڵ4{x4uhn7#` Jr 犡Qj쒈JP$Fr"HQTUyh68dtdfpβ#~ 0U>.=:TޔGdEEf=}j+>uF*8'ͮ4V0YGS9)&2HɊ->Þ#Eۆ9WBF3מsV5W ?4Layj-J}/Wg=BN@@iwϠ t}_,L#eա%N% $gL B̵'Q$G:]@*^$}U*G|qxBolX#HpU)W5<5⏉W:LM6\C˞V_xm>YvgI&9-ûdss~._Eٰq_Z{h,ۥ62*Tuџ HKJ4Mweql׸Qk%iZ%LNh6İ۝3ҷ~": a{X 77lʎk~H SžUD 7?Z)~.O}{_.; (ƥaZ1\|!Yk3YԊG$JVsӮ RoM8 $3jpzCN𵄤AI4N%v+[)V}}];dDh\?+52voC}+ᎃ~zΦ,fm T9ӴDﳡYMI Dg]6hXe2H*-|qoHR:c&'k[$ct#T_]!pyǽjizWMOJh/y/eq]Djq۩6#dy==;ROX;X" 6$] g:,Gsn,?%ƅQ{`ˌu"^<,ſږ4Ykz~PZpqV?W^T_!#t(go-NrOhSΐj 1D J¥撴QFH5@ސڷ@yy1Z?/[ï&M<9+:e֩:(T1$}p?3\V|$' ֑; ʧ] xw#mi%c)BƼUa{K)Y Sy2Bu ΗˬLr0',<֮!F0H=8K&{sQkg6iJ8׬|C1ƅc=?ږMBbW}bk6 Ή0B 2IԴi}rWZM,D&ճGN=H<22c S5?[s̱KR=M]}?Z-#q yg'*a}4(ɼv='ȧ-L']'*11~{dU襇Es;|49 UFWd*c\mkIis>ubĿЖa!?3i.%B1"CvNHRhUJ F9$s׭{Z]b8k"'8?B {J9j2)Mv$֮ ݥW8۾]az4총 ,|7c{v\ZE8To̒2ئ[`BߌM_DUlസcWjђ(3F0r9c3"Ƴ:䅑>ՇjVjm`eʐ9k),X;NȧAy#=j;+I -fcjWMrlZ>6wNs\+{#ҚI15;팚>xwiWj@IWXyєg TjlӹzIrzms o^I NNI]X m+ȥB ^kGY?[fI#G=#Vmyxo.&-D'=|7-۶֚Zz}\8v6O4{`foF7;OeښW/nRǴ%@z>WP𪲡smf+~ 1N͖rvngմhv"8{ s@ԵänEXB-`#̖ e?ZÚfywac%ðX[yS}yaқS!ԛ2-<[{+i^ )vCh]IךK-D)Zu#]ևWj vEtI$湛mo!f[T{QIj͉x]_N~d\crG\[i$Pٳa*NjZ.72$NY8]ҿdϋ$L[' yr6)χf.-âyR zY3DZvu|cXsZvwm~]2I F#nvwwqM* +ξ"aίg?vb&F~Bs]T^-muKi$w.,|(|K#=֮Fjcf0z*<8φ.Hn@ǯ"K`79#l{0|V/2=Su.l,$_7Vjh|O>k>suPU_( ݓyfT\@>~yz ?qDe}_xCs|K2 n "D~&1 7oX5+imd$Sڍw6rr ߀Gm9)jaxiJr *ź &}f(l|۷9uhjd%k[.SIym5[ ]ZZٯnIx|C{Z nG29 Z ˉ- )$5mCpxOxⴞ+/ A|^0sq55JŽlgxŋ6%\I'8_'-]kQm7هta$sһ=/V^ Iuoij,4VHrq8~kJŷaI./ie`Dׂ&x)I{/D|xJm;Wf/$5BHmσ--L.ll9]U׋e'+Wma[%IlWf bc*qu%ͣ0g6P- V$;8>T(܂:׼ϣ|+t |C4Q~i? [.JoGIF qV>9N5|)1[Wo"8}6iZ_ b0.`:?MIsv'hc#KYp>p^ư] W`,/ ՏlJ 멫~0>AGutm -ڽ"GͳxfUyS<_3|JB]$QWGzVqndDeܨGM١O^ xi&=FOH jxSD<]G4djME:-BH VY=*hX u+ Xԃ5O{?ח܍=VAAA++~ ]wfodL@'<jѾxU[N[?wJ/h_?l_N-jn-_eL<jj_))ΕMe em$m+T `&rr-[(uoC\&GS؀Hgq^f>״ Hc,Y088\ɯ>'xv׾K >(, 9 dZN:kpe#꿄:!?>,|f&n췍QH;HPΤ4SBWQq d@!P|;qǿ5ͣUMA\KGl֯m5*ݸfDFRs;.߅4qM$!ZP\cnƋIS3ԌW&"35Zq/ G)וcM9 Tsfy#3J E˫Oit%mXWغϏ?ii>=V\e,D hKd`y c i=$Px 7ZyUKEvnwS.ZI9^=OO χxJ}V}Z&k-jO$R2F`j?,=ͯuۅ sZZFziL(55ZʰFNofeh$$GhygzWxz?ǷV(n$BtԁXuO xZ2Z37)ƐI/81x]"̺1$ 7n5w!~_/&rB߆|1|ÌAl)fП/#Gm$d-vgY$SQnf%~"C7lvVU9*o@3[땢)ԆqgEyÏK@,3m/$b0Ig2s^2T}X! 4R@B3+>ϗ39k:핞}>JjV;#ֽeX4}GuKXv,]C6sNk%g)V{+Zx#w76ګ[)n+sI=5NSH'ZQnB1E{͂zd4WEs|SE4,)ШXl"|oԾ+|d}Wˤq[]X)w#!0%* 8rjTWJRZ-hZr۽鼈ڃ512cp. WS&mfգW2M*46R7NUӏ$}bxwDW4ΛfhaeQ{!hC b<녓8'Gto+8=G G`x.7el9i z`3rk_ZJeВ-F e~\B_:I6wntoKJOm2\UmEU^,3 A)"H6PGɨ|5 چMڴDY>{EJ)Y؋Kz1_E#b0ö9"x{v6z,o,6ӆ z΃Rea290'VLӓeޒOAJPRMH/ʴ=N9\K,TiT6 GqaжpEy/ x8ִہ$g"dzv ÿ]JveRm2Pqw ='^3o/PZ_X/`7+7g :=Jʫ/Q!`=et%UGC|}pIdnepI;'s =zk6]$O 眪 rry^3bu4)n$?pMKԪqjxjTl]_;ϧl~~ִohΝ%t~bҮ9B=#yW.t҄ ȧ)ֿt SNyD?$C(=x< $Q̺Jy~]c~ΙYxN[صsjcAM!䌣vG"W_\{qxSஏ|VD':pj *qɠPfvKVrN/A8|T4x{DPelg0~om. nNϷ&Ӯ/gUr0vkwEӚGV63 y=9哎V5O iBHbu9-Ipb1 XpYۓvzG\ipJuic|bwXY'Qצ*T\#zڟ4/ ̊K&>?oguRHܱ6 5,.I.H@υ?Nz-[{ԨqFT^Ӵ-hԬ[9H8{qtɭS8Xm1aj~2XXkJr&u 21 ';ONꮽ2֓ *~5BG{W;}rEVCzg9Vv-k}d3d~U5ޡh?M%UC1 cިV%i)$p=p~xOHcK܅YBGSICZ:ͣ c Bqa׷#_~]kgj?bj1:!s:b-#D)ue6s4IK4I-FPaؐDps߭677mCM:nk 1R[۾h/$S$y&s"xAuepV};IJ]\,Qg>TZm{F^ڸ% hj2)Eh;-f P闱lb)y2O=Mnfi[]Z BNGp?*m,Rå;(% Cov$e#Z.{-mQc5w q\Ѵ:QBG[Bt-&f )9Q̳#-Ԫf9+*mO05j)ip|*\y}s<}unnfv9q ՅľsG*g8Ӑ$RLȽ~5mgvUwLi\njumG >[v^5DZ$niH8ی\5)T qs,4Q$rdj$NU+-M-Β xfHRzB*]BDKKya) Sp=ˋcb&ck/Ru[٬PؠC0+uu+5(I{EWep*Ƌz[ji3A&.W.Fsy?O^0yͦr7$VEߕYluj.dc2.jZ7:*J2:iZ{~"V9Ux#!=Q(idb, =J }s𥯆utJndغp{d8 Jk]RUDڸ㖌0|2BեL}PۢPGR1-}rY^7c5cRަT=S_樑 &Mq>GSPu3X"}H^%gHW+ԂG/5 :)pq9SQ]SԞi_Fa8hVw{JAi3n;6n'٠ԙz#L_è5= DdP?}GM&9<= jRGԴCks&8JǿZ]'XIEo0pڡw|k*kBPuE0$x. %5xfa !YZ¢qqБ́q*{<8X >C>e q۾GR =^ʩVM# #wy1Q;ƨFy?ZK#Xn$#S޳u=B# 伋 U59%p:¥xߥ6 &.IKoБNIFwo 'uΞ(ΓmkOwqNp?ts=kk 2naP(w-^,tMLߙ[2yY;+&niYBs!fh#ڡ0A[v~:ݣVAs^.Zah5vHf#ߏz'o8om#eha%ڽGS޳SO9c>(ѤuYO_­AZܑlŗ_,zY#AiOP ,YѾ%_kf(-\HA9*ϧ52N?iEZD0P\?YO|Zk[[%Fit5҆y#>Rx\_Cj02ߑ޸I+iI>Wdvs[bkX#bٵ!.^(\@Fe`_i:}QkXPWsi4oa~ciB`}rGX+u`բG>'خS ;J ߩw q sm@O 4 Xل ر|[<1ִ?j}-l|!SRSxD!GhZry t~ϭ|P# վ8xsCӡЗT{?u}EE弻m㑇+^#?_ˬ Frϸ57j_|4Kw:=:-"E%TG'7 1s>kП~+[^$47wYTR1c>UڣVOH&tA4sF cA)} #HTmkү OY,o("U#JaeQ1Z7w'+ KŲhZN[M3@$IIwsXLZ >%^ lbBU2^|AXot̶P%V J8FwZZq{B..̎ q!cl'K/$Mr<5kyaԡ#ɸ3t/? "|]Ԥ,ꖰF/rG9iHa@B0FZ4X&4/MladHܒ?!מk"tp&MBʻ1P'?$iHyr$Ql[NEs,LtŖ%c`ʻs6OWD-dYC6B~k~О uWZ5]6 t]6fR-('!1qW֣eBEwqp2z`~U.m;X|[=OX$TeQǂюۈk]t@e'Eah>09-"]AZ8dlH희q3O>(^Ե;SϾX༬Nx畑/;g4eo $zt~0M]?U孆O4^$iхBN*Kj)6z_g\mc,^љwPHs\_|Tyten9ϐ*񧊵/xU"D𾅅33#{'8_^. ἑcȎk*'S?CZv,otI|ATf碎W<>mM#N jiu7ŗElvZvv5RmQF' )" N1Tf:LI;*#(s6Tʕϝ'jWkgbrJ;5'NjG F~UŒ+:1ZSMMV34C`pyo|/NEO1eR~bsZyf +o*Hϐ1v>> xNq{ohX,% TȼuwƝz0{{Skmr8ZC>\zJӹq"O-Uo| 7KP)v4t ˢI;[tQqsr0$W1|<]5*|s֭Gio`|am*䀪:d[ڏi71iC+`Gp qrrkBMO֫q$q`n7bxSW/e{e|7&6A-(IByzcNy>f1n~~?mEMR)-,a *@/뎕&]cIk=IxՍ& M3nT' z:M$w?\ǹdd^i^w[$:Bm- E P IݻN{uodӕ/gȕ'73l/ǘ&nRQIf_+7yR ]bgHdP<3u57OE Gi>۽KNCh5^,Ad$syzଞ'<O<=h.V7\$dSNudj]/Sڷ5?~.? ]8&~Q9o-TUnx$+s.Ҵ+{XKxP$U:m8Q*?~ַu]7@I\Io\[pyLɵK3KOW|Cs隮FnJ@?B)NI#*q GcJ3FU#tZ~:/mu--6a`n{şSᧂGm* Ӭա.l2cp[xTXd!KgIWlJa1x@8mDMxyKEnkOotzrslK]L~? x:&̹t7U8 y_(OmvY栶Ʋ[n $zV_#7EɒC?h+IrͱkQk ]+E8*3;sUb2F[MNh9? !-&.b;U 㿰4OPOϧw6o*Fic$w<5}651n^hca.v%^0K=y6jo"oݱIA>uNJn_ vPIIuD~b3ݸExrL̛QhK}{Y]2kx=6VFo6zTw{޺"'qvl44Eʹ,88wgx)t0} !d+xt> tWZluv,- tY.f7 ykek }BI7fA== _<*ˆf('W7{h$2N dtM&0G6ŸbQٶEMvS\)jrϭ8a!6@pNG{֔Z]Z͕Q(.+WW&JloS_E 4d#8Sw8m _XƗQn.h.;9 xb֓_jqɵX.Gn]|!Oom7Kyp Ύ0^cߊ,<;ud^nTZ0'p'h;D ֧5 M-0WVA;R'?^%oqs;ݽ*m{/F8F,e= zqUgʔ.;UgѼVMc5ȏ\ ¹nGy܅}qy?Riq +[V/$PܪZ@m1玽?vc OD|R`2<psnYxpހY:;vlǯ\:&oNY`% d`kF0:/Rn`c6 [{mS"-d]Md){Kl W%kȿ?$G"WgI,$Yyv߰==355JP>aDŽ|m{F1]3uf+m8 p,;k?)hz$Hx_PI g|;|eojv1\1r-/9$W.c_̶:Q{7hmżU a\nycK[uBZj66:zCw.ZVYc%9UJҼz}LDo7`{˭:x]Ė ,zMp7 i|iZHZj24\I^7& v~KY$wLJIF;~|6Sm$It73f#.<k t:۰i3}Akpn ~xÐQ8ǃPj0h^׮~xO5ǝyw`0 U~OEŒݬ(٣m䣍`*z;8Es.c nbOpZtsmpҤ{G9ެ^jp-qy\(8g;fj tSo$ vnA\ZI;tj*9aw&(qZ/ypbi]nr:kZ9ig KƓ<&,6H*)uaqߴt2X$vP9'{`rqTں>1vds鎆]sofP?\UdvSmƋ{w :K'g%$ǎONi/| mpsێ*5}?Eq^)מ<Fji=;g|^8]̈́a;G!H'Ɠiwqc8^O0'[1c`tHBH];xQ4_n@]<}1 =NJ~U'#E"ׯwkCTgmm:;x쮴KČIwM#$i8'Ŷ3iHBF̬Qw<ԧ>Ωmށn⮜dƴ7EK\ObFX@x~O=؝- i 8lu_ ~=h3j?Ńڷ4n[X%l,-*A(mQs]c–qOF Sqޭ|0o0QEMŤ^G=p=raW|=J.zǀ8@/oM~W^Y&i8 *2:M Kli7h-A_u&1܎+g_|X֚~&.!$h 7m,^ XF@<%̓붺u6kВ~[]D;=5'y ׶O6gU!aF-̴v*R~e)9h"- / #f=zh`U|C׌~FrR+;Uy!W=t}6"-+`f!8ϱojQa\KO+dbzK/cX2$ǧSҽg Yd6™dHq?tIq_ƵG٭uC;)oa)_Tx V"2%@Wjx"m2ds>/&\O[MKkUr~&VjZ]\G!7L8QtTi5t r'P+3T~jiA<{xGVLq|alr^ح|'9hUK!اI9*ݮ-Ҵ|;Q4[ Dj1:fQ׵o|=⮿cO nv\6М8ܚ|! L Fq}yxI(˹Vڂ I?ZψB㻇۩w]*ܩ4[H^56|$w- |#M.|{}=JE|<-xOCWFSM'gN;u5i mYDw^I\,[%=z4Oy-i|qG+p=kRV“IJjF4֞82o:q؂f[Xq 1ԑ؊5? {uA +/u2^[FJRkDY4/V--TCm.l}*R[x6:uVz睧'H? WY|yutռ}1)qC @p:V9n#μP/tleINXk>8lתxG(h`DUz0u5=¾.&Y&}VWckxB@Iy6i !dwC~u+]{:cʂ4ɠ.EW'H8=?垭= h")+J| ɦXm#8t5:Y^/)*G[T>/>hMj=GM|;>;_Cj[ w\Go=z~hfּ"J⛚~|4-Ҷ&8q< *hqI wZ9QWT.[TѾ `@a5SWZVZPN!qXަ[M9Rn0N=X Kih(COmAX+hM\_i iLHsm+д<^9ҼBf`21qУۡ>Ss3Ȇxm[EE@!ҚWdn$tym:$5k|˘Za"ksy:(Z0g ‹jIYJV e:iɎS){ ;:u5Ǎ5Wf۲$xРϵjx7W]SM.V&7|m_Vxsvxmn;Y->O!}8;>j<=5RB<"U>K%T>aҼMמ -+!# ԑ$CKkyk]w?p}H"21WZxKJ+ -Iȍc8TYHIQs%sNZ_,{s+نi a!Rj>[IxEh7I dzW?ؼ|1߱t V GΓʦ >hw'c¼,~^65}k\+r<63޻M?P!.x_KxJlt;=y3Ś;3ZJp.,.Loqv4[GD9Uk^qY9u&8^ڦx'VI> Y gR1և5\YKl?x4d "蚴jPx lscQknW<=.QIh 11:99ԙPmaX>*5wYF|Jø_\߇_B]3OB ;U[6z|EnQ}qB}}*9"9b j+EA8.sX^х헆$YWu0˸(9 U"F L`oB=꽄3,Ѩ;f$)_ JI_p6HҼ5yug Ǒ&ׯ+D ztG@еGï_*>9rOp8j^tI|U۰L9<>'s8+I%ĬMwܜҵRkY Khs.MU+5;ic`)rANr9G='UK?D8OOK8b7)>Wilx~* 3Z] {rxUMK#eYn˴:3OZnJȅg?4|3ow{Ge5&|k) ŭ_OHBdE Xb_O t>B>,xx*Ad;đV p8\>2iڴ3 s$F/;ށ[j,tX+ Z\HM{rH˱"OomWž_D]Jiգ۞H^WNTڃ8Z/sߊp^zm1$HPrz/{MB+u1t<\eۏ%s 5!"T{kw}FVMihlrN*2OY_K67T6@g#8^FTcӚfuU2'98y熾:h6:.ŬH]]@j_geI[w pB>) RQջD0=E'F_4\SYuKK]rxEW''5^KT uy=2x|Sk ͔q1bRg8SͯuܨΛWl_ C(H3޼=wQ~x ]BpC3`lO"y__W͜WN~·sj|x?\V1g\=@Nx+˫0շsě{~H䷸,`zOR=q_B9oL:ՕGڢw}W>(>Zum,+c4弎3 5 ?_v0''g5jRm^>b6!/Լn}*RpcMѭյ"/*TJX٬.aiW\vBϞ*qM#;i sx=I$<2F{:m;zϊx `ЊٷŞ$UL6[ཚ&1`F1׭PSCeK}?y_)PH3,;Tay qMN b;Է "0$s޻+h#,f5#gǁwֶ5i Si^_ķpټ1&v.35jZΓa/g/khs ׵ԬŌYY"֭|i7U+coP #x'ط%7nZ5{a,l$vBG^ ap]^9$D7,ۏIٸR}7GA紹`dn i7Vu;hLw%`\ qޛNRؕ8(Y|4*KӤӼ)-ÒO0OcdxY:SL5mEg5)mY|4FՀeĒ!s' Σirao1Mh:Bǂ %ˀnj?t}ޜ/ՃGH}twjɮKmhrHxNޮܮ4yw%ykKwV^FҒG,2DZKe6{Yw-ޝǥt1Z"XIaz [魡|=kmѶY%~weA皸/u);$Tӭƕoos|;z/|֥PF5$6[lnp|X'':M&c^?kqh7J[wCg늆})3aHcǒ?U-4[u8S #`G=zO=/6a,P8952npwöw>7M#|`CcHt>^^MFჷhbֳݎ.[|wc˜7®zVŅfiS"Ao1{*ŵń+{@-@{,k𮏣b``r;J1!c+[M x4'g'zGpu$9ԙHQY:_ /ԎitN:V^6o+@d"tl6wDpFr0:k o5Hd I6fiړ˙#ݾ4>̲Z\(ZJR:I')E{p ptiaשwȯxt ҵ=$q=1ҽ;2cKk{>qE:^S *S5 Kxp)J9g+y;U’#h5?ywZͅݜv2=!/U%d+ o7^h6mό#fKv,/ItFm0qhAif?4&9I'=1Sj:GԻPOB3CqW|O>h< 2{zU nU%ݶ?fmWMfy]ݶbVo<cF{SZ96E‚Xy췄8 㴭Rwo4ȹPμW` 1[<>ikht]> 28ft6Xm\l|2f,Glb-+̠Fj/BUs[hm]+P -6,<é꒺gʗ“V֮4kGeL%}xWx'^% b"B7cI)ظA3մ,wTGgi2/ ;W{=WN[nmMͳ ŅK"RSio![xVeaQ['L% ԼAm-a#cVpU5;ᵘ!dⳕTݓ7'ӼC}3)ݧ,~B֫o~e #ץgℵ̇HhKl+_VsXшկqI-`յmDR@ @=tF9yZށM2Vhyw,%a9\nlB='N~֚jnӝcޛwhL׺k>sƲS.Bg;W@nm4$fWQ{8f^M=VfuhbeϦ1cZ. e +p8Nۭ̠V0g=sΡdA ? b)̮c>&ӝUݹFXZp̨1AUugjb 0B9ϯ>"h~#66!̆? מ{S\eK(l![Jtro@8%Km{tu(k'u#9#&iܬ!Fy jxHr: Ҵѡ79-'R${y(spJWto/t QC\`zݤhybd<}xN]^ sf0ğ~>TBs l`gwK#lDBA*灵 x@&"GoMՍ⥞BJxϯjk42eTq|+Եk.GڝD`ɻbҳ ~"|Lfm ;zD"l#jx 1/wO4[Oك6}n>6ܘL'?f2c_]$sS蟇?Tz#î̗0 ;NpzX5荥 mI=ʝny6uk~{Im@q_ʽA~&G3Ļ/vaqG멨-䑇7) ֪aH_JV+xCvK&~]nS%d 'is?u6 |7mtm(o;VVR^hZWqteԐ&}jZ+WS䩤r߳bmWR,rf-"Uls=cO>|8=4"3l@~5%ηl, faO׹o +!ϭ8ߋ4 Mca@ɦ$q[h'=YC-DAc=~[lr!"-5mJ٠YKLb0X7K'++m{#,QYy*pҵ|U{& b)n}3XvjI69on~ZiZt??gmBjחtRj62( gVvfʪ?[֭[h.tW!78')tzemN;3şOOZ&ݎf9r0O\w~-Ĺa'$U dr[acrθM3Wξ!A׍ $}ڋ; +=Ieo㽷%hẊvΟt8cbH{u[K..GQodqߡxk\$TEH ±\u8״-n%d(p:˞ԫ.om|G .?5xšm'y-wU6$gtnx{Cwq%ܾlGQp G09>#HYi-XY±u&L4#+KLOtig ۮ*zWi$âVSE1ve'G 4džhXM,R0v]぀r}c(ɲڲL /e+ǹ\qk5;{n/LZ4\kKu d?ҙ4ƿu5f*񆉛}~wzo$x0~/7-(E#92ENs9}+KkVO Vr%1Mlrk7 Yig<;Iied,f=1^;;-B]Bm[p64I\w⽊Ks},C@|qP0?Zn/5cߓ*K=̄E8r8ڕoyq,3[?Mծomck+ebX@|}G?Ƴ]4yRgK2&ꩵ!3X?v0>Y1zXWe[򄿾fxS>?k=fH71R6zVkxW0emʟ?'?1֔A)&k>#nғoQ-„WP76"E5hc\,krx\ςY)[KaX) eyVEgxIl/5]F/,98=iifL}>7Ɣk^o@&9`7q,^H?=sJk!3B ]VrE6c #W5fe1cpn\v]]x[K|S*Y\ƍ110qy; jT![xS,8'K#T6j d=KpA:RJWX4}zx8 ޼ %`$nx cNiiM մMޝuf 8qERZZVP S${`{=)xu/5[*+B +w+ʓcIab>xϵM<w;n[P3ztN‹IYzڥhQfT%Bϡ ʃ%dhx v$5Vw7w:"˼2 =G~su]F[Gcjd00G<޹eM;7GN1Gh7k=ܪ{hdWMxzźTWsR|Z2^PKF2H ,3W=UEn'R7C%VH㎕OY{j(:k9 Y-yjdq3m##:~ >ͥ&-9+u8fX\Fw` `Z'V#!ON$ڲ.-dK$/Aln9ojz l&ЮR֖HP.I'~Cyz-8&ӧp1OҸ@Ar%ὲ]N2y֖U)@wp?ҳN5cf=#⎵j>"+϶¦[a˜i1H:*hW> $"Bn4b$`I95| =r_xKs#n=j~x _5#*P럥sG?dCO[]+]XBAbe]}pi$/#IB[mߐvίZi̻,yQSB={Vv^hWwVѬnF墸WSC߷Nic>}kˋ u=aAe]۬/+";|h$1LYqwn~G[ YVHw~ưK]6$Q4;Df6dBknKq`mL[EcY,4&>bJ}0;s |Y|tӯQ+J% ہ^q{k:M[]D0qn##xsm*.Smr95& p:ҵjXPgl%<}TzV6I3Z4zL*pFrpk E[u[pn^xb@ :`һc8civtzLJdRDR&,{)#޵~JFp - m.x\:^|B.? yqk:V]2O;Ҝ%(Z/TiMgKDckiGs9kEkւSvf+ǎ_=A_|wlkkv3*on:GwT֠55[h"wESS?Da=M*Fu;7Z52EM,Pϡ5g'dZbK|)^1uW%yVZ̗֗{[ 0$d`[h-fU ip ;d{մO#S/_SoZK[:t,咻8ȬK$@pNKFmNx@buA2I0 3ꎵ܆'ڲ@Ǩ{ZF+wY\C10o%9=֖Aۙ0zbҴbbr_8}}HϤ EVYPc=s=,t^&ʑd=0c_e@Z쳥qS=91m&+^HFe/H7o>ǫkeռ@Od מjKijhwyl;)SF*o<~si~,22U\A>3rQKU&Qs1 ,F.0G t8ϭW$Iٽ_kzYn$ےfA[zVĩnw䑙[Ir:58-MSEXsc4:9F ;c'9^,$ چJaOR= Y s=9k@j3_0 +`TgE[[ɝc$D*=6^Itj:ɒ66=*y uS5U`jTlI4ej.