Bütçe ve Performans Programı Birimi

Görevleri:

 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 •  Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman  programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 •  Performans ve kalite ölçütleri geliştirme çalışmaları yapmak ;
  o  İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
  o  İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve  performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
  o   İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
 • İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi  çalışmalarını yürütmek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
 •  Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve raporlamak (Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu dahil) ; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.
 •  İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken ve alt birimi ilgilendiren iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 •  İlgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, daire başkanına ve harcama yetkililerine alt birimin görevleri çerçevesinde  gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 •  Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
 •  Bütçeyi hazırlamak.
 • Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.
 •  Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
 •  Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.
 •  Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak
 •  İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 ​İletişim :

İş Tanımı Telefon Faks
Bütçe İşlemleri (0212) 285 3961
(0212) 285 3003

Ünvanı