Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 73
BİRİMLERİMİZ  › Bütçe ve Performans Programı Birimi  › GÖREVLERİ
GÖREVLERİ
1)       İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
2)       Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman  programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
3)       Performans ve kalite ölçütleri geliştirme çalışmaları yapmak ;

o       İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
o      
İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve  performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
o      
İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

4)       İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi  çalışmalarını yürütmek.
5)       İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
6)       Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
7)       Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve raporlamak (Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu dahil) ; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.
8)       İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken ve alt birimi ilgilendiren iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
9)       İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, daire başkanına ve harcama yetkililerine alt birimin görevleri çerçevesinde  gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
10)    Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
11)    Bütçeyi hazırlamak.
12)    Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.
13)    Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
14)    Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.
15)    Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.
16)    Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
17)    Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak
18)    İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
19)    İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
20)    Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
21)    Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.