%ۧI%}T(\*$_~H[1ʘK91sK}gKTO #l`fՒ,FGdo1x-kUft'ē2qv.Gnxe.&xbu8[q끊t7K>w4ɍmN:$Ф6u`|}oTc%$Hȱw8jȯ%R o'9טt-U,?{o+od~G4Gл(p +5GFnetol]̷aIJGMqkfV$QƽrN {GyVgd8ٽNWMp%G"5o;eSm1#QN}׾j{sr, {?*߃0_CoR(ri&[ ?j(8 !Z5͐uܤۃK}E+}Axh%Z-fܮLϻ۰ZBxNf,䜱QEyuoIuwڭE̗RzSO&nϗ ۫h$qq|0`J7uFi)Yk} +2{+ׇa@Tܵ̌)-zI_h- GȪ%@vМf}twx׍do߭G4croF7:vWrG!`NmwIOPhW~Ől|ÑGaCRH r9е+Љ:X,qKGZI+}?ĖֺA5n{ӹJ!t~c` vRm#TT#c<#<GXKO dv $=p;Ojb[h cQaҶ,+[g \tCjZ{ۍ>BvzՎ}"íyvd6)8$q]4-'PD$^mަ2a}Onc mRݮTZˌdv[}^Xo5o=:_)7tQs ,^p_39 =FKK}tK:0 m5 HmfҵK'[V#liO5k˖2轸y RԬť>o>WG* fе ϱMNov?)I##}+ԧ.uSM'ApD$)'XV&٬y'% rHqzܞGPnJń[ZG6pK_OoƲ^af ! qlO$/ar_Fڶ#gw|?Vey[VV@QXұ#sz{W Vv9F1.귺mn e@n+PWnc;Ox~F}K_ӜH[7sxŽ0=xHGem~zΩovt(A4[B7`(FUڋ"Znx}H6ޝJ&Av ȐVΥY凗-'|J>+^k{xdcNy9F,zD.71{k۝J`Lô&?)yx!ut g'ڱO }$#S~Ж4wXn(d\^:`[xl B:S;q^dQ{SIP˂F:~c 9~UY;A荽Ju3!TXi%d3*zҼ*sI0Mnq#øZmL9yM}?I njөI*#Gmj>!b%ʩc^*-V5=.OZҡg Ǩ;Tu_6]hu5b]b]a|#yc$vU.䷳_w/ơi~H LO$R@Җ/,T8aʶpF=5ziۜ8A;}kZT6&R,\XbO'ŷcݫ-͞s"/"!]~'ҠfjWkoPn mab1#,k4zW)援$NIcMw 9#^ukq#h-S}+`?tsק4cQ=Gn3E'k{,[a>f냏Vm5]f dկ-ȶ I< }Cƥmn |CsۈXj`ģڴ)Z*=DSv!ѧ;KnI8:Vdbl O#8 W%hv.3 e=,-O~w;( np8ڵOV:XbRIy\eڕgiKctDb8'p~l/JQ@契➛/< u[8Z; c k/`n\%:V%Ix^@vkg~^ s,8=,ܷ.,w'ƸgPt z$%ps]'OYx.Y[4ekc43°^m->QbUNq=v4Q%cd;={S%qw! N\ͻ?LK3摈e0W{;3%^ƥ%o6 R8s$)o4Kؼ9QZʼZM@a Q=1߭bFtFΔ!u'bLjnVQ6r -K8WcLҩ|jbr̀2E;z>Ya(nD|qiͯص>h)i N22sp\:ՇxTj-RH緘䁸tnǏtͮH3nI#ʞ>JkTwBb9ʷb$TgE=L tg>RALs`I8Qҷ4m-N.-::>H H'+~; p mؚmZ!烻nsfd^^2I1H 8c{RxJWFFWCAXw_AҴH#$f+Z%sh[`}N[Ǽg_&"8 ~_֯)&In.a³ԅ`~+KC%R7e>/gB4yx<2~ sYJIuKéͷEz8*s=)ʉm'V }Nxp׳>9-+/Q>!4R57B{zMƯ'u޹/=F!U;y"`d 7px9EHH68_lH81jM$6YjvO1 2+6ɍ'@ Nki 5ywzR]Ū KJpz3qpospo$y)B:gw3(Fg >)B:JFIFC   C j" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?qI riBc4nh֜pO+{/p>f{ 8h.6w {SA=)Ix.`S}r}(s1Bc.H=\48\ڎ ޝsNQ8qҜà8ZԘ`6*5ppish3B8ӿ9G^OcN)=(W4yjy MJMZpšT`3O H^ZvTc7`N,y 9<{UW$W}.ON|HAaDOBGG%X`;14'9Pc=ҬC쑘tPv5#8=K@Hxzwi:Ҙni]v9iwsL2p <)gQprz;0F8s»qM-$pzHNNsG1-N (*>1ӃgqJDuK/y*ԪOi{T?J s.zoւsݖ.M$g|^csj یwRwiyF :PҎai~Jj\j?0X4lG6ИaF{QG^n>yH8]t!y،oHeH?%)Ee*}At#£1AIat 2pz-!1ߚ.Ø?0,? }3QnPA'qG8McNȽ;]@9&ާJ$8q^#8“P I#RpOz5 u҂> HZb!~xM`}i/8^@Mǭ&/SQy%@2*.Inn=3Nq zP5+"¸Js:ԦLi7q@~Ur|?x)Cp08럟NH^v,h3ذyf7ϰ\cJeۍ@s2s8 N(?.=깸 2qچ |vذfjA7lsEVip9.Q@s2ϘH)<$g@%Q˸` 읦"jqAM)n8&;NG\S>06񑊀['#! r@⁧bssA4pOʠj ;O8l `r(O()j€zJbOsO\3KQn(b0x9*֌0{tϥ+(9M ֜TgSÑF8JjGNHRb d UaSH'O ǧ g8vNOOJq\ ycQ-b9?)RzTҘWLi#&N_v=zR~#ڀ֚ dIbZNf3ՅJˌy0n#ޝO<~XO(1f. x 'NN~ ڝ#sMmǿ~idqMcgBB|t #J_JJ9)/1 ,ګ׹*~`p)#''yoj.K `k柴;)I<1J褆'i>'h77H<)O 19I CHғ'KZǭ [ œ qIҷ=#PQLGM5)3Nm8zHO֔3*|L@ܞ?:R2iv c:`s@B{b;sN*OB ~4{:J0AsJBq۵*R"cpg1;~Sރ,1@`HIv9&1\Qn#>`bVbc#Ƿ4#ҞI84 H#)vsfa&9*Iڝe9> 7AI'H Ni8&=ZBJ<~i 4 5O`:8'z~ߘsiA;Fd==)r?zsIB=A是֕zEP=x47zmlH$^H|C*n+q(V<I^FN1zrH9aϽ4FAO41=ZVpӧZA:l~s@b0?l7zf<7$F;G>!f#錌zR1I Pc'KcSޚISR~a}q@n H9Ɣ ''9O6yQT$;z)] ?J~ÕڜsLhK Ύ8=vdUE'9=&=;S`GBo.Rr}:lH'!GCscpiD|zi@ r64 7?)6H6Jp턶@Ggߚd ;=Hg;"`\4`Лx0wd?p#)8)8;=sG` s֐}ބsHѹ=(,<Zz<@sҪn?LQWASc &ጓn)x~)U#9)ʙ4OQ })jU^=jECHzLmF`84Lh^GRCrHG>p3(8S`*柴(㡢(vBߊE0C~^6vjC=$ݩONsڀR}Z\wco'BR(c㡦=?Z^iXA׭R`qۥ!j@A#\ 43wgp)pA3Ps@ 9v+yc(0Tp)F܃H4 SHiIC!}i ҤU'ނ8;Ȃ(R)͌M@$ ,Ots@Rzp=ǑBS֓o')H?{uXwrwNJJ,%qx89~t8ҝOM|nhB0@.=Af=1ӭgߊ9LQ϶:IN u4 o!&.;Ktf,hPHgNz\/^( 騁S1T>8 k`ւO?ZG̽8F~a҄CpICJCT ޑqo҂lFu;.}x4(8.8c'Rg0YH r}((=h۵7敶u8p8#8H4(J9x4oӚV)`4g$n d8PҔW8Hlv:r)v$\~4 h+;PwiyGFXwg:Sx'&Ni89Scz0 h9\Ru4L? R>kE<1MeQ ǭ;hA z $?Ґ:;v)RNGК[#v:>PJ5 K.*fN6F=lEt+R1M ycc<Ԍq +AI=i8 cHK@Qz79NzzQn= uh@wA^nQi '#29ǦzmtJic<9'ZFbN\z8SO4?@zJ0W'=6!aޝzC)A ԑ|Ry4MfN})F~h [s8P7n*rz sM2ZdMc~Ppv:zcw8"" ZB9V8v'=i[؅4c"cwiLD Z5bԉC9`ԎtMd=G\`?zBךcϥF*9ҍY# ~4p6z5k i=zs?M`{?֥w͌sA?˜1dR h/C;_=RtځH<֍$AI944M'#8AY tqǿJ2s8醈?;9s`P ًBFy s11ڐ`Nؤ7Ҕ^?7p6 G]ޗvSsKך;S,O_҂nxdcR1NH 9;H4{elyl7Zĭf}7`0ߝ!lrHipfǨُq4Y'bRzgґ\&s[4tI(NSL08k%t˶iSװhœRq@=|i@㷭&zRA^iМRG!Vf;qOW?_cQvm%(zh$)N37S8>SoҜsHwC׎N9p4pxJzN!j;⃜zu4 ~Uڝrp=JHoJ үB Ca=)Fs.wp)m1?(^}=>;cj4&f#v:LP{w)j4r;Ӂ iӶ~v~cO$wgK:⚳WNiޗi?)w|Q ARqMf xM-sB@yz-qcHɤ; jP h9nb3ӓ_Nḇ#=N#'q8P9 &0E.ސ9"sFz{`Ncr(0gVi=IGs|RibpGNZf HzSIomǷHI$e0q[N = 9#ۨ#HNO@LRNґ?< b_ Gcǭ&[; v9,N>~T!=ڧ1n=/@I9{@Xi7=s֚'Ih-^g M>ϜXm<{Q`{9sҔ>=0;Td{ ҂$${cz]MFY€8N)w/M + c%r?@CA r:zd]U<ѰKڂHyץ4 wi3p;Kgw&[ю(3 SL\l|9{ RF0[8A8o•p9Pe|*P^O9zPPxhV$L'y-G4 mǴ`M8?NzzbϷ($g[%R^ ͈:N ƚ8( gS@8 ^GCLT )uWu4ԀCJA!$'/zpi;@5aNz&JJ}s@n432?ZB峂?R4y4 .Bkl-R39T Lfg4u3=yd=8֛Jn২ bwnn3JheQS|怺0r@9Q!$3 MvKsةs~pqxWJ!apsDn}*RbQ9҇ 1i5ԏK '`isߧN9p$ !=9JI s h#<Z`li9;8#9Қĕ#i48O\R2烞: 0O'ږDKInESQ,<%|j]wD!NHPtݰS*eF-֜1鎔+ξ~_3x2D0_ykmyn_)\vlgnO(?P$*4fmÜcH99|Giӟߎ4x/zƝ+ jcߞk$x5s.WN0u%A WBIAܡ^+00|GcQC /{Q1*ZOtnYw$ pG#,_,H#T,i~iWĚ$f׏x_n,N[ۥ0&2N t9kD8t;qґ8|Fw r(|nçJFrI?Zh sۥ.(pA QucZcL-~is.O83Mv8F+$g!`R,TOZcUm3C2 `ˡh8Bkվ5|`{k◇R5,mjm+S7T݌$o1'.X7M-5XNGJV@=9q:Ҷ'bdlVSz{}OJxߎh)lz6㿰e2{ʣ45~Rޥ}ido1QZc;8Q'b<{@݌wt9?: IV&ÒM;sI࠾=l1QڗvaI:M t>R$ہM)WLByOCJ#5aD0~=qM89u(ޙMyF#Ӟv+cmL?B>`Pz62;SI*4G4QCqڐ un's`XsF'Ǯ;P8$vI3Jb8QLFfU=f*W򴔸%6XGy#O z=魻!Wg5x&+{K?31\wjF]sb3TDZo-׊4hn+ϴ\FvohWCʀqU5z|xr2W Ob>W;=ҵK;x1b*/Fҗ,'jh E񆽨WdNePs7 {5/(<)SOYKmsZw w 'ąkQomCEn'dܖzx@ӗAʲ,ysJ0V*~6|,u|仲2*9@&|nOPӭ<+⿇Vҵ"d=)_@4g'ҳ+a"{"M+kzs8n;zVx8^3A$.IPTO,JAV!4 {Vo)9R1FIOS@d-cc? at̀WҬ602*Fڹ@ͤ-e{)EUOVNpq0m9=ܚM> kh;i6sVYzcNJZ )_KN_𦷆|:66W7a&CdP XeҗV^QZ[#瀽}h <9h> !?3h6B*qFn3@r!WCw ~[|0@$7QpT4]xƏC4GZ ^)A4 ٙ HA+Tޭ@pA?P7ox`rt1 >ON/fFm2;@I#exh.JsOtd[Nq@q=3Lϯ8P ݙ>eIq|3x#+P~j-@!uVԿ܎iwuEp nܶ3#q)?6~FLn>Ң χ%:GuVi gR_x.J815`)xHs(ӵkl.Lu)Iry?b_Gu[O s_]hAe!eg>۫ݴ]FRAP٬7N}do!bMNqJm5p|AF~1{]u=RHt> 8P퍭3w/J_SL5ŧ'/Oa]^$M")G t>QM~K_/j!\Fk|+< eK8M6;i@)R^M,&AAGtWv׭7fsjd]r VoW) Xli<>"E{r:;kku]C#d {', ST1yAJaO;vojgS˞dRGFK`}'Tf&_P$B˴m֚S9r{T7 Nq@jHJ>Jcp8mܼVAAPy=ZySӌi$_H$Ԥp:xS|SU[Sz)'$sޞ|L:T߃QiOT9T1}5(2G-ᷩ^aFG@sӰ/^: i>ǿZ@(94 =) 44W֑s.ppW=(sӥ(h GhG7gU =})@= P?=O& A8A׿Jp;ONlC\y=?ZPIlN.F0ޕn{ ;vhZ=FԞ=(rNWzU&I0 >c>3jFQK@#pzSK£ljBjuIǭ/CMc'ӭL{)A4d2i~a@iQh>@wG"Ixh r:Pb? NGN)\KGʼ4^ic8p(z A$M$O@$Yq>9$ނps}c҂p:f?J1Ji񞆔`cznzh\ w9Sr&ӧ &zSA*R ڐ{P03Ҙznzk ҍ/Q')?ʝyq&,۵ ґxRP-$wq)ʥ*S$iG|<xM=`A'B 7?M;.OjB~~Ҷ8vD[x4G8 fg?OVDѯV4GLt{G@ i ۞*\S!\OU{-ZDqjD ԎjԪHN*|šr(OYe*:R+? iSԏ֬geQ:HJ G7ofSw׾h1ޔkm yށR2c@C e=I4F)<)׹&GMdJs.O~7οX`~X|JT@c#84 !ЃM49#h>S OwH #*<3'F~\Q{}s@>*_uն:d!YI7}־,lD W$( +bE L7\h]+|TpOJxyiC*֣<94czQdƝSFfj"]BU9u L>>Uk@ T )+,(qK/@i34q lv\V]uqt.Pn.e-'G_pOWQo/nE$T+j#V ;M,U$gǫ<㽃N텥ln,b~gbzn_)Ȫq>w6'kB䁑4RgWQ9 ޘ'2C=*70{RpֳSJCѫcD| wJR`REOc@

9nRI41JbV*GxLf1nP2A8)4F8 =A4aJgpx$A8JL;<`=q.~R9pFq@3NWڍcҐs( 9&znCF v@&.rܟ( MjU#f;\vJk@&ny4'$@#<9@A8t9XH=8,sRdl"J9CsJ@L>XqKvs@nHv<\U=[[}oUG!SJ0W.|1I汏uMIׅ/"l?oiӡ[_SZ_gC^V>bj_ּAxv(׵kkA3O( +u9PMR> uVsg Zb}x?j΍wAq:mAiҶ]5p 43%-v#\t޶ѣ6*~*ΕA6mj$Gr}ؒj>裩ۚasL*e>ƒF1Қ.s0 6Cwc8)1@u1#GͿ%Rb%qVk(;(!h΀nWClIC^^^Jy:{8_T#9NM< ,m}0nt-o$ u_T%}+cIҥ9eeS@=)@tYHW#4.-PMn" sNQ0?N(sBz+n*uiNRTRz!Q2@sAb*BNzc*ǎsp"Z^Ip=x`]O1cH:ph\9h݁9A?.yqHzdH4ZP@NxGPriH9#+s)ۨ'$IiXFMjrp(c~ =8>\ק <֑[=z}iSOm#dړ98?zBb7cI1qE|\ dw>i2A+0"tKԘ!9␐zu9$׽ 8Q2of.9;҃X1u # 1KqMV֔}(byN2) q ~dϭ R <_wN܂A8vL>r;Qpsދ[Qlir9N9zP ظ 'hS 1֔sMڗvzip iqގ8La42:M bl91RqKh#t!g"xiϷj}f&iG'4s@~Tà#ӽy5G~9=Ѵ)áZMJڌ|п+`-R0H@q 2Dl1O8vS sa#Cul4Xs)0H*GG3R5\Ӹ$d*3OlT7=;m{qTڰsJ"GYXecN8ƌjm*9W$GA^ctqJdAMq c֓Z@灟ji't\T/|rMDWjbBYaR+$Ƒ=B*'ѷ&_,bY}WOKqH_7¶V ST/|A )kgfYe#ɺ&MgW'f_*/H‚?}\l4qkYolpFs끌z3^+@g֘yj e'~ΧR\u1o'z[Pд$il0r" }YrI;T/u&SJNOj3gr#)9=^zBerC#.)6 ߵ<.y=&uޢ9N}|X^qsY{^>˳l^_u/c!(9=u޿r^rrmx =.,mq ;P^II"; 6KKF$ei*q6G&kop~n9F;Tic =Ziz$EzIVusi7صBaگ 3qM.Iބp~\s>e=0qހazRz1#HxQFd=)r3 1j-^L3c%Jarp9=:b@+n)4rM,(#‚R,O㯽a۠dM֢𿆯/~\[J<>GGu-^%cM-<zZ(յ'C~@kjI蠷S95@Q;<=K˅8=l"1mV4 :t*4ۃ{+4k^$rvq6dbQ9|Y!6$PlQgKχIKwYxO搴cW7O I$Q.I/W*pi!sIƁYC3uL,E>[āuHp1ӽ48֓ҁ[Q<S})vxV*9H"iep19?89kQ?^!g4H")>=D7~s?ixᷝ25_[\pNq_07>Fwuo #9f}78כ+Te|T頥Q>n)Y s\_T8鎴 k $Q}舶84csMizAP1zt2_*XO^اsfHȠ0LFBM}1Jm!9Q]ܓic9 {RN9FiJ?'9]ǥ'{׎$?Z7u~t'S9J23&ath @JpPNqjQ`4\VHNp99f>^սGҝN))pϽ-.9r=G`:"ubc P9c9 piۻc7=Sn:= ($1~ƀ ARi) %R9 ~t SH;$q@$ѿ SA^qN\Oj}vG$Z9J LWO\Ӊ91!E!@N\:Sv٥Bz&H8~"X@utrWO7=hi9K,1H>RsM9<GP##GZaO_jis@Rq13sL(:Q70=O0piH'=ڍ'.ӷר}qO)a)E'SRnt=;x={u#7$)`iNI4?!b\R/ONJWH5}(eێZ8\{dSjN 8Rc ]8SF14'z0 ǧjh`94 Xq;Q@r@#~tg.xStE %xJKa5f<R0O%*.;YXB8+mt(=3Hx 1;fyJ}U_z|+NC.rPQ>sZwG>]$KypQ* dtNWCL(A Q=r<Ԥ4^;I\D|#F@g>bj<| ~4\$@@0K`TF3ۭ78UWLJy8VH@?=_hzZRS";RʜLҘbM6fX#i^zKbswLxl8/ ;z[,{qMc 8`{ nFށpS\߁1$SX?( !ޚ߀} ړz8Iq@VhF\SY[O xI#G4apjV\W0#*pi }zԤ`~T&,9.0{SA< L Pq #kGJ;85zr}; Mni@qր0xn0^àpi}q矛4g+`7$)ޜlM R S\t XylK9S7`o ϸtI)ANhwGLsNT{v{L'4=;Ph'p;TzMy <HHT)Jiz̓Alڒ M^ynE4LMx$d)NpO~fGڜ\G$`cҞQ'RF: @$҃QrKd R[6OZp`x,=zzR h9<48vN6 yH <r94~ѯ|Cr-2}\>gOt,i[hucI5` poX׾i6+6>N3#L9M[QA:Ld~u!n:M$6c ==h#=M)H=*zS[j7R=ySHPMqҚS8=;02MG"gzDZc/9S!9⛴cRw yێAl'ZTgHP~(NĴDG9ؠ#*JR}XP$ .mF^\Z[=hp{(L6CCGfzCJ;'wrYT6k c8:/Y ;\Нm4#*U@p $jb:m>Pz{Zq"Giz>r S6ܞEX:w=iN0#Ҁ7֜˷p(aJW|r_@ooxI\ђg4 }$o- 2%5#Ȳ4O:q>u@қ`}{Zm: ȊF#"XhF~cwZiU9r)e^0E~PVup=1߭WH^+>H U?^cInh 1cP-ɘ8ޚ|Q%.$=LY1$Z|gECLqBwKStV5+{HW%绝bE ]@_丒#kU` /Hlս7>ryw#L)fkAv%{Ѹ= eҼ]S.4zy_xt Lѷj=e Z@`d sq=Â1O|҂6l4@x|AQҚ˿+1cހś ˜7c{9l7sdnצh;89f!sޘi .9Fsڛ6}iqӯ&IրL,y$ Fr9lzS [nΞbA sMf݅9MX!|۸QsILF;3x zv6X9<HpCt_}/>2\鑫?gAZNA}\y+Mft]B>b<l 4''9F)i㓜=jpPyҖtA㏭#(!RKå5`SJqR8SXt`) qקzr2iIOg?*k(9dʣ`staCd i<~U#!Hq4D*.{:qM'R9R)^TcS p]0dߠB sAE&Ou#1!ݝ͂.' ڀ1z#+ziJqa=wKD,{xz\'n + 1J})a.읢=4 ֚y@ڗy4foSK9ڂp>)q%` =}i39&Hb3M$T`*MW8j?0n?j] j1ǦGoɨ˒ -zu鎙J$Aȧo*y>v[H;{zS}*`FsN 9l0z~1_<[j/ D I+m\Ԗf]#6>`{UN& /X5D[y@vGf>\ʕia*jKOSJJ2z ??n"|<6diFkSg__j>!< iOv92nxfo#5@ βZ\4m$l8ぐH> ]ih̲̖tV}hXoQaجiF*c>Ng5"W~NL0 eeoqvMGJ!UZ2}Z+e~)H=1]EWixKsjWڕ3j_X#eE!G#)9CyIEk[e1CF yL:zENYz9 u<ٿmٽG)),QCt1sǵka egMZm0to )Wr~Ѩ8+ƾk砭dOOFXGn>j>Z78?fMLM{kf HݏpqՋ}B=VMOFD!m:|A䫛#O.4#Gc]{iZ aUE$V u7lV9W~͡4vQ9?jXG?_&Ixk/ 5nuR9\Hq+{I{ifY!"Б 'gE `]_ctd>;Ddס_i?ǃzgĶ?.-Zb-WRJiG0$ ?ۑAxMHk` \G1Hy;>/Go v^m-&4Kb K}r>J. о4|/?# YZ/ gWwĖI\v>|.͕γ\\j',MggRKƸ#);S'g—YPM}\ɐڣs?Kݿj#L~ ?-SGʘK qSjM/^ᎁukmСy@K)1 Sxr-m;_K^skd^Y 鸠=hS[^_F="/xz-zeizdwQؙƼJfm;w஀HE$bBxrIhu=)(?gKBvH%ZDT&TH̙t֜ZÖ)z.SZܷ/uyeGԼ)|(ӚJ1kgdjv#zt[ R_)p%۹&9T%{>U@<^J1xezV¹m^} us2Vo YOÝKU.?~ŚIv㬲(9y[8$ %}{G")bDьAX%ԭ]WKZ.q4P嶆8˲8T Y=Rī9\+w渫f!y )uz#U>=OC^W{?:-?m"i&_E95 >*K_ ťAHVXdZ"H;WTM+񦚽z 9~ |m4IԿjOjKk[Ɗĭ;!N U߆?hKCR[Yf,]v-eV+#yJSQӹN̙1q:>Yޯ&X},,+H緙4\+%Gy\ƣm@?C'~ܯ.eoFcӝ<7JpNZFP_$&Q]#[ѼAm Wy_>%7! j˲p5??xxwCқJU>SPhņf<c*ѱ fAu#*/}w;T64\?f aV2$hXڱq2G^ <1oxĖvS`p_ap hZD'IVH}aXޟ'K+\Q7 NF*e᥅އ*`!|mg{p@eO*N#|iIMIn/TXu ?_^x:'|MGWXLyzɳkk 2}h __ xG N[=BLn re2䟡N|=<6>KUKi~AN[\s 3z '~Хe$^qbZxۮZٟoCDq0;1=Mix{þVKqvYo%k$|?_+KfPH\RiO][S -]E7KHSӁ]qR׵c.z& o$4=?{QxDŽnFv>$ kKp~؞/5*2In<&db ;8w.|JyZ͂ZO''_?K7/u=5 /xvi|.TÑ7avosW4W<29(ceRʔiZr}iUB/Zx/7O\Jd)J9~QG' Wg:?zn#Ǩ,-Q ݑ'sWTIٳ=h!x^?