Muhasebe ve Raporlama Birimi

Görevleri:

  • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek,
  • Bütçe kesin hesabını ve malî istatistikleri hazırlamak,
  • İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
  • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
  • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
  • Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tablolar düzenlemek,
  • Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek,
  • Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir.

 ​İletişim :

İş Tanımı Telefon Faks
Daire Başkan V./Muhasebe Yetkilisi 0(212)2853972 0(212)2853003

Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı

0(212)2853957

0(212)2853003

Vergi ve SGK işlemleri

0(212)2853957

0(212)2853003

İcra Kesintileri, Kefalet Aidatları, Sendika Aidatların, Avukat Vekalet Ücretlerinin, Depozitoların ve Öğrenci Katkı Kredi İadeleri

0(2122853957

0(212)2853003

Taşınır ve Taşınmaz Malların işlemleri
0(212)2853224 0(212)2853003
İdari ve Akademik Personelinin Maaş ve Ek Ders Ücretleri, İşci Ücretleri, Personel Ücretleri Ödemesi 0(212)2853956 0(212)2853003
TÜBİTAK Projeleri ile ilgili iş ve işlemler
0(212)2857252 0(212)2853003
Banka Ekstreleri
0(212)2853961 0(212)2853003
Kişi Borçları 
0(212)2856818 0(212)2853003
Vezne İşlemleri
0(212)2856384 0(212)2853003
Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili iş ve işlemler
0(212)2853961
0(212)2853003
 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ile ilgili iş ve işlemler  0(212)2853961 0(212)2853003
 SAN-TEZ, İSTKA, TAGEM ve UDAP  projeleri ile ilgili iş ve işlemler  0(212)2857025  0(212)2853003
 TÜBİTAK Projeleri ile ilgili iş ve işlemler 0(212)2857252  0(212)2853003
 Avrupa Birliği Projelerinin ödeme ve diğer tüm işlemleri 0(212)2857025  0(212)2853003