پ$5 X}J-zY\81)lc=A ro?BӥnQT"LL!Us1gֵyJܬggkؾNiO57k]V}N]cgsߛK;ͪc9Z֯k:2jKd 4[+(ny),C9X:vvLOz3:]?avG*7Ǩ9Z?lys$ Ϩ%vr*IhxGXxLׂxci5;ĐڝrBFFB\Ɵ |Qޣ$mk[M)qyDqQFc>=)cwzW mO|$|_gxnܬZ43N#ɲ4󎜑N*_~+kZxr]o4,JQLQމJH2My8 ?hzg_FUx06yI-z˔`>8@=%9B𽦃+ᮛqAkwn'* V__c!NbvM\.2rMxM%K?5OJ1|0ً 8䏥ejw_{JC<]ZV"5,T1BR2_fϢLL̟{<xd 9Ce,8 7ŶH57i.nm3ǭYAl4f4`%/Bmi-VH/5k]1>+Mm[^ [G9I#Ą#Go|E{]kex۵Vf?ݭvL"o1y"juoTBDbry$BR6awG8?_Aucϱp'­!hl߀ǩljo/~zg5I>o=[\!$,< ª2X}3L.ݽjSU{Yw>׼Yix:]c/>vb7ap~_<24M>ي䃏B#W~(kxWҵ$eMwrFIR; ᗇB t^7}# Am 0:ʚ78895Q8ӌ8[!֞Z9WFOƍ۲vB5E~pOS7dĀ@\}hG㊈0bN=CdWJ%@l: CTerni4HI.q$A=|:dQ~{n$N8S.}C8ϸvsBa%/҂OQǵEiC`ac {nU9!Z<f>8S`:: ߎ0MQJó'I3לzuUOw"L8T[.8$JXJA HM 'JU Gzc0zcץ/q@Wu>rq@lsΝ9 GCS9+BN8O`$fxǵ'Wɦ$dӂI3yQ8sHݎ{F0M#&FN8a56{R*SI?Zu"كӊiNxJTA~0" q ~“(,*r*V^@:ژ;"2ڑS~Lc8I\mhڂ #v ZNIɠ:NHFWG'a!ayۂIZ2})\N:mAl+q=RsӹܹMXWŹ d҆s "{|SK@b/ ޑZBnҚA-֚] pt!T'vf'n~^5 t_jv`kFa )sk>.~$?ĭxo8G^)p[Ȭ^31VuPA43Zji`g1ƅg!P bIsW $Y5ISynsn8yڌInNpڊ%݌`t>."jQk}./k<19pѐw܊s}+, \QK&ֱ߱T֏/3Ǟq_A'\j%ntψ 2:(1<0N㓸5K?46( 5xeJ|'\f&V{H'b@Xp!C7;R;|GK}>QIw,ŋ2,Y' pGAQ|H<{# Ovw'OԵ,ە%IBp00+W𗆥Cc\ Р\*Sbc5i^»崳E/ eF r$޹5R:H }U>tcȷFs Cg!@`O MLIS_4;:PmP >G\$RU@/ă Îħ[WY;yaYjg{psg_\2q6U.ef8Q8z)BY|r|Ѿ(F9\?e\*ӜP.ۭ.oxjPH k0qحO85|g^=ux1t7V[R--# pUC6ɬ/[ECº4o!,Si6 $ g9ɦXʒ{Xb0ѭOwB\-qq_Yč6Up@m-7smZK`O2;+ |3^c+`}o_^;>yuIb2OQy ~hօ Ec=x˚8:K&#P:¶.ǪΕ{o+)H忋5>O/P \YbncsO:7bK} }B?Gs))xă;u5~)Du:Y-=0-v0[{݉o@+珇f')_&Ae^Ӽ[ \Y2)U#! rS"-īQz#o#_| ѷum䶒y n$q[? k;.>5NKa 1 qʬȑw7z?aٛQyGRGcki@i`vi!x\k()]-ʟK-_)&wS> /&7fgF3|I,3b$~~= 꺟'xz7/Qv>'KqO>hvn7w>a6xiC ~ h>4( oUBzsO*N~-~x"\uݏ m*]VwS/ ݟVukxc,/3\Lb=Gݿf4>>5%7SṔ2- w;=a>ưi!iK0rH \:n|1ռ< ۻO-=Nss?lu_Oխ͆ؗ4vO TV=Mxg^XfꟴO쳧R[};U3ZMDɸn'1pe:?앣i^zǟ| %2ğ@I'vNO5~d{9i.49;`5g8P7"WړO#mbՖ獳§yOnzqw~fAqmduln/[ƌRE k >2|IJvW88᱔)]>F'k|xw3/n°+t5h.3 _.',UԜ` gXO v7s}W%{) |uw>.6[Pw;_.%58I}*mpn%er:07x[¿5[ɼ;4*qRT16˫5gn_ ]cYԼ;[D)5v:'b7]s :^!DurS)p~B:^vk%l%~WgQq) O J:VֳWwΟkDi̻WxTs;Jze{B3'#;w"xV3 ,ʹrrLqBj=_[[]L!%@{|l$۳]Nxi[Vؿ4?'|Mi S\8Rps>n{]R->o}i &gD%Ջ}Ild̟~^KYQZ'2By wx=Iso%[?O`[O`Dtpw݌jSVHmv׺5*"X=ʩlЧ'!R8:~8qᆓgi%z΢+6%KFfu(߈~j:ߝƟ* n"0:'s'5?a_*MgkK }B9I/hSG\up&/TOܾSE)}ZW>'VhkZo%\g-Z#{'dz͔Q٨ԼZd@!XI'a;5x=uۣ)=Ą\ս I]÷er@2G)*)4׿7A?Zt'5n B;E-,!'x'޵_|"ux{J]W |[9 2#%qO'WtOR>{w)kp?.OX$杤:axk'^ٚ}^W#';M8 VዓVJtS#ǦhgK%} >TD'xs⾕ާ I}E{-}i|2##,X7 Z= Z]V(VkHK@%y<{D{G$y.M%垶 .ۋAA;?s^ ys 5y>9r:ҩjZu_wjW0o# #n9_M_#~ޟ`O -׾,Z{YoTw#cxo^7u&Ǜ8|hR5ڞ)ʨ03I_߈>K:MjqƐAg Fx+̱8ui8iT矼d߷ߌ={1x꺀Wn7g2x;ۦKxJ ؤ#>#$ExMW|a\"59'\~N QhE&DxB7L eFE:z`pH9'7:o?x:7:~S:5rBI 0|gUsп>,xűaİX͌vz]ksr;[Fn* =[y&+ǿ $b$oˌc략%+3 fЭ.&E˦xH lӔ5‡:j /WFgj{w=gUԯeVr\xUnہ ܶFo kO6mcF;# II89>rB/dkW`ɱ9xVtW 9Y>7`pkg8h9nN?GJK?IGmlt"K1!#q;8? *?ĭ?~5mj!Zš}GfD ) yk`)ޤ>M( v2x9֍IѬK@e*Ҧ2/wI} p%􅶴[psohbxA* p2zßj+yu,ИK," {Ϲ$-Y"_ ŲLn#@'#ZeXHO (sǧ+@mmEs};;&9n͏ۍ)ָW?^~,^-u":(XJ:WAk<~<-Ifp{_SjKե=ؾ6[sno!O \O2)E˾;!џ)\IAjZҬk6wM'?13ּ'VWZ16d1@?e/:l(8 Rv#w1J}p1\𦢗B_rwu>%/WxؙaZY5].՚WN,~{mkj<ơwdqcmk ѭpYp3hhi7.P*1pKzuEI]6|>ydK:Y0*Hn|aU+RJ5aUZ*_{BMs-4hG6nH0;^Ig_޳qWѢmf常,X8_=~ߴ[~85=r[ckq3p%Axܧ%MUg] $ohڈuAgd),Z:yϕZ ^׎]gĚO>>q8jJb[MZmC߳l_PִvM$$g'GP4?x׼GŚԶ"F]Hx*Dq¥6.;xEiu]w׺w4nL#3(8ҳ˰xj-EY?mTJ4SrOKZykhfIb ^= z?[Xi8 )DT*rN t$HA,2(@"Hך>(\tQNzyrǯ1}iXn?twm%~:ʓ`4NNyF FḬSzqJĒH4ϾM&weqԭ aqb.\dM5gOgxTr3ROئ猟Ηv3KIѕSHpFz/p'ڍO\M('gޗY ƍ뜓HsZB䁌vq@W$,2áJYA^f?J S{?3ӿ~$. ~HzP#M'9BW =sM=ϵ=zYo\P; ){煾 f/+mb[8 FP@<׊~V?_,Q%Dvˮޥ`~lAЭ_ |3 &#G'\/$dJkdȾ4O^7m6-1T$\U4љaV!zgS$3%/dmFSp#4EhDVhl=^2Olq?P;}kV]H dJX^\ױ7rycw]YTf9k饼\^1ӭR*ZmV>^~bM *c69^+^{W1F oO$qG-ޥ*1Aֽ_7S<,u:o;욢HSQԮxr8\ E,:|3 G W&cX֌lPh_Q:pK7`_u{O>eym>!t@pU~W6@`xf} ǧ8܎:穅PuQJ 8<'sֹ4*F08"X\[LӴp$hPUY,{99+_C*BSE5bsMI(ŶT#'$G%5iL% [sUR#Wci6 [hvm8UP_)>,xoxn[/K6klW2fxNG8+IlL?k,5XףcLE)ѯ(Ort=)}ixdA1c6Im#)ǎGfl1qH){pH+;iHڜisA:0}3M`۞iKqkdE؞ g~Zd_ o^AF#&جrt0dħ?|L_ eڼ/_"ܲcXuŒJ>35Osd2nG$.~>?h_(j7n-/D^LZ%"H`dp UQ5fRr񧉵SM{}'ޞwA9/+T+KsLco2HouUUv dTb͆f&IЎ+ە:Tr/*s$ӭB@B?RMktk>ͣ]\Rs9o"XK$eҮ2re*#Ԛ9V뺐n~к^|Cd-.K>\x ɥXe9 f'ZZW}=@yI;:ਤ*6ֽ-cI]xSM@\HkK;ɨmBfīݓcj|7ː8WXgד[X匣w`\m$SKx xT_sMIj'5'+-N¾9Wǎ5]9 c1>pkz׉h{ˋ1$wX;t,~NW 2e};}~P>Ÿ]98GK+5 wsԞwUx# Yl.bsHi~uVbGr|?/H;'EC=F0힘RA+)'N,lo2OƸ5.\RGh,m/ j\#u16֯g(e9ohm0L{=@FO h2sLH:g2Q?f 2?ƴYx[/Ѹ3Ǩ@=Th:=ǵFTsLWl7?4'3 rY߾WIh*LL@\)Ԡ7sKӠD8uW ㌜qLh8UZ. ct3$|KQa.Vc?_u9< ?~ZmKR *ɹ`ʃHC(t/Ryuljs3ΧoPޮiH2>9Qסcʱnnh-IεoLY^ o55FVG֗:`pdnBhзuidRH z=>b|'m^Y^ݹ,p}'|u{G, vi9BDTyok{=>(xoX }mm% ɖn4@ŏ\ukXm'MUmh{1:غ93_#|un"vY-*$ghDk .n:sbB5^g:_ykei-Ї's#9=zw_RY(Uz4)ے}k^5mԗd +a<૗Ak^#ѴzuQ$R>T: L=h:R:rvz߱9:։Em&G}Ȁ︸`C;W=~IŤRK"w$ic^O#]{>0]V=(A&e )o3CdۥzT$8ԤԞOE:0axNw ~~jWmDcu1l1q+"6+ʱDZ~K4呡f'$=k*J5C sT ~\t`9&.N3R>܏~xϭ*}Csƣ'8.G q4Bޣ9ˏ΀%V=CAG( #җ~G* yK)S%Vg򧬇A2SAvGH@87 r?.dq@ 33O^ 'N%_j"KsG4~Po Ko 4 ~~z8'.ҎQ~hu9\҂ƚ S`1-M HpNw[h=zӃF{jyNq֋$1 SK8nV繥V䞇OaȕesaSǭC4N$8y7T`ai8'zEsRU@)RFށYM'iwn*!8 8 @ذ(xeR19$t朒#I6N ~?JI#S1ދh4JG?ir Env]2e~L)I wI ISCzl񎾔2G"X6FiRr~n PAM\zRր9S3B{;!oq֜Xh#֚PѰ 7$42OO# 5,j 8cǦ) v*aO=f4Sw')>9Ϯxz3㨠8 7!7NԄ֑'t)9q)77ѻM$A†Xy`zBp'aMRJďJ!Krz]<4y'v}٠k?4|u6ڌzg2)9{`4B~rH!'6É,rOriLèx!nr3R6G_Zinǥ& Pgqc2ðPrqu]oc_~Lj|Q\iNJ -Wz%Ga 0✦e^j$閞"tqr28*sYIU$QEiX7o}j{[_ #4J86;kW󒒌_%Co<֭ RL }=@3*i-c79*crcH/m9Y?n נ9XO?a6z:u=]$lIJ7W;&c&۠ OwOI.%K]Íj 7R.~qKRhm=v)V\Ư_.,) y-TH'xx5$jԮυz C]Rm̡̰OqVKt[[in"VF ֧mIu%M9jLUp|'chEً;Oueirq 8/ŵ ~RIx]֕GX@ibg *v4OQ n0Gܶu m*{R鷦8|)D+Rٕ@7"tlOq9S4r+!T rO3nzbN}ֱGa&/A '֟k3\ڪG"V楊S" bv_`8a!ʨ1j$1L te'#)$By9a#L:g=E=u!({sP4<2E ms#G. ?dNr+(* F?8{7J^JQ5݇I5i?Ogxce$Q)-55CwFZ1Tm=pW:lR 9N39sgxFB|avkhttc aO)bGcGּW}[^ғ B7.d#j@K;6; =9BUr8| 3Jӥՠy-W̧ uI㷾"l$6G8I]w+{U2i%| o1_>%sokkp=A$޾^dԛKrKwq::$:XT# 㞜+1=5=.=;Le[T?+4l W:'f6OBK}}^h[I\+~F';Gk̴ڛ&kS1VG]|gU" kJ,̶>V=H!4qw2|`ot1=Nipx8Mǎ:i7pIRML ;c4%A#=OP)nn*y=i嶎F=hhwl6~v?}ب%=ɩ8')[Q('qLHxz7 ] Q |NW'ځ<1o7AsO1LI֥N ɫҳan3ɷBni8JKs=J\OQ4QޘqOc@⪫1@x5rw sULt N})ޙ/ML܏J-})`Ѩ+o=3:й<`(#$y~VC gҁ֣rA(MgrUR=is@ 7jQ#d6GZ5rb9'LRJ8|=h, t]J1F1LSE$c=)O#g5 ~[ NH[##%@ sJx@끎'^Pt[yc;ӊaޚ? G9y=}@vӒbnJR3Oֆ<:44+-~x,O9ycۭPH\y49n=3AsEyQϡ.}z*lyrFT CaBQM-1CdFݞuݞWWԾ`)־i9_|oaeQo>q]&6(3,{TpkW򵽖^Lɫf&X۷$Uk-jh+۵`zCսo9"sOҭj-]] @#Wm>xėݷvxԺqǸN tՍc}n++hiY1.03ۊ)ZCPz58=k~ M472&dە=*Rm& 9<>~,ssW!ŦxGHin](cV['H6;<=4b9o&X+:F#l5~S+|#jjFx$O>$;88fɖ/\r{rՠpsYϐG⳱'skrR܀y1&*7a3&OC!֟pDGN"-O$u3rGi6O}tG~⁕9-8@n3+q`yAǐy-ǜ^P.qGH~SHO`l0M,qG'F\LbqMYs bpCJIXJ4_hl2e‚}LL+M8 5eŗǏ҂5Ą;F\L FA8#or0E0N1 i=^ۄPWvZ>ךx?MSrIz3N\6M#BoO°bo4JOo]$)9W)C9v1'a]LJ^ za&髒tu`֓d%;{Th (8O A*a3]9ihs:~Is`ks'9TI Dy y+2^P-`O8 88@,3KOy <YYk$NKn>{sHqLboӦ>#`| +`k`{}\'Щ. _3G|O9|RWYa[S5r-lNJRp09=j/)t~UJ4*8O>$v+_Pe}%+=Ĕ޾Vƾ l`$d#>cD[uG\a_8>Ɵ 6y A+Ɵhf$sW,d[xy9Z00Qؗ9Un[cޗ6KquklVb5O)s !(/'X H z[[^rM(X|ʪ N I\W="@ zwG&AB;UP J&2@VE 9DsMޥߒF҅; ;Ae+Q>"99R:uU}!Zc'9rg9Lj{Rqޣu>Q i hKq)B>nQH##SN9b~_Γќ~,\x7r|cc]~~#?Hgde{gc?QӜ׺;AA֎(nǏJ )$2gOZAtKiRMC dRv6# [ riڑKbmR#` b2uq€WxQƂqڝ7xis2h2b.xq)yND m%9Ғb~DBO9C:y([Lc NG#=hNНOn$lu@"m܇'sq֞ozT(Zz-p=(DEϽLsUcT@tZg8ij8>GJ&_ƣ.֣۟U&?+!\xlr[>)zKm1\qo$A_~J IC q־y1q_Si7D ,P'8⮓CwDkug{8DbZ$s]"MOZuwGf,7b N|++4`X̬jpٮcXַ/,$92*9dA㵕\TD$z{fIuMj\0_,۶56MWfu(},;U8#r}9ꚶCs(d E>* k:}֕ge2 }u~7Vv m{*iu![niXeǟ se2B9mZ,M%$LJ&OVMy4{+KðH'5LghG/1s-|$r{U"6>v+<Y ޓ+οfi)NrӁLMz HA|Ga"@uPľs$c\/FMP|.3*$}=Ѷ8`OO#IYs0$c8WNO<\c P@BC҆P `Ćќ ߊߎ=}M c$qK 3FV>0O'Fn %1ĕH}i =}ϧ!֍:R8yQ;qcYtfXdqMlHrKHw9R+idX $t~ݫR14by l9p h$'<}iLpU sEzZ]v6iv4XWn})P2:dqyW0e>qV p;ӑ׊,e ngqKaU yҜ$ N2lXXLӐ<*$Ҥ2c䋆?0p3җEBd:r ~\ +5/Ud~ER[>| F9Yx15uPv=Czn^+I^6UsFM%bF?SUߥN Smo-$69㐄v@|{xhX,hu#̀4K]5FGN@9qr3Fk⇌n_+s _w|;&ռj72 k#Ts8#@́;ҪE݀7*Nܚ;~P!W#{djW ;.JDbHo?;dT(`@a_VM2/iHYɏҸ۟ڻⶭOge?T[ ,6P88%Fb9^s)!?2Us@MR^ϴ׬朂n܎ ּI[xUf+&%G!G/1/xJE$Q# 8#OQ6Kq.kI+M:焭[2mP@eT M).>0FU_GE-cg׊wb>2z=t_.1N2צ|3qStHP'B}NgRTsϽRenYFy=ѱ$S9gi*t+2>bsRFstl[񧣐qzRr^jFU:T Ҳ&ӝjo=MF qzS0\gEz[M8D {烚Esn)PAʶNyU|>ſ]hh%uT3%aԠr [<="#UIl}O{ME|P o\ŏ-xf6UEu!ad9ksu7Oz5\"%n\n|$>.[fiׅ?[Q+s9@F A#88Ww"UY7kk&meo yH<@|Yj)\iT3awqg")!Dhdǽ|S.hQj6ol(btWBnHM?OQ'⏊:ͮK}q5=7NII^NP7$Ɵ-%RwXпࡾ[ Qf-T\nјGjO5_^7?b.'w+IfpК~_x'X׮5{]CRGe,kc_V|֜.>xPX]EM4 L E-m~G FJ1\zi8-f[ GnZێv dN&^d#0֐$ةCNI>c8㨠Xbjn&š:ƧQw0'=hf㯨ˆ&qAaS 4'M8v9c֙m޴"yIKE!lϾ*)pI֚@J$LF2h2l|r KaSgUr3tU!&K!}pY֤gnl1Mv~3j! iFn(I ' R<{;qЁނ@2;#R'j1(aGj@v}ր$i 4Ɵp,4A3[9h)s1ɦyE3x 9i ҁId$3ֿ-u[{^'%n`O~c9\WwEmQ_)ĄJ˯y<5+I?֙Pm <(X!Ol7$}ZĴ+3z>+ jukr' Mn9ߺv>cXiFk'm#w+|5c<(*۞k}q#ccmeSZ $x4ih,.Ii ;3{Ss=уrHC_ud\Jćh9 (]$_$~``BjgNs,Kpg=)3#bC X&{5ݥ,,8e@`8% ŋrq@_i"*#WE+英4Y9'i$_-QTo#-C W?Lyռ?vqn-fA\J\S$ ֑0i~leO֑،7_\ Xe%}hm'Mbvq1@ց)]1CE$`z#N1ڒ;瀸|j`*X2);Ay{ GLg8=94ЌsEך+qCSLf*I9:j4&M*])W?^.0C1-ד^ZJ l> ,crG9ViQ2"嘂Td c]Q!T$^4Bgjzzm鱑O$HK /c 4:!)~F=ش#أ1'+gٵMBfQMkܴMGS}D>$~^tո隢cYU1݉ bu[譼/tb]jO3~H(7<M;5ny@ҨܨNq C/3,@ut$.,n>q hI-n=.qQJtdNX$p]^_nGlHOTu>z!=sWݸ~$On]z&N= [aUęAhJj:V`ޜ&cՆj~O?!8 .\?G۠VIzi3ЏcWz18#(r~Fz÷akm>S^xAPC\⸺DIs+ڗuM.d;桠va,q,̄L?5|8}.!YY>L#ƞ%%LbAQOqƯrgO;k߅0ZyQ'*FW=kTsֵ!o>-5[Mv2ȱ;pv#Ƶa7w a6]@#יס|Nuyu=>BK"n.4H8# Ӹ;t j/aY*#jZuZon-čIڼGƞ1񖂖QA)k:擥\Vk[y%p ry?_~i+[F:v CVtFII_!KqLFOtJryNIsǽC|Ru "9c؏h:8T?w".OGA#?"ДiDA Ƥ,ߚVH/dOpzԌjΟWlBfUx)\jPVwo1Kdƥ)+#ow1HM5亥+C$(O09i<|OpY-IٔI I3 ;SO]Y8BXge O =H9I ٛu,0 ŵHOdh; [ԣoZB5tx4ax[gHM(! JX#+qqdsHNT 1H\zLƆ`OhmZi| l|Q#KW ϟ)G?~xkziR6ЖmXW9"y'x[DzT2\שSNi_|lvXjN`.y*d:tQ~ ;,{][]M6|m *P7 Ƃ% ׵Wf?5# ˕5nQGrH\Py#-*<I5o5mD >z]f;zm/Mؒ ܱ^z$x->ylOL}+Nmu@FpͲ5Rr@Y*v_]9by`u&-7Ȳ§$օ%>Yᴖ+g+о^j_x-د:ՖENI8s]u/{aSr7Mќdv-['?Ln$(@U3%_|͟wWOvԴ˽8$fT)\#Jo"6`M͡&k-JOkO[Z9U{X֡sy,mo?.?djפt;{#ZZdp6zbb'G3L^RG\cJS4EmS¾!LM %T6F3z}j͖/63 p!2p ;Fxcy:˹0\NyǧoJո.G9Kce`s?֋]VG_Ġ_;Whc?Ub [r<̾YӱǎK9 .Tm#2?vRXzTddy&|6 d('$~a^JkEОBv,IF<3XSnC T4i?uZmcR̠:潧C\iQ݃x1a$eT*23jG'\: X򱔓 ̖pk1I}cqˇ &ȼؼ~^>y MXksR ڽd*#eR+nyBCtEhd#ǓLtc ܖx)`׵õgwfw"H>Z,Oruge$ aWEs+Ƥb?Z@ i!GQ S=9[+=k̑d9IEW3)~yD\矦;R*'Xd+֖n%er?<ЮA SѼU'1ސJ3b3>̚]JfkQ1I۸l!i݇5@f >*2GrAH~[GF_2#NQKq|?; !/:(p@YxRE`v pxi/.O x츆p#=zbIoyxS0VZ6d-JTh=o?c;6 IJeghfrH\s^7>s$ٯ.UTW֫wdw==dߺVG-q:V+ZQdQڲۓ?w Ҵ.'3029:754 *QEJ>;x {Z3|W?emN*[D/í~y45-cGt9\K)@=:2h>t''˽d 5oZկ|Eg*Vk+@'+֣ɽGκMx3ď?|E50K#YQTF#vs 5u1}{ Y1->w'~m/ⷅ$s>'m漈#X$# -w>߿toZh^.d]:څz(ɥ5_2ks O TQė YwfkkKWKs\>Y9ŕľt*CT~*x\t"0Qc|P}ONkob#eʪ4<wV{v+ DQq]ĽSY>xIYEK?ZM-u/Ե6rG^)mOTI#d1fbp6Ї՗$0RtSJA&wIOѯ"ýG[ok~dh2+|CK 7y%Wj>Wk(.hThc' /&8ӛoZ?kx.= qumTA)\HS5Oٚ/m.c [˟k1V#Ҵ':O6<IIN"|ʅyϙ/{-JO;Xt-#)@_K}#y)ɉU s״vK9cPF29䚩῀ Tɩ_K^5E- ԩ;)ԨKz,,NȟP2ILp=+u cHk7o( dmqyW62\z=;3KR1U>|35m[ɺ4uGJ5%+2^sOj:|;cvo'%G=q^Q{YEr&~U(nnlEŌ1 "ˁ'~Y#\Е#c k/hSIR|73o_Y>(/IUb_~J626^=7F`` }[MOEDBykuM$/yk~^._|/\FkiS q^9My?»4[ ~yb]S 'T}+ؕb789884eҁ.>78Jzf9RsEќ.el#5tpUAzӷ5|5lQmIxҮ}A▯nmdE>3 } w meynMN] $d';qDz2ǜ-tEsT>"&ps-zUVh=^P?5z?rdҕ{%.Uwr?9;GBzrLq.G$FOa u5"ii84DŶ̳kG,x&='sZm-X灑@ta5p@(aJ\u]U4^)OұqFl25j$ᵑpreE~IwnΜyoZ1->%Ӂ#?t'ĭG[k^q=s0Y@mzt?rJ p`)J J&,xjŔR FkYGO"^FW7iXUv8i3A&t⠽,iqH]A {v{b[Iu?FϷ㰦nJsǭRMyAp\_6Zuյ3nGktHPNIksŝ_Ul!7 f'ߚϊ^._^? "}9g{8'+EK"r=eqJ~4ټ[G-wfYTfI;}os%FAg)Lq[2.R* ?/5\/;}=cHt*]9Ko\;^֓Z_F :n׷<:3dtxg|SUO4xah m8F^Β1ߑlzfFKŒ$#I ɯz\;8cC,Dg懺}N[эX{U-?^G3HlQzl/o$&xy,V4f tVElo"YEQ.jxsTz"kT1m!/Nk%i1YdԋEs?~0|#ľTfxͭ6u>[oR,@Qmr||V_/bh80pzk􏎿{FK=nlyIBFZֿnHIss!ro#+0QvLUWW񌺭="ǙC 氵|W[A-䌿ꀇ]=+nKbW bWP4Qe7"ɜ^J;3⎚Ap,Taܱ%Lv616 y'Oٔͬ[OsϨVX}5$PY7Esg8k'T2UP:(G_Mg-_5~ӄ/|J7ک'94gb5s B~RՖ ـSfn3ҫiW &uwyN M-N -q y'*)&EW99^VϙKV +wܯ&89x᥾x,'x+3(%g[?t5iU7\䅏u#9Ds[eѤ'5 dex߂:ŵwOR[šEf"GPvz?;{(58K7&v>1mGEسnW9$q\,>xBݴs#$qwیvw dLR*܂+<]Ϫ8+PTdGs6a:ISl>p۷޶}oSMbk-ABpNY:;T$p҇@FC8}CēSi% WLzTkR"}LOAqy,2HUR9xn)4IM# i1*D῾&$$[Fu*{ =swIa62.APkCڑ)~oUnDGe?OZwd IC}H\/R FN}QnN}+I3A1xedfF;*gplj HY>ab#@GOCDfk#%̊wpq=8ݼx}:TA7zǮxB ucdi"l@o|'Yw);2lA$p[0aڇ:[vCn$p8ھa3xm6=$_#G d`FG5Wa O'8f>S Spx%p@Zy굴"̑H,0A51)Юȸ8Tf6<,ڻvESxg9HqqR>P4 F=yNCr=(mI"Fa󼜑DG8<J6 ʑA8nN}#W֓ȇjKpJ?^lC$%@=M?18پ^E*0zz=,ii'uی`}jQb&E@R4)(rON3F>b>I0)N9lS2<W5'R{6kPwv'7H?n|EvO19Vx [`Z-&1g<5U.g}nAej6lLkBYt"5X@<(ht.gKk b VgBA (nF& p:mCWl,VD621ܸSnG=]b^{Ir6/ %SO*x~R6r?Z]) 4+xT9ْ9f\Myfzյ]4ɥ!3Nkř2 `C(ԛ".㝳`>Khd9AZrG+kMƛ#6' =D{߲o n,9'\]Iם~w~;$*H`Wyspm('yrzz$Xd h]RB2#21 %s?49$Z2jvNp*M qK5 <;/~IHtI׭fc[И$M $'`צC5SPV@cR3ּgY^r o_zuʲyN<;@ƶQV%|iHju{#Y/Ƈ"o_wl`">! ?Q"Cti~cEJPG;4};x>MQTRȖlxXK/ٯ]`o< #-* I%3I|r^);!^>`+4z415$},.iQ^ R80C220yRFPe9_9ׁg)Kq^[RI|כQwX"O:oZE͹+t1ǩ3qmn>*@c.im(?fp3WiT sW d}1jM8[O*:W 0=q_:fj&2Dz"Fj,KW5ʮ 8p >-WqDC@A}^.5xByWڬj_.H#ڽh%y^odkeգx\H k9Zê)jqw3^wDr`r t$@tѱRDi+{#!Nq] +j w4s{CҼ\jM1A5| :x9Z29.3QkrrgxYmn( T:d5x; jz5{T8pés],D7k97nmX~nv\ͥY:>>u_G$2 q+zڵ |]ʁN;|ϧkN{}8.5[1 iLLI;~S<ؼ5O䍦706v&}Mء8op6IyHH:m*}?Z{n{9Ek%#b:UQxwNF`1Wonqk[Zlag R˔#8Og}nBm-XK@tWkqxP$Y;@G5fKpFdF ]m֕sڜw@烊qg!3c{%p?ů5|\ڍg)'.1SL+dv[>'zqd$gƿ8huAٜI<'4ڋ6|\դ ޺lJ͍»}/u4꫅k)D>vӠ:-(@)=+u+"ˣ?21Z'5x1Sյ{ko#!IqǺk0峌g\gyK _>SRKhhN?)*ե%c(l;uTu13^ WeL 9Ҽ#xr* %8?ZƝ_eQ4%KAG'fVXʞX%G@1 O}FcPQLwݽiX*♜q\wLHRIx@nOҤfVp:cVX"ڡ7p8|6zB'`$팟 Pjq`:ud,wrq_P~7 gemu5aua Io) jN*oF u1Lqh෦Mg&GOܟQHU s\xMK$}c㪻n3şgAc8#⽫Qd^<^rT*E,{t xPԙ%O cR2q+{ۘ;h 8dį"k "#'tyT19APJ:Ik][4D v1^}mN^<͡1+׊dž#ݓ` y<םZľXC -#THǦ~5iԲ8=ښO< H fw[?_R4x^-y( kwm$!H޳4]۝?2,$@xWOhZd#j nNӍH.l} O 6z(g%gܞJfV?qj5'K ܳ#0Aͧ?Zdo|kȱS9Fq4'4U |ޕe FϴգS[Fhߪ՝b:?ժ\CG֤Xt>djd)ONH,|ކe6+)c?>FcSO [<*EXzirM庞}{S$qN,q$䤠Zi9H}E[RV| j̱xr NG@դ+L7 S^as)x kA&wҽZ.%4GnkΩdunmݙayNM2NpBqj؁d$Ҽ,ܗ$; 8cGf86ך><"nNzs8&5ս+|8ܪ@;TOD|γ-Ԕ+& v>+L*QwM99w 38ZI3,Ţ 8qֶ2Vi42`7=+9~bHzn\g2ON6HgwSsT}A܂@{$-ᴐo7$ӌJOf~IV̀09wG2":n@?wߴxsef?zڛ|OVecgV?*22?[:}Eg 4V2ެ[j~JH-{#C;A^7usrI0O $Vp5vSH4!1r0y;4yaKr2CdjiGH>vf##;&Sk٫"ĜsEvuyD6 h63ϿLW(ڦ<Z[YGYZѶdN3Eՙӡz[IMEXG%EjUdKWEIFxN3ǖH8DODt$_c1=zu7+3[٥"OYhv:j3H]uc`+RúqLeŸd}j5_OX>,6;BX=l(`Y%dxpFNF8=95صx'v҄MV yJ}]&$ ^^V:wڼwqbYT;rkKbבgwäs>^'ZI/mr`⻽6aۑd$G/vCh3qͪ=WWMRE\~O]b?Xlpm=-ڏ+61*v.3MEYbͺ%+K%n xǵ'v8A_Rynd\GևۯV3ax'=4@ ;\WHdN($j #%zu=)Z&Y <KXCL=941`vb@>\1M3@^蕝 2k-#)dm%Z iϽ~j7O *OXd}Mo&,δL;],1#Es*Ĝ'8VQrR ;v,+O1L+L6z]c5y2é$z1C7$vA5&cǙCXJ G"ׄ Z޹ Śv8ae\s_L7~G2@݈f^O8Nixju{D_bqv:u|҂DIϩ?N+{JѮyϠj-MEI$}p psҞ[CTF Iw#{E3# FKr1A(ah*@'36FA&B`ix8ąȤ28?Zvi scL9+sjC[1`cZig)!”Q`f1߄r[H+Wi^E}R-sPi[d?_ݽXm1ޡ|l[P0G\qMiع+pJq֣cR;87;z!"[BiwbM{?ÉCxfL G^1F69z{Gj:8ܪsYj I9ߋj8Aw+1# cWMCzF(u{KxLm>Ir?Lޜ/k]n:H6Ej~/:e4 TH֪J,rp@5]K& G9r?*"f"8ʚA)ٵJpwݍG[a1p;k^RG:9gh\gRdql̨Dkˆ#j<;Oya*{B6<{}0{ Risխ jik/uKo7*Y¶1nY 2 \?ZjQowg0qji_΍V](" y~W+3^4r%OT-${2 W7/{u'kۋK~G QҞzk"_i0}*妣mv=LJ\Q֡9qE+㌚%I$c̀S>sz@=ؤpAe3'Py^žb1b#ྤ%w~yO{ >8'Oڶ%?u]hHkcLjeR)3xVAYSÚ\2LhqZbf6UnS̟šy?Mr853?h@@<:w‡cJ*p3qF+s*o.#Ov~ $HJ?ت/J:E>p7 |zf}f᝹\ǀjq@f9Um׆K~z\xFX$[I2嶁pk!qm m2(ǽkMqolm # I#μ/u#Se[sd5jIH Lrk]z'%f7R/c={mr"z=+r~ 7os\.gzYw,}bӖ@0@7 fX7g*WzV qA1󼇮q4}>j+#z.LjmCC,\{?Jb` 7OV&ۙ++ [FwelzK)vDyRp~$> '89K}`B3a֣Qف5ECZn@pyRۇ`b\ycwF;SlGE *R}X,H>E[ګWZy G9nΐÝGl|lS¼?²ئ #'sI"mDzojQ3$J}XcGw |rlDTq9F蜲39ƒ4+.OG ?lʓiJҮ:g?t-@II#8H'}E;c ɠ/ UA=)H*p}h CdHirA8$sǥ.3(g @?Qr;1w`ztZCpH6MoD^I_(Ť>_TW'⏅+pp2|q]1 ckj'5h2I_MM#a9u 24U,9ڨe\2.9ӓF&2 n"ůq5c\ hJ_pu:SWG,\'N"uOU'*"Iz2}ɩj+b;eI5MǓQu!;TgqS4] Z69XbB_3Vf~0OV qT/"jiI~ \i<3bti!kyWb#|RM( TlJF+ا6_i-1оȖZ?i73?c2c5T&uA&}%a;[ =>\}h E3]O̼k6_M>cCʆb"!&Se;.J5 (u[_%^V*26̤PQM=n(EMƳ5oan`#xNYmTJt"\ƙ wo줳+W[b]hB)TZ̭s0G)ZU@O"B9Mw%7Tʚ|`a]<*ơ S)߻#ںLݑeZyNcT5JOARkWN00NJCM.WoMK囑*Fݣθar=k,gB W]NxwOh?pzuJcsm9 +;-ɡc+z^x&7ZDmK3;mKžoNƭ>O<0BHU\r[nsWAi&k(Ҡ]n~٨IF]6TwkO*1,@T';>ם'vpb86.#jRUBˇǸkޟ._ -Zn?ЏȄgs:2'tu vVfvy~tCoٮsRLӡ֭u.nMq%6AcLEh2ui֚b)Otr?^A3mlI!`+cqojO 8m9y`+o8۱|tSl*q~5j5>;uma3ApxZAqoHn$3ߚn\XAh˜0ʛjO λxSzJ2ѢBxH&%|$zm,# G|F%@y'Z^d4Vv!9x5JQq$gcl݅w$WS"@}Е4o6;y=?^D[$r]O<`k:"Ui\(MFq yvtnKo`۱wR>wS!uh(8k4ί[?/L|>ZɊդI-r~iD`gxؾ#xp׺mړc1Djy5k(#m:Am>Lr8ݚ榤|G φ/Eiq"y`9.V>g1Ȍdo_+J?ox~;Oi-:Wٶa?"O=iG. %-$AK@ktίeiYk{"Fѭ?juZsn.^xZE{kɩXN^dFX(s^qe,_2L0X "Z[+:և"0. 1;pj*D+W<+[+hnɌo#+mݱuכIٞD9a[<ȁwl.fXF{Wci?u i6e]9;[l]c<%x|Ձ#Z?!x{t.`AIUNOA\2N>QԩRdaϵznMB+3ͯA>6ܴD2IHp|ݔ5.v^H!-מkFfq7`!'ނvi\#Hܿ|VtYI$LN@yW</֫NC~`Oz:>=ػLtc&9UaR$bہ os}L ۇt]i:8#|w+8_I0p=ibztϥTIF>g|SQL fNS lnrxq=VQ|H} rgj>xaH;$'U#Ca`LsJk?2GNRxȪ<~3F;VS̏oT9u|pKf,1}I0-|f S QT>k-s"qeh'n M(>@ۜgSu+ 9ݼ1@$BЌv7+&ǡ>fɣFel]׀ |.fiwO \q om^k)iqìdǵz=r–vwWG2BEV5-9Fo Csvz|RǸcj9<@ֹAX^xv&-+Lg =k6B9s/C]V&qϯZےw-$j}*-B݆WW E]7J'!cbl H>: 7~Uycq شYn0G,s]we.S#2Pf.-huR csֺ [QM8 [9ҾoU{w3:.H3$0/, u^Kq2 -H鏒mjvq&ѐ[{p3zY2)uZR}.sւ-7}Fz5?F\ *篾j`*՟Hxo/gI"όM!#x8? m 𷾂fH6nI sҼO\[j "7*B5+2pIzkesJ vytH^ qi.s־nG-7m'Jz9(0TKQ5bRrp?T|.H4ќӰP x vI;(1<շQ|%aʵ6wq`I~]K)k;;k$DqȕM~uSjIMLqB#lbi6g44Mk@cvw:LӞ[i87(t'^kR/NZ|,~cʏϽmdr5u=N4D Ұ:RG&+ |k 6hǠ520xCV~;NkH5Ȕo3Z`snO<%!Q.sR>,R@'f3 nQw敛‚}.V*.-XѥeYSy4:tB秱Vk>o(rńQ|{^x^}Y"i$CB`0'oRUV;6ՓjLkoi`9'8Cp'Q#4=6w\Է)3go89.ќ$H|S=WNAJlo H$-ڒ:} +nR%a<$Z lis#i̔ ף_G9)T{~X0x'JQpߵVo!ʞx}k. *LrIQ :DQwzk$HK9n9iw`׃MV=;IFBy>3Ƕ.d!?WȑN28k3[ޜ#us†ܭrg,28Z>ɷm қTqsLg(%i:秥{kTy:7rdVʨVo~:q^2ϩeQ8>1\s4뤊w3B:J$ 9<xr^e>3t$jrC9m7X8}GciZf%[?顮zrQz?C'/k8ME1Ǭ^P3Nq_B'Z> ~(Κ 瓜NAB={RE \ɠc8)h<)ÊBH$[n>c7#8j]pO4sF21H=8?4Ў9\Z@It )Rvϥ+ ϑڐ `ZCJBGC@zc"lHH(*A'8_ 07s޾'<q.>m:8?:x&HpOj+Ng- 59'ǥFu 3$1ac'$L=x[62JWЦu=MC1ǰCup -ՄȵSK71'yck?t#f۲9?cK[M{'¿kZO"q&٤fq}gÍx- d= 8t4L?|"m6ԕ<~纄?\RM.|q#QJ#P2žCMuo6r @pzbYO Ayo'V8F>{T'-]_;YC|xvP#_ڸߍ>%u^LV7peZ-eпg V-$H"lnU:88#q"MKI.]HԙT ;fl#4uTVb y-'b? {T]I;E'K,n#+;wtl3{OFɦ#p?5k Ž⯽k3, 5mvQuF#ڕ+ov$XV(;s_khЮHei "Q ŏJY2"y,/,|/G .KC.2;ITЕh4g\~?M& EVKM{WH"äۼ.V}T׹EoOJɵY-vռ8b^6#gj?\ؿC4w|#s+W<̓՝~>4֥Ԯ?YXagڅm歡}\^XŤN]L.ddg"|_: x2*l[sv+W |3 k{E`j0kty?[±3чKZ0xG+67%nWǙG4O;vҴ8Oۺm-'/n ?h YI82Jh_q~Ѿ4n~t"9xp{VД9*ҧUZ14{ ZP7M(w=:vGBM--0}ya, t׍5{ZYm<;dxe~9C_ ҧxLRDX_NeVV$7w-N桧jvl^4ei8t_hK3:+\EZ`K6gz/5xcS=N=7y R7FᷩO֦Ë_xk uh0LA 596wa:tdu~ ,Ie;m&[lɮCsey6Dh|iˆ/ڜFsYSе_O{-ل_*Bsc\":UpIP{<{IjZ 6239 B2.9 ܌ڵ+C6a.poO2#1;#}ٯ%#TA I=ւn7R򁏪:jWX2՝p'=?:Ǚݫ)UjP?z#U<0*snH=c Y4 \^׆3R'k;Cs{~]q^sae>^p ʀ2jAW-w4fy``qBnڱ'njSt;I@8N&M'5XoၭaGD1d9|U\XMP.5.r1YueTҤ2+J3.;`u˭ɗ4*FcEe-N9Dࡿ*.i¥y ec\w,ڍ^b?YKz9I rzw !e &sV| <]e*C`p? ^/->n\׎3O_R,pjV3ɍPOҺ*A$s NoS̥&2L`. 䜞GZu:G$rIz>1׹N*UX`} ` 9օ G@sJ9vH`nr:r뿱g|x/.d,vI(~5g@A\xB{u3%`g ׃]w¯ُC?2 w,Pw aGJ䭌8jtD[ߌ?I}eKAW'J-E>g!-dr |< AF%Kc 7gӚ4-Hga.B ך}gw>#܅RŎzk_IK4@W&2 քu ksuBH![;zVB}\FZE Q%-9g8(\h0k -W*A'b~оn I4py=y$ h'@ڤiFsTM[M4}#QP S[dqӂ85b䖌؎kN%+:ůzDŶ"-ͰBcf\ ]Y@c+E "<5S^1|.fY'y]pb@p1\朑Y>{TlذGll.hkH)_9,$M]ws$?~h6OyuZ UGnI:P+n =;>𭞥FnӾ ;cON "--Mxd3JW!Wky/g"EMյciqG H 3ҽ֤Q|x,/:5'dqNe0xČ,K4ku씣 3zm։k%1P,Fx(V_FxE᭵]<'"0!a5r|NGd_&DXpw!w0$~JO-CȷSo_Vo~G<_z_Ale~XCn4}Ey6AX>xlHb!9cl@OJjMSIR?}oh><) i/4<%Cag3zu.خp zdaniw[Ϊ6@%Ƽ_ }J=nhu[iܫOYb$B\ˡfbF0k?KnWM.b8 ;gH<3_-)^QG]ɵ|)uo7P;N|RJ q[rI2 cm'7RB{[I| rYs?V`&8㌌׫bbZGaNTR*`^c`(xD1)_YT`Oxc 8=9}(Cn 9[1Zl}/X#UCȈqP_ !l޾PxrdlOZVcRpyPz\Xϣ~z'[|24 )͞4# {WMalbf[8¾J6˘$a+}ZI ) }uc/G+|W^[kmC+] Negp)~1$NM嗍kX]SME=1 wN.U'#GS³2Jmw?6xjo}S1'w S-/~1\8%OssWw;BGKIv~:cЪ^ywrE:#V;K.|i[zc/sruºׅM m8J?4˜o8+Kg\-3犂+c;"a@Z}kCO5 m֝7U ]a $CZ_]PL5oBڜnBeG f%WaNѫI41G_Eqq l͖i@i'r9zoZ/tۀ!HB8,ͅDK1zW!w} m&m%>hb99Krki6cJM+-ҽkMma|+9kwR""w\wm7me=?Qۨ=ܒE$!'3o9#"7sm6Iw,}679rV.K ӑe13k_.rkn{@ 6(zr>DQ =;UB~ho hqG4?ICiT5sk&(g_ VN|RYcW">bӛGo5-_G>o3Iz$)+(# ܞ0)~?wk^]Z 6-arLQ?"%y9+/lw:ͤxϔSf#hȯ@%ƙZxwC}b//Gg=N@\+Ng\u,xuu?zͮͩg V7ԞH>$>މ&Xǣ ytYWn'*6e\촫t-x\y?C^y:[IeHo-)x\,r1^?5AD5+ݚ,66$eF09^qƞ\0L @6Gb]φ.$] pBۨPμ2GKxf:5y, Փug m]큞_ݬ^ Ԯ|=bHIZ q&#>7> >1.-lLO4pu;\) 5fby\n+K6q_ 5ԾTn_&?-6}~sۏn3WVEmWW3U#+': i>UM5/es6]dphMX@!TA [8v* 4&$c'=[Юp$W zWSA-N"=Y& qmjc," ľ}![Iyٿm4RNk 6L=xJ˻n"{t #׿uc8K7x?Y{_˥xcy6>7RFI=nMOem$h6wgT 2l(W9.$h@/ =8I5/sʋa r*Sv={[]Ɠy{[+yl dՍ7';xZ}΢7[EM0I(Vb3x=|?բ$^ 𮡧b-Jgțf2pacWTP|Yq YA;'| ּ#|5k i7Zj,d<&Vv`-{Mk& *6U|m) m8֑j~kyzX6dx̖/$cNR5/$>cj99Ye86Fy>,}wp|Կk_ٓJF|^Nhu Z[3!Ұ\y|E =j ]Đj_[+ОxDXEBg\$\%ĒN9V*^󱥮QUWңv +º+e,7Ki- cyzyuxOFjn|g Fw4iml:Sr4 U3 'xKZ[V:(l@ԶEmg[; ȼ۞j얒-O"% ;O\ڝŇ_O졼^e$ښv+hk ÞYUwH,;TG8Ҧocw /`c4bk#i%.-׈$c!=)?Ot],AσZdw$}bF@>I$1~U[M̓J΅|qZmg浹QU5/3k TE#rϯ_zPg}s<*fDm# 2׵hOki>M"imY<1.r9U*:=;Eu='ɴ,`X1g8@H>WZx8%bh+*o xh"zOJڊ4>xIn/ pmzȋ^Fzgӎ>0~VY+MA8~j:~ 5H+ ' ӵ?j:5[en8g<^Yhx'.-~ L5bVBG5Z፞e!k%?@eYp?w?#EAAJ*n^T`쏶cv>vY/#`}㐙4ڣG~ekݘWl [$IzƱxzm$ ʥO(Z@"'T;#ꫯۣZ,f>lZo$봊пn.aTА_r7@޽_9[DdF:h]?M@DŰqnˏ|*59Ϭ֓⋋w!.!Xy<6V' {C =sk k:MHnLc9teCAtӁFKPdSJt[ (scEn\J yvʷuy+ !kD_+/˽i$lUH!F㞽(<2@7Ao٭Ncqri;kr9%џ>׆|5eƋ qydSh.@~bZ̞l1_n?ñ>o&T-M^ N7j*g+-N]'ǟ csh6:m>{mgևv~ R߀!.C>N˥^0[MbN O#O8I'rwX]5-\>=ÿ^sS|TWÝZٕ6ds[]tѩiZ\PC9WV'o77"/GR~QMysK+_pG޵<]Kk:I;%@M4j5m>UoFL`QF9+C~=.'[C.Urz֎R}qZW!߹Js(gK7Bc,TQWzI_(o3O5k?u*LNF1FH39oZ.JZdѯڷ}ZDfuEq$g>ίn|A̱NrY繮Uضޝ2(ۻ& jfum.d:gf siI~!^⋙{d"Lmpyּ|K.mx.P["ʌ Cr;ZK8LҋQZHt ;n,`=jhުĕu|U?bB)wSڨ7̞vڔ~"AfmD#GSdһ9 gϯq G"Hb;Pؓ8d8v7&r)럟?JK AƞS꺳MЕe .I"kDq3zG6 826Wѻ7E76ƍxTeP29}ƘxJLi'+0+pqլxkWY0ŹP1MfbT L l}=굻^ TGr7}k `zx:i7q|5TiHg'V,?c2}dUץ&+@3ޤuG{岌 1s[5 W=Ǟ哷A:cG~R> jâܺ5x=WwُU]"ÞՇB.9beMNDžo_ 6TH0~ ,yygSμؼg @Oq,{-|ZR96Kc-8qivQ"A,y?A^-FMk(Ch!e |c{$.vQ^>$6VBO_5ƋIz5sw] ш* A' L~(d$Y?O 0wV<+DpGl57'&ӕ(bCܰ8m@3$,դ> G\?ګZrQ:W>|KοuNϳ80'?|5D_n9 q1W_i60i1kQVgM b=5Kzn:L֟|c񞍥}gʋk i,I NO'5kF0=b %+}Y$B錏j6i?ZR|,Au:/xrjGs4HrT;(֪N3FY|zdpFC?)% \bvM AmV?R7JԿ5kczvpe[Eid8c xß~3wVzݢ$$)v;^J[ n#Ad`4S[?B9Tz4!u=qAn=6OsԞ`'>P&K;3!Y} @1@2>1z|i n@]nzR/{T_Ϧ+;RsM𶣩,Wi6&)<0@ a~GWR>(Xxl, #T-;> Ʒ^ Tt?Z|iZ|n@:YJL7:WRt.]Jw9r{דxXXǔgnxEw2/1,p:8+̙ɬ]>kQ)Aޖ9 ecI8'?0$r_)e)gr_P:S^H /鵫m?RiL0玔dJ/َM/Yo%܉ rLpC{?:qνv_AŽzJO"g?k+=]GUu(c9l^n,n,֘` K1Ęq^9$ټb~,h;ė~ԺU;o)Yqˌ~UֿWgoj,L'VLm=S?|Y\Gmd9ǩoRz%ԯڌ7?Ҳ0m~hisòZ'9; 9{fMMO'H.%yCvn*LT:?zލy^hϲ ߆G؟zQ~ ]X5c$fEniD7`x'?('^cw֮lķ QްoHt)z+^tO._Un*s&HT5mJLAkiz^'uUxIuz\k(ӣ+.@VVa)ُVm+! rǩr]ƞ+Ǭ4dkh?NcRGWIukuwMM>cZ]F6SY_Im7,u=:[&-FyAN=MRU%&gj㻔sɭf.LQ^rZτN_KC6KŧG䞂F 1j4_?D=w3wo[+Dx9֫ڤumDiwEhBT3++B}Ż3pO< HPrz+[> .i²NΔ=|Wd ;kFt+E0ɑ`O56^Ei4brBO9F8O~gN|xӭcWcTk; ֕q oC:4%GzxkKV{4 .<h ?k~?gfLY!c{"\-)>,%u:BxNJ8.]cIiWUXxſtXtFG{4Y)]3T}+P ߇Rɴ H\6[Z<^"OrY<| 'ں‘*_ǧGmyjnc-hhyj8RG AC|{ծ-9ez9@F 3sggYzţU2e?y(QW~!Pk~+}Jh_>Xx#{zS{w7>qzԹIͶ~gC2 pm'sx4=R1}=6-!K:5Z`WS"n,|ѵqos[at>p3 p *>#Q:D`X5xTLKH.Zw(`3)PɸJHUR}Hãhm4\D nr9bk,`mTQ:-flrqg9XYO-vIП}<լuxJ[,Te?l ֭WEgo0#<$ѯ#Ԍڼ ))pbuZe>-|/ c*΍-:Y8#嶐3L\;iTբ;qkM_쪻@)OsvNwpV H0uTMO!K 1uDD sR]x/I)?z4ef\zon&䌝~WRQMKM YlԱ ÿ_Y𷂼a-ҧ&Ic6{pSUGm]l_XI ʟǾZ道h(8^}ug34hzWc3/tk)]|.n*! OHi r9Pr+׭HD â\(yE܌;U$D|p[`+>^/`/OOsӥUv{l)ݣf9P緩n?^˭T>eC>\voOSǿ-Cm+6e]xIo&/ysp\e˹?\Q/46e;ld \=?BuW]䀡!IXn*ױI>}Sx <OP˦ <*WwUV\`\V:+ ڌӇ?݉v{m|SJPq?8 MPWpۮdACJxey*3qcZ#nO$ hP?8i!>jģ"ΰx`S[%G U{}oPbnQ@iN=ҒO&]RX@}3Rz27˪[xNʬI#++z*<u+KX;în!)dG\~F㍐1ӥc.>uYOaKţikpZ5ŌLi>1܁ԗlhag9"5'_&#8z(>V6o\񖴟k%FnxJli3%lO>5;P[ȿٶH@S^;'hWrWusOWB0ioJ,:$#| \To{k=:K=O7f;x?Um@A5}yac?Jv4RYa[`\t(EڥV}Q~uXڂݬEl'TOs_r&P$ p{}j'W#THZ˂珐q\|Dm =B{Km&Q{𽾥JZ6e=M4eI.qp[xn$h0oG?S6NVb˷⬔r*~aqI-̧yA0:VrCCqj[idL kNE{Xnj{FV+c[I"G2FXIm=fOCͬ4q,F?}^%b߉k7Y[YXM6?2Ex0sʾ&.|RI䵃d<[V0m\\xs}.ϰh3N/HO26l5GHԾ-GGV8?Z4+K]^UR ώ?m&"V3 9|)^|9-6aA:Kxy@F>U>6hѯ@rZ0Mc'̏@Wj\Zk ;e9i \4yޭ:X&=ܪhDlu:D ;J>F7t+:TdtlӦMk]YFCdRA,w8<;kB&2Z~]GE}gFci$v;,mۀq5SJf433m=aFpmcXzM[̱6+/ æ))"7!'3S\ʭ(.O' WZ4FY$33,7Nt8vwתeNCz<-^WUTlҔ ZI]Qǰ6{U,aЭ&x*d0k?¾E7ݼ*PjΟ%W(5AFRN?7};ϊR+t݊#e\H1ʜgJs\+Hb[4^KN9&nHQ>~E57bM,ZƟ?ٰ Uf۝zuY<4@1ۈ˵,[_ 5KaY4 ˴,+T"J2+8岀r9>zKHAۚSI+{9E؛OGkq"A~|H:|5圢+??{VCŌW^^c8SQ8߁J~Zlsz:֊;*gEN}o2[X-_87Ё}+U)Rwrג5D*;?!\y$a> Lk-IJޕqk[_Gt%ȅv8zGJzGCOKy"_mF 9"x%(ʤl~/ Cm5Nv16g\$\ 9,%M>^?YK dкQo!Zãjp~ b_9#,(%q<5Hegldqœ<=YUQ?[дk]sS*'yl$+,{]F=JA4{l ¸_?>(V8]؎grkoCƷJ/ʠroЧiVjש+pd z\0.?k%EٝJAsx'9c9?]޿Kd2$W;:/϶3]۸kh1 Vm,C 9mbMs<霮:3_-V]WAK";̂=gѩSAڋWQZI^R霰89\ڤTY`BF%ޤ¯_ŸcӿioMAsХy_l e$Dս :OޱfogaasvMn;eD'8;gBa\ϧNp&bIj?j-ms6>hڠ $w>_X9h=8?I?g?R~/s[9Knd# ;k~`6N [(2FxMskE|gpE,,2'3“U gZn<kiho +ekeRkOMms ^UFq5D8<76>+KhO!Qp> ֚C擀<x υUӚHoo5fj˕c&-|׷jW| egK/.o jϟk~E8Pg:_M$A~j ,lI=j .f0͟7-du5;+}5>iצ5P0;<͠ : t"\&oQE! c:7Ab |ۂe` |ϋ|!(m&XkwxQt+Y%fG nfHWڻ??kYǏQ_K(Y dO4S+B[}F+H?Q]+KS|f῎>u+!ඳ/?=Pt?G?7>[Siw}[OIJ,NeCdtJ.q]41S}s^/»fN'#>ì{sn\sGaʜ{YI #Su#ڹv;v+q!6qT؇|0ӭۥSNQ>U}¡*y/]įpsAwW| ua{qo4.J s p4^Aӎ֖v;.ƭ#˾WcTODmvuf'wUBrL)/mFD!4 N HہJK͆m| 9^J?:'Mjːx;ONEY2PJpE4/5mb3j)0Ԁ||F7lV_v.)%Mw+c )^+ԇGE{zڍ-?6hcׇ4;6=Q?w2ꤞ)U.|g] HPfgNEn.ixO jNpCgGpF ;Oغ*&K_Kj8[8$!2eْT죴8/"FnCjs܊/b~5_Ome3PBAXy>(O)#AR| !L{ig6q,r`+:Uk[N |IO[P|*8'<3Qxc‘V׌.zH=WhۥC֧i ۜ6 Y}_6 ݌= cp4Xdll/~?3Zٝ.v 1]]^Ɛ$w趐ᓐ6!AjM>;j0ý:"C%Ӵ뷻fxI 9ShCі]c]N 'uZ4d D"(ӡHd`zԜUOzڮss4, Rg?\mnV $D'N)gqoPg20 bɯwEqb^r +7-%^Xdd!ăOү$ՃG٘FyQ1v;ţO^Z\n綔dy@+xC$`Msp%Ko]ohsOɼOqqcj֧k]]dV'48aߩޝs[c EPw[L\jj#bdjSO|CYq3%\} ɦ_itjN):-ʥ(''lCp.=:ooZN*9sG'kZighQ ևsE\fM0? xj+ˏ\(xE aJ:Zư\*| FvtsB{Q:%Œzcpwx/.;V*+OP,Jf'dFhd*uh:nAqH^S6&ރ)M$Qt-HT5cz%ă;RWrsEዼnHd`N7rH{NNiNehP}jf#Ax[8Q@?0KyT*g9(Z={qILsćˇ}3\F'[F`"<eoXEg 3d x'-vbEBbۙx隈Ͱ\Rxlxh/A%'4E7m$pSx!#?g`?ET2>S83Tuoi p>)6ծ 2+[i\GyҨ "/!&nVΫ|I4?3N7![DcIk~.m+{j ֮∵^GQq,n 00[}+7]-$)f;d՟3D.Jg 0=RIJ> s%ǐ*sr8Un|G O*E7lF.2?oG[{Gfac%ڼFq޷ > g!Cq4zzgwUКĮFC>$SwGrb$HАvΟc%VggbynxD >-}ɴw͝#1rj`W%N*msU{& %|ߑ5BO=M r/]ԩ;G)z:#sXc:k_ps~ZW2jb콺1* $zqxwPِCm,{GApC}D5Sy-g9u,{lcl<XΝ`j$`K bMIP-DlepNiM˔;v wg}ĪÀ#? -7Ek$(HaY^_jtj_*<-2l=E4e@F~ٗg҉J\~9;]o_u? VέxKv qOɽ%ž Yi~t;pDݓ'[*tj <[K Ol^|yQ Gw#kfDqCRw>r׼izˏ/п)֢kunqI q֭I]5+ន~-VХXwtk>6|U_ xN/ hEy-J^fhw8J`r>;rh> @n93tW\7?oZ|(~j"{! 9}=k#>/?u'ᵊ -LF@b{(sZ>3݇ xn+dN~dMp3:\)Iiw>߈/V"} 8Y6\$E(~<&p \W[KՌQֺ,1yʲ#݂E<jŚeY ~jM{r YV7kZӃMrlIe<쁁>yğ^ o/hzllcA${eV! ܚ3[/3XӴXZXZZڪƟ <5K⏊_|Pu(fpn-"9Ip$tﱚN:3WQG\!?58%\s>3O>O^^RNH 8tjmrHwf>B8ٚ!NTd<ҌRлjY$%yKf޵ѢV֮IOIXn dB(T)>jq_]3y sW>j]N(! V5ou/t]^$]k8P,bw,"7Rxj,/9ԬtglnK Vv*.I,xǵcR/*s9OHk{l:|V/JEXL~ _k_fզj3)R \Tc|)xwN͵'s"GZ+|="jz݂q"mdLUQF[ )TຏKPդҭyX+Bz ~ |@J8cq߆|qJMNO.:+ۗDԵW\}dD B; uEBb'*_Kמ5tۉ٘B3+exn6#{"&ӖP2ۜ~WzƟ<{dp[cʧ:3:b%`aiː;/X'%V! q ݅>׽W*H<_Yk2淢^h2iw|_,mqJ˞)y"^L~F~lj+1lw6T%"#A^֥rW?u'|r#f,kQ_n,'<Kt$?\ (#'BkNmL[MT&UJO8+k56/ggwx__7(ڼ ;s_x|Op|+oqھo4ki5ur zS'{&-w&(b}ߘ?zDDCΤ4{*Yſ75|D4 ,n%7Xz (>Y3hYLe{`X3W~4t{KԮ5)SCd<|ILku ?=F1^,iw<8; 9'r{zWTisI} ߴ_u _Is,p"H\t“N3Xl濝[vHzUHnN#@6)|$\,>T>$E#@4F'=~"u=;M{VHUcF ^;.K) 鎵~6OImv\E)5.J->wOr͓H)sb|t=?wIG9h@ ifBYr@kvN y$:lw--Q ޒxƮl*=k]WϦ[n9 8pyl\<ͪi' )/>)MhǛJG_#I:Ҿq=ġ53WW"W##5W+)ܦ֗,lSGo+6ueUud0tAg25?mnc2)=^k/ Z?q{l痸d7_IX$~OZ1~v/kEyWM;y ۼV$m x&|lz2+v8P|bE`>&ķEhTRxj-$hm{⾁q[{Y&M7psnğ|ڸ{oxfe>2\ijSVLqT$RJ${RLCIA,׳76N*xXv2khOBOY[ GU~;|Tl$9wGU@kd+D'$ێ 1<N = 3iK|{?#Ued;b^B翭7fuM68u3=jܞ KfCI}3B?k)Z_ JG+bG (8- sUOҐ<^Ae0A_)SpMS~ed$X~$Us"gjq-Tg閯En n x >FJc諯ڳ;-<-1q>cҪ~§$5<a"nԂӥ ~J<%勋fT3}WPmΦW_ x*$~XQE|x7kw)=)5 qig{d#&2Ō[l^I7SeF0 Mǿ1^&ϴ 0qҾ9o#÷#\Pm-^o/0>lք4ɞ){6X.^>.e$hD}"&C?j^DG$lox=88n,Vp5W 3s<8;暷SgЊ|ݏu>vn_uxgu/#բӆ0:I^# ,{o-IzV_/qyH|ǿ[|{UJ6]#.=n+Kd!G0ynqۜ|l0 7KAt]v8)8[ICw.Hd@[=84i|5د9{ܷL5A-{tT rGtm.Q'aFlwi-u!K䑶$b=xS2r W]cjP-̷)1e]a f{k95~0vGmkMy\Hۑ>38RxOSx<dY=@{LrG#-MXŰ"i?31K~>u5]^[ d |z_3|w;].ɶ~I+oOjݕa6{օ꺡.XR``.?J'a5cTܪR25ׂ(xO2q$6R೟νᆵwxB')6cH\LYiu>9wD[0QR-`C nPk/]#BMWN7+s3]09׵`鿴yAup1kW`2ꩃwLjSUZy[8 2)`vb y ͏ĿW@4\ǠJl/vi(%CA/J[CEpzT=8 _^ FT,9 1jrb1@L˜v@-LVh3g<[ظN, >ҴݡR|pv G`n*h 4o|2c M.oq[4ddoÆgbF3VJ#msTzM"c399 M߈ _^("! n\xҶ.-??6j|f'84Įe^Z[0+&Ǟ %z5m:crYbAnx\[GzjLÒtZ`dk7-9 KGHǞdP> Yj:}4m ]hԅ$cpnhOk: g V59#}-#b@{xLw`$PyKnHF <IGyuDgL9ln-?1 ҎyuV]b9`]|'s gQwY(PbozUDn?}[Lt 5DNs.[M[QZU`8$Ӵ&ohfH ZC|@ӮVGm.H}y'=^LRe#qdo*13=ŷ<=b4+vKYVxsylvQ/t赍~i*AjK!`=lxVĉfn|61| 45a2\g7я%s񗇞.T=HI^[zѓJe*eS.hw;r;U82=|ߥ.NBcqX=.K"@v=+it^|Ȣ7lӒ.ɑqu+l+?B=CM vދ_;F9PO'x#S޶ekGOmT$r5PÖFOz/5ON7&%Uܓ8ܙO9x? H}Y 41h[yUо,jY7#QhYOj;UbRO;QnK}Be?kpGo (0-F D:ןYy"DdP0|sT~f_4 :ա܊{2fd ǽv;o4]W5;B]$0E%qү=f|O|u.M+-!Zf2Ìq7t x~!sm#_ʣ?sZwEJv!܀pW}?<_n KL3NveILpH_%q[h{ŗUh}wM8yvonk+FKc iTN gx{7M+SkRجVvzA*@P2Ha f&~3JRv.s迆~cPE4ʝ-pPx;VQs xyypHGa+ |D½?5go-tW2`*)цsoŚEm99'->9q\U)w*Imπ? }Bа)t q!T?'+~ jeO# \[>o•VR1tV2sI/S1Ni4ٷFzua=Q~hw@wɒ? W~:2~:-00%| T˚$bI$+?۾2=&v~' Z+8ҒH4=N;Z!a?Jxm4{4I>gTFQI>Ha|GwUuk鏉ܲ<$&w_]&1!o3;&d?ٯL[`'88V8H_ĿIWB.ۥ~9Z HVĒƖ q =ھx~Y[ro|yцqv48Njf(h4ִ[2+)6@=97f.)mJʮ淦ve>F͞mKr.Gxr[ۡhQW-xռuj׺ZpQ1I7^GĚ8f=rKgHR)9 6}ŎLE!w}Rev+Q|X?fƱ H֍ͧ q"Yp5_,`-^iZ&4yr: RNVY%[H#S ǹⱩ9SSGc|U'q}>Ihn3\ j5>+0^zΫw:XŢ#0̈`䎵ƚtmZ+8|qBF<~!x&-VxvY/,scac޼,,yg=W x|+9c5~x|~HAmjM:Ozn&$?tr=#?o-xv*IkLC3f,OMܿc4Q=϶to,7Q _AyPc57h ЉX#GOо>on ٤[=Qk~)-!(݁e}I0# hK*;TE َhz 9lcco|.6vvɜx,^DF41Bs)=3׊R-wďxT x62׊CYtۧ⺽em&>qWZ ~Ϻ[%0RVP8~/ͺ;vE"2B3Љ+4FO T4>Og\ լso <zִ?ޕgXc-"F +ōr-tndE}Jҳ-~</t}8~XH=[־f<+a|Gٞv>{ψ~?hMI(~ʬ<۫&2=MxxS<y,ßAf3[ymg9ef8 ^v}'vO[x9 5h<g#־?^< O!قv'ItUUdee;QNpTym iz߇~4houX6RuXH {z1xuLv>ƹhTC^aǚ8Z+ nFV %ӈ8 d3si||Kl#2RheEGr`nȨp̺l{F8YJcVZf ,.O?[Tz#5/ߴb+s gĕUT9ZȲaxZ`Sp1K"2 "3M Ec3@]db2>_КۏH<" VBQD2oDŽ.)IvI*Ϸ?>)Z{R676EBS J~Mb{[|F=ycN1m\k~.&|v7s+{Y`ĖJ2+OӮV$5? Xܟhϝ$@I$,ǜrzW%3AkKpmu+e% p9 x;ᎃdmw>T3|$5݊敮|RvS'yc3uJ\z> |OoӀFϧCkbT9WRHf'!\ tO +Doі-w>(QTY {Zr0c yzM+<(vjc~HҺ[]|$٦ؑf8u< źǬZ+U_?z Ŵp ^fu>H~uý~Te =&bOB>^A&~$Y"fI d2 G_Z5$ eqH0eF Ϩ*NJQLu 7AFskn]t9vG։Y`ҮqHXZieFUfwqUd{ݗ y<W?ʼ+ q&i#F6944ht^ڠP3p2SgVHp· b87Vǟ鷟d7cĀ cq9"cq$VLJ,=I}+>|}/ \<Ӭv:pp{!g"<)a{Vg)3y=u5]*߽l-I;z N;%.`]No݂9?)~:.cn#>WHі5)yYpMbΘīF\^LBS7m8OSW^}Y[x8kdF{ҳuXn.gI-K[qo5% +JJ*5-c2|Bѵӎ{ؾ&aj bT_gT9#Zyk.Z@b޷[)?aּWa^n 4IVt'\O2;r1xM +6 'Ӿ YE~躏#4K,F`u"F0l%\A/4=9X_l($ #LU ^MO[ŚD*VSxm_Df<> O[;Nx9'`a<2\!o,} >nV ӧEx [趖5!VRps?1Ren5OZqRu2y8#?s)w0۩¡xRG+k񕬋20V,>KOOƲMb_ Ȗ -J ݗlnLL_C{qJIVqJ=fFk]Fwk`V0%E=z"9y4׭,|[Z6q^3<+l_[ֽ]>fr\|.q^iŖ3HjV;' !bv_ ?tKCy]t얱B8 uZ0۸ƌ>yv$:vpxQSդ`aW; ܤJ ҇B#ֺ .R9crPϟ@J>B[ O~k|apڏOZ\|D`w{_C|7f9}KO [kg$fTh̹ n>!xNfK֢SK Ő<qW&' S厬rl%lbr.XSߴ?Gy,夞yrVK "yY2c]H'mW~짢¾`:mm_wFtv@wg 9<筧M{o/>xgkޕ.v O:(PpLl.~|~3ZxsĶ ~$J8%h8=Iڻ J5k5MI:ui),K%\\%A{o_B ^Wֶihǟ$7"H<_jsir-PݡbA9'QR_t.9:?ن+XreNsnT=Qc'I "ѵP{S$aMW9 `޾?]NNDҾ,صaD\BQT0tP[yR˸#rȫ(ԒYB3#ۥsڽEcb0~V}.LGΠUNp9xLCĚ\(G:XٝV<ÐWw-Xͻ9N3>ŶxoחpOY\=Z1ǚƶjyHlzW|%gq0.WK׆I<*60I&WQ#߀lQZXK4r{^c6i#—QG&c.mJ.=Hl(5N[ղEtj!`_zI%f>k3.w~Eybh&Q%&EH f7H/"cI-[[*eP`_U[rӏ0{W^SM>H؊TW9~iHm9D]KsmԚ}ρtۖit UHP"2I^&w/?g"}vrFFjWV//e*|C=X YnoZYXͪfl>Kɟ2j:W,}. o!6Aq8;UΔ^@jJIL3 Ajۘ-[U &z,kxmmrre[:*eѥHBt?<)iaw^:mP"9$8|oM}Cؠ/h#4iABy|AhUڰ%s_]"ʌ c0}Lǯ[\t#k3cl?jq[! ܁[%*k o|Ep @}᜞koekLI1\A3׳BQ< 0=9?x42[i [#M$xa^w$Z''2-:P!ѮyPwk׏xz5uV7b$_w?*nך6[u4 jak16gkOZ?ncMo*c?vbGݑ䟱l;s>S}L¾'.l~%E%p̒UT)9${x6>!`Q ?#pZ3$,"JRlcq c"9l^/5t[OsabA>x!Q5ƍDqC\zHltJE Hd!H37CWzEghGp8`j-g[g'ZM{%܃>hvg鹫cCwu(| +"iD"@ebRNPךTNc ЌQut4*9>Lq4.T8;oku5+xTNg𯝼X\Cs۵1G ^0cB\CmElMW6&`a'׃ 孊MK֕)Mu1Ayϩx`TKb'+"\6r0G :ixZk▫(8~<-u$QCn-:gdR:sZO x6]i>8`;"HS*ԍ9E}[ثZi7^!FiCuేl(s8Voum#`ay#߽{ǁf vk8^o6 p9^WxTyFrv[=,D>y2N1a'b+)v9e_S͊V.j> `l<3tzo5{KVK{O0 nz˧#) ݼE*L*KjizO7Ʈ(ZI@.9퓊|=Cɢ[\$/LdxY;dGk盛rARZnl,CP\կy]Icپ5Nu[\Fk S5xև~-?N[HRڮzO|ۨ\292 K5byz{iZ^4VIHcf3;vfz3~cp=K[ӭVˎOV讵iVic_j^Z+,2=k6ku'V6D6ykxSœj2AL$aT{⸟ld޶>?,I1#D#nJ_i&IY/\n~VP'b!c1n>#;9#Ƶ)۹`6qK^L %VRA3\ӋrWozҲ*my 0 I.d$3$?7$v0rs)V$RYq5+uNj"\1L@+2x Jrhti<1c8 ?G5mՉK%¶ q=r~w滅}&W9ҍ*iCԐ*Ԙ^[E>c^0TǥllsReDo1Bc-#ğd^d>C:L,M.rITC. TM5+g\6ko KزPoZ_;,^(H}#Mo2*G'JOdn8hlmOx6qʨXHg5[=q(w+X_}s^o9$pw1 p=j"և H,=:+EF!8}_GҮ|?êhx%#&go a_(~VǶ /dWэw 8 #hNRxΕåk_3~t=Ֆ1 70A^Kmu_-*eq}9k祽*UWߌMq.%|5} OK u^%βDqMÁi|xZW;x/g!Pm,d${s/XNit#(n p¼ޯ_Jfڥ4hN\z?hi'cŴK3%Բ9$׭ kx7ǞմOʗ2Ġ@Vu&̧[ƣK_^~5h"C}m;}X ulc"e1~1V|o_1Km(I$6@㷽|e?T h:7OX^o*n Ȑ2]|HV^WC/~P޵8Vu& ͏ O@~Pؿ[Դ]Mk+A2M'} ׽'<_kZZX˽ Wtx`G\_mKBɡZmqoy*Tb<9ic.6P/r?$[]PvoΪi-nu>yIaQ<5/ĉc]3Mpܮjqg927[^9l|i ]ЫmEJp=x9(!6}$d3ݢ `dh7<355ɍAϖ#ىFccdo,Wid=1Wu\M8&X8bX2*n7.0}{֞š3EU=*\iI̮>nwp0|6a=%ykh18<珥uzjWm;ՋrRɓX|t ]/&b"¤.#ӥ\*J9ӽE$xm >)*@XCjIL mZGI y9WMjWvDwaqcbA?=J&vhnoW!HUrZ>+\j:.fL">7<~^a%H V9+ii +&B9`~@?w-{USỪj{77B 3E|-f~15G'i'@@{Vr:c Huh3Ϡ񴺥^ibdn{eF?5߰ ܪܩ=귑3+ 7$?#>Ջl'o jN 8PGSvwּ`2*z?5;׸ʩ|$\=m>W3)UXJ2{ Gij6v-;5*i8>Ws<ƬAd"9m@9i'=I%IY߲?6b8RQ%w9Ȯw9 i-@CVzkɈChSy_3Zï|clxY$`(eGkͦ=иM+ d\5|X]F귋q$)'rQ]>hͥ[rI ?ksgw(Il 9Km#qW{/ޱg׸Ep[s]3'_(5nFRI:|6q&siKB̨|F&0XN&{Cv:/3%V5f! U OR)I y5v:.>EO»RmG6wsAyeIuW# X6Nq޽OthԕݨD `3CX?LT>'nj}ԋս?$edp y |1qq\銰^6 ;SS|ptU瓦C7lls\:׎zΫu^xŇeH3(CɍύZmgMDb~\>Z櫬f\jF[]X\:'֗Wtpv5nAL4)ZյȒݻT~^dMo7{aE1sY!zFRJYy83UY5~TONg)#jnFyS}sm`^G -$ cҼzEX|:zeQ®ܒXNTw9x 'ayͅ>Wt~I0?], F'%WaM5l$A4/PIKhvg̾f${8WZ/4!y"DXڭ2|xK8.n!u>lu#'橼E]ޮ<%< 2= g~2hf''+rpOk?ikYen^#K:(XcGiM6~ oҹ/eu]8]G KSڽ^mK][}c?1t]{ZҭfOO(}T}/*6q,A`E9IqoSڵIkyҼ,4r.N\F>c9X!$rGR}n9|]XeVCzU3>Bh"#֦-Nƶ]<ĺu%w1ش<'GZîxUu[M=PFaһ+7p"U~҉mr}G/: qM^-`D7}Fϵ|I;[? hY)3Gwr'~߈u u((XnXl=lR0=]{K/+^ᗂn}/Au|4j3܉d09ltZwcpq'qt 9ǙDy{M#ޣXKLHʹeGC^ wKX.F;n\׉~*~/IVkY9lV}p sKxKOу+,HF5۞%ecO5CIիY"x['oP /92x UQOƋ#y~,>Y]Iɾdvӯ$=/{ƃΔc?[_ƷicBd]A%͏k k^!:Ӹ'=YɦZ.+y Whs qֻA/5j浏Пs|/$+}('l++iX˃-qq4Ӷ9'tmpK ~iRdՏfJs{Ն[<9M xLS,{i5aq+F-v+#K;3\ۏDž~R$5\UsWpH~}GLI⹜ +m\yzW~\iVrI#",׃i>(';n}S#;j'prj>'yqa'~(ڤ8'`Ys]ON6h *g>a_Vw 0SA_ ~0}ڔ^,-oWE|gO 'WN7m1 d\eZ;>µa9_S"g?ּGg@.Kyぽy^2i Ln-0=O?֠į~'R=^Tͻ vQ\|Z5T8f} lo#䟱;aG?vmŌ൚]F6I%FrqfPeSx:)][RBI Ins.WF/a!FY%6{icS{3X\/߇i~Ֆ+;|WOq7~zJ_#7?v#onZ>xޡ 5b}uwrv`d\biWZ~ҝM08d ];r\yy9:ƫw{b}ؚ@Grk]'Yõ.qz]g)ǕP/2DgD@2I=yeCOP 10h AD: x[ok&@f(!Pe_@Xhr\g=& -7yJmxWOУ3=BM`cc6(s.d.FƫUȢ+vSsRt u-C';A$`/%k|ǺօiF#aw($X?yO_ j(β@ާ+t'>j%zv宁#HOsDY(>{v=Z׿Kv9c=J{%MZ@pT+oA_wD:^c4p4`6}׍4Rӯ4+ &,;*}ALj~)\|S ۋ E+$zUTl׽uޢΥJHOI켸ر*SNeP/f`X"9 Uf,6kɟ_YZBJKFOYe qQsRc|Rq?zH HT|)ɳČMz);)"H,p rdURaQQV5HR8=(Who#*@=5JIZ!Fq܊Hn/LQ+ >tIKx+r%-`@*zc')үvlev #%NIKjŨ.N|3mke_;IzqY~Lo$>kw,Y%il1 pib%2zU+X䳌}aA[VWY*+:ӽh+NKoFcjP7$E 7F=c/Bqb8#z5eSQ Js[׍$kDp8uRH6PQ\ĺIsR[:V΍#'zT:ibj xzC2[M=n-- '?ʔؔe{pn(Bv劰\yb~u xۼЙ#Oj-f6&rN1[^ {vK]2h3m! s۽ii幸p7m9֖KĖhVV$y⚛E(;|UF YFOݯ.dEBpo$sֽoչr%c=?* Ʒm:F*DL3OC%.р9lc3^QmL I(I\)qUR鞵4N7eVY~b~cUdD|nĆYT.0]4*`t^-Թ{p P䖬Eʋnh}xFl$ =WDM6 KIa{WxIKd)7A>n#Qa uGc`3_G|.x_bT9~Hl|q|'^ٗ+菅qr8U&aN0Ady T^#^[+]~,dw1;uOt JxOTyƌ|ufY =# WQyNPV@ c3޼6? |ek,~]FG=:WvpLrXH0CoJsT)Xҧ>\x!pƱ1Khl露(ͭ7)-N~y(1SW7me:6m<L᷉a#<,Y7G::=[W̸YFFwp%wg?EMGYY~PP\/č0ʂ⻯ ˟GPԯ{mjɅw)Rq;]yK[X^w}EAQN1Z6 $ -7;ڹɻZEZG$ʽFg&iF@c&v<5|0]CH: Kr﨩: NbxOƒ*|JBC*~KygP כGy-[_"kpKoaA 5 7í>y-&ʭ'pZҰTy_ ZNun~ly&f3r)E)?Z]AɭO kB%k^#3AKj`gZ;'8F m&i폘т ;Xr{VY%oX#Wl\wm,Ec9ȌcseḣP .tO~jaܹ)#C 8C'$7n+ z%A?k/0χ4.uB]cAZ; | . gyXZ'>]&ͭ ٝPw)9%T,K9fç^_y>2+i%AxS#;S⯆m+0!|=qF8{u YhlpqׇZ+$zW&4ɵ?T|cms REi +6)Yux:WKJWr{r} vDN$)FB9#:Ѫh&lĪ EHETum— b{+Yu2Eݝ|Is%1y CX,{WwyvH2ޕ|̑K|FF 1S͏]&rWkzSkm·7(rlU?Z-1Mu,hR _-|+Ei{o h5!$!D|_b-ϡh9O?׏W*,0;> w1K6aH {Uziď' '=N8Һ5}ZEeV>Mg䅽ӑqG$M');hmQG+U3SYQ盖a<ݫk7Ig?b8+>7_mŐN}=*?s480s-b+Koi1[K Hkf;퀿V'xzZxWPG Lӵũ|D6d%j AmeiE௅lnlxg_ &73eT`Wk_.1Ӕ z|_iZ< nfgl`qSHWn72r7S=s/$2eN~U{+n-ۘ,~sR|<@jj(swR.Vدg5Ə Iabol:$aglq:ᾣn`2Iq:ִeèP2BCĤ9Oz]xRdw@e3>A \m SD#}em;(ﯠI#gO>Զ+dj 12h'U.E,\Z!$붫iziFfCR-98<ZN77~SC:q) + jƳh>fTUEbG @XMváKjSUqQ${#r$g!(7n19k3[䚞A!h%#ڧ"E|2ۡOW ʹKáZX1@#z$PHα{GMZLb l]\Z%Xq(Ah&]R{ /_ڐ~2q][i,ZmʿIA~G^Vm߅tBr"9^З {K*2hAq⏇O=%TgX؟k- _FCdwwG@r@z_ E2BIؓEO+Z7 ~Z/"H<(c: ŐDZt5/Z|7/߷ *"pp]xn$r- dS^ޅ9qJKpj8ѼtH4|nS>1yЊvb?.+o^V %P='o O>Cd9[[ %.|}RYyq뗨)I^|ǻucJS>Pk^D |S_+dnT>,?ۚV< uOmulj};P-<0xllQY[$'_4\ZPs}# }xV3I͠QM_ΞL奶H > S/xZw(Oڌ{n4 p NiI|ڴ,i%%`SܓRcQT 2MUk37o<s<\÷qWt.w_ٚ&TEp 9$F/v3i)21]Xm Z){N8ZX<_":2G z5df'8>7Oʡgꊾ|0>u_!Ӭc՚.Esoc'>i~̟l>&wz rHZB9RL*m)e2@NNW-9VYLPG*tM+DO\ *#G-3-c@TNԡ^[(ٳTг~l5uMEI>híz_6_]4r]pWʟ4үz$uQIonT˖Lj3-mKYlޔ8&UŽSRԾy%4l WZ|$I5ĆݙhIuz^&Q|f{DzMa7Fa@^{o>=ωdER:NsO=+j%ȌGi)R.Y;V}HrbNlyRo DDs ޠZi/^ hI [X{k$2CۉsXCNF|67"IK"D`=xNOD1>Wix 7k* z_{k,uCכb]IfG*%`F#Pϊ>#yB%F+geV T';Q:ry=ɭjTd0ev^I5NBGWh}"^7FTT^\ p+gşMvBpU9 'O7c~E1&U' 81o_DmO^ CfHtQSicmMZ}ǓvӟMq׈~ h5=F/1H4c]^ɣh:>Cܺk跷";)RAkiR*hM(ݒx_U-6sMx[gX]a1608'cA `BV3=F]bmAnTViG)'˄Y?3^Zv%;f'>[6ܞG8$½>O%lo-tBFy]Cu0JWѵK[=IŽ#l ЀykglR3A ^E|0`'kBէ:O K M;X-DlK,h*>PIϯ5 i7_ KYb-JC4vTUf+l4\|7\rѤB(7g;@WSz<''_ǧhn%$+cUf8SgtﶃI.c 7[sI rQg^ȼ7ɩi y|FF ;y4_x 7GF*tR:_VJǃv<}V.cVde1'rFҨC#¥O A4[<g*AدF-N8kRO+5akwV&->g@6<Ѯ'mw85-#čX=g+Ɍ|?LEYNz L.#%S \`%c!\c=k_>*}[o\=8+fрp8=8NMrQ[X2njjeT(OD񃕋8 {ջwdd8sR G!T?>v+Y>Xߨ(G^H'%j!5\cwLry#k-\у,k6~ Вw754,8M19M7(j7^״M~Q"K8ꯌ'_xHiy%YnR8DC,0@\uH54Moˊv],M1魬|9|.]3X<P2i %Eӥy݇m-? 5&'VxXGqyC%c3ϧ?.VƟ>ܗtYv6~[\ͅUfc@Urgt{cY[|+ݎw\j~#|j~&niH$1p"~1!YO qY^1OV1^ mefN<`:TFS)s>E[v,<)(,ybFO*>)kk0|kPgR;L Z*jQ3h^E|gWS۫pk牼I:N«]bA- ZU,/cd~-[)48K 1G=]gMCœ\/pVSi C BKKo 'qL85 ]k[۠ofv9k45Ѵ 3 4,ԎiZƁ,~geǵr5|a|'PJ. ms>?Qkw˂[GSgإkjg_\;,ܷ Tg5wY񞡹OfBfU#ܕ}!={B_9?_$ujI!/E/>o) ~XGkNeL9={u1g`$=ky>+Y+/Oͻ^9?5~/C9֦GMVf9'ozv}u x`yȃ95e~ 6D޾goZk:ȓ5̇yg|>^PF?]Mi(lG|?/cB $X\Fʓ6)8ڷt&ug ?JK 4G" |U),Ǜ/$tҾM_n1^zM?֢1MFO5A}ZAbe+"-Ϗx9.0AǦ?+s❚_xm#A/C5P5\Á'jvH2_y.|[fP0%p$O6 r#nү|C^IԶ5>Ȇ[ЯcW+>ohxW/G?X6~Fڽ9I?^n`T\pBZ]9[1\0ZN6 =i߁ꄬڳ>M^sڗs,bzூm[}@ZoD8wp8{lwU|A]Zw9[h3`{XRQCMKfx/W7q'BLDJO_0K Ic^@cmh"4$:<3[ iUGʱzWэ1_1bmHׅPǁϷ#|vĄ)Q 1Ke 2T(wO%}KqY,v{Dq^Z85*Бn'zTRq;["|Y}AoT<[e\Cm$؁"Ġc'dypXs!)4`+-af)RHoB鯥hzFWʵQ]'_jO)0~bO$Rޛud`.Rm| C]*턏FdJִlWUz~©?8;MzGHvho<6xhJ [L~aעY)Gۆ$I0^V e yW+2LA)4ԅvt^2wri՚f$$Ps*M/NEgRXH <\4PT ]u'a[Z 7ʻյk goBohYL1'qjкߛ`Yv[#D2Odd>S6nBC?>=&+_-`q"JAqD0$ N:WCufL0GNi7c*^L0v8X~-o]ll2t6 ǭgdJFXr/CS, k/ƃװc|?5ǛsJn/׳5߁<*/hRi仹XUF2c\d$&rFmXl +2Ǖ;Z39Zѱӷ,K ȹl1롇7_ 62-爤uՇF 5cMs 7p\U"1as{ĚR_`ns9ȯR}mwikqs ]`r1ںtN6/xPI 2[կ\Ix=VKG1w0C`=[Cn"hD+m;â(2k5|+I&x7-葆2xN}+m&fgr8]}-ҵZEМp1V&{&>w)¨l@#kq E;KWx7dWuve& #^ipPt4mO3ҵt}6'e 1B@<~5 kO+%1Gq{&g.(?yFh1orI[`V#e`zk4cO HߵxcQߠu5s;!mS^ &AWq̖[rUO^iv@P`Yp&UJҚIzï? ~xfG񇉅 "7~i -o]o4p^g8az8s\[()9?z|r;2V5hSG'm%{+X4]FieqlA#'{=|n W?n{k=frsZ[’%JNGCVf?UDcq '4iFbI{ FFH?xOFԮEiFwnezןhJ sV5n>_,6`zk›6ឯ%n# $1K,Ұ6f>/5e}o Ez ǒA<>gbQnG46"pnJ.}+:0hS|_F/ں|rqV~7|^o|W2/nCz\tUBˮZ? SDڗB_SUZ7gNN1j'=KFl@+uЮ8kId/s}>Q{`I;f͎X#,L2CɯeDSuK"԰㏙X0"1׶|`e,$Tks:hcP.=XyѺL$mV^jmRO* `ÜjOEisI'5|S B{% X8|yuSҤOZmas(@Y#kkt cMnrG#0 8LO^3|5 k>Yj̒GPrxs5ӴρIq7r+)enl} R&z׎ 7J>XFox mh-(81 QsK'j^+eCrl q(VHeR> hD n{>QLWC P(]&sIT֧v쟖2|)/ÍRW?=9^ù !s5´dn䟘IGx ? xK}FLHmgV'#z;=.n\< q_{Vii>ǁf~i٣B{c']6br &Y2OS鐸,FОy{McX`'w+qr%SX沦5B'瑎jåtc~A}]u kj7W:"U' )7qzƧ⫥2ʅOd0')4[-āRHYҤA+}y5HDa_ߐ@Y1Vn8RRH$kj m`1JȂhxF N$9XXZN RaY.Ww~^m j&BQgkHc8]i;_pV=FyhH(toH|wq5?thn*i10/5>/]tIQ2's] X`s׵iMTVgXkUO%bsZ΍.Mclq15]xkH#,jE,x9*X&"4ʬ` I;9иK%uGХXtm:+PoW&@BEV5$F\" J~]i[է0O lx *ݮBZ3ź;iΟtڤx0HBǽzo$1@E6:&~3ZKDĵgxc'-tVpF'vьv֟_s$?(q&yq9Pԅ-@w=jO0kʩ?:ђZĸmn]J)J?N/kSOuh>X7\VR_98-4ۛ2ATAOzJKq䚱?mnEuĂI?g]lxcIJkMl]~ZHү #k~OB#>~H=OujPj>?<;+H4I`ۚ}/V5as$>!cR0 ~u.ӛP۷J69Ou{MMǒgy{ &7~Hk4捧$zW~^Z vfc⒴:Gr۲C4u+vb' =N?ּ⍢Yr+p:F#t.Nf= tc<&{S1i-2H1+fzM-T ڇ&^P8<~*ѣ Qxg,]-1TwJ4|(UL(!s#}lھy}q%\[`srkQ]~6ګ2F7cO'g]d#zrC#`-+KeX:WH6o q܆*F w#ֽܖJpdNz{_/T^=ycyF -JqJt( rGzmEp 2`%c#p#x隿t# ++1E'7fS q..\BeHo&:ؤ8|J6\ypH9zhpZ {nG؏ҥ+>y7 ڄ?_¥ xɰ211~!4zys%(r7l[5e+)Yzͼ0;2+km\ ǮZ)=+42*Lpq#xރnZ2ŝ ޝش𸝀%̃h9ҵRFw ^>UA\G$\GkN`5|6r|E Ӓ8D~=eg'!Js^g#=G^" yfWmֽĘPiD#P{_&- @q\JTQjQH(3`XG[s/'⾶OdlpH湉5y1ܹ*ՆYgܹo-}V.k]%Y#$َҸR\J-QL'˵'<+"Iغ@q[Վ?Dȥz\gψiHK iRuO?Jtsw0A-VO G(3v ;9i"S$9ל ?sc[Ius <]At}ms*[/ S`"ufD+А+O; B%t2q23_L43N|`^cNTY}}*r~Dߒ@]G8$]8ѹ$1, ZcF k*FʓԀI~^{;wnQVلLT2nQOVn.Q$kq"n8/ȉ;hbxW}6+1LcҸh'w\N+o'1II];Ol~7´ 1;V u[mѹb9sR_? lzB*w̬Wa6Nld}5xb]5 Cz<'#V`~c0{weJ?JRش ,SH^ ͅu 瞦!mہI~˨i^J|T'O^xbPt.\EYns2sSP(6 5㍰ 8e3yC?ᣬz-(~@??ʺO`DHiah]ѱ+ҲotWhwn'؊![jw3P{m2![#)&ޤz;h’wH8 9';-{s0`=+M0$z{wP`Iݬr]B;-&ԂL4 q}j^]]ѥA$֕hBP:B?B%feYA權pO$c>2^A58r>l[{IOzrc;U^W: [g* Y37'wkiSI3Ԋ%9ܹ#=iksWO"\11c]i$˟Q[Z ry!@|$ piM}]yp+пek*GG3@ +Hn3 Ffy':8~[A1{"$Q$!QB!:)~6^OdyQ #`UBI铜 *[w=v<{_Z].ɛgw v DLKus3z繯^V$*BjKW=c>*, /%m5/<~u|'?yRuL] f.Yo5 KL=ClYq;θ~ X[\\29Q\IM?﫼I@1S@;֗ҟL1e(ߏN{WhoI!Ml/-sD?f;t3I$hSsҾvtkJn\:j Zm0(㎿_?t_+spWԷ?QْT3.A|U5<{pk.8Uh8Jg_<3:ԖɻS+VY\~x[LK ;B'\eW;~:am:n5X#Ŧyiga:t.nLjሷ0+tjQOݴ5N(gŜ[|u"F+ͣתhWZaC^-?6 ;ibQe9,` vi!ZT[_*E܌8# =+p~1gӮwM̶ nU]~@AsR5,F9Eqvd.ee[Ato:/,[³= 1NH8={*㩯<6goa#6m\2$c<ߊ]?_xfX p{`rkƓiM{o,q*9<xjquwL.ppG@8 S&6ü6d㻧ףkwi6B W%97 :^MijVOڬا#B@rpSǥ$A"-ok-KliY6C\{{49- FҚ6I݌8A/[*8=V}߇_aqOH ?Zm񍄚hސV{d8U@j5Hx|\<\4tGًp7pp>>.P=K.}MᗱvpVB"aV8ȏ*< |K|+c2oI S޽997}ӣ B9)T<㏎,5YȗKqvM} c&yFv%R}kxBW6HZeޯt-tUc$r0' Pwn.s@MDaNB{7"-'oGXu+ȠPD7IǯRRy76zX16C=T }Mc9bd4{n[vEP|a֛@cnzaN%ط cirŸ]-/Z5ZS[I˷ 鞵Wn>/ъ2 U6ɼmx Eg6 }qLFcpLs\>K-#[]Biٗi)Rӓ]˜!s"i`#?tυ_Γ$$&M@@^juYm#↺5+3o.>O\ޤnb{֛@&|1E=1 v\ugxıTp$.:E=]2i.0Iuid I/E֋o.KKgfx4֕d#==+/s ȸ,P>N?Z.\4˃j>Eki{ZyzSjs:dEw>oy]??U h~In"IPh;H99pT>#]Q3 VK & 4 {sA_9EWnW=̝|0|5xnR}̒G,mA/ٻLoiwDb1,OSeLIbɄb/ ƾ}g$1ĎVT ! :ۏȊץow^ER]/Z/hF֧'Zsm8EP:|J[Kr@]qO)mhNyRrEF'r6rF98kBK`nѰE!ļrI,hÖ݅gNUg2v6Z.Q 94`<.F TԋY#qW\gB\Gfr'wUՅLl)$&"7SW S[ lьU"*$]%{չS)[b4Rk#N}3_~FIl}~,HU=p){L:3 ֣J-Bٵ-vdVP~6n\G+:MV]8@ bxJ_ 'UHON1+@UH##zvq;&ǐO-+tVjiyze ay`?xT"u{uU@;u,ͧ&yFGTo.<,25f݉fΩ g ?2qOs$sTϖ)"mbF1U;17t{)ڼMZ9 9+ [qKe3eII56ҴJ5[ ʭ%{vSyU-Huw_$,zw ŻJ-O bԷfkۉcf?w#u3@)>֨> @IJ,ysǸH̻wN6v-ICS:-Fۉ8漛ׄc5MBvgݙݜףqi"LWr:OUnpQ}k Ruqi"_As%ri7lb㰯9Red/VhR Wxm|# Sw+F<è$ֽ.9]aݎ27AD!2zۭ$T@TvCj'&P10GZ|"SK _ޢo!ϯVRy +]Oys'.pxh/p/[~ŗqɡ8i1z֔/Sdcwq^22z*]V6FݟP=5nM +6xDrʑP8p4 q(~5.(Ҳ5hs HM=?ȭ%]C5׻C$Jegީ3VU}jIVu\?3qV }d~ka۰H(<}GdlUb=5mmBa}[e銣Hn$IoepY(HrG5o ?Ǐ@-1SwOQц82q?ß$96p} սѣn^ X۟oS}9mÂA 9|9"kye~vY19b:ʧt1j9f< +߄iG'?56ޖp3}# u;X|-ww)Cx)]ӧL~5ȭ ]/5 r=:WmCH%Wsr0 [Mܱut{*ιkhhmm!=jc3Gnf,rk&t p=:m]2pɍ7qLVhVLn`=+0x@EFA0Ac`ɡU|k|?w\nC䜗3OפԵv76InpR sIz ~/=FqZSWu8die^y \ׅ&&ua2PDN'ۮeI-#>W;޵xYr43ro-4Vg}96ç+Ҋ5bkxv>6ő O'? MP[i#wgy'sm"R^vzkIW-~~^4PkD],VR}8&}v=+IPGokovUG}CT~ ^kk5M'&\3L +nr߲ˆ~(cFY L|u4QvK6eOHo(ƛx.=Nսz)*A)7QɞTDxS)n98A_J6qQ jg'bwڗiq}klQZA@GVHҦJ6093i9?55%')9o9?g"%)6d]#ު\K]nםzq?3m 3p/yiPŻqp~5bedo:キL{t8N|lxtݝW7flof¬$HPJG5T (TR^K>cq63\W99l*ƝgŴ`Kgܐ+#Bwy4#Ͷ3fهP*^+ F >Mpo8Q+*tbΌC#J`|R? 9kN1vz"]x#M|aXh+y

EsXldבʱ&3U{av;`:'$| w ;HcgPfWf6Q_4nmpARA$8ݙP6Zkb GxB I- p3޵uV-3 <b>;Xks [ Kp7[g:QTe u<--9HYGV4oY%PϦzu 4&8I6`z_*'kK6y A1MGZ?qj\nW~V4 YEj2ʪ-Ԯ)e#j? ^<6VVbUԓZlu[=kF񾳦MnPFdсv(4<-,^"ͺqH#ۊǁ4XǺ!AU.pʖ)pB:\Vu}.ZY(bڦ91k JV5tul}iil(Nڃ&Q9m<7xbUR{8B7P991:֭+F3FiJrD]O?nׯd͹h: x$-'5Xx.aX`eb4{ԁ8OXMsxRIbpH=]_ RR ڀ8cb *xt-Z.HXT(NԚ +k]o]5$ PF@^=@6p"A!1^owD׼#}z̖ʧt<`לh 2ϛu zZ`5d:[M-|uKlZB9#_ʽRF~1e[ DMEV:IkYW'BCcJ&̡ZsM }ak/%>t2=-)?.15k8NN WKcC&:XJɕp)߁]tG.dMq亇+RN_<cL".|O8ߏG4CDǛ;I[c=qZU]E+DX)aׯPxX&kfK y3zqߌ=c& >yt|VTZ:zO>qs4Hüw>?jxlȳHT󯉟> hV4F/\*!'hO|WIҴҲQǴ EnݫBrG\zt`xKkʊ{\!u :ueqv<ȇ $t_j^XՉ |AV]]ƑBDK ;q^{}|2gp9EX=r_Y08Ǖ\ *t!"?1SX_efw y Pς1&MԀ=x׿nzwInm$#@d>|J|U){lj;y-om"XM»u5ꟴ??x+[|_w˛v37$ʼOÿ<;x=Ri[bYz~2]|ixHC S}g:.sn)US[m);9M<%-n.+c=*o[[$l>QcDž/Ymy[ۇ%i sVWW3[u*L4_N:l~UuXmH%~Ӛ>#zXk,İH67?:[3dvic6!1H6^ߺ7})|)}aKnpKKgCX|i5֣4WWWPUpH {If}1ۜsަgE񾗵&TvzeBX#)pT֞OgFy c V_-쨷QqbiZ'ԺZ=:71$_u+7'3z33guj<˓!.yk{ĭf&fJ\-ֹ3ʵNh%gм:t Y%P˔~MOd+O Ğ/xANG є8>]AֽZKb#*]O.Xk,WVvV2UȔ7ODmě mqmPsKnYJ91֥lh\,V<أƠK;XJI ޜu)/"*FxrT?:jZԸnT*=0ImJ]C.;D{۩0Cޕ $ ibk*TWS"䵲Uc@GpxsNcGwm:l;qs8]1y_jX4導,Xx;[± ;ױE>ZfR=sR+/&%FCq: qRR}#+CSu|a׮;סX* iuwFPђ3q殟 b^¼N֧@<:ȱ31aq*-BLG2iw[]U >ՕqʤfJmH׏SS-/3d uqEs}zZH~| k_saQqH.r?Njs~4k=+e8u%1{xNMH*#ߊ7$` FGM+l ⡎HFܮ9kѬhS@ym0tշٮ>#[)(&)%,3B%&#Qn[yCxb~~Dz619D~ RoOUcǚpI>9$ gzKO5U7q|Ď?"X% !rG=VS^ЕOڎO#D<#Z4))SBȬ*;J<~M5wEhhYگ~H})?g8&d`=̤mu *W+9&9۟Ųwxp·1ww$yi,nd۔M{$>*m^$>C'ךcx.?w>31ohew<džhi m;Rk iK9;@9>;|P h8PaK&:y=~ I/*Dƣ+8!Mſ8\Eck? --> Ar~'6or[qG#$ -f)\%'-%g9ϖ< +Fy'w^[ Yht~F$G9HlO^keDC/H,^1*?!I0|ͷ)@䥥gs˳qIsU T(yA\]-ؖ pk&m/YI%θUTؤ9YKنܫE%!|RRc`ѥm4i 6݈fk]CIӴ_ͣwZj[ȓ*oh {ᖧG",uD9`:47ÇI#<2yq5L΃^2eB^?͆& *\(@A}W=>+M[DmEcH]H8s4#lQ]jJ ܔFSɼ'mfZ,i\LHE2 W-lXҥg}U=qɩl"y!ORDڠqU7؜@: l`MɾrgZ Ѽ`z6:!,pkеOόN)x}ۢuV;Rh?}JqOm% cK>"x.1PS~&k0%1"onO>H^p~hj>&=vӂi1Z/>$gg9ӻ-yG.5/p z !aF oJP:*[k - xz6gikxbU??|<e}%|n"%v#8~שڏ"CO ~xYd, Tݾe-e馘HcPWu h"u;!ǭzL:mٌ |'`K0rGQ 7AgIcwbTWstd@wc}> _R͵L-m(]+呼)&Q ?6ONm9,[EMaGp>|Ά8Ӵ}'Q,T#<"U𾿥ZA+vIՃ||ҽ{aPZaǽ0?]dsƋ{ liu͕f=zW_57R/O̒6Cmk2n͵gƗ xcT[vWy9hk`s/]օa5NJm.%|&瑌1qڸX_FU𞥈q{D~!:;ϯҳ&K&woSbR2x:!8cDUr̷ Q?YW%R$3|=FPiD`z^m[nE=8GQe?P^|3 #Qe-mHӉDlN&\׮x]K.-<8 O'IVWASIjep _F(.GTN:2\vF"r֎=vw>I7a.Rቈv}ͧL"Hc}+;],mAss,hև5qܮcoKI )~kz˥q mov.p> rVsxR[fG;2# R>2F;5{-*k:{MܤZ3daWc8ImVm\I!˲=>JK3qOe8@?sЩVdkJJp"<jy>,qDN듸쥎s.RZiT,àXވVo!7~'40)F.:oqJmA}Bc1e{bӼ!PJ2{c4|;BMn@D>ب'v!1k H-*G{K r]m[;D Ӌጤ6SzŒғͮ׊R\ˀ3kBZFa5w@?̒~a_wxW#%\3~@gXL7;H@H i1Ewc$\d}v'|TۙN)9M^_8)4)Ad`?FMy92Gndnzv?u]Ihpd>l $` Hu xg~G=nZ ,t2NGO | u5xji:_˿^.ؖ庑 $Q}Jh`:H^r/fWO?)dԼ]s 6à2w\_վ &}]@ǽ-";T gך_7ï ioCF63| qf/jZZ]:S ó#$IUA!I>URaVZZgCvF^$0k?if;q.Aqҹ4/^meĉ ab%/@eW+5va{w^?6as;ԏqK8׫ $I68<1⛫`T#;r`cڙy!n]+(U|隭ql Mn[#ğªOQ$ҹ\RxTd1co9|+]Yh3_-\jN؎^bc,z:gv WG_xw_[^s*N:OiE¼G񏆬,5;k{ؼ. rz`׫!R$ 8]`{*n<tzO¯d`sP`H> KbM'𮟥m,<j9WFzZS.o,ZFľqǥsu=CJm+MŐHJ>IIFՖt{coTtsYѤ9-g9<,vPG ֯xKTSԮj^%0 zpmcV>?)p-|W ۻv%zTd&Ԋ۝EAaw`ckIՌRW3Qr7MY\h]/>>{߂s9Y:P<%u'Lv߀xM1Y0O\qw5C U$NkC`At4Z4Pe'd||/goa%PI'v+>hbUr*̪ s+?W'~)xn5E7ruzb^u?1o 4d8'79Nj5oK~4iz핮AX,IFhZ"ƫ 3c[8Ecnz}ika$Ϛ|_oe$tߦ6]\T|9*Gcy|w=k[R.ť Né1]\)kd{uMWx,޴Q.1X2Ǧ+l}E}CVBFU-!#3WN чI>0iveZn߹JOz܎՜W4RV5uo+r*:+{_č?\񵎄4]b\ tҢ\eω:"gb9oYy%بTFZ%bs l*`v{U'muvᗊeiom)$68g,㷖sWkd{˙pn8j[8W}3ƾ7\dY\#Nt)ۚ,MV.,}oHu9̶0yQW+2| jNZ>t HbbGUm^a.]¾%uXSY)TDZ%}ִ MwMƚ_i3|YpvӌqfҪ_=\Khi1xijEx Gn1$qNҕng ۊ[݁m>h~}ω5L$֬v&N}H8DL݋^Ե v I8qi::īq+8,\6s|s>8i<p9HkS^ZY-sҴqMwnWmKRuws3F7{ur[QǠ UFU_j vp sڼ-.37?6k_KnMFTg >kjcgZ6IV$UگanbPkvG_>rYxa! F*''+Ww:x5]BxQUqtp7gV4-2 ֍ewv?KrH4g-j1,D'McxFO*703<(S7%U\㚛ɰq=zZ~vd"uh&g+~>;Gm]<'n`5&#_L*ĢP;kݵXe@AR0}w~mv=/>NYVSg\SÆZ"8VሐF[*I9;p!W*C7氾(2Ϧn<{JSnZ(7o!OIE;ۘ%IJ|BV%mmzaiĐqϠY8/Lo yl4G=Q)O=* ӵ]j 6oE q8h>| 2J0g= T|+w㡦y6BbS};<.BY^$ɪ8%(FIs:iI#`dlS\ߎg|+p*2+-ܷ?F&Ex:;n @}Ӿ^lv2h[I c_01A?0<}_B|[m*Ǻ[y2;ngsg֧h5v@#ImC+7Xd,*~n3׊Ax\*z[ӳ+%{tS j kYn ]kJȝd6+_'(t,8Sڽ_κ=p6LQ+nD(™@TKRjYɋMi ?SVISc8-89Ҽ=I'b$LiJKm'*'=(WlӕZuaYǪ݆ rdqdߴOe>~I;WnΞ%XHpl@No(PYBH++9sXՎo{|jiY>(rJ/S!~]ANwW+CikKk}sz-6"Lǽfڇ-i~e=~FK\e,>3湭*YaaO+M'$55k Sjsܲ%z׼_.5kfUOwO1F0z~no1n?7$&S}dNwtq[J7b x^N0p3\E|(մwN,hbpÎu'OrZ2=x~%qEF{B;'}*X؍eF9=8o>,>8 $qG|ํö3ڻMͷX6NJؙJڞ|)uD5.rav[H_zncO, ֘D-?%!Oq]^ǩ³XmCǏ IVp&cO%"kmVO[i!sҲ"gO'5ބ-[?ϴ'̐WP ׁ[;J2}[zX\KZmbGb |Dzq޺}rxb38QOү$>g7j'4 :OvJ>?ξf%rI?ϥyτqJ[dY^.fBVxP+OZs4ڗCd< <6j q?z7? хh N}_(( t>G6MO+ <UMh5&KkUt.cAB3+ε.s[66zs;b 㪪Z\JK"@UFJKF%c49گj8JIw:X,|DFx|ey< */OdVj?4K^;D0 ?i-.Injb敎?:mbyd]NEQ`Fk&ZwlR1/"RO\ǏLckP3}o6ҔRcJV; xs]\R,}!xV-{eM Ҫxy/3E)`_lS,o2D˵AnvM:ƿ.cֻ*ܤnC9ۚVʁLHۜxR5֬ʅ^k|mJCq+޹Ōj"ñ/`;}Ր[LcX&dxwsx$$n cmѼRxծNFp$2i/ɶCA&LN1?ݡۜnq]'I@۷׊nwWNjEF3(x&{U>!O Hm9ד̼ qe3u>a#:1H%e\)i & 2{ջ#Ƕ(,|1^3 k (;yɮGQ~?ƿzDŽ.x]*[.6D3. "$'S[\wt)<8+o3$rI$A㎕'_UM3WH"AsH{Ƥ>ijk^}1}@LVf;`$cqj¸ ް׭d@&2}ɭ!g Ps8go࿁ Xi|WOq"3L)#hoߵďQZr/3#wG}WŸOFۦy e bIeU9'G 9>_ ˩dxsry $V O^>9|`|Ml퐝F@&p 0/a|e MKMg;4y71'񊵩Q',p92jE4['=kJd%'cb*OS> E˶6:N8[^Qx5}rX @ʦ cf+!.z:׶;]Rz(鵹u=0NOb+~Tz]kԒ[ͪD fc\7=+b+7Zӵ/5y#IX 񹳳,Y Ή4̥A-9q-t'NU8hH],y֛.f{gV^f&P_*9 \jVfQ[sw;tc+c$tQƐ;sN3ǥh麫Gt ,VG' 0=$u6Zz+_zOYl6ou?u;v B 57й| '= t;;[$Xh&;I$.ҧNJY]M,OkygsiڈU3) d1oc;eĘ, c76}{m۝Jf,9}#-:ci^?ʺqsji`>`ʹUϵik= &q$wkE3)-$b1=vhխնs:۔/ %I>F &mI{y+ۻ#Tq'#ڸ/ڎ}+T[:/mo$lќ78+սi]= iod>Ү ƦOu p8[@:;{j8ZŲ]G0K'iǮ)4 W+09 CRԧ'cQڌHt@ 3)!l pqiiXL6j?f۩ڭ)#(ۧ;rY즽_׬tNV3B L3+緔Oy줒gU[|OOt{hV X2?)9h/xEM+EFkcENS&pp=k&);{==t^jv{?i.lj.&XGA]XҺ{'[Dnon.F,fT ֵd}'C(-;ӦE_Y{k3yI q`}qҽurb;[%m"C_'5#ṻM[PhPٻA't|[#z߄|[|3.Eo5kNEC G8]-D=Emb4(t6v0֓$|w|>4Hk8v2!rK%}8J4wQ8 h7vz#xN >`9!G\z,-ìjTN+SÝ#@ +d]ăV+2H)Eٜ85E2u}Ihង(b-,̠_\:Go0ZIb)_0 Hh8]?z ;kirG pT3 dU[о:m,R[zQ `Ι,F\n*+IԚ*'53w ]ۖ1ԅ.8s=+4"_6>މWfT5<+$RXd8 ǯ$Wa.A|H ]E"FxC[ܤ̤[bh&dB8?oSN o $F3_[L8ɴ,E͎43`r#ھa{(o.셽 o"gcgPvQJV#TuTmHK/ Gr"嵄|1׫~Ķ3Q@܀qrvO ZwzFx4lڶ(G5fvZn-9qI8WRP}Y)NU9#ω xOą$ǿ.Ib>O$ r JEomha[f$yGZt+y,mS4i$U A}*)չi- yc9s5ڝfEc]`r:~5xUYO\Io(LJ#ܤrz=tU&<߮.dcHVCI䑌޾ W6gco"dd XwsZ-GM,Zxn49C*鑼>D WMs⾧c+@;8RIݍsrMrM]Kپ/iM .FQLZK,{% E>X=kωxUg&OZt)#m˝ҧ>J0MUVH9ǽ}Og4ɞ+ #l`.9|z\[ @E}sxWDt8]HO?f.&Fw']a0BUOBٿJ۽djUF%u6;]5M;Oǒ\;GO!IY 6`ҭ\2jb #HGVgTӤ-vU⿘N~SYi 񍖧xI/scIQwCDdt^h)mƙxVa R"rPKBjyιYr!߂@UGzlK-$@-|>y8o]"%98.{|Yvm?Cɾ|=?YSR]V#~eZ |D|;_1YhגYEaۀ@yošZZiq^,< y+5xخ$*ދe_FɜrI=<~ZdxZv9??~x'6TKϳ,3xHφQQ(`M>6ҧ{M77QD'8(A끜SWe<׾攓kDpzx弒p9()`fsnZ 7vPp7SO zIKc.:᜚F= P{9L6P"1c֬WWk|p7('T2nsK4>Tmו ,` VK%gMhʾXeUHF7)*2OJQDzCm^b}v>3KvaeL0+jK6 ԩṇ 4lD+pISh9#VmB6"y-GT!pY0Bam!pTDsRA!a{:\Ht8>Qm©4 dN;݉aCfnBS3ȭ4BʌS;W1Y7u_I=}${ '1AᱜlwwS 幪VWrπ sjlWMw9B TNd5//D[.It $26m:;]MFI#ԗ[(*m{5hLa 17M Z̰j=Lɨfm$5HHp vqoBHt Nyejte+ <ס;Rs^6[_" f kh\osm%̎wbլwpI#ⷎ% -Qw3d8=*#=v)WYXAu~6ﵖs[߱'עF`vAnn `5q5.!鸶 4SQίvы$WIZ&nєF+ic\6n1Riw񵯈cYal1uwQF<-<qזWtQӝu1ěGEE" /6YJh+Wc=G^ {/J[֫ $Rm'zbDLoCf4X3ї cvZ \Cg+q~x$WTc]M퐩`21+Yec)r֐IunԞ H f쵛_BV% OOSoRn' .V/H]F?:Ŏ˙#Udxנ:5k/:KZ0fH1jv+]SÅV :&"B&*OkQp>a#cDzkXjn[rRjK w(UvXq\w*4t|Ɍm 1[BCsur ǥu6J©ekX`9x&myG 88nn:ԎE= x"`fTd".<컃dGn+ B3! ҅xHTWoJ_:`U~WZJ.clyF+_2KyYeBYOtaTtik72+hmG<֕[!ɃII3Լ=zp p@E]j;۔<ҳ=Asۧjy~$j#=d)6O{ lģ6zWTXGs(Q{մˉJVBR[o"'>]1USo5sA'i8Z,q֭ .k$Oe q54J$W SYͻ}#8g< { \M]~}e͏|7ikȮ~ 煂4L <+^ $-X`t+{K2Mc{x#D~:ԣOHJ*V$_H2x??Tn4CVO% yZ&oG1BnEqNP{Sۈp${Lr; xrtien\OO.eK4,[f1\~+^c%Ic95M=fy-Ot]>g㵴:N0博g^xI~өʾtkƵ[gKFܾ5 =^|/fgX_*֦2m`pWozW߯U ^dI={U-Hظ-նG@r$V՚'վVl`8gqawAv:Ŭeؓ(<'rxzCEju[.w$jQ<@WC'~ rp|{Ƈq'xޢWHϛhn]$ \R^O ek;AWV\ry>ҚLOaV0ܡq]MU$nu5xu$}^غCWi786y5R%\ZJPU8R]XŅ<70_?pw湤ϫj[H|Tڀz!g$_R+XR<\v2)d=%?~({y5{9M:KbUdq*)YAn2+ *d.'#B6@S'?)`=;ܒ{VoV׉VĶ_Q"GHNOxq5[q?B|E웗K+~ȿ΃EM7Zp>WPB[q5߶čs~|fMNLY̺e[kWu#{8O6c_Я#'$ڼOi#&*9JWL0I[R7xV>RWQj6Jw IS$5$neYgst'>)igv%OzSI᲻+-E!#W5خEm2R#rB$Wߥbx6jE#n+ӓ=+hj8KFču+-Xe4n& W$rߏʟ2Rj+6k`v2wDUc֓YC'h\ c>4, ieQkY}jZp@&/ḽ}7roV`0PhMer]H}H}`Vgh?Rr9>Yv<):s7Uw{.4OCuƜY80URp={TKS~jQqʈ$)Y@`0;u?t=KF.n4k 7 kDuGq3g2^$+im-AږR+ci[鎔%|G-V]3%PF޵?Oڅr=驨Bf9* H *z޼Nzfe;|*5ڃ HEH';ZxEC\g%KHP ;p2r;WO; hiI7X6Io ǯx+VZe]+w/\"2Ѩd \屵rykfT$ ͂HsToKWg jxYs?׮Թ6>WC{G5Wf16(l_(nh>+èK-C%H[Ics$a6]?ZObVOنwgD+!QqTz;O3Ih~XGʪ6H7c Ƿ־{B=BJQZ#Jɩm[dE= =??' lBx_ڟ x[M [eY,!AR\)vsWOQi^,T`ukڊ{;SmG@qga}V|^i:$$y ɋ-\E&ztm~nsۆ`wU90>aֻ/I}Ks_xZ _0YdIX3Ohso `Eݹ 2?z2-awon&66s޽={h'[0H޼SkK[y㺒id24b!6/a:~\yWo'L- ޽]1>o^;tmĮ8s7\u_0 $k7Hj?|\}M̟;Y^,Hy2+̦ԭKHjW61bc?BTӱ*ҷSfhcc?^O~^.bnK['e$یu u|)I,t{EV+#W-gC|M(5{[anKI'8兩WIH›MsAS6@Zb0ۻ3޽"5j70vG|4QHF^9{e"h(}F5 6@fƎWn02y<4Z5\] vkb][D>x"f)F0$8r~ uki" :X|dh|/u$b ZS_|/sa2ϧ46W 1"gˎ0?5xΣoq{h!LHeH-^*H,"eW30[q5Ejk@=,5(d)w_牗WW)nBcߴmC@6)1/OSՈpĬܩR1$Xl|mADӞWFn cl0%~ҟU5vM:>?E3*PesWQ;DwHCJѠt[o:p_F2Ol70񶮡uf$l/|SR56yӒ dG<^F_eN铊OGC9 #zzi+}uzI2Z9Ň .=qT|K5y5,lU4 dc⓾FܰaSI"b1/쯴 !YTN뎵giZ̈́YE q]vXjO:ãNwtϱQ7"::}+v:hWE5Ms"n"6zz5inZ[d>j;; Gx^ce+;w^iL-]㵖&BF02UX8JsFQֱ;![$fɟ~Uڨ0&6"Ȏ `Ŕq済<5m -dYC A3Ӟfzn54M/FQ-e{ 9(p3T{W{P_%O5sc>s7Zb6;ҲyLL2ǁ𯯥'엡TyjW " XzEW8ΊZehÖwlw ұ^'N֬-JH`r20.qoF_+n;uYSLc'~&lVGܛp3׭Isoo$G5-NMJ_3!Gr4E+VX$@ݽjXHTL wFB/-֫Ipprx Ƈ)'`}*0l&6xEkN@9Ѕ$bnNW2FT ܃ޕW./hW5Eq:'wuM*͝#Nq_jo>@\s^ݢ{2k[ :K4WND7NW]#ۥ=?S5&mGj9yKZHq.۟":{x~!V,b"`;`i5?(b8N Rtulsw t-{r9nㅣ/0iR\["Aka..HT{:m\[7pyV_N[ŒPgTqFkwDM{\[>% 8?:šjٻ&v5 ASHu/9~ա!]r\?y." S%n<[6uQ9hHZ~[%HаxJW1Ax <9;&=ͳyb!AEA-Ơci?xfN爑# b- 2.S\]+Ϝ*p+A쌛YPJH W\OoCrQ ʟZ)z-AaIԷU.3]%tOZ}gUt#v JMzƤY [0~㷰\ MK#={_4%V1GjUA7_YsTCQD,6Q޴tpGn (b=+_A3iQK#ҿ^_ 5a+xđ\z-i q]vtzen1g.2>P'_x@S?ſ^[#D # Pu-^1D.oᥱAԮ)D̠=;@~,[&U&4@c5pF>ϸ q% K f5,I2ig3,X@>tv:&18\Zkc+7zȅ9])M6sCKk-9<֝ *Md.ֽ-W Ky&ZCF%%ִ[O7C]i rjbˍ'6+35]VILq:7qƾy{m*x( 9ֹK֒BNevcMI'[\tv> r8Ry%q\o \ Y1sȯ}>̺qP o# kym+jZ/I%I`тw1ʇkΫdm-Ʀu^{XZb-rTeu`7eO:Į:q_{z!k5K!|eV*]k>rмqs*}!%j=JI 3k{ĞUT$`tR)FF ѕ<I+ּ_jvkcg(]q%*ۺhHڑ@#A^٭YxcD>$tȒ}fydùI,H<p<5'5 pOGˎe9jҽ"dV<.$L$z:?-zʄ?hଂ9>^lL/Rkqn>Zꋻa- *-QphxNF3q^ueƖhemv{I|H0O||Yu ZN~!|ҿt`` <1ukmT+8z9n^~wwtmSRPRVVQRa }[x[ $yk V[k?,4G&.0 'Fk~;xñ5m=?֢.KA%Fd!ԅ;ﬓ0 XzxW]>%3X)FkOٿOy*i?-wXoupHUzWO׬M^KZ>$%&x͸L[ m,z/{O-{˨"W(Hw^9xo|=3O}CA[SouWʍHW-';GqǕk~m%`C Q7$@7;du<fU+M _.F0_qVq]w9;&}A9QΊqЦTck}KUrU9 ]jMob+%Z8#$j5i4W7e쥍P8RpTq]g4SvjROio,iɜ\@&|K;k~yc@|䳍~ձxw/,J)Akžos4HMij5 4 \$a&v@$sUpNh㸷 qOd\i˨Ffռi5iIglW= M'N14p13߭g̛DۥZqܙ.BY9oN*d*D8a ]ͬ"nq^ql#t:F1IQ$DTT.H_;۟1Ǡ 4HYգa*m̼1Qoc[ls|ΚZ 6@TRB'K]еɼ?Y4wpN;-"dyo +>|Z鴟4o ¿4Xq¯BW v9|o[tOxZ-5[b{V$v r tXW!6R:EIns6H{B yⵥE6r"Aw e\ⰭFNE~#GCcЎmאXh}3/=phH-ټ-ߥqQB% H# znc18 =;חe%z}{CMND;گpWU;ZȔ|F4s⿅`AAi*j3;X2&[#gج;{#D$9!..?.600/BzV=:R&+H;kξ =GLSn=?Ag]oƚdqѤAo]Xs'j {ghV^-k=ihC#Iɹ Ѩ݁kSzq5ޯ[E,XΔe>fKu={[ok[=bFnsWzn=~[bl*ܕ,u~ ,2qrOZ⽊Ou-׆-57gQNCڌ+{Z:^o:с*oZ5]ӃIi"%{g 0= SӾ+ZzGK= ·\r^R }# ןk6i4g,Y*zڷlq&.4 \C*O@ܧ$jYbg 7ߡ,hM:u>[ՕǸIv}Sҵa}l5HwV\2\6ytϧfnXrZ#<)n})toG|f];Ur걨Nh]|˂:cmlrwcXf֢~h2ovxE5I6֬\Hڱw, H W*1T(&ḨJR(YO"@}+6;qzcT=f-qޟ,wv*Fth@qVMLNT=W^ X@8v6wIįK~3Ux>&L9Yݙ&5fp1қ^H%']F:U&6vslYiq[Н`vwĚmLޖNv׭x>txu{〈U?>s_5{frs^;;]ڪivd1n3Cc h߳F{ \@]HS{/>e>Aˇa{=+G?eM:Po4۸"< xDH]3vvH wc^>H'~3{3~+xW;Blp}91&{T}E:KTeǨɭ;d]1LHD7? Κ?[nF ZitN DyΗQ'h/>'68a@GVJf*pٹN{=+W;gүT)1Wsvnb19 |ȴGO oFA֒kGIzzW ě} o2qʓVj{ˍ 7X?x6Ƞnv^,_2O-/_jh{7#c|Ru$,*@m<9bf#|C#)kĭe^H+l܏\c">5.ɜ~*Z=L]o?ڭ^2W~@<3|<F2C5xԾ|pͺ_J R%u#r01J|1{Ι[Mo2R]|-\u'݋{ּfQYu*Gmu93 ϥE.Y/MeD96l|=/nUx`ZOU2ۦ'W|KX@)}qVQ(>qt:tmo K&m~+%ː+u\oY^ &1z>9Z77lVZը;r8k&/k-hgOj<c;R}hu KռF'Ha@ 骻b' V=|Ip/,$-uVbW"$ALAx~M?htkɖdv4nCTWl؜`Zχ><}u`mIXڛ3 Z{)I-Շ?7+ʼn䛅<~+EMQRN""O7 mL/xG|A8A~rKqr%Wv|^?Zlm4t z`Ve ܰxNJkFH08G?/.i7(Oh!+k8G&@=g5H(O_'ܭ4V-F´l##;'^ ڰī،x]`1Kg!Ὤ*qǴp6b\iꍮxUP8kҴkQtAnm?rersMwVE#1\\SÍ;FAݧ#eZT T\~^ ted2I-َ=`fZh ]4_#X>!Wc(LԢjG FKk۹;p-s|7p_A/FMiGߌ/<:w9&Eӊ8JS>Um 51JR6J5/>#_ h(8'lx'>N"j͹ǍA mŜA'&xj*Vf|:C}baNZ'_&&9aY_suNDmTl)|ƀ3P`fmkW lQAL]JO7M6n<2Jm6pyOm+ֽ^%Iz3D-|$Ҋ@Y~ l xswKq;޵FLUb7 WK}Oɦ.g¢XӄOZqnrAqB;.E[K:y*F@I.G>zj$ɼvTҕ b z@_҇'9U<~N͵yd*fiwBu)b<ɯ x~lLH NYﱁ8T5&ly~Y`҄b2 MlKY) ?z ¢|,C՚Nl¨$kJqOC&?RW|k5u8b`]?/ڭl?y$qcᾸN$\0>bj p?Ĩ3\/HYR^kMbl2Dʠ0kӵxWV|ۣ\UI%y$5= i$wosNOW‘d]'_ ꚶS%̭ʶšvyzV%y`w>;uM%M;MP%lIB .o wI$;$ϝqxe`O󚧭X\O6~iZO%&PZj~--;6c0 ^" azr"WU*Q K^)g@98oזVВ }1m~?f? *yi ġrG](>ĞAqpװe&o*h.г{?\mR_̹6bm$~ijz;bw=#,ē+fM4Imwso9us: r>=)JNHheA i7xz&'+$TZ'l'pkRᙈR`8 a/wbx~4ۖEQ5f3zg>-¨l"q!Xb&G1\A5ʕz}V-pvx>zMA!7195YiXIbۇEw>r %Λvma,]qN$Wǰ\GL.Jڎ n!t1iQQ jރ4 q)vrz8f/yO9&ѹ|ɟJo2ZkLN#zTݛ eK@ kG]vw}6xZ7RIFxR 3[M laQW1n5L].N׊ fGO L2 e1^HWjmQ&ާzm_MIDVUu; T^[-D HIRaEpY;F@}K.{W-SV.qW0_QeΫvvYޛmxO, T]I\A]\pma(㌻(?LW\kq&@Kg#h J. .dDLG?}McKF:/}HN:D1R|#r_j$ݍI۴Ѡ~ MI;xzi0y<0sH#O_ݰ [Ԟ}d/ZOh$S '9fLRohۃ^0Z\F=#?nk˗]O6@^I|3lq99+r1¶3jn(6ҼnW1.z<9&v1dgymoI8"5F?4Y<qj3ӣӮV,pIn(?Tx- rH^ُKc,pWtێt7_wD\dv _aHW 㿥m 3VaEl$qGAxLVu&t}O"~u-*|ֵI5xJMHumCVy!I*w Vh%f26o{UuOFY.%+ 9⫙Y6|WY\ݣo*ܗHZ- [>HӡY>G^T5XDž %gWl$cî{txt-jڝs:b~F}#rv :mzv(|!W_ա4. r)<'1޽:=N+/&-de!(nnI'/xyi@d@dsbsKX5gK?ʈ8#;\\%sK-gW{e[K̬vךh`Ž٪t i#{yI.<q~zit"jjq7H7#(( #5a q@Uō%e`}j)[madp{Sic6$iƞe2Idxbd<f=M0aW/ygSv*q6dŇSgV=p3ReS=3C?W{m)u;iHXX*vnEd`Gdᵴ7?_GJ$R$U8GMym–]dn}8U✵Ͳƌ1:fm:CtMxLhN26*d[7O&I5)dy$y8-a=~ ji:HU6:zzԜ؎Oˏ]}OwĽ35󜞦Ūֻ֖W4U-e6)Ĭe3ؑ~UVAY-&)cVe3y(?R !rNE{ǘ&Ԕe9=+4 %G&qұQNFinf_>-[`x~p=0rIkO?csG9n1Njߴ/Ƙnv@wˋʝiNf+V/ \f0"Ẉqg`r[Es3С5I/1!ccvsMa.|DY@cmW-Ḓ[=@K|T%iu©nN14rŲT"~.&?&֔ dJ~ѿ,_+]hWҼ|:Hm= }W;閺Oe`pEc*Td'?Z9#Mr֙_ dGyޝ2v*3ȹh{.x͊Mm`p+^C{t-ЕnI 8AwgT߶Vn9< fwkyyߚA.q9Ss/K+Ë]riԖ=Ă5[1 MPq߈|GkOk!7f Zd"7pr3C'KC׭?l;RM#=5nUF_qu7Vbq> yYvmr!{tM;FKVѤnGڷJGC;2Oj-u=r/ڃ@0?O5,σ7k?YP*M(4z2mӎ3ҵ?:#H)SjVo.F8ˊƻ[Du\6=q)yϤ|pQ%ѹY3\<3#ז 1},(־S[z_o-NM?>[u;ZmN"F%\gSMèjm%UJ~6$;ALI=kȡ6_n.7?Zڔc#KiM8UZ)lʨN VßBQXmf$G2ۆJJqa ҼiCǺhr:jq!+vPxj//4 {[rȠyǷ^GՌܶ،gx5M(rFhn(IK|J[c;qzS2=٘*K`o˜Jd&-:& !-yTCHN{z߃lU]@?QmǂVnX 3S޾LUO95BΘoeeqd σZ%uH4m6`xw}K0Fʝ S~76x>Rі?#lg`z{Oct7>QtRpbH9 <ϙF֚^:}N?1W n6\Y˫^i_^%(Tʺ_ ]5]^]srn=Ku'ɬWWi#mϓNS? xfzr#tDQJU zWN4C*,^3:ե':ԯñkқėbJCV<{$♣cАÑ#ּMíxR ,+i9OݍW?,`y4v+/h_/|9Ԇ9S\׋2IդIad$/eyMaE*}#қ6_G.琯Qyq:I[L oNe#KK^9N)r[Sg.1G_W.QOP<^_&ml0z8z忍uF[1GZzKF7 # a>ҁxLB_^[_j13 9FwX4.c_:`AA y+i|;N~OLzw&.tPW>3ި|yx̎qSa4$ܒDeԬ xJgCoAR'4|atز3N~"D0vE땬/?Q'3p9?^=9cD(]= M4ʝidHpzZF}DƳpzz\=Aᴼtw=65"|~H{[#1)8X~XyI'LvsP-;VrH+% Zo/0hZk߅wԥE|>輐׀kBv|aϗ>v9#'=g+LTQ5r}w*OxZS1,1%J@I=1V)b]?g%sV@0;O ?vct"yu|oTkvr%hi|.;u :MY(sD+S_z%} "­'-#^A?7^ x7W_jw2 ffP}0O5׎$Ӛxj(a=OXly"cNxfkm,%'d)ܟ˷h >62OU* ek71Nyx]H ᝙_R;OjiصけTu&ӹ NߘV3.6 S2g7[ O^]I?:O iu0Y.d㟭yαa[U`jz܃b'hn{)汌O]/vu WN15&Ӵk,#T#uͧ,.KHW8O.!%Džٗw}VX0voRBȆ->AI%.%i\=:dW9_]Ƈ&3޽k7|+]vLPEs:5no:X-t-KZtHy9$b1?jix[GIK:̬pマ+$Qq.Htt$ZǒJ^^kITQGo#?9[=0G5_^&Cdѐ5:e!q" &@720ǷyԱ5e4=jJ.Q[U|ŵ ;q[`J@qXΡ^%/k\fb̰?ÒDz{(6V89Bs `U8(jp~R=j]Id |0FUܢ!y*Xbm:.J$0䆯*.-sըSG5xNIB+[Ŷ?ܡf;IJ˵cq2V$O(>k*<*O$̙ebn2qMVY0$T]j-$Kt]j{G sہ^nvcE:M)'M@ʓƒ_B"3fBy$g'bc]C 20zY$jq'2ǫ]XY_]և+N"dyeP.t띧LW'i:HnC5州NyEAc%$%@lZ!iaV XvhKxX{[԰vňx%1]^.5=UM$6yI*{ ]*}>.,&x& F2+5KV7zmO3F\9I;Ae)qu587#Nv[aB흲V=Oj6*ֱaTI#;UtPNsMty~DR ' ڛwA+09&o'x鞵v+Ari5hc`^ MC8 ЏzmW"nIj(bu%eH^⥻SvZV ,6954 ˰D*RX ynNd9-M^ˀKn$/X`uȷ?%H'$̑u5,\|6m} zjT["n> 9GݬB=z4[ /O}}g(ꉽMe <]NE1 3qi2١],7rOQU]Jp4`~4 yB@$o~9NK!ut*&6B Qq3 [nNȗ.M>XX0_j+=Rč "B䜣 Xl tKK Q7V-f{Mg]$OM& W4'xjhc[ }M?]w\KFP"^9{m#DT(t%/tZXN}y\YcV-n#VW=/%u=DZ5/]v'n&Yu?2*|^^9)yk6D##r߳품&`H03]l&I%*ߧ\RCMGɻ 9鞞. 2wɤ@&" Z+NNXf {)/yw%sc'ҫa%d`"o-Lr~f _: M5IzNz5\jZsCPU`r M"q e}AQ [aeMR,8xjY8NX]}e#,L~PǾ|g趥dz5ý~ .ϵU䄬R8xW` OxǨ-MG@KTxnymV# Cz|?3Ϳ,|YB1->fP ++t +֓C4x}Q`+O|J[X.cY@Ѱ 'ٖ n+2o(5ly+:2=t1h=;_aSxw =KVr +ԢLͩ^4N (7CI'-,$W2ៜS$X.1j%Z(taqoo5 .=~ki.o%|'xc~)<'osaF,2HVַtk/,>FnSAYO$|?zT:mlvH\>R1`ksҼ&.|Iu.ݼc޻xS_ǦE,1F%$>xyYԻt~Mt>}C9MD `_qu2Ks.DH-Jgڸ-K lM(9}ihkUKj@2ZNo必fmې~Gž9֒HX^ms785XyW=brO\s˹uX0UmƤɯsYv/nkG+)~;Siic!$+sJkP1-DDp0-"} .Gƽ-mkR奼ǭ)睿SwH?ּ扮^麅O$Ѱ?t"ͷWѭGͱ-w^JeCx{.VXr00( ]C) FRyOz`ފ J<7<]E_}X467/,:aoSiFfgS,姜*:1aE%c')6eSG}f 9W֯C +Bv>qŽVle)*2qA#o|c@%-.%쯐G8Ti8De҇~uVVB%;|~*=8J<7zZ:5Ǚq 7Aǿj-L#|MkAO?ؚ2 ݹ tU^/՚2OAqfMnf1vq\ZZ+II${[Hh#i s]^5~xUmx;ߊ&:;u$ҮcKRy0b@wx \kj*&AxagҰ6$dódr]hcsQZh54IޢsϷ&guh @rGPxfÖckjF~Tus%SoI%d!N˺#Hʣ5J[ m7Mq x#2m$VA SS,р=4 &)8Z5_Z)6w[GkW/#.]HV\i6:R3$iIjOx7`]!ӄieONss kEY*:+Z].gTbFpjZhGSfVy]0Dg,0@KD i8\U\ƥ1K!RƢcKr ;E_v1PMsroklu1E􋈂" aMGIsne2?5∪Fe>?ss ' т 波5i3Ms2DFI$;V[Ʋp V|Ij:yeqPay8r@[z^I4IҲLjX܆OA7NZ., [_S# :m ~TVm9'ҩipJ~loN:i~$cl?l=im"Z??_.Z40Bg,H{5J[i.ZfL0P m<,zd 'z!ʒvF8}ڛP&q;enj-o튰+9jfs,!۷zuMxI$sђm5;,!˂ݝ3[z 7^0G6;(%eP éZ톄eIH"&U*%+m̬Xӑֽ:ap?OY+{u8vgn}z-+֝A!u$P#g⒍yIW9&.d)`oJ{*:KgnO/G%U cWv3_1ŎT޽ɁNJn.g*I+Ň#&`Iv>b9ՏFثXwR}ڏ ,o,hϥK^=ՈJ NRIH걓ץxGywZt1D9">P3ڸr<& *f$J.y]8To!eZZGR[Qg@}1\)X<}јxF5Kp/`Uu#:xEm=(}b)6xFuBNp:2 ^CFM1h~]#= O7J{i!iU@ 9َ ֟/zuil!鑇,yRGqSKݻv1YaM)RIn7'\j= G麼6CI ?ƫ;A^Ncx?i|]SnjKh#]"T#Ha̹C֬B8db:+{y_I FfXwNc{+F MkxԴ$ěPTg q2QWd;;~@PIp +hhpN@H+$jiwQ8jafK~52JÀzsJbK$QgxA w>vqͺd^kᯃ>[|a{mXm4[Gi0 @2H2qަ_ P96F 뎵_A)E ?xf<x56? 쌁[> ryvɴup|ӊ.FzMA{ydɧHǕPD_Z޷<.וKK,Dϵ(&'m5K|edJ*xl~5}܊*KC0 m4C#WÙ N:x}c7LGs~}H)#.> ⷿѶ_oLTǧ~ZuuD"3b>MF9mSnÐ ˞/vf8lNEg|RO'C҅%I@8'JEjUE55-cY31TXڞH{ p9oAbBڐsU<VԆv+$Σ1)Oy=/-c5XP7 Z86yc{r 5 ?f$T7z!`.~j``|en I]CRF c֋,pEW&sxRZ+W܁^%ΏqYt{_8(z$}^a'5R=/#G\מKƥneV-p\XcG(iV.b 8Vpڤ4`+B8U/.լxWxWxsW}3x~3}s<| 6ҩE#dtֲf' W'ȿB%rzq^-k=TFHk~)@&ri>$=d[VՇHȨNn<6mTc+.="\LY ˊ.rոNN<ÌVM}#LGkrŽ}:$Os`l4G2 ve,D#]ޫ7OQ-l G-V=Ƨ{LՋˌ}BʼGЭmlJsҳZH1i^xȧ;:`cmόvi"Dywt?*em[,@*9\srjw/¥ gl({縴+;I'-򵺬Zr9a9WR3aoc.m荦ͳEvZU(r8NO @lf(p%[ӽKS +r\I6qsPZ`1ɭt[m!RsP?mrƂMabBXW#[yD2_?wn50Zi[+ 7vE' '$] >cwmbͼC*~p}~lWUӭ//mv`Pm> {t>B[dЌ PͩD:sk{A[0)lF8j]uIGYbr>dfq]h='2u\15[ƌ%|/%\燅FNv숌:H Sfe̠] +?g+Tk4^d*ipKSdpXz8a1ڢFd#>d]hSZo0k.X3$ @Uײ93]lp}Aq;qݏ$bqO3yǽY%pm8m-nb~FՂMqzQaE LC;N{I S͓82?yLe.쎼 쵝>&#lq6i瘝;r+Vp7z/\1"/r)k7^3:׊ubZxCN,h_vƼe̗a sZ^M5ԗ>n5 b#WÚ:]n[u6 \CY(^O8,4hi*w9ʶkY-6K[K\C`bgD[XUڥrx5x7PW#j4[DvVvs6( ɹGBWjrtu8s-Ҧ?6*1.[!HoҜm؎jſubaъb8yطTkt1Koz55v23[rZP *)pC3Oۏ$QgRGlb>oKSβ?-ޏqY1-A9;GN*ë;7,odSצGro ir1 }O2Z3;ive+x T FMoGieF*G;t]:Kks$.PFFG^?3ItȵkwUvS2sDA۵?W8f隯 2A{vy, \|Lu '$A^'-vC.Y{V&yV+վ>4nRH22i\8kI)mTÓ5MKiQ&l*i֤YYHݣκUHs񶭶#iCp2[ۇdtv 1U0Gy1| d c?^+IxJ|e,zvAZ&&-=+ofo X˗{DsRiXM-Yƺ[Ͱ8zV;dK}Ġ8(n8m^s`*wOq?k,ܟlk {ykܾ8#GyʔnrnIwseo6y#]FWOخbBJ'#$fúάumgpR#NziUbAxĈծSl?jľ!{Rl$ CiJ˪{do.?Z>MDײx@}OVRn!֬wboMvzI>SO+2 l \Mf}WQc1ĸTu+_X`8U {U;#4Վ0RGC+5&d&rWuVupR&E;Fqu1\\19 ։A9j*rWny_Uwu˱^M1tY:%~o!0;zMjR%ōqS\Ԕeukosu)a@1˨aӎֶz P\8ctl}{:i֭r-tGx_"gFJ}Of3]:g,?fNud,FN3 ֍>$[x#av#X .Wk=O5asAY$U^Lak(x?C EȇKQ'c޼JIKn#sMlfk͚)`,e#q^$%D)jX$^g鏷G&Z^d^Ί*kݣnGU zƩYXH9 3*B5"^oI;\W߫mi7B]U`$ ukvJ_,H~)7q-֋ 拻x.Bϔ j>4cZ=g YP14m`9%&uiUfH v=8K4QUܜu(ƗD,/(ׁѻWU5my-F(@I_=c@!NrN:ԋ%63҉2@zr0kFLgQ& u)6`zM6tKڭ 23N5p7BXWys)մg1Mÿjx^)pv;תy)+d^=44;Xq]N ~о4xu]OnY }ibg/ iO: "rS"j 2}˜Ƨ$Ҵ.|ǨZ$[i.C?ZFڤ$K@`IN+..AVD99V\jt[P-s}W<4wskm_gd$ۨPq wMןØX<zz~_ uӮԹT78'^%{+N?pSbP@8JjQ>|Uoi0)O\ cd>izΟZXeg6?W$ZΰV#};ȍ^eQps}hpW-=PRU[|K3A#1[?~grU m|qt6)?-M) =Pk"(*w6X|r rǩ Y L =]Zmxbl/r?Z>wY,ٔW73u5=/)bURAyo_J<K|w[AHQD8M[~PX\^$wD8BH?ZVw4> e};'a99!'#ќ)miq]֕k7 R>E"odk^ ApWдM;\ue'I6H4:;GM;YO|0PEgƚ߆uhF>Y62}7V?2\Oqp`?Qx :0nҢ?cŦV~*L.}ڇ"[N=[/ڋi֓l |ҧdMBTƤ܂D&@?D>4Z2CFuE&e-]m(nWEkG_>(v4P.8;GzǞ3XC-ܛc\AyWcTQ%R2> L_qHa,8dɓ_/.=PG_ĜI^iQX #vJ-kiVw;P۩O,e> q J< m*|l;ss覷OgK 6H۟$Y pGޡT8" '!}joߋ#E"oF>8i r 'Ii֏j6a"MF4T§ηk?,^ޡCY7R]{4p%EO ]QdY7-)E1k:w$WꟴR0ڞ(2Ky?!VwUi$0ȹ;"tɣv؟fY_%-8#|Ih3}H)#||]fA/lmz6ۯ OV4~d5Py:=|ܓCgYєn3zq/-EdeO|mæ`)i]O*]q3EG{~X\kdp_H$xv ǐxj | dc9dϜ@SLm6g='O_i)J_^y76+pÏ-$Ϝ%EI/GqRG%$f~L-ԭt_wËXYgbp}M.ea{kG"6* pbg8xg͸}yP2Yٜw~46 _"K?.vɰ{o8K?vV/.'+2F=lyXjJNV|LTTS5Y ]ğ>\_Jlj@) ֠cMߡ=Nm'X[T$U({һ-Wռcopo}N:6௏T6Ed9WrKE"ԂWҷKgf\'$ ԇuS.fV>Ekk7 .L9a|:O$aȐUXld*mI{ǚׄ>__mo,TpB^s?r|jA,@ gAfӕtу YSjG;yx ¶fa0BUc@ Kɯ#zίَ}Yإ 0W<񕟆8mX-$ʇH1F9ھ/E$ֺ&u7c:&={'MPݦM$ \wkor]^kO͓-{/Jt`d|jVvb52 \Ҕ~KG^GV fVb̿ Q↔2iA {u5"h(ࡅI4 VGT: /a ^>?. e&a\0pF- 2}~/!&;jZ>+xhLr!E PGճ]$v;i.<-(ch9Guݹ1Mud-/O~_ON? -8~V[`:vо/͸ '.D+yjܓ+g,5fJutTH$! =7LBTr.HA$##+_tTGѼSr"usyU'0FC2~y:]1#ғ:o&27InpEf%:ktm$X_lF8U@V<\oZp>bI彫d!c~UrosGuc;_>rJRNA=1W3exTXhȩvcCe]H?\4`r8qX#QZ O#fwVr?n)ކ x*qoOh:i11k6 xN Rk_af.GSfsO*jE6d"2 ߘyq Z2s?J?1yqX+sַ,ݮY6d5xra# 4q?+پ;EҒ1#JS {~E4iQU[M9?:#2bМۡ>v-4n '&.*UіRBL@(c+d=>9k[3CMp1۵xbh$D1$WxxKNEiT/n-YtqC^ 1׮Dɦß&NG7W|N־׆=ͻHßc= 3ad7@|\36 !r0"v>.BɆ{v$:*m}eiiNv,I5YĒ9nȠ9fb@KTM( oZRewϾk >xt4D Jỗ|ƙ7Zτ֒Yxye}sTք]ȱY 5͈,+g.'q+=A^b[K ˆOJi4+ zΚNyRL,FY[ӟ5M3lb ];WLxW< 9+Ed]_{Mȁa`WeιkFX\ktu q]V{ħlhqϮjj$U6Fs$*y nwK $rh:vޑlf̪K{W2c0Q#=MsjR7R2#9KkEbޣ`mYfi[b2?EjHYfq|-e6cn O5|߻ jZ'ZXտ! K6#h ҙQ uE^3;1ڼp+#i2Ü` fێFLӖ1ZL],aSNOќF.n3Ϛt:Yb\eWcڻ岋MEU# VT&kehm&Cop5kX CH7r@},jyyjEm񼘑Snjj+l8Z濅53)PGٓ|B^Yqs5bso9|b9QUan9@Zę&("$X3 h]li'Z$?im2>RfI;(_;Ա] %]OPG+6ݼzUh7NyomM#v qR,HBvK?&eNGPZ{/GLQ]nTKiz Q=k Ż#}u M_%%Up k_ 攕^8[}^a5ܼ8 b+vjԢmCi_>0GGZqN%s^arFjsҬ]Si|xCG%,Jg֛J+eSM29mjewnzFMOjrQ bj[n+gJ 86#CǭtI3-2#jӬY٥'"=t[lw%!Rc)؟ZAC @۶lul/ΰK-%b >glӭKY {v(7I\E>HMmiӵ+@{2WP$ EikLW5؋PthuIOFP!BuG_Cz $$ʏГW9ol5-;UU*2NM+DMrf!'$"NV;wELHef5pF23_9q?Oz*jR3}~b+CTaRyy&5+_zFvTOa$W:֏{8T4}I'xH_v|,8+ ԴDk7D0`{X\!'n^b5OW+gɸrB;NB`=j,-d&Pajà2`KyK ʜ8=Qq{0-C$mxu{#g;BBnjs&7zVO<hɖ|c=g יM?òaI=5+h oץth[D10``uⰼFɔŁ#oC[jut+Hp`_ ǀ=ɭ߮[ h|++JQ[s0V9։֦H5;F0|UK|# ;JK Ew#8TuFpj0Ⱥb/8t#ngEæiY(91^2w0q#6#'J'hYXc~{~/uapvI#xv=EDS 当>|'<5Κg(LT]jCNBt-c=U>=Xkbvk;& |1+<-xZ=kT,#Gv^YvsWOx"->>^Z[[}OBkczFȫo[8/o-~R`)^:Wk7mv{[CL)v?">1Y8v7,*y`{r*T\[3r؜zpyD2n :k{f%tX鎞}j?h]ۛ' FѾ!7vxG`8My_w7'6I`zؕ6KT1[۔@9Kx']6K 3U漆:G;AeҖ')ye7؜ޓsavϖrov?\Smo j E ⼧f-Ԋ]2I;A=$S+<-|uk8Q$p<G,PsIm>n%U8#GL<}*LJy{xb]+SqjGGpeJYJ#yH 7xȑ ~5_l%b%Q =6OM|K(Il,F)^snp7gRVXYp#<ޢI]#HI?ho"Dqdokl4]mf .2_%NowxOM4x'v' -FtK]UA=;WuT%x&j'ꫦgxne }'I*L\\c5i}N O"G.'F;#5i<[&dBm!ROP7N;OO Oz$XN,ꤝᐌr9⼯WfZ%<)O8OPk_נVR~ eEn0=IJ? WZq'HԴ\<_C!6wѸ>U5 +k]{koTls*E0,nh |k gezy߳Ǿ<ңd#i,Vq[ 縶IP6XX\XN9\~NoӼISNkmkw,ʓIFZ|]~MϗX]/t߱k7cXW[P^k@XcY?gţXl+w{nVɂ׻?^yz|C|{MJm6Ŵe!~QH񿉾Y_kGͪD!;c`\W1V[#b);z= {$,18b=^ksmuу$ǻyVE{o]M[/u/@:pqfk3,>.%|JbvB>X)-Ot{,I4.!?^2 _(xa;t'㌀zu +>*c?R$binkrd 1U|!^C4*s^ ǟ6)ry*{?4F9ڶ׊>Zm{S|0:HIn ῂD~I媮1=+a>&O,t5#]Nŗ2^ojY'RsÅe+Kucv\> :XYg~Z+ڇVK1zTHfOD1JqáSpR\?T Ti;z\d_ִ;?ԷzПlV:=mu~x?<.=[YeMCMh"2)p:~"LxetWԍ|X2Yo'SsJ 5(v+J8t@ֱ"=?>29noڃ‘]&H##S\1rA0b/.?RmHԏ=cU!9~ k]'V-h]8%nje-}Q/ZT}>瞵{\R#œabc>7x6FehH{!~_luIV#5{vpi6-CU?[>RC|W=>˿- `b<ҽ3E.%pU\`SduppsT2֬OxRY <ҴYi ΃@A} z@?+H68#ҭ6JGwk4G/no2?g xUM&G׎mryden} I˕nyr|9񼡖kG KqY:ƙ)mx?ZGxmyҳ4Dgf'ZӘn[AHԈ$oEkx:G `mUcH)#7 'ۊ[˧`O*dxg;STwRfOqqk2es&BdRv3}1_b;xVӬ`죰#Tώ2}BixtEgA4;ᵐjiSQ&Qy3acY7Ԇ՜Gރ^qe ;.¬xK`@6prA=;h-v<-; G H+g/>kҥ_C9ݲ7t/8y5pkG<hzmKc,{R쳋cir+.3xCi^h>by5mj%#fa4 j r!OZ? $]ĩayt5*p5Pӻh&c&Xn,tk`}?E&w,;! H>ݫj-SBO 3n^)`=qR?OkJH$ZBm}MY2\>ny d5'f( #d⚭3uR:JKsCӤr N ֡M)\,O'1[\^+ T!ClQ뤸>nlU?)V3,`Gሮ᭥(I[k:zXƠU85&8IpHv5g%K pI+!CEyppp1~x.4=xbApk*.z-H|}1vZ&_ֺEUqu|UFyT-ֹ@&Otą6B{Kq2{#kJ{fg33Nj-GAמ}OFVx-J1Ui~>s$>P(,׳\(k2guԱ%ASscVK2Fv+(ծm1t#^xtʣzk.ZK⹻A9G)A%K~y$Wŗ.--ߍ9_vrzK n۝%mJ;d#<9OR4 DwnJ55zvRVq|)>g-j1EM(#c-ڽ|*!Fyx'z]zuC8?7oJRQqOTzGm";8fUn iC)ogs&]Z|wzg#JE_V_Coƚv۫1q/js^>MR3,'y~ͩץ7 ;=/26Sr+1[/=,zzSWIyS$ӯ-pkKFvCv 7 wuZMJ]H%Hl7Q\eH&>>vpܡUk4LTY>A ĺ Bt۠HA\bh6j+yqq@Hqx,\Ūvm aRIG /uީ]=+f֡]"?"yoGA jw$<5 3U]/,QcOHظ?Pn{ qIȆ89^8nwc8m;viƤ;L"k7vҕF pGZ4RMT@*V{v-%f&3[D5K6yR$/&&\}Mn&6iH g$z \ zwx&}e;'NrZѣ=9v= t~3mZH5IRa:Sv_ݦԵ[^v}d<~ l*9pkԐ%i$Ыť,2۽kcԽյˆ5VO^mIb'$d޽ODҜ0R?#Tցs׵t$էnE}:ƽlV)[xY} &tOAHt+&ky'5L $l_@NN߃<6>i/<pd@` |0&$Xry3Js_ʂ9-P9P oZ5wLr.liҤBsF6\mV6폔ZbDGd''Z<|5EÔ'5ϗV \Se7-Ą/(XT$vjXnOAز=q :ГB{f_Ү]E%<,Dz_z3ٌ|g'9V$#{g!Y#RAR^^#iRinŶ![H xRVrx4Ro$pHVnUԂLqK]™%ZHNNg5Ke5ݺƹ ^}Jl4ny5 1DXaݱxӛWH zĸuX4ƾl75gդҜ3GIgLXufTcpYU)~!x;wj^G{u)|mVQ DzkB2<$SJӯ-׷(P'޻'^ak;H_l_>9j2z*J$Y5K6TRm r~,9cZ17=3C9jugS|>KRx^78euv09ϗ t'_P~uvMZZ5Nu6 I q ~ 픞$n"S$]q{kk?|-aFݭxuSOn6iFPh*՜)n5iZK=OD#<1̾hK1x+^>?UxI)`5/ wFe^~1S@:ikz "|[67O1s]܈pKBrqzW &m❒;!VSYZi6Zu D )`{s:x[G+.[v ܲ8ƺ7mk'-T!dKX |*I=H=k矏ߵT=o|!K#iߨMSjΓơE\Xc(#DWfs] 5p1NqԚŦ鷿rh ̩3ySnKF?5w.iX:{TIJR4J)]'b{67TCHtV\',] MrmC5Cdn$-_0s@>7xQkrĖYKHjޅrjKoB2C J $yX*{rg#ֺ2;úL:-x܂W=WU4/ H rLfmæObl °p*{m;Wf#i $DՊ+LM 2HJEl-t v^OXXsx2Ո |ehu^g$,N1`sY֒ӑS|7v>#GJQXʮ8_4 &